Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBROT:2020:11571

Instantie
Rechtbank Rotterdam
Datum uitspraak
04-12-2020
Datum publicatie
16-12-2020
Zaaknummer
8647212 \ CV EXPL 20-24273
Rechtsgebieden
Verbintenissenrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Afwijzing vordering tot betaling schadevergoeding wegens wanpresatie. Geen tekortkoming.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK ROTTERDAM

zaaknummer: 8647212 \ CV EXPL 20-24273

uitspraak: 4 december 2020

vonnis van de kantonrechter, zitting houdende te Rotterdam,

in de zaak van

[eiseres]

,

gevestigd te [vestigingsplaats eiseres] ,

eiseres bij exploot van dagvaarding van 10 juli 2020,

gemachtigde: mr. D.J. Bergkotte, advocaat te Den Haag,

tegen

[gedaagde]

,

kantoorhoudende te [plaats] ,

gedaagde,

gemachtigde: F.P.G. de Klein, belastingdeurwaarder te Eindhoven.

Partijen worden hierna verder aangeduid als “ [eiseres] ” en “ [gedaagde] ”.

1. Het verloop van de procedure

1.1.

Het verloop van de procedure volgt uit de volgende processtukken, waarvan de kantonrechter kennis heeft genomen.

 • -

  het exploot van dagvaarding van 10 juli 2020, met producties;

 • -

  de conclusie van antwoord;

 • -

  de conclusie van repliek;

 • -

  de conclusie van dupliek.

1.2.

De kantonrechter heeft de uitspraak van dit vonnis bepaald op heden.

2. De vaststaande feiten

Als enerzijds gesteld en anderzijds erkend, dan wel niet of onvoldoende gemotiveerd weersproken, staat tussen partijen, voor zover van belang, het volgende vast.

2.1.

[eiseres] houdt zich bezig met de overname van debiteurenportefeuilles van het midden- en kleinbedrijf.

2.2.

Op 30 augustus 2018 zijn partijen het volgende overeengekomen:

U en wij gaan deze koopovereenkomst aan. U verkoopt een of meer vorderingen aan ons. Wij worden eigenaar van deze vorderingen en incasseren deze.

Deze overeenkomst en de algemene voorwaarden vormen samen de overeenkomst.

In deze overeenkomst en in de voorwaarden staan de afspraken die wij hebben gemaakt. Maken we andere afspraken? Dan leggen we die schriftelijk vast.

Overdracht van de vorderingen

U biedt ons de vorderingen aan via de website: [naam website] Biedt u op een werkdag vóór 14.00 uur een vordering aan? Dan proberen wij deze vordering op diezelfde werkdag nog te kopen.

Vergoeding

U betaalt ons een percentage van het bruto factuurbedrag. Hoe langer de betaaltermijn is, hoe hoger het percentage.

Vergoeding in percentage van het bruto factuurbedrag:

Tot en met 30 dagen betaaltermijn 4%

Tot en met 60 dagen betaaltermijn 5%

Tot en met 90 dagen betaaltermijn 6%

Informatie over de vorderingen

Biedt u ons vorderingen aan? Dan stuurt u ons ook de volgende documenten:

1. Kopie factuur

2. Een bewijs dat u voor uw klant heeft gedaan wat u heeft gefactureerd

3. De overeenkomst met uw klant. Of het e-mailbericht of de brief waaruit blijkt wat u met uw klant heeft afgesproken.

Garantie

Wij nemen het risico van iedere aangekochte vordering over. U garandeert ons dat dit echte vorderingen zijn. Ze zijn onvoorwaardelijk, onbezwaard en overdraagbaar, niet (op voorhand) oninbaar en niet belast met rechten van derden. Ze zijn ook niet op een andere manier een ongeschikte vordering.

U en wij gaan akkoord met de inhoud van de overeenkomst en de algemene voorwaarden

U heeft deze koopovereenkomst en de algemene voorwaarden ontvangen en gelezen. Door het zetten van de handtekeningen verklaart u akkoord te gaan met de inhoud ervan. U verklaart ook dat alleen onze algemene voorwaarden tussen u en ons gelden. Dus als u zelf ook algemene voorwaarden heeft, dan gelden die niet tussen u en ons.

U kunt altijd extra exemplaren van de voorwaarden krijgen als u dat wilt. De algemene voorwaarden staan ook op onze Internetpagina.

2.3.

