Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBROT:2020:12569

Instantie
Rechtbank Rotterdam
Datum uitspraak
16-12-2020
Datum publicatie
12-01-2021
Zaaknummer
C/10/591255 / HA ZA 20-156
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Vordering wegens onverschuldigde betaling energiekosten. Niet voldaan aan stelplicht. Vordering in conventie afgewezen. In reconventie is eiser gelast het gelegde beslag op te heffen. Vorderingen in reconventie toegewezen.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

vonnis

RECHTBANK ROTTERDAM

Team handel en haven

zaaknummer / rolnummer: C/10/591255 / HA ZA 20-156

Vonnis van 16 december 2020

in de zaak van

de vereniging met volledige rechtsbevoegdheid,

SPORTVERENIGING BOLNES,

gevestigd te Capelle aan den IJssel,

eiseres in conventie,

verweerster in reconventie,

advocaat mr. V.T.E. Kuijpers te Capelle aan den IJssel,

tegen

de stichting

STICHTING SPORT EN WELZIJN RIDDERKERK,

gevestigd te Ridderkerk,

gedaagde in conventie,

eiseres in reconventie,

advocaat mr. M.B. Visser te Dordrecht.

Partijen zullen hierna SV Bolnes en Sport en Welzijn genoemd worden.

1. De procedure

1.1.

Het verloop van de procedure blijkt uit:

 • -

  de dagvaarding met producties,

 • -

  de conclusie van antwoord tevens houdende eis in reconventie met producties,

 • -

  de conclusie van repliek in conventie, tevens conclusie van antwoord in reconventie,

 • -

  de conclusie van dupliek in conventie, tevens houdende conclusie van repliek in reconventie,

 • -

  de conclusie van dupliek in reconventie.

1.2.

Ten slotte is vonnis bepaald.

2. De feiten in conventie en in reconventie

2.1.

Sport en Welzijn is een stichting die zich richt op het beheren en exploiteren van sportaccommodaties.

2.2.

SV Bolnes is een voetbalvereniging.

2.3.

Vanaf 1 januari 2004 tot en met 31 december 2019 huurde SV Bolnes van Sport en Welzijn een (wisselend) aantal voetbalvelden, een trainingshoek en een grasveld (hierna: de accommodatie). In de huurprijs waren de kosten van het energieverbruik van SV Bolnes inbegrepen. Het energieverbruik werd – in ieder geval – sinds 2010 geschat.

2.4.

Vanaf 1 januari 2017 is SV Bolnes in eigen beheer contracten aangegaan met energieleveranciers. In dat kader is een energiemeter geplaatst op de accommodatie. Sinds die datum brengt Sport en Welzijn geen kosten meer voor energie in rekening bij SV Bolnes.

2.5.

Op 18 april 2017 heeft Sport en Welzijn een bedrag van € 4.602,44 aan SV Bolnes gecrediteerd ter zake betaalde energiekosten over de periode 2010 tot en met 2016.

2.6.

SV Bolnes heeft op 30 juni 2017 aan Sport en Welzijn een factuur verzonden van € 45.430,56 ter zake teveel betaalde energiekosten in de periode 2010 tot en met 2016.

2.7.

Op 22 december 2017 heeft Sport en Welzijn een bedrag van € 25.000 aan SV Bolnes voldaan.

2.8.

Op 20 juni 2018 heeft SV Bolnes aan Sport en Welzijn een factuur verzonden van € 35.160,32 ter zake teveel in rekening gebrachte energiekosten over de periode 2004 tot en met 2009.

2.9.

Over de periode juli 2018 tot en met oktober 2019 heeft SV Bolnes een bedrag van € 11.194,93 aan verschuldigde huur niet voldaan.

2.10.

Bij e-mail van 24 september 2019 heeft een medewerker van Eneco aan [naam 1] , manager bij Sport en Welzijn, het volgende bericht:

“(..) Op 9 september 2009 ontvangen wij van u de meterstanden van de meter en geeft u aan waar de meter feitelijk zich bevind (zie bijlage). Op 1 maart 2011 is een nieuwe leveringsovereenkomst afgesloten op naam van Stichting Sport en Welzijn. Op 15 november 2016 ontvangen wij een opzegbrief waarin staat dat de meter een aantal jaren geleden is weggehaald. Wanneer de meter is weggehaald is onduidelijk.”

