Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBROT:2020:10182

Instantie
Rechtbank Rotterdam
Datum uitspraak
11-08-2020
Datum publicatie
12-11-2020
Zaaknummer
C/10/601985 / KG ZA 20-715 (voorlopige voorziening) / C/10/601632 / FA RK 20-5811 (beroep oplegging) / C/10/601979 / FA RK 20-5983 (beroep verlenging)
Rechtsgebieden
Personen- en familierecht
Bijzondere kenmerken
Proces-verbaal
Inhoudsindicatie

Wet tijdelijk huisverbod. Partijen eens over een afkoelingsperiode, maar uithuisgeplaatste wil het contact met zijn dochter, die het grootste gedeelte van de tijd in een instelling verblijft, hervatten. Beroep ongegrond ten aanzien van het huisverbod, beroep gegrond ten aanzien van het contactverbod met de dochter.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Rechtbank Rotterdam

Team familie

Reg.nrs.: C/10/601985 / KG ZA 20-715 (voorlopige voorziening)

C/10/601632 / FA RK 20-5811 (beroep oplegging)

C/10/601979 / FA RK 20-5983 (beroep verlenging)

Procesverbaal van de mondelinge uitspraak van de voorzieningenrechter van 11 augustus 2020 op het verzoek om voorlopige voorziening en het beroep in de zaken tussen

[verzoeker] , verzoeker,

wonende te [postcode] [woonplaats] , [adres] ,

gemachtigde mr. H.M. Hueting.

en

de burgemeester van de gemeente Rotterdam, verweerder,

gemachtigde mr. R.J.M. Codrington,

in welke zaken belanghebbenden zijn:

[echtgenote verzoeker] , de echtgenote van verzoeker,

[dochter 1 verzoeker] , de dochter van verzoeker, beiden wonende te [postcode] [woonplaats] , [adres] ,

en

[dochter 2 verzoeker] , de dochter van verzoeker,

wonende bij [naam stichting] .

Ontstaan en loop van de procedure

Bij besluit van 27 juli 2020 heeft verweerder een huisverbod opgelegd aan verzoeker (eerste besluit).

Bij besluit van 7 augustus 2020 heeft verweerder dit huisverbod verlengd tot 24 augustus 2020 (tweede besluit).

Bij brief van 7 augustus 2020 heeft verzoeker beroep ingesteld tegen deze beide besluiten. Tevens heeft verzoeker de voorzieningenrechter verzocht een voorlopige voorziening te treffen.

De minderjarigen zijn in de gelegenheid gesteld hun mening kenbaar te maken. Zij hebben hiervan geen gebruik gemaakt.

Het onderzoek ter zitting heeft plaatsgevonden op 11 augustus 2020. Aanwezig waren:

 verzoeker en zijn gemachtigde;

 verweerder, vertegenwoordigd door mr. R.J.M. Codrington;

 mevrouw [naam persoon 1] namens het wijkteam;

 mevrouw [naam persoon 2] .

Beslissing

De voorzieningenrechter:

 verklaart het beroep gegrond voor wat betreft het contactverbod tussen verzoeker en

[dochter 2 verzoeker] ;

 verklaart de beroepen voor het overige ongegrond,

 vernietigt het bestreden tweede besluit voor het deel dat het contactverbod betreft met [dochter 2 verzoeker] en bepaalt dat de rechtsgevolgen van het vernietigde deel van het bestreden besluit in stand blijven tot 11 augustus 2020;

 wijst het verzoek om voorlopige voorziening af;

 wijst het verzoek om een proceskostenveroordeling af.

Overwegingen

1. Weergave bestreden besluiten, verzoek en beroep

1.1.

Bij het bestreden eerste besluit heeft verweerder het huisverbod opgelegd voor de duur van tien dagen op grond van de Wth. Verweerder heeft hieraan ten grondslag gelegd dat de aanwezigheid van verzoeker in de woning van achterblijvers (een vermoeden van) een ernstig en onmiddellijk gevaar (hierna: het gevaar) oplevert voor de veiligheid van één of meer personen die met hem in de woning wonen.

1.2.

Bij het tweede bestreden besluit heeft verweerder het huisverbod verlengd voor de duur van achttien dagen op grond van de Wth. Verweerder heeft hieraan ten grondslag gelegd dat de aanwezigheid van verweerder in de woning van achterblijvers nog steeds (een vermoeden van) een ernstig en onmiddellijk gevaar oplevert voor de veiligheid van één of meer personen die met hem in de woning wonen.

1.3.

Het verzoek strekt ertoe de rechtsgevolgen van het bestreden besluiten te schorsen voor de resterende duur van het bestreden besluit dan wel te bepalen dat het contactverbod niet geldt voor [dochter 2 verzoeker] , de dochter van verzoeker.