Op deze overeenkomst zijn de algemene voorwaarden van [eiseres] (hierna: de algemene voorwaarden) van toepassing. De algemene voorwaarden luiden, voor zover thans van belang, als volgt:

“(..) 4.1. Een vordering is het recht op betaling. U heeft dat recht, omdat u voor iemand werk heeft uitgevoerd of omdat u iets aan iemand heeft geleverd. U heeft vorderingen bij uw klant of klanten. En wij nemen die vordering van u over. We stellen de volgende eisen aan de vorderingen:

a. a) U moet een factuur in euro’s hebben gestuurd.

b. U moet ons alle informatie geven die wij van u vragen of gevraagd hebben. In ieder geval moeten de vorderingen voldoende zijn omschreven en gespecificeerd.

c) Uw klant moet zijn gevestigd in Nederland, België, Duitsland of Luxemburg. Het Nederlandse recht moet van toepassing zijn op de overeenkomst met de klant. De Nederlandse rechter moet over de vordering op uw klant mogen beslissen.

d) Uw klant weet dat de vordering bestaat.

e) Uw klant heeft de vordering nog niet betaald. Ook niet een deel ervan.

f) Uw klant moet de vordering kunnen betalen. Wij beoordelen of dit zo is.

g) De vordering komt niet van een klant waar u bij betrokken bent, direct of indirect. U bent bijvoorbeeld geen (indirect) aandeelhouder van uw klant. En uw klant heeft geen aandelen in uw bedrijf. Ook zijn er geen personen die én uw bedrijf vertegenwoordigen, én uw klant.

h) De overeenkomst tussen u en uw klant voldoet aan de eisen die wij daaraan stellen. Dit geldt ook voor de factuur die u aan uw klant stuurt.

i. i) Het mag geen vordering zijn waarvan uw klant kan zeggen dat hij verrekenbaar is.

j) Het bruto factuurbedrag is minimaal € 1,000,- per vordering. Of in totaal minimaal € 1.000,- als het gaat om meerder vorderingen bij één klant. Als wij hier van afwijken, maken wij daar schriftelijk afspraken met u over.

4.2.

Als uw vordering niet aan een van deze eisen voldoet dan zien we de vordering als een ongeschikte vordering. We kopen die ongeschikte vordering dan niet.

(..)

6.1.

Als wij uw vordering krijgen, bekijken we eerst of de vordering voldoet aan onze eisen. Voldoet de vordering aan onze eisen? Dan laten wij u weten dat we de vordering aanvaarden. Biedt u uw vordering aan op een werkdag vóór 14.00 uur? Dan laten wij u dezelfde dag weten of wij de vordering kopen. Wij betalen u binnen 1 dag de koopprijs.

6.2.

Wij zijn nooit verplicht om een vordering die u aanbiedt te kopen. Ook niet als een vordering aan onze eisen voldoet.

6.3.

Let op: hebben wij een vordering in behandeling genomen en ontdekken wij later dat dit een ongeschikte vordering is? Dan proberen wij hem te innen. Maar wij mogen op ieder moment van u eisen dat u de vordering terugkoopt. Wij hoeven daar geen reden voor te geven. Zie op paragraaf 11 over retrocessie.

(..)

9.4.

Betaalt uw klant minder dan het bedrag van de vordering. Dan kunnen wij dat zien als een betalingsgeschil tussen u en uw klant. Wij mogen het geld dat niet betaald is, opeisen. Maar wij hoeven dat niet.

9.5.

Als wij het niet betaalde geld willen opeisen, dan overleggen wij met u hoe wij omgaan met deze vordering. U heeft dan 5 werkdagen de tijd om het betalingsgeschil met de klant op te lossen. Betaalt de klant na deze periode nog steeds niet het (hele) bedrag? Dan mogen we van u eisen dat u de vordering van ons terugkoopt. U betaalt ons dan het bruto factuurbedrag terug.

(..)

11.1

Soms moet u een of meer vorderingen van ons terugkopen. We noemen dat ook retrocessie. Dit moet in deze situaties:

- U stopt de koopovereenkomst.

- Wij stoppen de koopovereenkomst vanwege een gewichtige reden of omdat u zich niet houdt aan de regels van de garantie. Zie paragraaf 10 en 13.

11.2.

