Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBROT:2020:12356

Instantie
Rechtbank Rotterdam
Datum uitspraak
28-12-2020
Datum publicatie
06-01-2021
Zaaknummer
C/10/607531 / KG ZA 20-1038
Rechtsgebieden
Aanbestedingsrecht
Bijzondere kenmerken
Kort geding
Inhoudsindicatie

Kort geding, aanbestedingsrecht, aanbesteding digitale visiteregeling parkeren; vordering tot herbeoordeling of heraanbesteding afgewezen. Eiseres heeft onvoldoende aannemelijk gemaakt dat de samenstelling van het beoordelingspanel en/of de beoordeling niet voldoen aan de daaraan te stellen eisen.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Module Aanbesteding 2021/1539
JAAN 2021/33
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

vonnis

RECHTBANK ROTTERDAM

Team handel en haven

zaaknummer / rolnummer: C/10/607531 / KG ZA 20-1038

Vonnis in kort geding van 28 december 2020

in de zaak van

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

DESYDE B.V.,

gevestigd te Maarn,

eiseres,

advocaat mr. L.C. van den Berg te Den Haag,

tegen

de publiekrechtelijke rechtspersoon

GEMEENTE SCHIEDAM,

zetelend te Schiedam,

gedaagde,

advocaat mr. A.J. van de Watering te Rotterdam,

waarin is tussengekomen

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

P1 ON STREET MANAGEMENT B.V.,

gevestigd te Den Haag,

advocaat mr. S.G. Tichelaar te Rotterdam.

Partijen worden hierna Desyde, de Gemeente en P1 genoemd.

1. De procedure

1.1.

Het verloop van de procedure blijkt uit:

 • -

  de dagvaarding van 10 november 2020, met producties;

 • -

  de incidentele conclusie tot tussenkomst subsidiair voeging van P1;

 • -

  de mondelinge behandeling gehouden op 9 december 2020;

 • -

  de pleitnota van Desyde;

 • -

  de pleitnota van de Gemeente

 • -

  de pleitnota van P1.

1.2.

P1 heeft gevorderd te mogen tussenkomen in de procedure tussen Desyde en de Gemeente dan wel zich te mogen voegen aan de zijde van de Gemeente. Desyde en de Gemeente hebben verklaard geen bezwaar te hebben tegen de tussenkomst. P1 is vervolgens toegelaten als tussenkomende partij, aangezien zij aannemelijk heeft gemaakt dat zij daarbij voldoende belang heeft. Voorts is niet gebleken dat de toewijzing van de gevorderde tussenkomst in de weg staat aan de vereiste spoed bij dit kort geding en de goede procesorde in het algemeen.

1.3.

Vonnis is bepaald op heden.

2. De feiten

2.1.

Op 22 juni 2020 heeft de Gemeente de Europese openbare aanbestedingsprocedure uitgeschreven voor de opdracht ‘Visiteregeling parkeren’ (hierna: de Opdracht). Op deze procedure is de Aanbestedingswet 2012 (Aw) van toepassing. Het gunningscriterium is de ‘economisch meest voordelige inschrijving gehanteerd op basis van de beste prijs kwaliteitverhouding’.

2.2.

De Opdracht ziet op het invoeren van een digitale visiteregeling voor het parkeren van visite voor bewoners en bezoekers van bedrijven in door parkeerbeleid gereguleerde gebieden in Schiedam. In het door de Gemeente gewenste nieuwe systeem kunnen bewoners en bedrijven in het gereguleerde parkeergebied de visiteregeling online – via een (web)app – aanvragen, waarna op basis van koppelingen met externe systemen wordt vastgesteld of de aanvrager in aanmerking komt voor de visiteregeling. Indien dat het geval is, krijgt de aanvrager inloggegevens en kan hij met deze gegevens inloggen om bezoekers aan- en af te melden als parkeerder. Een aangemeld kenteken wordt opgenomen in een database, waardoor handhaving kan controleren of voor het kenteken een geldig parkeerrecht is uitgegeven.

