Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBROT:2020:13032

Instantie
Rechtbank Rotterdam
Datum uitspraak
24-12-2020
Datum publicatie
26-02-2021
Zaaknummer
8561110 CV EXPL 20-18661
Rechtsgebieden
Verbintenissenrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Factuur rechtsbijstand

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK ROTTERDAM

zaaknummer: 8561110 CV EXPL 20-18661

uitspraak: 24 december 2020

vonnis van de kantonrechter, zitting houdende te Rotterdam,

in de zaak van:

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Wessel Juridisch Advies B.V.,

gevestigd te Leiderdorp,

eiseres,

gemachtigde: A. el Bernichi,

tegen

[gedaagde] ,

wonende te [woonplaats gedaagde] ,

gedaagde,

die procedeert in persoon.

Partijen worden hierna aangeduid als ‘Wessel Juridisch Advies’ en ‘ [gedaagde] ’.

1. Het verloop van de procedure

Het verloop van de procedure blijkt uit:

  1. de dagvaarding van 14 mei 2020, met bijlagen;

  2. de conclusie van antwoord, met bijlagen;

  3. de conclusie van repliek, met bijlagen;

  4. de conclusie van dupliek, met bijlagen.

Het vonnis is nader bepaald op heden.

2. De vaststaande feiten

Als enerzijds gesteld en anderzijds niet weersproken, staat het volgende tussen partijen vast.

2.1

Partijen hebben een overeenkomst met elkaar gesloten op grond waarvan Wessel Juridisch Advies rechtsbijstand aan [gedaagde] heeft verleend ter zake een huurkwestie.

2.2

In de kostenraming van Wessel Juridisch Advies van 14 januari 2020 is – voor zover hierbij van belang – het volgende opgenomen:

Kostenraming

Let op: dit is geen offerte maar een kosteninschatting. Het bedrag kan dus hoger of lager uitvallen.

Beschrijving Kosten

Dossieropbouw en onderzoek/bestudering € 75,-

Opstellen eerste schrijven [naam 1] € 300,-

Opstellen eerste schrijven [naam 2] € 150,-

Contact met cliënt € 75,-

Contact met wederpartij(en) € 75,-

Subtotaal: € 675,-

BTW 21% € 141,75

Totaal € 816,75

De hierboven omschreven globale kosteninschatting voor de werkzaamheden zoals het bestuderen van de stukken, voorbereiden en overlegvergaderingen en het verstrekken van een advies enzovoorts is een schatting. Indien de rechtbank bepaalt dat er meer schriftelijke rondes komen, zullen er meer processtukken ingediend worden. Hiermee stijgen de kosten ook.

Externe kosten

Aan de rechtbank zullen griffierechten (kosten die de rechtbank in rekening brengt) moeten worden voldaan. Deze kosten zijn niet opgenomen in bovengenoemde begroting. Deurwaarderskosten (om de dagvaarding te laten betekenen) zullen rond de € 100,- zijn. Mochten er onverhoopt meer externe kosten zijn, zullen deze kosten ook aan u doorberekend worden.

Tarief

Wessel biedt gespecialiseerde kennis tegen een uurtarief van 150,- euro exclusief btw per uur. In beginsel vindt iedere declaratie op uurbasis plaats, maar alternatieve tarifering is bespreekbaar. Onze declaraties zijn net als onze werkwijze zeer transparant. U betaalt het uurtarief en geen forfaitaire kantoorkosten. Voor onze werkzaamheden ontvangt u één of tweemaal per maand een factuur met urenspecificatie. (…)”

2.3

Op 14 januari 2020 heeft Wessel Juridisch Advies € 363,- bij [gedaagde] in rekening gebracht middels een factuur met declaratienummer 171104. Op 27 januari 2020 heeft Wessel Juridisch Advies € 1.615,35 bij [gedaagde] in rekening gebracht middels een factuur met declaratienummer 171125. Beide facturen zijn niet door [gedaagde] voldaan.

2.4

Wessel Juridisch Advies heeft urenspecificaties overgelegd waaruit blijkt dat 13,70 uur aan werkzaamheden is verricht, waarvan 10,90 uur bij [gedaagde] in rekening is gebracht.

