Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBROT:2019:9060

Instantie
Rechtbank Rotterdam
Datum uitspraak
30-10-2019
Datum publicatie
21-11-2019
Zaaknummer
10/996643-18
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - meervoudig
Inhoudsindicatie

Verdenkingen van het doen van valse aangifte, valsheid in geschrift en witwassen. Ontvankelijkheid OM. Onaannemelijkheid van de verklaring van de verdachte. Veroordeling tot een gevangenisstraf van twaalf maanden waarvan vier voorwaardelijk.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Rechtbank Rotterdam

Team straf 2

Parketnummer: 10/996643-18

Datum uitspraak: 30 oktober 2019

Tegenspraak

Vonnis van de rechtbank Rotterdam, meervoudige kamer voor strafzaken, in de zaak tegen de verdachte:

[naam verdachte] ,

geboren te [geboorteplaats verdachte] op [geboortedatum verdachte] ,

ingeschreven in de basisregistratie personen op het adres:

[adres verdachte] , [woonplaats verdachte] ,

raadslieden mr. F.G.L. van Ardenne en mr. J.S. Bilgi, beiden advocaat te Rotterdam.

Onderzoek op de terechtzitting

Gelet is op het onderzoek op de terechtzitting van 16 oktober 2019.

Tenlastelegging

Aan de verdachte is ten laste gelegd hetgeen is vermeld in de dagvaarding. De tekst van de tenlastelegging is als bijlage I aan dit vonnis gehecht.

Eis officier van justitie

De officier van justitie mr. M.D. Hes heeft gevorderd:

  • -

    vrijspraak van het onder 5 primair ten laste gelegde;

  • -

    bewezenverklaring van het onder 1 primair, 2, 3, 4 en 5 subsidiair ten laste gelegde;

  • -

    veroordeling van de verdachte tot een gevangenisstraf voor de duur van 15 maanden met aftrek van voorarrest, waarvan 6 maanden voorwaardelijk, met een proeftijd van 2 jaar.

Ontvankelijkheid officier van justitie

Door de verdediging is betoogd dat het Openbaar Ministerie niet-ontvankelijk moet worden verklaard in de vervolging. Daartoe is aangevoerd dat de medevennoten van de verdachte niet zijn vervolgd en dat het Openbaar Ministerie daardoor in strijd handelt met het verbod van willekeur. Voorts heeft de FIOD harde schijven van de verdachte in beslag genomen die defect aan hem zijn teruggegeven. Hierdoor kan de verdachte niet meer nagaan of op die harde schijven ontlastend materiaal staat. Ten derde heeft mevrouw [naam 1] van de Belastingdienst aan de verdachte controlebezoeken gebracht terwijl er toen al een vermoeden van valse facturen bestond. Aan de verdachte had dus de cautie moeten worden gegeven, maar dat is niet gebeurd. Tot slot heeft de KNAB-bank aan de Belastingdienst een Excelbestand gestuurd dat is verwerkt in het dossier. De verdachte heeft geen inzage mogen krijgen in het oorspronkelijk Excelbestand, zodat van een eerlijk proces geen sprake is. De verdediging heeft voorts bepleit dat als voornoemde redenen noch afzonderlijk noch in onderlinge samenhang leiden tot de niet-ontvankelijkheid van het Openbaar Ministerie, in ieder geval sprake zou moeten zijn van bewijsuitsluiting.