Bij deze e-mail was een bijlage gesloten met de volgende tekst:

“Geachte heer/mevrouw,

Hopelijk kan ik via deze weg de meterstanden doorgeven van bovenstaand klantnummer. De meternummer waarvan ik de standen van opgenomen heb is (...).

De standen per 9-9-2009 zijn:

I - 59518

II - 52877

De standen van deze locatie zijn volgens mij al 7 jaar geschat, dus wij zouden graag een afrekening willen hebben op basis van de werkelijke standen. Tevens zou ik u willen vragen om het locatie adres aan te passen naar (…) want daar staat deze kast ook daadwerkelijk (…)

Met vriendelijke groet,

[naam 1] ”

2.11.

Op 2 december 2019 heeft SV Bolnes onder de Coöperatieve Rabobank U.A. beslag gelegd op de tegoeden van Sport en Welzijn.

2.12.

Op 20 december 2019 is een rapport opgesteld door [naam 2] van Energica B.V. De conclusie van dit rapport luidt als volgt:

“Op basis van het vastgestelde verbruik en de jaarlijkse kosten mocht S&W [Sport en Welzijn] in de periode 2011 tot en met 2016 de volgende bedragen doorbelasten aan SV Bolnes (…) [totaal] € 26.161,99.”

3. Het geschil

in conventie

3.1.

SV Bolnes vordert bij vonnis, zoveel mogelijk uitvoerbaar bij voorraad:

I. Sport en Welzijn te veroordelen tot betaling aan SV Bolnes van het bedrag van € 47.058 vermeerderd met de verschuldigde buitengerechtelijke kosten, derhalve in totaal een bedrag van € 48.303,58, alsmede de wettelijke rente over dit bedrag vanaf de datum van betekening aan Sport en Welzijn van deze dagvaarding tot aan de dag der algehele voldoening;

II. Sport en Welzijn te veroordelen in de kosten van deze procedure, die betreffende het gelegde beslag en het salaris van de advocaat van SV Bolnes daaronder begrepen en met bepaling dat Sport en Welzijn de wettelijke rente hierover verschuldigd wordt na 14 dagen na het betekenen van het in deze te wijzen vonnis.

3.2.

SV Bolnes stelt dat zij over de jaren 2004 tot en met 2016 een bedrag van € 8.532 verschuldigd was aan Sport en Welzijn ter zake energiekosten. Zij heeft in deze periode een bedrag van € 80.590 aan energiekosten aan Sport en Welzijn voldaan. Een bedrag van € 72.058 is derhalve onverschuldigd betaald. Sport en Welzijn heeft een bedrag van € 25.000 terugbetaald, zodat nog een vordering ter hoogte van € 47.058 resteert.

3.3.

Sport en Welzijn voert verweer. Primair stelt Sport en Welzijn zich op het standpunt dat SV Bolnes niet tijdig heeft geklaagd. Subsidiair meent Sport en Welzijn dat de vorderingen van SV Bolnes zijn verjaard. Meer subsidiair voert Sport en Welzijn aan dat SV Bolnes niet aannemelijk heeft gemaakt dat sprake is geweest van onverschuldigde betaling.

3.4.

Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

in reconventie

3.5.

Sport en Welzijn vordert bij vonnis, zoveel mogelijk uitvoerbaar bij voorraad:

I. SV Bolnes te gelasten om op dezelfde dag als het in deze te wijzen vonnis aan haar betekend is het door haar gelegde conservatoire beslag onder Coöperatieve Rabobank U.A., met onmiddellijke ingang op te heffen en dit tegelijkertijd aan Sport en Welzijn schriftelijk mede te delen;

II. SV Bolnes te veroordelen om tegen behoorlijk bewijs van kwijting aan Sport en Welzijn te betalen een bedrag van € 11.194,93 (zegge: elfduizend honderdvierennegentig euro en drieënnegentig eurocent) ter zake verschuldigde huurpenningen, te vermeerderen met de wettelijke handelsrente vanaf de opeisbaarheid van de huurpenningen tot aan de dag der algehele voldoening;