3. Het geschil

3.1

Wessel Juridisch Advies vordert dat [gedaagde] bij vonnis, uitvoerbaar bij voorraad, wordt veroordeeld tot betaling van € 1.978,35, te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf de vervaldatum van de betreffende factuur tot aan de dag van algehele voldoening alsmede te vermeerderen met de buitengerechtelijke incassokosten van € 296,75, met veroordeling van [gedaagde] in de proceskosten.

3.2

Wessel Juridisch Advies heeft het volgende aan haar vordering ten grondslag gelegd. [gedaagde] heeft niet voldaan aan zijn betalingsverplichting uit hoofde van de door partijen gesloten overeenkomst. [gedaagde] moet daarom de factuur nog betalen.

3.3

[gedaagde] is het niet eens met de vordering van Wessel Juridisch Advies. Hij voert daartoe – kort gezegd – aan dat de kosten onnodig hoog zijn uitgevallen omdat er op initiatief van Wessel Juridisch Advies twee medewerkers met de zaak bezig zijn geweest. Bovendien hebben zij hun werkzaamheden slordig en niet naar behoren uitgevoerd en is [gedaagde] niet tijdig geïnformeerd over de extra kosten. [gedaagde] vindt daarom dat hij niet de gehele factuur hoeft te betalen.

4. De beoordeling

4.1

Vaststaat dat partijen met elkaar een overeenkomst hebben gesloten op grond waarvan Wessel Juridisch Advies rechtsbijstand heeft verleend aan [gedaagde] . Partijen zijn een uurtarief overeengekomen maar zij zijn niet overeengekomen hoeveel uur aan de opdracht zou worden besteed. Dat betekent dat - rekening houdend met wat partijen van elkaar mochten verwachten - Wessel Juridisch Advies uren mag rekenen voor verrichte werkzaamheden die vallen binnen hetgeen een redelijk handelend en redelijk bekwaam vakgenoot ter uitvoering van de opdracht zou doen.

4.2

Uit de urenspecificatie die Wessel Juridisch Advies heeft bijgevoegd blijkt dat zij in totaal 2 uur (€ 300,-) in rekening heeft gebracht voor het eerste advies en de eerste correspondentie en daarna 48 minuten (€ 120,-) voor correspondentie met de wederpartij, 3 uur en 6 minuten (€ 465,-) voor correspondentie en telefoongesprekken met [gedaagde] zelf en 5 uur (€ 750,-) voor het opstellen van stukken.

4.3

Wessel Juridisch Advies heeft de kosten als volgt toegelicht. De kostenraming is slechts een indicatie van de te verwachten kosten hetgeen ook in de raming staat vermeld. Vanwege omstandigheden op kantoor zijn twee medewerkers met het dossier bezig geweest. Daardoor zijn de kosten echter niet hoger uitgevallen. De kosten zijn hoger uitgevallen omdat er extra werkzaamheden verricht moesten worden op verzoek van [gedaagde] . Zo stonden er geen slordigheden in de brieven, maar wilde [gedaagde] een andere toon in de brieven. Verder moest een deel van de correspondentie in het Engels plaatsvinden, wat meer tijd heeft gekost dan vooraf ingeschat.

4.4

Als het feit dat zich twee medewerkers zich met de zaak hebben beziggehouden ervoor heeft gezorgd dat er meer uren gewerkt zijn of werkzaamheden dubbel zijn verricht, dan valt dit niet binnen hetgeen een redelijk handelend en redelijk bekwaam vakgenoot ter uitvoering van de opdracht zou doen. Uit de urenspecificaties blijkt dat [naam 3] vanaf 13 januari 2020 tot en met 14 januari 2020 met de zaak bezig is geweest en in totaal 13,70 uur aan de zaak heeft besteed, waarvan 11,80 uur is gedeclareerd. [naam 4] is vanaf 14 januari 2020 tot en met 17 januari 2020 betrokken geweest bij de zaak, en zij heeft 6,90 uur aan de zaak besteed en gedeclareerd. Uit de urenspecificatie blijkt niet dat er kosten in rekening zijn gebracht voor de tweede bespreking. In zoverre moet het standpunt van [gedaagde] dan ook worden verworpen.