De rechtbank overweegt als volgt. Het dossier bevat, anders dan de verklaring van de verdachte, geen objectieve en concrete aanwijzingen dat de (voormalig) medevennoten betrokken zijn geweest bij de strafbare feiten waarvoor de verdachte nu terechtstaat. Er is dus geen sprake van gelijke gevallen, zodat van handelen in strijd met het verbod van willekeur door het Openbaar Ministerie geen sprake is. Dat op de defectgeraakte harde schijven mogelijk ontlastend materiaal zou staan, is niet nader geconcretiseerd. In ieder geval bevat het dossier geen bewijsmateriaal dat afkomstig is van die schijven. Het is vervelend voor de verdachte dat zijn eigendommen beschadigd zijn geraakt, maar het levert geen schending op van het recht op een eerlijk proces. Mevrouw [naam 1] is geen opsporingsambtenaar en dus niet gehouden om tijdens haar (controle)werkzaamheden de cautie te geven. Bovendien blijkt uit niets dat haar werkzaamheden uit meer hebben bestaan dat het stellen van louter fiscale vragen. Ook het oorspronkelijke Excelbestand van de KNAB-Bank maakt geen deel uit het dossier. Het Openbaar Ministerie, de verdediging en de rechtbank beschikken dus over hetzelfde ‘verwerkte’ bestand, zodat van schending van het recht op een eerlijk proces geen sprake is. Bovendien heeft de verdachte niets aangevoerd waardoor zou moeten worden getwijfeld aan de juistheid van het ‘verwerkte’ Excelbestand. Er is daarom geen aanleiding om het Openbaar Ministerie niet-ontvankelijk te verklaren in de vervolging, danwel enig processtuk uit te sluiten van het bewijs. Het verweer van de verdediging wordt dus verworpen.

Conclusie

De officier van justitie is ontvankelijk.

Waardering van het bewijs

Vrijspraak zonder nadere motivering ten aanzien van feit 5, primair

Met de officier van justitie en de verdediging is de rechtbank van oordeel dat het onder 5 primair ten laste gelegde niet wettig en overtuigend is bewezen, zodat de verdachte daarvan zonder nadere motivering zal worden vrijgesproken.

Bewijswaardering ten aanzien van de feiten 1, 2, 3, 4 en 5 subsidiair.

De verdediging heeft vrijspraak bepleit. Daartoe is – kort gezegd – aangevoerd dat niet de verdachte maar onder meer zijn voormalige medevennoot [naam vennoot] de administratie voerde, dat hij de inloggegevens van de verdachte heeft gestolen, dat met behulp van die gegevens op naam van de verdachte de meeste in de tenlastelegging genoemde aangiftes en suppleties zijn ingediend en dat die [naam vennoot] ook verantwoordelijk is voor alle onderliggende valse of vervalste documenten. Voor zover aangiftes en suppleties door de verdachte zelf zijn ingediend, waren die gebaseerd op de beschikbare administratie.

Door de rechtbank wordt het volgende overwogen. De verklaring van de verdachte komt erop neer dat alle hem verweten gedragingen, ook die zien op zijn eenmanszaken, zijn gepleegd door genoemde [naam vennoot] , dan wel door [naam 2] , al dan niet samen met andere personen. Hij heeft deze verklaring pas op zitting afgelegd, nadat hij in zijn drie verhoren bij de FIOD had gezwegen.

De vragen die zijn verklaring opriepen en die hem op zitting zijn gesteld, heeft de verdachte in geen enkel opzicht verhelderend kunnen beantwoorden. Het onderzoek waarvan het resultaat in het dossier is vastgelegd, levert evenmin enige aanwijzing op die steun zou kunnen bieden aan de verklaring van de verdachte. Dit betekent dat niet eens kan worden gezegd dat er ook maar enig begin van aannemelijkheid is dat een ander dan de verdachte voor de verweten handelingen verantwoordelijk is te houden. Gelet op de bewijsmiddelen komt de rechtbank daarom tot het oordeel dat het de verdachte is geweest die zich schuldig heeft gemaakt aan de tenlastegelegde feiten.

Bewezenverklaring

In bijlage II heeft de rechtbank de inhoud van wettige bewijsmiddelen opgenomen, houdende voor de bewezenverklaring redengevende feiten en omstandigheden. Op grond daarvan, en op grond van de redengevende inhoud van het voorgaande, is wettig en overtuigend bewezen dat de verdachte het onder 1 primair, 2, 3, 4 en 5 subsidiair ten laste gelegde heeft begaan op die wijze dat:

1.

hij

in de periode van 29 december 2015 tot en met 9 april 2017

te Leiderdorp en/of Oegstgeest en/of Hoofddorp en/of Apeldoorn en/of Heerlen

meermalen

telkens opzettelijk

een bij de Belastingwet voorziene aangifte, als bedoeld in de Algemene

wet inzake rijksbelastingen,

te weten digitale aangiften voor de omzetbelasting

a.

ten name van [naam bedrijf 1] (fiscaalnummer [fiscaalnummer 1] )

betreffende het aangiftetijdvak 1e kwartaal 2016

(AMB-003 blz 98-100);

en

b.

ten name van [naam bedrijf 2] (fiscaalnummer [fiscaalnummer 2] )

betreffende het aangiftetijdvak 4e kwartaal 2015

(AMB-004 blz 127-129);

en

c.

( [naam bedrijf 3] )

ten name van [naam verdachte] (fiscaalnummer [fiscaalnummer 3] )

betreffende het aangiftetijdvak 4e kwartaal 2015

(AMB-005 blz 158-160);

end.

( [naam bedrijf 4] )

ten name van [naam verdachte] (fiscaalnummer [fiscaalnummer 3] )

betreffende

het aangiftetijdvak 4e kwartaal 2016

(AMB-007 blz 189-192)

en

het aangiftetijdvak 1e kwartaal 2017

(AMB-007 blz 193-195);

telkens onjuist heeft gedaan, immers heeft hij,

telkens opzettelijk in die bij/naar de Inspecteur der belastingen of

de Belastingdienst Hoofddorp en/of Heerlen en/of Apeldoorn ingeleverde / gezonden aangiften voor de omzetbelasting

telkens te hogebedragen aan voorbelasting en/of te

hoge bedragen aan terug te vragen omzetbelasting opgegeven en/of vermeld, terwijl die feiten ertelkens toe hebben gestrekt, dat te weinig

belasting werd geheven.

2.

hij

in de periode van 1 maart 2016 tot en met 17 mei 2017

te Leiderdorp en/of Oegstgeest en/of elders in Nederland,

meermalen

digitale suppletiesvoor deomzetbelasting

a.

ten name van [naam bedrijf 2] (fiscaalnummer [fiscaalnummer 2] )

betreffende het aangiftetijdvak 4e kwartaal 2015

(DOC-054-A,B,C blz 696-698);

en

b.

( [naam bedrijf 3] )

ten name van [naam verdachte] (fiscaalnummer [fiscaalnummer 3] )

betreffende het aangiftetijdvak 4e kwartaal 2015

(DOC-055A,B,C blz 699-701);

en

c.

( [naam bedrijf 4] )

ten name van [naam verdachte] (fiscaalnummer [fiscaalnummer 3] )

betreffende

het aangiftetijdvak 4e kwartaal 2016

(DOC-058A,B,C blz 709-711)

en

het aangiftetijdvak 1e kwartaal 2017

(DOC-059A,B blz 712-713);

zijnde geschriften die bestemd waren om tot bewijs van enig

feit te dienen,

valselijk heeft opgemaakt ,

immers heeft hij, verdachte,

toen en daar telkens valselijk in strijd met de waarheid

-zakelijk weergegeven-

in die digitale) suppleties omzetbelasting telkens te hoge bedragen aan totaal terug te vragen omzetbelasting ,

zulks met het oogmerk om die geschriften als echt en onvervalst te

gebruiken .

3.

hij

in de periode van 29 januari 2016 tot en met 12 juni 2017, te Leiderdorp en/of Oegstgeest voorwerpen,

te weten geldbedragen totaal euro 305.450

(euro 45.014 en/of euro 33.745 en/of euro 15.450 en/of euro 1.718 en/of

euro 157.920 en/of euro 7.782 en/of euro 13.735 en/of euro 12.775 en/of

euro 17.311),

heeft verworven en/of voorhanden gehad en/of overgedragen en/of

omgezet

terwijl hij, verdachte, wist dat die geldbedragen geheel of gedeeltelijk

- onmiddellijk of middellijk -

afkomstig waren uit enig misdrijf.

4.

hij

in de periode van 1 maart 2016 tot en met 17 mei 2017

te Leiderdorp en/of Oegstgeest en/of elders in Nederland,

facturen,

te weten

a.

een factuur ten name van [naam bedrijf 5]

gericht aan [naam bedrijf 1] (factuurnummer [factuurnummer 1] , d.d. 15-03-2016)

(totaal incl. btw euro 909.920,00, btw euro 157.920,00)

(bijlage DOC-008, blz 585-586);

en

b1.

een factuur ten name van [naam bedrijf 6]

gericht aan [naam bedrijf 2] (factuurnummer [factuurnummer 2] , d.d. 15-10-2015)

(totaal incl. btw euro 42.714,50, btw euro 7.444,50)

(bijlage DOC-016, 016c, blz 617-620);

en

b2.

een factuur ten name van [naam bedrijf 7]

gericht aan [naam bedrijf 2] (factuurnummer [factuurnummer 3] , d.d. 27-11-2015)

(klantnummer [klantnummer 1] )

(totaal incl. btw euro 7.592,75, btw euro 1.317,75)

(bijlage DOC-010, 010b, blz 600-603);

en

b3.

een factuur ten name van [naam bedrijf 7]

gericht aan [naam bedrijf 2] (factuurnummer [factuurnummer 4] , d.d. 27-11-2015)

(klantnummer [klantnummer 1] )

(totaal incl. btw euro 36.269,75, btw euro 6.294,75)

(bijlage DOC-011, blz 604);

en

b4.

een factuur ten name van [naam bedrijf 8]

gericht aan [naam bedrijf 2] (factuurnummer [factuurnummer 5] , d.d. 15-12-2015)

(totaal incl. btw euro 17.024,70, btw euro 2.954,70)

(bijlage DOC-014, 014a, blz 614-615);

en

c1.

een factuur ten name van [naam bedrijf 9]

(klantnummer [klantnummer 2] )

gericht aan [naam bedrijf 3] (factuurnummer [factuurnummer 6] , d.d. 14-11-2015)

(totaal incl. btw euro 24.623,50, btw euro 4.273,50)

(bijlage DOC-021, blz 625);

en

c2.

een factuur ten name van [naam bedrijf 9]

(klantnummer [klantnummer 2] )

gericht aan [naam bedrijf 3] (factuurnummer [factuurnummer 7] , d.d. 27-11-2015)

(totaal incl. btw euro 47.395,70, btw euro 8.225,70)

(bijlage DOC-22, 022b, blz 628-630);

en

c3.

een factuur ten name van [naam bedrijf 9]

(klantnummer [klantnummer 2] )

gericht aan [naam bedrijf 3] (factuurnummer [factuurnummer 8] , d.d. 30-12-2015)

(totaal incl. btw euro 49.610,00, btw euro 8.610,00)

(bijlage DOC-023, blz 631);

en

c4.

een factuur ten name van [naam bedrijf 9]

(klantnummer [klantnummer 2] )

gericht aan [naam bedrijf 3] (factuurnummer [factuurnummer 9] , d.d. 31-12-2015)

(totaal incl. btw euro 241.576,50, btw euro 41.926,50)

(bijlage DOC-024, blz 634);

en

c5.

een factuur ten name van [naam bedrijf 7]

gericht aan [naam bedrijf 3] (factuurnummer [factuurnummer 10] , d.d. 27-11-2015)

(totaal incl. btw euro 2.420,00, btw euro 420,00)

(bijlage DOC-012, blz 609);

en

d1.

een factuur ten name van [naam bedrijf 10]

gericht aan [naam bedrijf 1]

(Debiteurnummer [debiteurnummer] , factuurnummer [factuurnummer 11] , d.d. 21 december 2016)

(totaal incl. btw euro 19.057,50, btw euro 3.307,50)

(bijlage DOC-060, blz 714);

en

d2.

een factuur ten name van [naam bedrijf 10]

gericht aan [naam bedrijf 1]

(Debiteurnummer [debiteurnummer] , factuurnummer [factuurnummer 12] , d.d. 20 januari 2017)

(totaal incl. btw euro 14.943,50, btw euro 2.593,50)

(bijlage DOC-061, blz 718);

en

d3.

een factuur ten name van [naam bedrijf 10]

gericht aan [naam bedrijf 1]

(Debiteurnummer [debiteurnummer] , factuurnummer [factuurnummer 13] , d.d. 24 januari 2017)

(totaal incl. btw euro 60.499,99, btw euro 10.500,00)

(bijlage DOC-062, blz 721);

zijnde geschriften die bestemd waren om tot bewijs van enig

feit te dienen,

heeft vervalst, immers

heeft hij, verdachte, toen en daar telkens valselijk in strijd met de waarheid

-zakelijk weergegeven-

op die facturen vermeld,

==met betrekking tot die onder a. genoemde factuur

levering van matrijzen, welke

niet geleverd waren door [naam bedrijf 5] aan

[naam bedrijf 1] en/of hem, verdachte;

en

==met betrekking tot die onder b1. genoemde factuur

diensten betreffende een octrooiaanvraag welke niet verricht

waren door [naam bedrijf 6] aan [naam bedrijf 2]

en/of hem, verdachte;

en

==met betrekking tot die onder b2. en/of b3. genoemde facturen

de leveringen van producten welke niet verkocht

waren door [naam bedrijf 7] aan [naam bedrijf 2]

en/of hem, verdachte;

en

==met betrekking tot die onder b4. genoemde factuur

de levering van producten

welke niet geleverd waren door [naam bedrijf 8]

aan [naam bedrijf 2] en/of hem, verdachte;

en

==met betrekking tot die onder c1. en c2. en c3. en c4. genoemde

factu(u)ren

diensten , welke niet

(als zodanig) verricht waren door [naam bedrijf 9]

voor [naam bedrijf 3] en/of hem, verdachte;

en

==met betrekking tot die onder c5. genoemde factuur

de levering van producten en/of (een)

licentie(s) welke niet geleverd waren door

[naam bedrijf 7] aan [naam bedrijf 3] [naam bedrijf 2] en/of hem, verdachte;

en

==met betrekking tot die onder d1. en d2. en d3. genoemde facturen

de produktie van items,

welke niet (als zodanig) verricht waren door [naam bedrijf 10]

voor [naam bedrijf 1] ;

en

waren die onder a. en/of b. en/of c. en/of d. genoemde

facturenniet afkomstig van

[naam bedrijf 5] en/of [naam bedrijf 6] en/of [naam bedrijf 7] en/of

[naam bedrijf 8] en/of [naam bedrijf 9] en/of [naam bedrijf 10] ,

zulks met het oogmerk om die geschriften als echt en onvervalst te

gebruiken .

5. Subsidiair:

hij

in de periode van

25 oktober 2017 tot en met 15 december 2017,

te Hoofddorp en/of Leiderdorp en/of Oegstgeest en/of Voorburg, in elk geval in

Nederland,

geschriften,

te weten

a. een (afschrift van een) overzicht / (bank)afschrift

betaalrekening [bankrekeningnummer 1] t.n.v. [naam bedrijf 1]

datum 31-05-2017

(bijlage DOC-063-8, DOC-031-2);

en

b. een (afschrift van een) overzicht / (bank)afschrift

betaalrekening [bankrekeningnummer 1] t.n.v. [naam bedrijf 1]

datum 30-06-2017

(bijlage DOC-063-8, DOC-032-1);

zijnde geschrift(en die bestemd waren om tot bewijs van enig

feit te dienen,

heeft vervalst, immers heeft hij, verdachte

toen en daar valselijk in strijd met de waarheid

-zakelijk weergegeven-

in die geschrift(en)

voorgedaan,

dat betalingen en stortingen door de Belastingdienst,

te weten euro 12.775,00 en euro 17.311, niet waren verricht en

gedaan,

door

a.

in dat op 31 mei 2017 gedateerde bankafschrift de omschrijving

==09-05-2017

== [bankrekeningnummer 2]

