Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBROT:2020:2503

Instantie
Rechtbank Rotterdam
Datum uitspraak
23-03-2020
Datum publicatie
13-04-2020
Zaaknummer
8397319 \ AZ VERZ 20-56
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Beschikking
Inhoudsindicatie

Erfrecht. Verzoek ex artikel 4:191 lid 2 BW. Verzoekers hebben in het belang van de nalatenschap verzocht om maatregelen voor te schrijven. De kantonrechter benoemt twee professionele beheerders en machtigt hen om de effectenportefeuille te verkopen.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
ERF-Updates.nl 2020-0091
FJR 2021/15.21
JERF Actueel 2020/118
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK ROTTERDAM

zaaknummers:

8397319 \ AZ VERZ 20-56 (aanwijzing benoemen professionele beheerders)

8397414 \ AZ VERZ 20-58 (machtiging verkoop effectenportefeuille)

8397578 \ AZ VERZ 20-59 (machtiging tot verkoop personenauto)

uitspraak: 23 maart 2020

beschikking van de kantonrechter, zitting houdende te Dordrecht,

in zake het verzoek van

mr. R. Dovianus en mr. F.J.W. Scholten,

notaris, respectievelijk kandidaat-notaris te Dordrecht,

beiden verbonden aan Notaris Dovianus, Dudokplein 216 te Dordrecht,

verzoekers.

Het verzoek betreft de nalatenschap van:

[naam erflater] , geboren op [geboortedatum erflater] te [geboorteplaats erflater] , overleden op [overlijdensdatum erflater] te [overlijdensplaats erflater] , laatstelijk wonende aan de [adres erflater] (hierna: erflater).

1 Het verloop van de procedure

1.1.

Op 19 maart 2020 is ter griffie ingekomen het verzoek van mr. Scholten om maatregelen voor te schrijven op de voet van artikel 4:191 lid 2 BW.

1.2.

De kantonrechter heeft op 19 maart 2020 mr. R. Dovianus telefonisch gehoord over het verzoekschrift.

1.3.

De kantonrechter heeft vervolgens de uitspraak van deze beschikking bepaald op heden.

2 Het verzoek

2.1.

Verzoekers hebben verzocht:

  1. een machtiging te verlenen voor opheffing c.q. verkoop van de effectenportefeuille van erflater;

  2. een machtiging te verlenen om de auto met het kenteken [kentekennummer] (Renault Clio) te koop aan te bieden aan een autodealer tegen een aannemelijke prijs;

  3. 1. mr. R. Dovianus, notaris te Dordrecht, alsmede mr. F.J.W. Scholten, kandidaat-notaris te Dordrecht, (zowel tezamen als ieder van hen afzonderlijk) aan te wijzen als professioneel beheerder van de (overige) goederen van de nalatenschap;

2. voor hen het uurtarief gelijk aan dat voor curatoren en bewindvoerders conform de Recofa-richtlijnen 2020 vast te stellen.

2.2.

Verzoekers hebben aan het verzoek ten grondslag gelegd dat er geen erfgenamen van erflater bekend zijn en hij bij het Centraal Bureau voor de Genealogie (hierna: CBG) een erfgenamenonderzoek heeft aangevraagd. Dat onderzoek is voorlopig stopgezet door het CBG in verband met de maatregelen die zijn genomen voor Covid-19 virus. Hierdoor zal het nog even duren voordat een verklaring voor erfrecht kan worden afgegeven. Zij hebben daarom verzocht om in het belang van de nalatenschap met toepassing van artikel 4:191 lid 2 BW de voorgestelde maatregelen voor te schrijven.

3 De beoordeling

3.1.

Erflater was ten tijde van zijn overlijden ongehuwd en niet geregistreerd als partner. Hij heeft geen afstammelingen achtergelaten en hij was enig kind. De ouders van erflater zijn overleden. Erflater heeft geen testament gemaakt. Op dit moment is onduidelijk wie de erfgenamen zijn. Vanwege de maatregelen die zijn genomen in verband met het coronavirus is het ook onduidelijk wanneer het CBG het erfgenamenonderzoek zal kunnen afronden.

3.2.

Op grond van artikel 4:191 lid 2 BW kan de kantonrechter, zolang de nalatenschap niet door alle erfgenamen is aanvaard, de maatregelen voorschrijven die hij tot behoud van de goederen nodig acht.

3.3.

Verzoekers hebben de opdracht tot afwikkeling van de nalatenschap van erflater gekregen van een vermeende nicht van erflater, waarvan hen later is gebleken dat zij niet een nicht van erflater is. Deze vermeende nicht wil de nalatenschap niet verder afwikkelen. Omdat verzoekers met de afwikkeling van de nalatenschap van erflater zijn belast, zijn zij belanghebbende bij het verzoek.

3.4.

Nu op dit moment geen erfgenamen bekend zijn en er ook geen zicht op is dat dat snel anders zal zijn, is voldaan aan het vereiste uit artikel 4:191 lid 2 BW dat de nalatenschap niet door alle erfgenamen is aanvaard.

3.5.

De kantonrechter is van oordeel dat verzoekers terecht om beheersmaatregelen hebben verzocht. Nu er geen erfgenamen bekend zijn, kan immers geen verklaring van erfrecht worden afgegeven en kunnen verzoekers de goederen van de nalatenschap niet beheren.