U betaalt ons dan het bruto factuurbedrag van de vorderingen die de klanten nog niet hebben betaald. Of nog niet helemaal hebben betaald. U werkt meteen mee aan wat we van u vragen om ervoor te zorgen dat deze retrocessie goed verloopt. U geeft ons daarvoor nu al het recht om in deze situatie het volgende te doen:

a. a) We doen voor en namens u alle rechtshandelingen die nodig zijn voor de retrocessie. Wij zetten onder meer namens u een handtekeningen onder een retrocessieakte.

b) We doen voor en namens u al het andere wat we nodig of nuttig vinden.

11.3.

Als wij u daarom vragen, zult u volledig meewerken om de retrocessie rechtsgeldig goed te laten verlopen, bijvoorbeeld door op ons verzoek dingen te doen of juist niet te doen.

11.4.

Wanneer wij een vordering terugverkopen dan moet u ons het bruto factuurbedrag meteen en geheel terugbetalen. De vergoeding die u ons heeft betaald, krijgt u niet terug. Als u de vergoeding nog niet heeft betaald, moet u die alsnog betalen.

(..)

12.4.

U moet het ons meteen laten weten als er iets is gebeurd rondom de vorderingen op uw klant, dat invloed kan hebben op onze belangen. In elk geval informeert u ons in deze situaties:

a. a) Uw klant heeft een bezwaar of verweer, of hij doet een beroep op verrekening en inhoudingen.

b) Uw klant betwist een vordering. U geeft deze informatie ook als u vindt dat deze betwisting niet klopt. Heeft uw klant u een brief of e-mail gestuurd waarin hij schrijft dat hij een vordering betwist. Dan stuurt u ons meteen een kopie daarvan.

c) U heeft informatie over de kredietwaardigheid van uw klant. Deze informatie stuurt u meteen aan ons door.

12.5.

Als wij daarom vragen dan stuurt u ons alle documenten die te maken hebben met de vorderingen. Bijvoorbeeld leveringsbonnen, overeenkomsten en orderbevestigingen. Maar ook andere informatie die wij relevant vinden.

12.6.

Ontstaat er een geschil over een vordering en komt deze wel of niet voor de rechter? Dan ondersteunt u ons zo goed mogelijk. U moet ons dan vooral uitgebreid informeren over deze vordering. Dat betekent dat u ons alle relevante documenten en andere bewijsmiddelen geeft.

(..)

13.1.

U bent verantwoordelijk voor de juridische status van de vordering die wij van u kopen. U garandeert dat u bevoegd bent deze vorderingen over te dragen aan ons.

13.2.

U garandeert dat de vorderingen bestaan, onvoorwaardelijk, onbezwaard en overdraagbaar zijn. Voor zover u weet, zijn de vorderingen inbaar. Andere partijen hebben of krijgen geen rechten op deze vorderingen.

13.3.

U garandeert dat alle informatie die u ons geeft juist is en volledig is.

13.4.

Doet u niet wat u ons garandeert? Dan mogen wij van u eisen dat u de vorderingen meteen terugkoopt. U betaalt ons dan het bruto factuurbedrag. Wat in artikel 14 staat over schade, blijft ook gelden.

(..)

14.1

Doet u iets wat in strijd is met de koopovereenkomst en deze voorwaarden? En hebben wij daar schade door? Dan moet u deze schade binnen 5 werkdagen betalen. Het kan zijn dat wij daarna nog meer schade lijden. Ook voor die schade mogen wij van u schadevergoeding eisen. (..)

2.4.

[eiseres] heeft de volgende vorderingen van [gedaagde] op CBL Afbouwbedrijf B.V. gekocht en vervolgens overgedragen aan [naam bedrijf eiseres] .:

- de factuur van 9 augustus 2019 van € 3.840,00;

- de factuur van 16 augustus 2019 van € 2.816,00;

- de factuur van 22 augustus 2019 van € 2.432,00;

- de factuur van 22 augustus 2019 van € 1.536,00;

- de factuur van 22 augustus 2019 van € 5.120,00.

2.5.

Ook heeft [eiseres] een factuur van 6 januari 2020 van € 3.040,00 van [gedaagde] op Aannemersbedrijf De Bruijne B.V. gekocht en vervolgens overgedragen aan [naam bedrijf eiseres] .

2.6.

Van zowel de eerste cessies als de tweede cessies is CBL Afbouwbedrijf B.V. en Aannemersbedrijf de Bruijne B.V. (hierna: de debiteuren) steeds mededeling gedaan door middel van een op de facturen afgedrukte tekst.

2.7.