Het beroep strekt ertoe het bestreden besluit te vernietigen en verweerder te veroordelen in de kosten van deze procedure.

2. Kortsluiten met afwijzen verzoek voorlopige voorziening

2.1.

Op grond van artikel 8:81, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht (hierna: Awb), voor zover hier van belang, kan, indien tegen een besluit bij de rechtbank beroep is ingesteld, de voorzieningenrechter van de rechtbank die bevoegd is in de hoofdzaak op verzoek een voorlopige voorziening treffen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist.

2.2.

Op grond van artikel 8:86, eerste lid, van de Awb kan, indien het verzoek om voorlopige voorziening wordt gedaan indien beroep bij de rechtbank is ingesteld en de voorzieningenrechter van oordeel is dat na de zitting, bedoeld in artikel 8:83, eerste lid, van de Awb, nader onderzoek redelijkerwijs niet kan bijdragen aan de beoordeling van de zaak, hij onmiddellijk uitspraak doen in de hoofdzaak.

2.3.

De voorzieningenrechter is van oordeel dat nader onderzoek redelijkerwijs niet kan bijdragen aan de beoordeling van de zaak, zodat zij onmiddellijk uitspraak zal doen op het beroep.

3. Spoedeisend belang

Verzoeker heeft door het opgelegde huisverbod dat nog steeds voortduurt, geen toegang tot zijn woning. Het spoedeisend belang bij de door hem gevraagde voorziening is daarmee gegeven.

4. Beoordeling gronden

Oplegging huisverbod

4.1.

Op grond van artikel 2, eerste lid, van de Wth, voor zover hier van belang, kan de burgemeester een huisverbod opleggen aan een persoon indien uit feiten of omstandigheden

blijkt dat diens aanwezigheid in de woning ernstig en onmiddellijk gevaar oplevert voor de veiligheid van één of meer personen die met hem in de woning wonen of daarin anders dan incidenteel verblijven of indien op grond van feiten of omstandigheden een ernstig vermoeden van dit gevaar bestaat. Het verbod geldt voor een periode van tien dagen, behoudens verlenging overeenkomstig artikel 9.

Verzoeker heeft geen inhoudelijke gronden aangevoerd tegen de oplegging van het huisverbod. Het gevaar is daarmee vast komen te staan. Verzoeker heeft slechts aangevoerd dat het slechts om verbaal geweld ging. De voorzieningenrechter merkt ten overvloede op dat ook bij verbaal geweld sprake kan zijn van een ernstig en onmiddellijk gevaar, zeker in de heftigheid waarin het in deze zaak heeft plaatsgevonden. Verweerder was dan ook bevoegd het huisverbod op te leggen.

4.2.

Vervolgens dient de voorzieningenrechter terughoudend te beoordelen of verweerder, alle belangen afwegend, in redelijkheid gebruik heeft kunnen maken van voornoemde bevoegdheid om een huisverbod op te leggen.

Partijen zijn het erover eens dat er een afkoelingsperiode geïndiceerd was, omdat het verzoeker en zijn echtgenote niet lukt om hun problemen samen op te lossen. Omdat de vrouw samen met de minderjarige behoefte had aan rust, heeft verweerder in redelijkheid kunnen beslissen het huisverbod aan verzoeker en niet aan zijn echtgenote op te leggen.

Verlenging huisverbod

4.3.

Op grond van artikel 9, eerste lid, van de Wth kan de burgemeester een huisverbod verlengen tot ten hoogste vier weken nadat het is opgelegd indien de dreiging van het gevaar, of het ernstige vermoeden daarvan, zich voortzet.

4.4.

De rechter beoordeelt vol of het gevaar nog blijkt uit de door verweerder geduide feiten of omstandigheden. Het aanvaarden van een aanbod tot hulpverlening, het beginnen met die hulpverlening en de reële verwachting dat betrokkene blijft meewerken daaraan, zijn indicaties dat het gevaar niet langer bestaat. Voor zover nog blijkt van dat gevaar, is verweerder bevoegd het huisverbod voort te laten duren.

Gebleken is dat ten tijde van de verlenging van het huisverbod de hulpverlening nog niet op gang was gekomen. Op het moment van verlenging had verzoeker nog geen intake gehad bij De Waag en had er nog geen partnergesprek plaatsgevonden. Ook was verzoeker pas net weer gestart met zijn medicatie. Dat het partnergesprek nog niet was gepland omdat de echtgenote van verzoeker dit nog niet aankon, is naar het oordeel van de voorzieningenrechter, gelet op de opgelopen spanningen, te begrijpen. De afkoelingsperiode van tien dagen was daarvoor onvoldoende. Het gevaar was daarom nog aanwezig tijdens de verlenging, wat maakt dat verweerder bevoegd was het huisverbod te laten voortduren.