2.3.

De Opdracht is omschreven in het Aanbestedingsdocument inzake de Europees openbare aanbesteding voor de visiteregeling parkeren van juni 2020 (hierna: het Aanbestedingsdocument) en de bijlagen daarbij, waaronder een Programma van Eisen (hierna: PvE).

2.4.

De aanbesteding heeft de volgende (sub)gunningscriteria met het daarbij vermelde gewicht:

2.5.

Met betrekking tot de wijze van beoordeling van G-2.3 staat in het Aanbestedingsdocument het volgende vermeld:

Wijze van beoordeling

Door een panel van medewerkers van Aanbestedende dienst zal beoordeeld worden hoe

gebruiksvriendelijk de (web)app van Inschrijver is. Hierbij wordt gelet op:

 • -

  de mate waarin gebruikers naar functies moeten zoeken, hoeveel stappen zijn nodig en welke doorlooptijd is nodig voor basishandelingen (zoals de wijze waarop een Parkeerrecht wordt vastgelegd);

 • -

  accuratesse; hoe wordt ingespeeld op het zo veel mogelijk voorkomen van handelingsfouten door gebruikers;

 • -

  Handige en nuttige toevoegingen: hoe wordt de gebruiker extra bedien[d], welke meerwaarde wordt aan gebruiker geboden boven hetgeen in het PvE geëist is.

Het panel omvat (...) 5 tot 10 personen die niet bij de ontwikkeling van parkeerbeleid zijn betrokken. Elk van deze personen ontvangt een aantal opdrachten die met de app uitgevoerd moeten worden, zoals bijvoorbeeld het bijkopen van parkeertegoed, het aan- en afmelden, het aanmelden voor een toekomstig tijdstip, het gebruik van favorieten, het raadplegen van historie van aan en afmelden, saldotegoed, informatie omtrent de eigen accountgegevens, gebruik machtiging. Elk van de panelleden vult een scorelijst in. Het gemiddelde van de scores van alle panelleden wordt vertaald in de score van de inschrijver op dit onderdeel.

In afwijking van hetgeen beschreven is in par. 5.3 wordt voor de beoordeling van

gebruiksvriendelijkheid onderstaande tabel gehanteerd, waarbij de totaal beoordeling het gemiddelde cijfer is van maximaal 10 individuele beoordelingen.”

Score

Omschrijving

Toelichting

Uitsluiting

van verdere

deelname

Onvoldoende

niveau

Uit de beschrijving blijkt dat niet voldaan wordt aan het minimaal geëiste niveau/in negatieve zin wordt afgeweken van het PvE

0

Minimaal

niveau, geen

meerwaarde

aangetoond

Ik kan de stappen doorlopen, maar vind het niet handig, de teksten

niveau, geen zijn niet duidelijk, het werkt minimaal. Erg ongebruiksvriendelijk

(Ruim Onvoldoende)

3

Beperkte

meerwaarde

Ik kan de stappen doorlopen, deze zijn ook logisch, de schermen

zijn overzichtelijk, maar naar mijn gevoel zou het beter en prettiger

kunnen werken met minder stappen, minder klikken. Niet zo

gebruiksvriendelijk.

(Beperkt overtuigend, kleine Onvoldoende)

6

Duidelijke

meerwaarde

De stappen, inhoud, tekst is samenhangend en zeer logisch.

Gebruiksvriendelijk.

(voldoende)

10

Onderscheiden

de meerwaarde

Stijgt concreet en aantoonbaar op onderscheidende wijze uit

de meerwaarde boven het minimale niveau.

Zeer gebruiksvriendelijk.

(ruime Voldoende/ Goed)

2.6.

Bij de aanbesteding heeft de Gemeente zich laten adviseren en bijstaan door Adviesbureau Spark B.V. (hierna: Spark). Spark legt zich toe op mobiliteits- en parkeervraagstukken en is in die hoedanigheid bij meerdere aanbestedingen over parkeerdiensten betrokken.