[eiseres] heeft de volgende bedragen aan vergoeding bij [gedaagde] in rekening gebracht en steeds verrekend met de door haar te betalen bruto factuurbedragen:

- bij factuur van 9 augustus 2019 € 185,86;

- bij factuur van 16 augustus 2019 € 136,29;

- bij factuur van 23 augustus 2019 € 439,86;

- bij factuur van 7 januari 2020 € 147,14.

2.8.

[eiseres] heeft steeds het restant van de factuurbedragen aan [gedaagde] betaald.

2.9.

Op 16 juni 2020 heeft [eiseres] de aan [naam bedrijf eiseres] . overgedragen vorderingen op CBL Afbouwbedrijf B.V. weer van haar teruggekocht.

2.10.

Op 2 juli 2020 heeft zij hetzelfde gedaan met de vordering op Aannemersbedrijf De Bruijne B.V.

2.11.

Op 7 juli 2020 is de debiteuren mededeling gedaan van deze retrocessies.

3. Het geschil

3.1.

[eiseres] heeft bij dagvaarding gevorderd bij vonnis, zoveel mogelijk uitvoerbaar bij voorraad, [gedaagde] te veroordelen aan haar te betalen een bedrag van

€ 17.384,00, te vermeerderen met de wettelijke handelsrente ex artikel 6:119a BW vanaf de data dat [eiseres] haar respectievelijke uitkeringen aan [gedaagde] heeft verricht en € 984,84 aan buitengerechtelijke incassokosten, te vermeerderen met de wettelijke rente ex artikel 6:119 BW vanaf de dag van dagvaarding, met veroordeling van [gedaagde] in de kosten van de procedure, te vermeerderen met de wettelijke rente ex artikel 6:119 BW vanaf 14 dagen na betekening van het vonnis.

3.2.

Aan haar vordering legt [eiseres] – naast de hiervoor weergegeven feiten en zakelijk weergegeven – het volgende ten grondslag.

In de algemene voorwaarden is bepaald dat de facturen geschikt moeten zijn alsmede dat [gedaagde] garandeert dat de facturen inbaar zijn en dat zij [eiseres] de juiste informatie heeft verschaft. Dit betekent dat onder andere geen sprake mag zijn van een betwisting of een verrekenbare tegenvordering. De debiteuren betwisten de facturen omdat [gedaagde] slecht werk heeft geleverd en schade heeft veroorzaakt. Ook laat [gedaagde] na in weerwil van de cessie zelf incassomaatregelen treffen. Zij handelt dus in strijd met de algemene voorwaarden, hetgeen een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst oplevert. Zij is daarom verplicht de schade die [eiseres] daardoor heeft geleden aan haar te vergoeden. De schade is gelijk aan de betaalde bruto factuurbedragen. [gedaagde] is eveneens verplicht tot vergoeding van de schade op grond van ongerechtvaardigde verrijking.

Na een gedeeltelijk overeengekomen betalingsregeling tussen partijen resteert ten aanzien van CBL Afbouwbedrijf B.V. nog een bedrag van € 15.344,00 en ten aanzien van Aannemersbedrijf De Bruijne B.V. nog een bedrag van € 2.040,00. [gedaagde] is in gebreke gebleven met betaling van deze bedragen. Zij is derhalve in verzuim geraakt. [eiseres] maakt aanspraak op wettelijke handelsrente over de factuurbedragen vanaf de data dat zij haar uitkeringen aan [gedaagde] heeft verricht alsmede op een vergoeding van haar buitengerechtelijke incassokosten conform de BIK-staffel.

3.3.

[gedaagde] heeft geconcludeerd tot afwijzing van de vordering.

3.4.

Zij heeft daartoe – zakelijk weergegeven – het volgende aangevoerd. Alvorens [gedaagde] een overeenkomst aangaat met een klant laat zij de klant eerst door [eiseres] toetsen op kredietwaardigheid, waarbij zij strikt de voorwaarden opvolgt die [eiseres] hieraan verbindt. Dit heeft zij ook zo gedaan met de thans gevorderde debiteuren. Beide debiteuren zijn door [eiseres] kredietwaardig bevonden. Daar zij over de uren die gewerkt zijn wekelijks een manurenstaat voor akkoord hebben ondertekend en de facturen nadien zonder protest hebben behouden, hebben zij geen reden niet tot betaling over te gaan en zijn zij te laat met hun betwisting. [eiseres] had niet meteen tot retrocessie over moeten gaan. Volgens de algemene voorwaarden is zij verplicht al hetgeen te doen wat zij nodig acht. Zij had de debiteuren erop moeten wijzen dat zij de manurenstaten en facturen zonder protest behouden hebben en dus tot betaling dienen over te gaan. Dit heeft zij nagelaten. Wanneer [gedaagde] zelf een incassotraject start, stelt [eiseres] dat zij dat op grond van de algemene voorwaarden niet mag doen zolang zij niet alles heeft terugbetaald. Dit is niet redelijk en dient ook geen enkel belang. Mochten de debiteuren dan alsnog tot betaling overgaan, kan [gedaagde] haar schuld aan [eiseres] betalen. Opvallend is overigens dat [eiseres] voordeel heeft bij het toepassen van retrocessie. Immers [gedaagde] dient dan niet 100%, maar 103% aan [eiseres] terug te betalen.