4.5.

Daarna dient terughoudend te worden beoordeeld of verweerder, alle belangen afwegend, gebruik kan en heeft kunnen blijven maken van die bevoegdheid.

Aangevoerd wordt dat verzoeker tot 17 augustus 2020 bij zijn ouders kan verblijven, maar daarna geen verblijfplaats meer heeft. Dat is echter onvoldoende reden om de situatie nu om te keren. Het gevaar was ten tijde van het verlengen van het huisverbod nog onverminderd aanwezig, zodat één van de twee (verzoeker of zijn echtgenote) uit de woning zou moeten. Het is naar het oordeel van de voorzieningenrechter geen onredelijke beslissing om het huisverbod te verlengen voor verzoeker en niet voor zijn echtgenote, gelet op het feit dat de situatie van de minderjarige stabiel moet blijven en gelet op de gezondheid van de echtgenote van verzoeker. De situatie kan nu niet meer worden omgedraaid. Daarnaast heeft verzoeker de mogelijkheid om bij het Leger des Heils te verblijven, als hij zelf geen andere verblijfplaats kan vinden. Verweerder heeft daarom, alle belangen afwegend, gebruik kunnen blijven maken van de bevoegdheid het huisverbod te verlengen.

Toetsing ex nunc
4.6. Tenslotte moet beoordeeld worden of er op dit moment (ex nunc) aanleiding bestaat om het huisverbod op te heffen.

Hoewel er inmiddels een partnergesprek heeft plaatsgevonden en verzoeker daadwerkelijk hulpverlening heeft opgestart via De Waag, is er naar het oordeel van de voorzieningenrechter nog te weinig om nu al te concluderen dat er een reële aanvang is gemaakt met de hulpverlening en het gevaar daarmee geweken is. Er zijn nog geen veiligheidsafspraken gemaakt en verzoeker moet zijn officiële intake bij De Waag nog hebben. Daarbij speelt ook een belangrijke rol dat het niet alleen om de echtgenote van verzoeker gaat, maar ook om de minderjarige. Het moet voorkomen worden dat zij opnieuw in zo’n heftige situatie terecht komt. De voorzieningenrechter ziet daarom geen aanleiding om het huisverbod op dit moment op te heffen.

Contactverbod [dochter 2 verzoeker]

4.7.

Dat is echter anders voor wat betreft het contactverbod met [dochter 2 verzoeker] . De voorzieningenrechter was het, op basis van het dossier, met verweerder eens dat zij, hoewel zij zelfstandig woont, meer dan incidenteel in de woning verblijft. Op basis van het dossier kon daar van worden uitgegaan. Tijdens de mondelinge behandeling is echter naar voren gekomen dat [dochter 2 verzoeker] minder in de woning verblijft dan aanvankelijk werd gesteld. De echtgenote van verzoeker geeft bovendien aan dat verzoeker en [dochter 2 verzoeker] een goede band hebben en is het ook eens met contact tussen hen. Er is daarom geen reden om het contactverbod met [dochter 2 verzoeker] in stand te laten. De voorzieningenrechter merkt ten overvloede op dat dat niet betekent dat verzoeker via [dochter 2 verzoeker] contact op kan nemen met zijn echtgenote of [dochter 1 verzoeker] . Dat contactverbod blijft in stand.

4.8.

Het voorgaande betekent dat het beroep gegrond is voor wat betreft het contactverbod tussen verzoeker en [dochter 2 verzoeker] . Voor het overige is het beroep ongegrond. De voorzieningenrechter zal het bestreden besluit vernietigen voor het deel dat het contactverbod betreft met [dochter 2 verzoeker] . De rechtsgevolgen van het vernietigde deel van het bestreden besluit blijven in stand tot 11 augustus 2020.

4.9.

Omdat de voorzieningenrechter onmiddellijk uitspraak doet in de hoofdzaak, wordt het verzoek om voorlopige voorziening afgewezen.

4.10.

Voor een proceskostenveroordeling bestaat geen aanleiding.

Aldus gedaan door mr. B. Krijnen, voorzieningenrechter, tevens kinderrechter, en door deze en mr. E.A.C. van Dijk, griffier, ondertekend.

De griffier: De voorzieningenrechter:

Rechtsmiddel

Tegen deze uitspraak, voor zover die ziet op het beroep, kan binnen zes weken na de dag van verzending daarvan hoger beroep worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Afschrift verzonden op: