Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBROT:2020:12148

Instantie
Rechtbank Rotterdam
Datum uitspraak
27-11-2020
Datum publicatie
28-12-2020
Zaaknummer
8678623 / CV EXPL 20-26464
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Geldvordering uit hoofde van een huurovereenkomst van een leaseauto.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK ROTTERDAM

zaaknummer: 8678623 / CV EXPL 20-26464

uitspraak: 27 november 2020

vonnis van de kantonrechter, zitting houdende te Rotterdam,

in de zaak van

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Select Car Lease B.V.,

gevestigd te Woerden,

eiseres bij exploot van dagvaarding van 23 juli 2020,

gemachtigde: Deurwaarderskantoor Van Dongen en Partners B.V. te Oosterhout,

tegen

[gedaagde] ,

wonende te [woonplaats gedaagde] ,

gedaagde,

gemachtigde: mr. C. Car te ’s-Gravenhage.

Partijen worden hierna aangeduid als Select Car Lease respectievelijk [gedaagde] .

1. Het verloop van de procedure

1.1.

Het verloop van de procedure volgt uit de volgende processtukken, waarvan de kantonrechter kennis heeft genomen:

 • -

  Het exploot van dagvaarding, met producties 1 tot en met 8;

 • -

  de conclusie van antwoord;

 • -

  de conclusie van repliek, tevens vermindering van eis;

 • -

  de conclusie van dupliek.

1.2.

De kantonrechter heeft de uitspraak van dit vonnis bepaald op heden.

2. De vaststaande feiten

Als enerzijds gesteld en anderzijds erkend, dan wel niet of onvoldoende gemotiveerd weersproken, staat tussen partijen, voor zover van belang, het volgende vast.

2.1.

Select Car Lease exploiteert een onderneming gericht op verhuur en lease van personenauto’s.

2.2.

Op 24 september 2019 heeft Select Car Lease met [gedaagde] als huurder een overeenkomst gesloten voor de verhuur van een Toyota Aygo 1.0 VVTI voor de periode van 25 september 2019 tot en met 1 april 2020. De huurtermijn bedraagt € 496,10 incl. btw per maand.

2.3.

De op de overeenkomst van toepassing zijnde algemene voorwaarden luiden, voor zover thans van belang, als volgt:

ALGEMENE VOORWAARDEN SELECT CAR LEASE B.V. 2018

In aanmerking nemende dat:

A. SELECT CAR LEASE BV, hierna te noemen Lessor, binnen Nederland motorrijtuigen verhuurt/least in verscheidene prijsklassen en van verschillende merken en typen;

B. Client (hierna te noemen Lessee) motorrijtuigen nodig heeft teneinde die beschikbaar te stellen voor zakelijk- en privégebruik;

C. Waar verder in deze Algemene Voorwaarden wordt gesproken over huren wordt tevens bedoeld leasen en waar gesproken wordt over huurovereenkomst wordt tevens bedoeld de leaseovereenkomst (…)

Artikel 2: Bepaling van het huur-/leasetarief.

A. Alle genoemde tarieven zijn in Euro’s en exclusief BTW.

(…)

Artikel 8: Aansprakelijkheid en schade.

(…)

C. Indien er een Eigen Risico in de leaseovereenkomst is overeengekomen, is de aansprakelijkheid van Lessee voor schade per schadegeval beperkt tot het bedrag van het Eigen Risico, tenzij:

(…)

- de schade is ontstaan door vermissing van het voertuig en/of de bij het voertuig behorende autosleutels of de bediening van de alarminstallatie en/of de bij het voertuig behorende bescheiden (zoals het kentekenbewijs en de grensdocumenten) niet alle bij Lessor zijn ingeleverd;

(…)

H. De volgende Eigen Risico bedragen worden gehanteerd:

(…)

- Bij verlies / diefstal autosleutel: € 250,-

(…)

Artikel 10: Inlevering van het voertuig (eindelooptijd / verlenging / vroegtijdig inlevering).

(…)

F. Het voertuig dient in dezelfde staat te worden geretourneerd aan Lessor (schoon en afgetankt). Indien dit niet het geval is kunnen reinigingskosten en aftankkosten in rekening worden gebracht.

(…)

Artikel 13: Facturering en betaling.

A. De uit hoofde van de ondertekende huurovereenkomst verschuldigde periodieke betalingen, dient Lessee bij vooruitbetaling te voldoen. Lessee machtigt Lessor tot het automatisch incasseren van de periodieke betalingen van haar bankrekening op de 1e van elke maand door middel van automatische incassoprocedure van de bank. Lessee dient er voor zorg te dragen dat er voldoende saldo op de betreffende rekening staat ten tijde van de incasso.