4. De beoordeling

4.1.

Vooropgesteld wordt dat [eiseres] niet van [gedaagde] heeft verlangd dat zij de vorderingen van haar terugkoopt. Zij vordert schadevergoeding wegens wanprestatie. [gedaagde] heeft erkend dat de debiteuren de door haar aan [eiseres] verkochte facturen betwisten. Dit maakt echter niet dat [gedaagde] is tekortgeschoten in de nakoming van haar verplichtingen uit de overeenkomst. Uit de overeenkomst en de algemene voorwaarden blijkt immers dat [eiseres] niet eist dat de vorderingen die [gedaagde] aan haar verkoopt, onbetwiste vorderingen zijn. De algemene voorwaarden voorzien zelfs in de situatie dat sprake is van een betalingsgeschil en bepalen op dat punt dat [eiseres] [gedaagde] dan vijf werkdagen de tijd moet gunnen om met de debiteur tot een oplossing te komen en dat wanneer de debiteur de vordering dan nog niet (volledig) betaalt, [eiseres] mag eisen dat [gedaagde] de vordering van haar terugkoopt tegen betaling van het bruto factuurbedrag. Al zou [eiseres] wel hebben geëist dat de vordering onbetwist is en later blijkt, zoals in dit geval, dat de debiteur de vordering betwist, dan geldt dat [eiseres] op grond van haar algemene voorwaarden de vordering toch moet proberen te innen, maar wel op ieder moment mag eisen dat [gedaagde] de vordering terugkoopt. Het feit dat de debiteuren de facturen betwisten kan dus hoogstens leiden tot een verplichting voor [gedaagde] om de vorderingen van [eiseres] terug te kopen indien [eiseres] dit van haar verlangt en levert geen wanprestatie aan de zijde van [gedaagde] op. Reeds hierom kan de primaire grondslag niet leiden tot toewijzing van de vordering.

Hetgeen [eiseres] bij repliek onder randnummer 4 heeft gesteld kan in dit verband niet tot een andere conclusie leiden. Daar heeft [eiseres] gesteld dat zij bereid is de vorderingen terug te cederen, nadat [gedaagde] haar schadeloos heeft gesteld, doch met die stelling ziet [eiseres] eraan voorbij dat op dit moment van een tekortkoming van [gedaagde] geen sprake is en derhalve geen grondslag bestaat voor toewijzing van de vordering van [eiseres] . Zoals hiervoor ook al overwogen zou [eiseres] van [gedaagde] hooguit kunnen verlangen dat zij meewerkt aan de retrocessie van de vorderingen. Dat heeft zij in dit geding echter niet gevorderd.

4.2.

Subsidiair doet [eiseres] een beroep op ongerechtvaardigde verrijking. Zij heeft echter op geen enkele wijze onderbouwd dat daarvan sprake is. In randnummer 14 van de dagvaarding heeft zij enkel gesteld dat sprake is van ongerechtvaardigde verrijking, maar enige onderbouwing van die stelling ontbreekt volledig. Ook bij repliek heeft [eiseres] geen onderbouwing gegeven van de subsidiaire grondslag. Ook de subsidiaire grondslag kan derhalve niet leiden tot toewijzing van de vordering.

4.3.

Er bestaat geen aanleiding [eiseres] in de kosten van [gedaagde] te veroordelen, nu [gedaagde] geen proceskostenveroordeling gevorderd heeft. De kantonrechter zal de kosten van het geding dan ook compenseren in die zin dat iedere partij de eigen kosten draagt

5. De beslissing

De kantonrechter:

wijst de vordering af;

compenseert de kosten van het geding in die zin dat iedere partij de eigen kosten draagt.

Dit vonnis is gewezen door mr. W.J.J. Wetzels en uitgesproken ter openbare terechtzitting.

32109