Ontvangen betaling, Belastingdienst,

Teruggaaf NR. [nummer]

OMZ.B.1EKwart17 ( [naam verdachte] )

==(Bij: ()) 12.775,00;

te wijzigen in ==09-05-2017

== [bankrekeningnummer 3]

Ontvangen betaling, [naam 4] , Factuur

20170502 LED assimilatie Verlichting Prototype

& Ontwerp;

en

b.

in dat op 30 juni 2017 gedateerde bankafschrift de zinsnede ==12-06-2017

== [bankrekeningnummer 2]

Ontvangen betaling, Belastingdienst,

Teruggaaf NR. [nummer]

OMZ.B.1EKwart17 ( [naam verdachte] )

==(Bij: ()) 17.311,00;

te verwijderen ,

zulks met het oogmerk om die geschriftenals echt en onvervalst te

gebruiken .

Hetgeen meer of anders is ten laste gelegd is niet bewezen. De verdachte moet ook daarvan worden vrijgesproken.

Strafbaarheid feiten

De bewezen feiten leveren op:

Feit 1 (primair):

Opzettelijk een bij de algemene wet inzake rijksbelastingen voorziene aangifte onjuist doen, terwijl het feit ertoe sterkt dat te weinig belasting wordt geheven, meermalen gepleegd.

Feit 2:

Valsheid in geschrift, meermalen gepleegd.

Feit 3:

Witwassen.

Feit 4:

Valsheid in geschrift, meermalen gepleegd.

Feit 5 subsidiair:

Valsheid in geschrift, meermalen gepleegd.

Er zijn geen feiten of omstandigheden aannemelijk geworden die de strafbaarheid van de feiten uitsluiten.

De feiten zijn dus strafbaar.

Strafbaarheid verdachte

Door de verdediging is een beroep gedaan op psychische overmacht. De verdachte heeft verontschuldigbaar geen weerstand kunnen bieden aan de van buiten komende drang, namelijk de bedreigingen door een aantal personen, onder wie [naam vennoot] , dat zijn ouders zouden worden vermoord als hij geen betalingen aan hen zou doen.

Dit beroep slaagt niet. Dat van de gestelde bedreiging op enig moment sprake is geweest acht de rechtbank niet aannemelijk, maar zelfs als al sprake zou zijn geweest van enige bedreiging waardoor de verdachte tot betaling aan anderen is overgegaan, dan valt alleen al niet in te zien hoe die betalingen verband houden met de aan de verdachte verweten feiten.

De verdachte is dus strafbaar.

Motivering straf

De straf die aan de verdachte wordt opgelegd, is gegrond op de ernst van de feiten, de omstandigheden waaronder de feiten zijn begaan en de persoon en de persoonlijke omstandigheden en de draagkracht van de verdachte. Daarbij wordt in het bijzonder het volgende in aanmerking genomen.

De verdachte heeft dertien valse facturen opgemaakt. Dit betreffen facturen waarbij de gefactureerde levering of dienst in werkelijkheid niet heeft plaatsgevonden. Vervolgens heeft de verdachte die facturen gebruikt om meerdere malen onjuist aangifte omzetbelasting te doen in verschillende aangiftetijdvakken en onjuiste suppleties omzetbelasting in te dienen. Hij heeft dit gedaan in zijn hoedanigheid van directeur van een tweetal eenmanszaken en in zijn hoedanigheid van feitelijk leidinggevende van twee vennootschappen onder firma. Door deze handelwijze is een belastingnadeel van meer dan € 250.000,-- geleden.

De verdachte heeft zich verder schuldig gemaakt aan het vervalsen van twee bankafschriften om te doen alsof stortingen van de Belastingdienst niet waren ontvangen. Tot slot heeft hij een deel van de uit de hierboven beschreven strafbare handelingen verkregen geldbedragen witgewassen.

De rechtbank rekent het de verdachte zwaar aan dat hij heeft gehandeld zoals bewezen is verklaard. Door aangiften en suppleties te doen die niet stroken met de werkelijkheid, wordt het systeem van de heffing van omzetbelasting ondergraven. Door zijn handelen heeft de verdachte op grove wijze misbruik gemaakt van het vertrouwen waarop het belastingstelsel is gestoeld en waarop de samenleving, in het kader van het algemeen maatschappelijk belang en het belang van een goed functioneren van het financieel en economisch stelsel, moet kunnen rekenen. Strafbaar gedrag zoals dat van de verdachte leidt er uiteindelijk toe dat bonafide belastingplichtigen meer belasting moeten betalen. Verder heeft de verdachte een gedeelte van de door de Belastingdienst aan hem uitgekeerde gelden witgewassen en hierbij alleen aan zijn eigen geldelijk gewin gedacht.

De rechtbank heeft acht geslagen op een uittreksel uit de justitiële documentatie van

7 februari 2019, waaruit blijkt dat de verdachte niet eerder is veroordeeld voor soortgelijke strafbare feiten.

Reclassering Nederland heeft op 29 april 2019 een rapport over de verdachte opgemaakt. In dit rapport staat dat niet duidelijk is geworden in hoeverre de psychische gezondheid van de verdachte een rol speelde in het delictgedrag. Bij een veroordeling adviseert de reclassering een straf zonder bijzondere voorwaarden. De reclassering ziet geen aanknopingspunten om een toezicht met bijzondere voorwaarden te adviseren en acht de verdachte niet detentieongeschikt.

De verdediging heeft naar voren gebracht dat de psychische gesteldheid van de verdachte in de weg staat aan een onvoorwaardelijke gevangenisstraf.

Bij de strafoplegging houdt de rechtbank allereerst rekening met de aard, ernst en hoeveelheid feiten en de aan de orde zijnde geschatte, grote benadelingsbedragen. De verdachte heeft op geraffineerde wijze facturen en bankafschriften vervalst om daar zelf geldelijk voordeel mee te behalen. De rechtbank houdt verder rekening met de proceshouding van de verdachte. De verdachte neemt voor zijn handelen zelf geen enkele verantwoordelijkheid. Hij heeft zich in het voorbereidend onderzoek in alle verhoren op zijn zwijgrecht beroepen en ter zitting naar anderen gewezen om de schuld af te schuiven. Hij is er ook niet voor teruggedeinsd om een administratiekantoor in zijn strafbaar handelen te betrekken door de medewerkers vals opgemaakte bankafschriften aan de Belastingdienst te laten verstrekken. Dit leidt ertoe dat de rechtbank van oordeel is, dat ondanks de persoonlijke omstandigheden van de verdachte, niet kan worden volstaan met het opleggen van een andersoortige of lichtere sanctie dan een straf die onvoorwaardelijke vrijheidsbeneming met zich brengt. Daarbij acht de rechtbank mede van belang dat de actuele psychische gesteldheid van de verdachte waarop de verdediging een beroep doet, niet is onderbouwd met recent uitgebrachte stukken of rapporten. Bij de bepaling van de duur van de gevangenisstraf heeft de rechtbank acht geslagen op de Landelijk Overleg Vakinhoud Strafrecht (LOVS) oriëntatiepunten en straffen die in soortgelijke zaken plegen te worden opgelegd.

Een deel van de straf zal de rechtbank voorwaardelijk opleggen, om de verdachte ervan te weerhouden zich in de toekomst opnieuw schuldig te maken aan het plegen van strafbare feiten.

Alles afwegende acht de rechtbank oplegging van een gevangenisstraf van 12 maanden, waarvan 4 maanden voorwaardelijk, passend en geboden.

In beslag genomen voorwerpen

De in beslag genomen zullen worden verbeurd verklaard.

De bewezen feiten zijn met behulp van deze voorwerpen begaan.

Toepasselijke wettelijke voorschriften

Gelet is op de artikelen 14a, 14b, 14c, 33, 33a, 57, 63, 225 en 420bis van het Wetboek van Strafrecht en de artikel 69 van de Algemene Wet inzake Rijksbelastingen.