2.7.

Voor de Opdracht hebben drie partijen ingeschreven, waaronder Desyde en P1.

2.8.

Bij e-mail van 12 augustus 2020 heeft [naam] , inkoopadviseur in dienst van de Gemeente, met betrekking tot een inschrijving van Desyde op een vrijwel identieke, ingetrokken, aanbestedingsprocedure het volgende geschreven aan Desyde:

Hieronder een korte reactie op jullie inschrijving zoals we dit met elkaar besproken hebben:

G2.1: planning prima, testsimulatie niet geheel toegelicht incl beheersing van proces, niet voldoende ontzorgend (vooral reactief), geen implementatie toelichting, communicatieplan prima, niet altijd wat alles oplevert voor OG.

G2.2: prima usecase mantelzorg onderbelicht, verder prima, maar algemeen verhaal

G2.3: app is beoordeeld als prima.

G2.4: financiële procedure globaal uitgewerkt, onduidelijk wat gebeurt bij stornering, incasso is geen optie.

Succes met de voorbereiding van de nieuwe inschrijving!

2.9.

Bij brieven van 24 september en 5 oktober 2020 heeft de Gemeente aan de inschrijvers meegedeeld dat zij voornemens is de Opdracht te gunnen aan P1 en dat Desyde als tweede is geëindigd in de rangschikking. Volgens het bijgevoegde overzicht hebben Desyde en P1 de volgende scores behaald:

Gunningscriteria

Beoordeling uw

inschrijving

Beoordeling inschrijving met

de beste

prijs/kwaliteitsverhouding

G-1 Prijs

3,00 punten

1,90 punten

G-2 Kwaliteit

G-2.1 Implementatie en

communicatieplan

0,60 punten

1,20 punten

G-2.2 Toetsing aanvragen bedrijven

en Visiteregeling voor speciale

doelgroepen

0,45 punten

0,90 punten

G-2.3 Gebruiksvriendelijkheid

interfase (web)app

1,24 punten

1,28 punten

G-2.4 Administratieve afhandeling,

Rapportage en verantwoording

Visiteregeling

0,45 punten

0,90 punten

Totaal

5,74 punten

6,18 punten

2.10.

Op 21 oktober 2020 heeft een gesprek plaatsgevonden tussen (vertegenwoordigers van) Desyde en de Gemeente. Tijdens dit gesprek heeft de Gemeente aan Desyde meegedeeld dat één deelnemer in het beoordelingspanel van G-2.3 een bij de Gemeente gedetacheerde medewerker van Spark was.

2.11.

Bij brief van 26 oktober 2020 heeft Desyde bezwaar gemaakt tegen de gunnings-beslissing en de wijze waarop deze tot stand is gekomen. Deze bezwaren richten zich onder meer op de samenstelling van het beoordelingspanel voor G-2.3 en op de toegekende punten. In deze brief heeft Desyde gesteld dat het op basis van de gegeven scores het niet anders kan dan dat zij voor G-2.3 eenmaal het cijfer 3, driemaal het cijfer 6 en eenmaal het cijfer 10 heeft behaald. Dat de beoordelingen zo uiteen kunnen lopen acht Desyde niet geloofwaardig.

2.12.

Bij e-mail van 30 oktober 2020 heeft de Gemeente aan Desyde geantwoord dat zij geen reden ziet om over te gaan tot herbeoordeling en/of heraanbesteding. In deze brief wijst de Gemeente de bezwaren van Desyde van de hand. De Gemeente bevestigt in de brief dat de door Desyde berekende individuele cijfers voor G-2.3 juist zijn. In de brief schrijft de Gemeente onder meer het volgende:

De beoordeling voor de webapp (G2.3) is, zoals beschreven is in de aanbestedingsdocumenten, gedaan door een panel van vijf (5) personen. Door de vakantieperiode is het, zoals toegelicht in het afwijzingsgesprek, niet gelukt hier een groter panel te bereiken. De individuele scores zijn inderdaad gegeven zoals u aangegeven heeft in uw schrijven, waardoor het gemiddelde uitkomt op een 6,2. De functies van de personen die dit beoordeeld hebben zijn:

 • -

  Vakspecialist digitale dienstverlening en innovatie

 • -

  Adviseur Servicepunt Woningverbetering

 • -

  Applicatiebeheerder team ICT Beleid en Beheer

 • -

  Inkoopadviseur

 • -

  Projectleider

Zoals in de aanbestedingsdocumenten beschreven voldoen we op dit aspect. Ongeacht of deze functionarissen in dienst van de gemeente zijn, vertegenwoordigen zij op dat moment de gemeente. Zoals aangegeven in de aanbestedingsdocumenten zijn dit allen medewerkers geweest die niet betrokken geweest zijn bij de ontwikkeling van het parkeerbeleid. Om te voorkomen dat er enige belangenverstrengeling zou ontstaan, is er een bewuste scheiding gemaakt tussen de medewerkers van Spark en wie daarin welke rol heeft. (...)

2.13.

Bij brief van 5 november 2020 heeft de advocaat van Desyde de Gemeente verzocht om over te gaan tot herbeoordeling en om inzage te geven in de door de individuele beoordelaars gegeven scores. De Gemeente heeft niet aan deze verzoeken voldaan.

3. Het geschil

3.1.

Desyde vordert, samengevat:

Primair:

I. De Gemeente te verbieden uitvoering te geven aan haar voornemen tot gunning;

II. De Gemeente te gebieden tot herbeoordeling van alle biedingen over te gaan,

door een nieuwe beoordelingscommissie en met inachtneming van hetgeen in

het Aanbestedingsdocument is bepaald;

Subsidiair:

III. De gemeente te verbieden uitvoering te geven aan het door haar geuite gunningsvoornemens en de gemeente te gebieden de aanbestedingsprocedure te staken en gestaakt te houden, en te gebieden – voor zover de Gemeente de opdracht nog wil gunnen — over te gaan tot heraanbesteding van de opdracht;

primair en subsidiair op straffe van een dwangsom en met veroordeling van de Gemeente in de proceskosten, waaronder de nakosten, te vermeerderen met de wettelijke rente.

3.2.

Aan deze vordering legt Desyde het volgende ten grondslag.

De gunningsbeslissing kan niet in stand blijven, aangezien deze niet in overeenstemming met het Aanbestedingsdocument tot stand is gekomen. De beoordeling is onvoldoende objectief en transparant en gelijkheid van de inschrijvers is onvoldoende gewaarborgd.

De gecombineerde bezwaren van Desyde richten zich tegen de samenstelling van het beoordelingspanel voor G-2.3 en door de panelleden toegekende scores. Op grond van het Aanbestedingsdocument mocht Desyde erop vertrouwen dat het panel zou bestaan uit onbevangen medewerkers van de Gemeente (en dus niet van Spark) die verder niet bij de aanbesteding betrokken zijn of zijn geweest. In dit verband is relevant dat Spark feitelijk alleen maar over aanbestedingen van parkeeroplossingen adviseert. De scores die Desyde heeft gekregen voor G-2.3 zijn ongerijmd. Het gegeven cijfer 3 is niet begrijpelijk of verklaarbaar naast het gegeven cijfer 10 en de beoordeling in de eerdere (vrijwel indentieke) aanbestedingsprocedure. Een app kan niet tegelijkertijd zeer en goed en onvoldoende wordemn beoordeeld. De inschrijving van Desyde is op de overige subgunningscriteria G-2.1, G-2.2 en G-2.4 steevast beoordeeld met het cijfer 3, terwijl P1 steevast het cijfer 6 heeft gekregen. De onderbouwingen van die scores door de Gemeente kunnen die scores niet verklaren. Gelet op een en ander is herboordeling (conform Aanbestedingsdocument) door andere beoordeelaars op zijn plaats. Subsidiair geldt dat de aanbesteding een transparantiegebrek heeft op grond waarvan heraanbesteding dient plaats te vinden.