III. SV Bolnes te veroordelen om tegen behoorlijk bewijs van kwijting aan Sport en Welzijn te betalen een bedrag van € 14.694,24 (zegge: veertienduizend zeshonderdvierennegentig euro en vierentwintig eurocent) ter zake onverschuldigde betaling, te vermeerderen met de wettelijke handelsrente vanaf 22 december 2017, althans 22 november 2019, althans de dag van het in deze te wijzen vonnis tot aan de dag der algehele voldoening;

IV. SV Bolnes te veroordelen om tegen behoorlijk bewijs van kwijting aan Sport en Welzijn te betalen een bedrag van € 1.033,89 (zegge duizenddrieëndertig euro en negenentachtig eurocent) aan buitengerechtelijke incassokosten, een en ander te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf de datum van het in dezen te wijzen vonnis;

V. SV Bolnes te veroordelen in de kosten van het geding, een bedrag aan salaris voor de advocaat van Sport en Welzijn daaronder begrepen.

3.6.

Sport en Welzijn heeft ter zake teveel betaalde energiekosten een bedrag van € 4.602,44 aan SV Bolnes gecrediteerd en een bedrag van € 25.000.00 aan SV Bolnes betaald. Daarmee heeft Sport en Welzijn in totaal een bedrag van € 29.602,44 aan SV Bolnes betaald. Inmiddels is gebleken dat SV Bolnes een lager bedrag, te weten € 14.908,20, ten onrechte aan energiekosten heeft betaald. Het verschil tussen het door Sport en Welzijn betaalde bedrag en het bedrag waarop SV Bolnes recht heeft is € 14.694,24 en wordt door Sport en Welzijn als onverschuldigd betaald teruggevorderd.

Daarnaast stelt Sport en Welzijn dat SV Bolnes heeft nagelaten een deel van de tussen partijen overeengekomen huur te betalen zodat zij op grond daarvan recht heeft op betaling van een bedrag van € 11.194,93.

3.7.

SV Bolnes voert verweer. SV Bolnes voert aan dat zij een veel hoger bedrag aan energiekosten onverschuldigd heeft betaald, zodat niet Sport en Welzijn een vordering op haar heeft, maar andersom. Dat een bedrag van € 11.194,93 ter zake de huurovereenkomst niet is voldaan, wordt niet betwist.

3.8.

Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

4. De beoordeling

in conventie

4.1.

SV Bolnes stelt dat zij jarenlang een veel te hoog bedrag aan energiekosten heeft betaald. Zij stelt dat zij, nadat zij zelf met de energieleverancier contracteerde, zicht kreeg op haar werkelijke energieverbruik. Dit verbruik, zoals vastgesteld over de jaren 2017 en 2018, kan worden gezien als ‘benchmark’ voor het historische verbruik van SV Bolnes. Aan de hand daarvan is berekend dat SV Bolnes per jaar een bedrag van € 656,31 aan energiekosten verschuldigd is. Hieruit volgt dat zij over een periode van 13 jaar € 8.532 aan energiekosten diende te betalen. SV Bolnes heeft echter een bedrag van € 80.590 betaald aan Sport en Welzijn betaald. Het verschil tussen deze bedragen is derhalve onverschuldigd betaald.

4.2.

Sport en Welzijn betwist niet dat SV Bolnes jarenlang een te hoog bedrag aan energiekosten heeft betaald. Zij betwist echter wel dat zij SV Bolnes nog iets verschuldigd is, nu zij in dit verband aan SV Bolnes al een bedrag van € 29.602,44 heeft betaald (zie r.o. 2.5. en 2.7.).

4.3.

