Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBROT:2020:10051

Instantie
Rechtbank Rotterdam
Datum uitspraak
26-08-2020
Datum publicatie
10-11-2020
Zaaknummer
C/10/601692 / FA RK 20-5846
Rechtsgebieden
Personen- en familierecht
Bijzondere kenmerken
Beschikking
Inhoudsindicatie

Art. 6:4 WvGGZ. Zorgmachtging. Toewijzing 6 maanden. Recidiverende psychoses in het kader van schizofrenie.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK ROTTERDAM


Team familie

Zaak-/rekestnummer: C/10/601692 / FA RK 20-5846

Betrokkenenummer: [nummer]

Schriftelijke uitwerking van de mondelinge beslissing van 26 augustus 2020 betreffende een zorgmachtiging als bedoeld in artikel 6:4 van de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (hierna: Wvggz)

op verzoek van:

de officier van justitie in het arrondissement Rotterdam, hierna: de officier,

met betrekking tot:

[naam betrokkene] ,

geboren op [geboortedatum betrokkene] , [geboorteplaats betrokkene] , [geboorteland betrokkene] ,

hierna: betrokkene,

wonende te [adres betrokkene] , [postcode betrokkene] [woonplaats betrokkene] ,

advocaat mr. J.P. Vandervoodt te Rotterdam.

1. Procesverloop

1.1.

Het verloop van de procedure blijkt uit het verzoekschrift van de officier, ingekomen op 3 augustus 2020.


Bij het verzoekschrift zijn de volgende bijlagen gevoegd:

 • -

  de medische verklaring opgesteld door [naam psychiater 1] , psychiater, van 24 juli 2020;

 • -

  het zorgplan van 12 juni 2020;

 • -

  de bevindingen van de geneesheer-directeur over het zorgplan;

 • -

  de gegevens over eerder afgegeven machtigingen op grond van de Wet Bopz en de Wvggz;

 • -

  het bericht dat er geen relevante politiegegevens en/of de strafvorderlijke- en justitiële gegevens van betrokkene zijn.

1.2.

De mondelinge behandeling van het verzoek heeft plaatsgevonden op 26 augustus 2020. Bij die gelegenheid zijn op grond van artikel 2 Tijdelijke wet COVID-19 Justitie en Veiligheid de navolgende personen telefonisch gehoord, omdat het houden van een fysieke zitting vanwege het coronavirus niet mogelijk was:

 • -

  betrokkene met haar hiervoor genoemde advocaat;

 • -

  [naam psychiater 2] , psychiater, verbonden aan Antes;

 • -

  [naam dochter betrokkene] , dochter van betrokkene.

1.3.

De officier is niet telefonisch ter zitting gehoord, omdat hij een nadere toelichting op of motivering van het verzoek niet nodig achtte.

2. Beoordeling

2.1.

Uit de overgelegde stukken en de mondelinge behandeling blijkt dat betrokkene lijdt aan een psychische stoornis, te weten schizofrenie.

2.2.

Het gedrag van betrokkene leidt als gevolg van haar psychische stoornis tot ernstig nadeel, gelegen in het bestaan van of het aanzienlijk risico op ernstige psychische schade, ernstige materiële schade, ernstige immateriële schade, ernstige financiële schade, ernstige verwaarlozing alsmede de situatie dat betrokkene met hinderlijk gedrag agressie van anderen oproept.

Betrokkene kent een lang verleden van recidiverend psychoses in het kader van schizofrenie. Betrokkene is om die reden diverse keren klinisch opgenomen geweest en vertoonde achterdochtig en inactief gedrag. Daarnaast heeft betrokkene geen inzicht in haar ziektebeeld en de noodzakelijk medicatie daarvoor. Betrokkene heeft in het verleden op eigen in initiatief haar medicatie gestopt waardoor zij toenemend psychotisch werd met gedesoriënteerd, paranoïde en geagiteerd gedrag. Ze veroorzaakt dan ook overlast voor medebewoners en het risico bestaat dat zij daardoor haar plek in Sonneburg kwijt raakt. Betrokkene ziet geen noodzaak in een behandeling en zij weigert haar medicatie. Het steunsysteem van betrokkene is uitgeput geraakt.