3.3.

De Gemeente en P1 voeren gemotiveerd verweer en concluderen tot niet-ontvankelijkverklaring, dan wel afwijzing van het gevorderde, met veroordeling van Desyde in de proceskosten, waaronder uitsluitend voor P1 de nakosten, te vermeerderen met de wettelijke rente.

3.4.

P1 vordert de Gemeente – voor zover zij de Opdracht nog wenst te gunnen – te verbieden de Opdracht aan een ander te gunnen dan aan P1 en Desyde voor zover nodig te gebieden te gehengen en te gedogen dat de Opdracht aan P1 wordt gegund.

3.5.

Desyde en de Gemeente concluderen tot afwijzing van de vorderingen van P1.

3.6.

Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

4. De beoordeling

4.1.

Bij de beoordeling staat voorop dat de aan het aanbestedingsrecht ten grondslag liggende beginselen van transparantie en gelijke behandeling vereisen dat de voorwaarden inzake de deelneming aan een opdracht tevoren duidelijk moeten zijn bepaald opdat betrokkenen van de procedurele verplichtingen op de hoogte kunnen zijn en er zeker van kunnen zijn dat deze verplichtingen voor alle (potentiële) deelnemers gelden, zodat elk risico van favoritisme en willekeur door de aanbestedende dienst wordt uitgebannen. Hierbij dient de aanbestedende dienst nauwgezet de door haar vastgestelde criteria in acht te nemen, niet alleen tijdens de inschrijvingsprocedure als zodanig maar meer in het algemeen tot aan het einde van de fase van uitvoering van de betrokken aanbesteding.

4.2.

Tussen partijen is in geschil of een herbeoordeling van de inschrijvingen dan wel heraanbesteding van de Opdracht moet plaatsvinden. Hiertoe dient beoordeeld te worden of de door Desyde naar voren gebrachte gecombineerde bezwaren met betrekking tot de samenstelling van het beoordelingspanel voor G-2.3 en de beoordeling van G-2.3 en de overige subgunningscriteria terecht zijn.

Samenstelling beoordelingspanel

4.3.

De bezwaren van Desyde tegen de samenstelling van het beoordelingspanel voor G-2.3 richten zich tegen de aanwezigheid van een adviseur van Spark. Deze persoon is volgens Desyde niet in dienst (geweest) van de Gemeente en heeft te veel specialistische kennis van de markt, waardoor deze persoon niet meer onbevangen en/of objectief zou kunnen oordelen.

4.4.

Bij de beoordeling van de vraag of het Aanbestedingsdocument voorschrijft dat medewerkers van Spark geen lid mogen zijn van het beoordelingspanel geldt als uitgangspunt dat op grond van het transparantiebeginsel bij de uitleg van bepaling van aanbestedingsstukken de zogenoemde CAO-norm moet worden toegepast. Dit betekent dat deze bepalingen naar objectieve maatstaven moeten worden uitgelegd en dat de bewoordingen van die bepalingen, gelezen in het licht van de gehele tekst van de aanbestedingsstukken van doorslaggevende betekenis zijn. Het Aanbestedingsdocument schrijft voor dat het beoordelingspanel bestaat uit medewerkers van de Gemeente die niet bij de ontwikkeling van het parkeerbeleid zijn betrokken.