Nu SV Bolnes zich op het rechtsgevolg beroept van haar stelling dat zij een deel van de aan Sport en Welzijn betaalde energiekosten onverschuldigd heeft betaald, rust ingevolge de hoofdregel van artikel 150 Rv op haar de stelplicht en eventuele bewijslast van die stelling. SV Bolnes heeft haar vordering onderbouwd door een calculatie te overleggen. Deze calculatie is, naar de rechtbank begrijpt, door SV Bolnes opgesteld. Sport en Welzijn betwist dat SV Bolnes een deel van de energiekosten onverschuldigd heeft betaald. Zij voert aan dat in de periode van 2004 tot en met 2009 met SV Bolnes is afgerekend op basis van het daadwerkelijke energieverbruik, dat in die periode werd gemeten. Sport en Welzijn verwijst in dit verband naar de e-mail met Eneco (zie r.o. 2.10.). Daarnaast betwist Sport en Welzijn de calculatie van SV Bolnes. Zij voert aan dat SV Bolnes weliswaar stelt dat de calculatie is gebaseerd op het werkelijke energieverbruik over de jaren 2017 en 2018, maar dat dit niet is onderbouwd. Ook is in de calculatie geen rekening gehouden met de fluctuatie in het aantal voetbalteams (in 2006 speelden er 22 teams en in 2019 8 teams bij SV Bolnes) gekoppeld aan het feit dat de lichtmasten naast de voetbalvelden apart aan- en uitgezet kunnen worden. Tot slot wijst Sport en Welzijn op een rapportage van Energica van 20 december 2019 waaruit volgt dat zij in de periode van 2011 tot en met 2016 € 26.161,99 aan energiekosten terecht heeft doorbelast aan SV Bolnes.

4.4.

In reactie op het verweer van Sport en Welzijn stelt SV Bolnes dat het niet juist is dat het energieverbruik tot en met 2010 werd gemeten. SV Bolnes onderbouwt dit echter niet. Zij stelt slechts dat in de periode tot 2010 door Sport en Welzijn vaste bedragen in rekening zijn gebracht voor de energiekosten. Dit is echter onvoldoende om vast te stellen dat niet op basis van het daadwerkelijke verbruik is afgerekend. Een nadere onderbouwing van haar vordering heeft SV Bolnes niet gegeven. De rechtbank constateert dan ook dat SV Bolnes haar vordering slechts met een door haar zelf opgemaakte calculatie heeft onderbouwd. Gelet op de gemotiveerde betwisting van Sport en Welzijn, onder verwijzing naar de e-mail van Eneco en het rapport van Energica, is de onderbouwing van SV Bolnes onvoldoende. SV Bolnes heeft op deze wijze niet aan haar stelplicht voldaan. Voor bewijslevering is daarom geen plaats. De vordering zal worden afgewezen. De overige verweren behoeven geen bespreking.

4.5.

SV Bolnes zal als de in het ongelijk gestelde partij worden veroordeeld in de proceskosten. Deze worden begroot op € 4.190, te weten € 2.042 aan griffierecht en € 2.148 aan salaris advocaat (2 punten x tarief IV ad € 1.074 per punt).

in reconventie

4.6.

Sport en Welzijn vordert dat SV Bolnes zal worden gelast het door haar gelegde beslag op te heffen. SV Bolnes heeft hiertegen geen verweer gevoerd. Nu de vorderingen in conventie worden afgewezen, zal de rechtbank beslissen zoals gevorderd.

4.7.

Sport en Welzijn vordert een bedrag van € 11.194,93. Zij stelt dat SV Bolnes gehouden was dit bedrag te betalen op grond van de tussen partijen gesloten huurovereenkomst.

4.8.

SV Bolnes betwist niet dat zij het gevorderde bedrag verschuldigd is maar wenst dit te verreken met de vordering die zij (in conventie) heeft op Sport en Welzijn. SV Bolnes voert verder aan dat zij de betaling rechtsgeldig heeft opgeschort en om die reden geen rente is verschuldigd.

4.9.

Het geschil ziet in wezen niet op huur, zodat voor verwijzing naar de - ter zake van huur bevoegde - kantonrechter geen reden is. Nu de vordering in conventie wordt afgewezen was geen sprake van een rechtsgeldige opschorting en komt SV Bolnes geen beroep op verrekening toe. Het gevorderde bedrag zal worden toegewezen. Ter zake de over dit bedrag gevorderde handelsrente heeft SV Bolnes geen (verder) verweer gevoerd. De gevorderde rente zal worden toegewezen. Sport en Welzijn heeft SV Bolnes bij brief van 22 november 2019 gesommeerd de verschuldigde huur binnen een week te betalen, zodat de rente zal worden toegewezen met ingang van 29 november 2019.

4.10.