4.5

Aan het aanpassen van de brieven heeft Wessel Juridisch Advies volgens de urenspecificaties 1,40 uur besteed waarvan 1,20 uur in rekening gebracht. Volgens [gedaagde] ging het daarbij vooral om het aanpassen van slordigheden zoals een onjuiste datum, terwijl de wijzigingen volgens Wessel Juridisch Advies met name met de toon van de brief te maken hadden. Aan het opstellen van de Engelse brief, die 3 pagina’s telt, is 2,40 uur in rekening gebracht. Wessel Juridisch Advies heeft niet uitgelegd waarom de vertaling van deze relatief eenvoudige brief zoveel tijd heeft gekost. De kantonrechter oordeelt daarom dat Wessel Juridisch Advies aan het opstellen en aanpassen van de Engelse brief meer tijd heeft besteed dan een redelijk handelend en redelijk bekwaam vakgenoot in deze omstandigheden zou doen. De kantonrechter stelt dit deel vast op 2 uur, waardoor € 363,- inclusief btw (2 maal het uurtarief van € 150,-, vermeerderd met 21% btw) op het toe te wijzen bedrag in mindering zal worden gebracht.

4.1

Wessel Juridisch Advies hoefde [gedaagde] niet te waarschuwen voor het overschrijden van de kostenraming. De tweede factuur en urenspecificatie zijn immers binnen twee weken na de eerste factuur gestuurd. Dit sluit aan bij de aankondiging van Wessel Juridisch Advies in haar kostenraming dat cliënten één of tweemaal per maand een factuur met urenspecificatie ontvangen. Wessel Juridisch Advies heeft dus gedaan wat van haar als opdrachtnemer mocht worden verwacht. Bij een zaak die behandeld wordt op uurbasis mag van de cliënt worden verwacht dat hij begrijpt voor elk telefoongesprek of e-mailcontact kosten in rekening worden gebracht. Dit verweer van [gedaagde] wordt dus verworpen.

4.2

Het voorgaande leidt tot de conclusie dat de vordering tot betaling van de hoofdsom zal worden toegewezen tot een bedrag van € 1.615,35 inclusief btw (€ 1.978,35 – € 363,-).

4.3

De gevorderde wettelijke rente zal eveneens worden toegewezen, nu daartegen geen inhoudelijk verweer is gevoerd.

4.4

Wessel Juridisch Advies maakt tevens aanspraak op een vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten. Vaststaat dat [gedaagde] niet binnen de betalingstermijn heeft betaald en daarom in verzuim is. Dit heeft tot gevolg dat [gedaagde] buitengerechtelijke kosten verschuldigd is, als Wessel Juridisch Advies hem een termijn van veertien dagen heeft gegeven en [gedaagde] niet binnen die termijn heeft betaald (artikel 6:96 lid 6 BW). Niet in geschil is dat Wessel Juridisch Advies op 18 maart 2020 een brief heeft gestuurd waarin zij [gedaagde] aanmaant om binnen 14 dagen na ontvangst van de brief tot betaling over te gaan. [gedaagde] heeft niet binnen deze termijn betaald. Het gevorderde bedrag aan buitengerechtelijke incassokosten zal dus worden toegewezen.

4.5

[gedaagde] zal als de grotendeels in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten worden veroordeeld.

5. De beslissing

De kantonrechter:

veroordeelt [gedaagde] aan Wessel Juridisch Advies te betalen een bedrag van € 1.615,35, te vermeerderen met de wettelijke rente als bedoeld in art. 6:119 BW vanaf de vervaldatum van de betreffende factuur tot aan de dag van algehele voldoening, alsmede te vermeerderen met de buitengerechtelijke incassokosten van € 296,75;

veroordeelt [gedaagde] in de proceskosten, tot aan deze uitspraak aan de zijde van Wessel Juridisch Advies vastgesteld op € 499,- aan griffierecht, € 86,85 aan dagvaardingskosten en € 360,- aan salaris voor de gemachtigde;

verklaart dit vonnis uitvoerbaar bij voorraad.

Dit vonnis is gewezen door mr. R.J. van Boven en uitgesproken ter openbare terechtzitting.

43416