B. De verrekening van het maandelijkse bedrag wordt vanaf de eerste huurdag pro rato naar een kalendermaand doorberekend.

(…)

H. Betaling dient plaats te vinden zonder korting of verrekening.

I. Indien Lessee, na tot betaling te zijn aangemaand, nalatig blijft de vordering te voldoen, is Lessor gerechtigd de invordering uit handen te geven, in welk geval Lessee naast het alsdan verschuldigde totale bedrag tevens gehouden is tot vergoeding van de buitengerechtelijke incassokosten, waarvan de hoogte wordt gesteld op ten minste 15% van de hoofdsom met dien verstande dat deze minimaal € 75,- bedragen. Indien Lessor aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking. Tevens is Lessee gehouden, in het geval van gerechtelijke kosten, daaronder ook begrepen de daadwerkelijke door Lessor gemaakte gerechtelijke kosten, daaronder ook begrepen de daadwerkelijke gemaakte kosten voor juridische bijstand te vergoeden.

(…)

Artikel 14: Ontbinding van de Leaseovereenkomst.

A. Lessor heeft het recht de huurovereenkomst terstond, zonder ingebrekestelling en zonder gerechtelijke tussenkomst , te ontbinden c.q. ontbonden te verklaren en het voertuig tot zich te nemen, onverminderd haar recht om van de Lessee volledige schadevergoeding te eisen zoals uitgewerkt onder lid B, zulks op een der navolgende gronden:

- indien Lessee één of meerdere der bepalingen van de overeenkomst (huurovereenkomst, berijdersinformatie en Algemene Voorwaarden) niet of niet behoorlijk nakomt;

(…)”

2.4.

Per e-mail van 11 november 2019 heeft de heer [naam] , in zijn hoedanigheid van commercieel manager bij Select Car Lease (hierna: [naam] ), [gedaagde] onder meer verzocht de auto per direct in te leveren vanwege openstaande facturen en omdat [gedaagde] telefonisch onbereikbaar is voor Select Car Lease.

2.5.

Op 1 januari 2020 heeft Select Car Lease aan [gedaagde] een bedrag van € 496,10 gefactureerd voor de huurtermijn van de maand januari 2020.

2.6.

Op 10 januari 2020 heeft Select Car Lease aan [gedaagde] een bedrag van € 605,- gefactureerd. Dit bedrag ziet op schoonmaakkosten van € 250,- en op kosten voor het vervangen van de sleutel van € 250,-, beide bedragen vermeerderd met 21% btw.

2.7.

Per e-mail van 15 januari 2020 heeft [naam] [gedaagde] , voor zover thans van belang, bericht:

“(…)

De gehuurde Aygo is maandagavond bij ons ingeleverd in een erbarmelijke staat. Auto’s is ernstig vervuild zowel binnen als buiten. Daarnaast ontbreekt de sleutel nog (…).

Onderstaand het overzicht van de openstaande posten. Sleutel komt neer op € 250,- indien deze voor vrijdag niet bij ons is, wordt deze ook doorbelast. (...)

(…)”

2.8.

Bij brieven van 21 en 28 januari 2020 en van 4 en 7 februari 2020 is [gedaagde] door de gemachtigde van Select Car Lease gesommeerd tot betaling van de bedragen € 1.304,73, € 1.307,11, € 1.207,83 respectievelijk € 1.308,15, te betalen binnen zes dagen respectievelijk binnen 24 uur.

3. De vordering

3.1.

Select Car Lease vordert na schriftelijke eiswijziging bij vonnis, uitvoerbaar bij voorraad [gedaagde] te veroordelen om aan Select Car Lease te voldoen een bedrag van € 1.382,13, te vermeerderen met de wettelijke handelsrente over € 1.015,83 gerekend vanaf de dag de dagvaarding tot de dag der algehele voldoening, met veroordeling van [gedaagde] in de proceskosten.

3.2.

Aan haar vordering heeft Select Car Lease – zakelijk weergegeven en voor zover thans van belang – ten grondslag gelegd dat [gedaagde] tekort is geschoten in de nakoming van de huurovereenkomst. [gedaagde] heeft de huurtermijn over januari 2020 niet voldaan, te weten een bedrag van € 496,10. Daarnaast is de auto in erbarmelijke staat ingeleverd zonder de bijbehorende sleutel. Zij dient daarom € 250,- excl. btw aan schoonmaakkosten en € 250,- excl. btw voor het vervangen van de sleutel aan Select Car Lease te betalen. Daarnaast is [gedaagde] over de hoofdsom wettelijke handelsrente verschuldigd, berekend tot 22 juli 2020 een bedrag van € 22,49, en buitengerechtelijke kosten van € 343,81.

4. Het verweer

[gedaagde] heeft de vordering betwist en heeft daartoe – zakelijk weergegeven en voor zover thans van belang – het volgende aangevoerd. Primair heeft [gedaagde] zich op het standpunt gesteld dat de hoogte van vordering niet klopt. Er zijn schoonmaakkosten van € 250,- excl. btw gevorderd. De auto is echter niet vies ingeleverd, maar in dezelfde staat zoals deze destijds is ontvangen. De gevorderde schoonmaakkosten zijn bovendien disproportioneel nu dergelijke kosten normaliter € 90,- bedragen. Subsidiair heeft [gedaagde] aangevoerd dat Select Car Lease geen in redelijkheid te respecteren belang bij haar vordering heeft omdat executie van het vonnis niet tot betaling aan de zijde van [gedaagde] zal leiden. [gedaagde] heeft zich gewend tot MDL beschermingsbewind vanwege meerdere schulden.

5. De beoordeling

5.1.

Vaststaat dat Select Car Lease en [gedaagde] een overeenkomst hebben gesloten tot verhuur van de auto. In geschil is of [gedaagde] gehouden is om aan Select Car Lease uit hoofde van de overeenkomst een bedrag van € 1.015,83 te betalen.

5.2.

Uit de huurovereenkomst volgt dat de maandelijkse huurtermijn € 496,10 incl. btw bedraagt. Die huurtermijn dient op grond van artikel 13 onder A en H van de algemene voorwaarden bij vooruitbetaling te worden voldaan, zonder korting of verrekening. Vast staat dat [gedaagde] de auto op 13 januari 2020 heeft ingeleverd bij Select Car Lease. [gedaagde] heeft niet betwist dat zij de factuur van 1 januari 2020 van Select Car Lease die ziet op de huurtermijn over januari 2020, niet heeft voldaan. Dit betekent dat [gedaagde] in beginsel gehouden is tot betaling van die huurtermijn. Krachtens artikel 13 onder B van de algemene voorwaarden wordt de verrekening van het maandelijkse bedrag vanaf de eerste huurdag pro rato naar een kalendermaand doorberekend. Zoals reeds genoemd heeft [gedaagde] de auto op 13 januari 2020 terugbezorgd aan Select Car Lease. Volgens Select Car Lease heeft een eindafrekening plaatsgevonden en is middels een creditfactuur van 14 januari 2020 een bedrag van € 623,50 aan [gedaagde] gecrediteerd. Uit de door Select Car Lease overgelegde creditfactuur blijkt dat in de eindafrekening ook de verrekening van de huurtermijn over januari 2020 is meegenomen. Nu [gedaagde] niet heeft betwist dat zij van Select Car Lease een creditbetaling heeft ontvangen, gaat de kantonrechter uit van de juistheid van de stelling van Select Car Lease. Het vorenstaande brengt met zich dat [gedaagde] een bedrag van € 496,10 aan Select Car Lease dient te betalen en dat de vordering ter zake dit bedrag wordt toegewezen.

5.3.

Select Car Lease heeft voorts gesteld dat [gedaagde] de schoonmaakkosten van € 250,- excl. btw verschuldigd is. Overwogen wordt dat [gedaagde] heeft betwist dat zij de auto in erbarmelijke staat heeft ingeleverd. Gelet op deze betwisting lag het op de weg van Select Car Lease om feiten en omstandigheden te stellen ter (nadere) onderbouwing van haar stelling. Select Car Lease heeft dat niet, althans onvoldoende gedaan. De enkele stelling van Select Car Lease dat [gedaagde] geen verweer heeft gevoerd op de door Select Car Lease op 15 januari 2020 verstuurde e-mail waarin vermeld staat dat de auto in erbarmelijke staat is ingeleverd, betekent niet dat [gedaagde] erkent dat de auto heel vies was bij inlevering. Dit brengt met zich dat niet is vast komen te staan dat de auto op het moment van terugbezorging in erbarmelijke staat verkeerde en dat Select Car Lease gerechtigd is een bedrag van € 250,- excl. btw in rekening te brengen. Omdat Select Car Lease haar stelling onvoldoende heeft onderbouwd, wordt niet toegekomen aan bewijslevering. De vordering wordt daarom ter zake de schoonmaakkosten afgewezen.

5.4.

Met betrekking tot de gevorderde kosten van € 250,- excl. btw voor het vervangen van sleutel wordt overwogen dat [gedaagde] niet heeft betwist dat zij bij de terugbezorging van de auto aan Select Car Lease de sleutel niet heeft ingeleverd. [gedaagde] is daarom op grond van artikel 8 onder H, vijfde gedachtestreepje, van de algemene voorwaarden gehouden tot betaling van € 250,-. Dat de factuur die ziet op het in rekening brengen van de kosten voor het vervangen van de sleutel gedateerd is op 10 januari 2020, dus voor de datum van inlevering van de auto, doet daar niet aan af. Het bedrag van € 250,- is gelet op artikel 2 onder A van de algemene voorwaarden excl. btw en bedraagt derhalve € 302,50 incl. btw. De vordering wordt ter zake dit bedrag eveneens toegewezen.

5.5.

Nu de gevorderde schoonmaakkosten worden afgewezen, wordt niet toegekomen aan het primaire verweer van [gedaagde] dat ten onrechte (zulke hoge) schoonmaakkosten in rekening zijn gebracht. Met betrekking tot het subsidiaire verweer van [gedaagde] wordt overwogen dat de mogelijkheid dat executie van het vonnis niet tot betaling zal leiden omdat [gedaagde] diverse schulden heeft en zich gewend heeft tot MDL beschermingsbewind, niet betekent dat Select Car Lease geen belang heeft bij haar vordering. Het subsidiaire verweer van [gedaagde] faalt derhalve.

5.6.

Select Car Lease heeft een bedrag van € 22,49 aan vertragingsrente (berekend tot de dag van dagvaarding) gevorderd en daarnaast de lopende rente vanaf de dag van dagvaarding. Hoewel tegen de vertragingsrente geen verweer is gevoerd, is de gevorderde vertragingsrente gegrond op artikel 6:119a BW, dat hier niet van toepassing is, in plaats van op artikel 6:119 BW. Verder is het gevorderde bedrag ten onrechte berekend over de oorspronkelijk gevorderde hoofdsom in plaats van over de verminderde hoofdsom. Om die reden wordt de gevorderde vertragingsrente toegewezen zoals in de beslissing vermeld.

5.7.

Select Car Lease heeft voorts een bedrag van € 343,81 aan buitengerechtelijke incassokosten gevorderd. Artikel 6:96 lid 6 BW vereist voor toewijzing van de vordering tot betaling van de buitengerechtelijke incassokosten dat [gedaagde] door (of namens) Select Car Lease vruchteloos is aangemaand tot betaling binnen een termijn van veertien dagen aanvangende de dag na aanmaning, onder vermelding van de gevolgen van het uitblijven van betaling (hierna: de veertiendagenbrief). Nu [gedaagde] namens Select Car Lease bij brieven van 21 en 28 januari 2020 en van 4 en 7 februari 2020 is gesommeerd tot betaling binnen zes dagen dan wel binnen 24 uur, is sprake van een onjuiste, te korte termijn. Dit betekent dat de gevorderde buitengerechtelijke kosten worden afgewezen.

5.8.

[gedaagde] wordt als de grotendeels in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten veroordeeld, bestaande uit verschotten en gemachtigdensalaris. De verschotten worden vastgesteld op € 85,09 aan explootkosten en € 236,00 aan griffierecht. Aan gemachtigdensalaris wordt in totaal twee punten à € 180,00 toegekend.

6. De beslissing

De kantonrechter:

6.1.

veroordeelt [gedaagde] om aan Select Car Lease tegen kwijting te betalen € 798,60 aan hoofdsom en € 11,32 aan verschenen rente, vermeerderd met de wettelijke rente ex artikel 6:119 BW over een bedrag van € 798,60 vanaf de dag van dagvaarding tot aan de dag van algehele voldoening;

6.2.

veroordeelt gedaagde in de proceskosten, tot aan deze uitspraak aan de zijde van Select Car Lease vastgesteld op € 321,09 aan verschotten en € 360,00 aan salaris voor de gemachtigde;

6.3.

verklaart dit vonnis uitvoerbaar bij voorraad en wijst af het méér of anders gevorderde.

Dit vonnis is gewezen door mr. E.A. Vroom en uitgesproken ter openbare terechtzitting.

46009