De Gemeente heeft gesteld dat de betreffende medewerker van Spark langdurig is ingehuurd om onder haar leiding en toezicht een functie uit te oefenen en dat niet gaat om een voor deze aanbesteding ingehuurde zelfstandige adviseur. Volgens de Gemeente is deze medewerker niet betrokken bij de ontwikkeling van het beleid. Naar het oordeel van de voorzieningenrechter wordt hiermee voldaan aan de in het Aanbestedingsdocument gestelde eisen. Daaruit volgt niet dat een lid van het beoordelingspanel in vaste dienst van de Gemeente moet zijn en evenmin dat leden van het beoordelingspanel geen specialistische kennis mogen hebben van de (parkeer)markt en/of niet betrokken mogen zijn bij deze aanbesteding. De interpretatie van Desyde vindt geen steun in het Aanbestedingsdocument. Het staat er gewoonweg niet en er is op dit punt dan ook geen transparantiegebrek. Ook uit de aanbestedingsrechtelijke beginselen volgt niet dat bij de aanbesteding betrokken personen niet mogen deelnemen aan een beoordelingspanel. Hetzelfde geldt voor het hebben van specialistische kennis van de markt. Anders dan Desyde kennelijk meent brengt de betrokkenheid bij de aanbesteding en/of specialistische marktkennis niet mee dat een eerlijke en objectieve beoordeling onmogelijk is. Niet valt in te zien dat die betrokkenheid en/of kennis automatisch leiden tot belangenverstrengeling, bevoordeling, ongelijke behandeling en/of willekeur.

Beoordeling G-2.3

4.5.

Desyde heeft zich op het standpunt gesteld dat de beoordeling van haar inschrijving voor G-2.3 ongerijmd is. Zij heeft in dat verband gesteld dat de gebruiksvriendelijkheid van haar app door het ene panellid is beoordeeld met een 3 en door een ander met een 10. Zij heeft daarbij verwezen naar de e-mail van 12 augustus 2020 waaruit volgt dat de gebruiksvriendelijkheid van haar app in een eerdere aanbesteding was beoordeeld als ‘prima’.

4.6.

Bij de beoordeling van dit bezwaar merkt de voorzieningenrechter op dat enige mate van subjectiviteit inherent is aan de beoordeling van een kwalitatief criterium. G-2.3 ziet op gebruiksvriendelijkheid, waarvoor in deze aanbesteding onder meer gekeken werd naar de mate waarin gebruikers naar functies moeten zoeken en naar handige en nuttige toevoegingen buiten het PvE. Dergelijke criteria worden niet door iedereen op dezelfde manier ervaren. Dit gegeven komt tot uitdrukking indien, zoals hier, de totaalscore te herleiden is tot individuele scores. In de gekozen beoordelingssystematiek leiden kleine verschillen in beoordeling tot een groot verschil in score. Dat er een verschil is tussen de scores met de cijfers 3 en 10 is daarom dus niet zonder meer ontoelaatbaar. Daar komt bij dat de scores 3 en 10 beide maar één stap van de tussenliggende score 6 verwijderd zijn, zodat van ongerijmdheid ook niet zonder meer sprake is. Voorts vloeien, anders dan Desyde stelt, de verschillen tussen de scores niet (enkel) voort uit het aantal te nemen stappen om basishandelingen uit te voeren. Ten slotte, en ten overvloede, wordt nog overwogen dat een score 6 in plaats van de gewraakte score 3 niet tot een andere uitkomst leidt. Desyde heeft ook in dat geval minder punten dan P1.

4.7.

Het feit dat de gebruiksvriendelijkheid van de app van Desyde in de eerdere ingetrokken aanbesteding als ‘prima’ is beoordeeld, maakt het voorgaande niet anders. Nog afgezien van het feit dat de beoordeling in een eerdere aanbesteding voor een nieuwe aanbesteding niet relevant is, geldt dat de gebruiksvriendelijkheid van de app van Desyde in deze aanbesteding is beoordeeld met gemiddeld een 6,2. In de beoordelingssystematiek correspondeert dat met het oordeel ‘duidelijke meerwaarde’. In dat opzicht lijkt het verschil met de score in de eerdere aanbesteding minder groot dan Desyde meent.

Beoordeling overige kwalitatieve criteria

4.8.