In de gegeven situatie dienen naar het oordeel van de kantonrechter met de nodige spoed maatregelen tot behoud van de goederen van de nalatenschap te worden getroffen. Deze vereiste spoed rechtvaardigt dat niet gewacht kan worden totdat het erfgenamenonderzoek in zijn geheel is afgerond. De kosten voor de nalatenschap zullen hierdoor alleen maar verder oplopen, hetgeen niet gewenst is.

3.6.

De gevorderde machtiging tot verkoop van de effectenportefeuille in beheer bij ABN AMRO Bank zal daarom worden toegewezen. Deze effectenportefeuille vertegenwoordigde begin 2020 een waarde van circa € 360.000,00, maar de waarde is vanwege de zogenoemde coronacrisis sterk aan het dalen. Omdat ABN AMRO Bank bij gebreke aan een verklaring van erfrecht slechts na een rechterlijke machtiging kan overgaan tot verkoop van de effectenportefeuille, is het in het belang van de nalatenschap dat deze machtiging wordt afgegeven. Er bestaat dan de mogelijkheid om de effectenportefeuille te verkopen en hiermee te voorkomen dat de nalatenschap sterk in waarde afneemt. Dit betekent echter niet dat meteen van deze mogelijkheid gebruik moet worden gemaakt. Het is immers onduidelijk of de effectenportefeuille alleen maar in waarde zal dalen en er op de korte termijn geen zicht is op verbetering. Er kan daarom ook voor worden gekozen om (voorlopig) geen gebruik te maken van de machtiging en te bezien of de effectenportefeuille weer in waarde zal toenemen. Deze keuze laat de kantonrechter aan de te benoemen professionele beheerders.

3.7.

De gevorderde machtiging tot verkoop van de personenauto zal worden toegewezen. De APK is immers geldig tot 5 april 2020, zodat het mede daarom van belang is om deze snel te verkopen om waardedaling te voorkomen.

3.8.

Omdat het onbekend is wie de erfgenamen zijn en de (overige) goederen in de nalatenschap beheerd moeten worden en blijven, acht de kantonrechter het ook van belang om tijdelijk verzoekers aan te wijzen als professioneel beheerders van de goederen van de nalatenschap. Tot de nalatenschap behoort – behalve voormelde effectenportefeuille en auto – in ieder geval de woning aan de [adres erflater] . Het is van belang dat de rekeningen die daarop betrekking hebben betaald worden, zodat de woning tot de nalatenschap blijft behoren. Verzoekers hebben zich in het verzoekschrift bereid verklaard om als professionele beheerders van de nalatenschap op te treden.

3.9.

Het beheer van de nalatenschap zal eindigen zodra het erfgenamenonderzoek is afgerond en alle rechthebbenden zich hebben uitgesproken over het al dan niet aanvaarden van de nalatenschap. Als professionele beheerders kunnen verzoekers alle stukken die betrekking hebben op de nalatenschap onder zich nemen en opvragen bij de betreffende personen of instanties. Hiermee kunnen zij verder onderzoek doen naar de erfgenamen en kunnen zij bijvoorbeeld ook onderzoeken of het in belang van de erfgenamen is om de effectenportefeuille te verkopen.

3.10.

De kantonrechter acht het redelijk dat de professionele beheerders hun tijdsbesteding en kosten ten laste van de nalatenschap brengen conform de Recofa-richtlijnen voor faillissementen en surseances van betaling, zodat ook dit wordt toegewezen.

3.11.

De kantonrechter zal de professionele beheerders de verplichting opleggen om over drie maanden aan hem schriftelijk verslag uit te brengen over de stand van zaken in het erfgenamenonderzoek en de afwikkeling van de nalatenschap (inclusief een verantwoording van de door hen in rekening gebrachte tijd en kosten).

4 De beslissing

De kantonrechter:

schrijft op de voet van artikel 4:191 lid 2 BW de volgende maatregelen voor:

8397319 \ AZ VERZ 20-56:

wijst mr. R. Dovianus, notaris te Dordrecht, en mr. F.J.W. Scholten, kandidaat-notaris te Dordrecht, beiden verbonden aan het kantoor Notaris Dovianus, zowel samen als ieder afzonderlijk, tijdelijk aan als professionele beheerders van de goederen van de nalatenschap van erflater;

bepaalt dat dit beheer zal eindigen als het erfgenamenonderzoek is afgerond en alle rechthebbenden zich hebben uitgesproken over het al dan niet aanvaarden van de nalatenschap;

bepaalt dat de professionele beheerders hun tijdsbesteding en kosten ten laste mogen brengen van de nalatenschap conform de Recofa-richtlijnen voor faillissementen en surseances van betaling;

bepaalt dat de professionele beheerders over drie maanden na heden schriftelijk verslag dienen uit te brengen aan de kantonrechter over de stand van zaken in het erfgenamenonderzoek en de afwikkeling van de nalatenschap van erflater (inclusief een verantwoording van de door hen in rekening gebrachte tijd en kosten);

8397414 \ AZ VERZ 20-58:

machtigt de professionele beheerders om de effectenportefeuille van erflater (in beheer bij ABN AMRO Bank) op te heffen c.q. te verkopen;

8397578 \ AZ VERZ 20-59:

machtigt de professionele beheerders om de personenauto met het kenteken [kentekennummer] (Renault Clio) te verkopen tegen een aannemelijke prijs;

wijst af het meer of anders verzochte.

Dit vonnis is gewezen door mr. G.A.F.M. Wouters en uitgesproken ter openbare terechtzitting.

31688