2.3.

Om ernstig nadeel af te wenden, de geestelijke gezondheid van betrokkene te stabiliseren en om de geestelijke gezondheid van betrokkene dusdanig te herstellen dat zij haar autonomie zoveel mogelijk herwint, heeft betrokkene verplichte zorg nodig.

2.4.

Gebleken is dat er geen mogelijkheden voor passende zorg op vrijwillige basis zijn.

Uit de medische verklaring blijkt dat betrokkene onvoldoende bereid is om behandeling of zorg op vrijwillige basis te accepteren. Ter zitting verklaart de psychiater dat betrokkene de voorkeur heeft om thuis te blijven wonen zonder medicatie inname. Afgelopen maandag is het bijvoorbeeld niet gelukt om depotmedicatie toe te dienen. Er zijn al verschillende soorten medicaties aangeboden en opnames geweest om het toestandsbeeld van betrokkene te verbeteren. Wanneer betrokkene haar medicatie weigert, wordt zij agressief en toenemend psychotisch en wordt het toedienen van de depotmedicatie bemoeilijkt.

Om die reden is verplichte zorg nodig. De in het verzoekschrift opgenomen vormen van verplichte zorg zijn gebaseerd op de medische verklaring, het zorgplan en de bevindingen van de geneesheer-directeur. Deze vormen van verplichte zorg zijn door de rechtbank tijdens de mondelinge behandeling besproken. Gelet op het voorgaande acht de rechtbank de volgende vormen van verplichte zorg noodzakelijk om het ernstig nadeel af te wenden gedurende zes maanden:

 • -

  het toedienen van medicatie;

 • -

  het verrichten van medische controles;

 • -

  het verrichten van andere medische handelingen en therapeutische maatregelen, ter behandeling van een psychische stoornis, dan wel vanwege die stoornis, ter behandeling van een somatische aandoening.

De overige door de officier verzochte vormen van verplichte zorg, te weten het toedienen van vocht en het toedienen van voeding, worden door de rechtbank niet noodzakelijk geacht, omdat de noodzakelijkheid daarvan niet (afdoende) is gemotiveerd en de behandelaar tijdens de mondelinge behandeling gemotiveerd heeft verklaard dat deze niet nodig zijn om het ernstig nadeel af te wenden.

2.5.

Er zijn geen minder bezwarende alternatieven die hetzelfde beoogde effect hebben. De voorgestelde verplichte zorg is evenredig en naar verwachting effectief. Uit de stukken blijkt dat bij het bepalen van de juiste zorg rekening is gehouden met de voorwaarden die noodzakelijk zijn om deelname van betrokkene aan het maatschappelijk leven te bevorderen, alsmede met de veiligheid van betrokkene.

2.6.

Gelet op het voorgaande is voldaan aan de criteria voor en doelen van verplichte zorg als bedoeld in de Wvggz. De zorgmachtiging zal worden verleend voor de verzochte duur van zes maanden met ingang van vandaag.

3. Beslissing

De rechtbank:

3.1.

verleent een zorgmachtiging ten aanzien van [naam betrokkene] voornoemd;

3.2.

bepaalt dat bij wijze van verplichte zorg de maatregelen zoals opgenomen in rechtsoverweging 2.4. kunnen worden getroffen;

3.3.

bepaalt dat deze machtiging geldt tot en met 26 februari 2021;

3.4.

wijst af het meer of anders verzochte.

Deze beschikking is op 26 augustus 2020 mondeling gegeven door mr. C. Laukens, rechter, in tegenwoordigheid van S.M. Plaisier-van Welie, griffier en op 7 september 2020 schriftelijk uitgewerkt en getekend.

Tegen deze beschikking staat het rechtsmiddel van cassatie open.