De bezwaren van Desyde tegen de beoordeling van de overige kwalitatieve subgunningscriteria komen erop neer dat zij meent dat het niet zo kan zijn dat zij op al die drie onderdelen slechter heeft gescoord dan P1. Zonder nadere toelichting – die Desyde niet heeft gegeven – valt niet in te zien waarom een dergelijk verschil in beoordeling in strijd is met het Aanbestedingsdocument en/of aanbestedingsrechtelijke beginselen.

Slotsom en proceskosten

4.9.

De slotsom is dat Desyde onvoldoende aannemelijk heeft gemaakt dat haar bezwaren, ook niet in onderlinge samenhang bezien, moeten leiden tot herbeoordeling of heraanbesteding. De vorderingen van Desyde worden dus afgewezen.

4.10.

Desyde wordt als de in het ongelijk gestelde partij veroordeeld in de proceskosten aan de zijde van de Gemeente.

Nu de Gemeente voornemens is de opdracht ook definitief te gunnen aan P1 brengt de afwijzing van de vorderingen van Desyde mee dat P1 geen belang (meer) heeft bij toewijzing van haar vorderingen, zodat deze worden afgewezen. P1 wordt veroordeeld in de kosten van de Gemeente. Deze kosten worden begroot op nihil, aangezien niet is gebleken dat de Gemeente als gevolg van deze vorderingen extra kosten heeft moeten maken.

Ondanks de afwijzing van de vorderingen van P1, moet Desyde in haar verhouding tot de P1 worden aangemerkt als de in het ongelijk gestelde partij. Het doel van P1 was immers te voorkomen dat herbeoordeling of heraanbesteding zou plaatsvinden en dat doel is bereikt. Desyde kan niet worden gevolgd in haar stelling dat de kosten van P1 voor eigen rekening moeten blijven. Ongeacht of de stellingen en weren van P1 inhoudelijk overeenstemmen met die van de Gemeente, geldt dat zij belang heeft bij de tussenkomst, onder meer in verband met een eventueel hoger beroep. Desyde wordt dan ook worden veroordeeld in de proceskosten van P1.

De kosten aan de zijde van Gemeente Schiedam en P1 worden voor ieder van hen begroot op:

- griffierecht € 656,00

- salaris advocaat € 980,00

Totaal € 1.636,00

4.11.

De nakosten en de wettelijke rente zoals gevorderd door (uitsluitend) P1 worden toegewezen zoals in het dictum vermeld.

5. De beslissing

De voorzieningenrechter:

5.1.

wijst de vorderingen af;

5.2.

veroordeelt P1 voor wat betreft de door haar ingestelde vorderingen in de kosten van de Gemeente, tot dusver begroot op nihil;

5.3.

veroordeelt Desyde in de overige proceskosten, aan de zijde van de Gemeente en P1 tot op heden begroot op € 1.636,00, uitsluitend voor P1 te vermeerderen met de wettelijke rente als bedoeld in artikel 6:119 BW over dit bedrag met ingang van veertien dagen na dit vonnis tot de dag van volledige betaling;

5.4.

veroordeelt Desyde in de na dit vonnis aan de zijde van uitsluitend P1 ontstane kosten, begroot op € 157,00 aan salaris advocaat, te vermeerderen, onder de voorwaarde dat Desyde niet binnen 14 dagen na aanschrijving aan het vonnis heeft voldaan en er vervolgens betekening van de uitspraak heeft plaatsgevonden, met een bedrag van € 82,00 aan salaris advocaat en de explootkosten van betekening van de uitspraak, en te vermeerderen met de wettelijke rente als bedoeld in artikel 6:119 BW over de nakosten met ingang van veertien dagen na de betekening van dit vonnis tot aan de voldoening,

5.5.

verklaart dit vonnis wat betreft de kostenveroordelingen uitvoerbaar bij voorraad.

Dit vonnis is gewezen door mr. P. de Bruin en in het openbaar uitgesproken op 28 december 2020.3077/2009