Sport en Welzijn vordert een bedrag van € 14.694,24. Zij stelt dat SV Bolnes gehouden was om over de periode van 2010 tot en met 2016 een bedrag van € 30.522,32 aan energiekosten aan haar te betalen. SV Bolnes heeft over de periode 2010 tot en met 2016 een bedrag van € 45.430,56 aan energiekosten betaald. Het verschil tussen deze bedragen € 14.908,20 (naar de rechtbank begrijpt: € 14.908,24) dient in beginsel door Sport en Welzijn terugbetaald te worden. Omdat Sport en Welzijn al een bedrag van € 29.602,44 aan SV Bolnes heeft betaald is een bedrag van € 14.694,24 (naar de rechtbank begrijpt: € 14.908,24 - € 29.602,44 = € 14.694,20) onverschuldigd betaald.

4.11.

SV Bolnes betwist dat sprake is een onverschuldigde betaling door Sport en Welzijn. Ter onderbouwing van haar betwisting verwijst zij naar hetgeen zij in conventie heeft gesteld.

4.12.

De rechtbank stelt vast dat Sport en Welzijn haar vordering heeft gemotiveerd, onder meer met het rapport van Energica (r.o. 2.12.). In dit rapport wordt geconcludeerd dat over de jaren 2011 tot 2016 een bedrag van € 26.161,99 verschuldigd was. Het verschuldigde bedrag over de jaren 2010 tot en met 2016 is hiermee onderbouwd (€ 26.161,99 / 6 x 7 = € 30.522,32). Daarnaast staat vast dat Sport en Welzijn € 29.602,44 aan SV Bolnes heeft betaald (zie r.o. 2.5. en 2.7.). SV Bolnes heeft de vordering betwist en hierbij volstaan met een verwijzing naar haar eigen calculatie. In het licht van de onderbouwing van Sport en Welzijn is dit onvoldoende. De vordering zal daarom tot een bedrag van € 14.694,20 worden toegewezen. Tegen de gevorderde wettelijke handelsrente heeft SV Bolnes geen verweer gevoerd.

Nu geen sprake is van een vordering uit hoofde van een handelsovereenkomst zal niet de wettelijke handelsrente maar de wettelijke rente worden toegewezen op de wijze als in het dictum vermeld.

4.13.

Sport en Welzijn vordert de buitengerechtelijke incassokosten. Sport en Welzijn hebben echter niet gesteld dat er kosten zijn gemaakt die betrekking hebben op verrichtingen die meer omvatten dan een (eventueel herhaalde) aanmaning, het enkel doen van een (niet aanvaard) schikkingsvoorstel, het inwinnen van eenvoudige inlichtingen of het op gebruikelijke wijze samenstellen van het dossier. De gevorderde buitengerechtelijke kosten worden daarom afgewezen.

4.14.

SV Bolnes zal als de in het ongelijk gestelde partij worden veroordeeld in de proceskosten. Deze worden begroot op € 3.432, te weten € 2.042 aan griffierechte en € 1.390 aan salaris advocaat (2 punten x tarief III ad € 695 per punt).

5. De beslissing

De rechtbank

in conventie

5.1.

wijst de vorderingen af,

5.2.

veroordeelt SV Bolnes in de proceskosten, aan de zijde van Sport en Welzijn tot op heden begroot op € 4.190,

5.3.

verklaart dit vonnis in conventie voor wat betreft de kostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad,

in reconventie

5.4.

gelast SV Bolnes het onder Coöperatieve Rabobank U.A. ten laste van Sport en Welzijn gelegde beslag binnen één dag na betekening van dit vonnis met onmiddellijke ingang op te heffen en dit aan Sport en Welzijn mede te delen,

5.5.

veroordeelt SV Bolnes om aan Sport en Welzijn te betalen een bedrag van € 11.194,93 te vermeerderen met de wettelijke handelsrente van 29 november 2019 tot aan de dag van algehele voldoening,

5.6.

veroordeelt SV Bolnes om aan Sport en Welzijn te betalen een bedrag van € 14.694,20 te vermeerderen met de wettelijke rente van 22 december 2017 tot aan de dag van algehele voldoening,

5.7.

veroordeelt SV Bolnes in de proceskosten, aan de zijde van Sport en Welzijn tot op heden begroot op €1.390,

5.8.

verklaart dit vonnis in reconventie uitvoerbaar bij voorraad,

5.9.

wijst het meer of anders gevorderde af.

Dit vonnis is gewezen door mr. S.M. den Hollander en ondertekend en in het openbaar uitgesproken door mr. J.F. Koekebakker, op 16 december 2020.

3255/2517/2872