Bijlagen

De in dit vonnis genoemde bijlagen maken deel uit van dit vonnis.

Beslissing

De rechtbank:

verklaart de officier van justitie ontvankelijk in de vervolging;

verklaart niet bewezen, dat de verdachte het onder 5 primair ten laste gelegde feit heeft begaan en spreekt de verdachte daarvan vrij;

verklaart bewezen, dat de verdachte de onder 1 primair, 2, 3, 4 en 5 subsidiair ten laste gelegde feiten, zoals hiervoor omschreven, heeft begaan;

verklaart niet bewezen hetgeen aan de verdachte meer of anders ten laste is gelegd dan hiervoor bewezen is verklaard en spreekt de verdachte ook daarvan vrij;

stelt vast dat het bewezen verklaarde oplevert de hiervoor vermelde strafbare feiten;

verklaart de verdachte strafbaar;

veroordeelt de verdachte tot een gevangenisstraf voor de duur van 12 (twaalf) maanden;

bepaalt dat van deze gevangenisstraf een gedeelte, groot 4 (vier) maanden niet ten uitvoer zal worden gelegd, tenzij de rechter later anders mocht gelasten;

verbindt hieraan een proeftijd, die wordt gesteld op 2 jaar;

tenuitvoerlegging kan worden gelast als de veroordeelde de algemene voorwaarde niet naleeft;

stelt als algemene voorwaarde:

de veroordeelde zal zich vóór het einde van de proeftijd niet aan een strafbaar feit schuldig maken;

beslist ten aanzien van de voorwerpen, geplaatst op de lijst van inbeslaggenomen en nog niet teruggegeven voorwerpen, als volgt:
- verklaart verbeurd als bijkomende straf de goederen vermeld op de aan de vonnis gehechte en daarvan deel uitmakende bijlage III.

Dit vonnis is gewezen door:

mr. V.F. Milders, voorzitter,

en mrs. V.M. de Winkel en J. Fransen, rechters,

in tegenwoordigheid van J.P. van der Wijden, griffier,

en uitgesproken op de openbare terechtzitting van deze rechtbank op 30 oktober 2019.

Bijlage I

Tekst tenlastelegging

Aan de verdachte wordt ten laste gelegd dat

1.

hij

op een of meer tijdstip(pen)

in of omstreeks de periode van 29 december 2015 tot en met 9 april 2017

te Leiderdorp en/of Oegstgeest en/of Hoofddorp en/of Apeldoorn en/of Heerlen

en/of elders in Nederland,

tezamen en in vereniging met (een) ander(en), althans alleen,

meermalen, althans eenmaal,

(telkens) opzettelijk

(een) bij de Belastingwet voorziene aangifte(n), als bedoeld in de Algemene

wet inzake rijksbelastingen,

te weten (een) (digitale) aangifte(n) voor de omzetbelasting

a.

ten name van [naam bedrijf 1] (fiscaalnummer [fiscaalnummer 1] )

betreffende het aangiftetijdvak 1e kwartaal 2016

(AMB-003 blz 98-100);

en/of

b.

ten name van [naam bedrijf 2] (fiscaalnummer [fiscaalnummer 2] )

betreffende het aangiftetijdvak 4e kwartaal 2015

(AMB-004 blz 127-129);

en/of

c.

( [naam bedrijf 3] )

ten name van [naam verdachte] (fiscaalnummer [fiscaalnummer 3] )

betreffende het aangiftetijdvak 4e kwartaal 2015

(AMB-005 blz 158-160);

en/of

d.

( [naam bedrijf 4] )

ten name van [naam verdachte] (fiscaalnummer [fiscaalnummer 3] )

betreffende

het aangiftetijdvak 4e kwartaal 2016

(AMB-007 blz 189-192)

en/of

het aangiftetijdvak 1e kwartaal 2017

(AMB-007 blz 193-195);

(telkens) onjuist en/of onvolledig heeft gedaan, en/althans heeft doen of

laten doen door (een) ander(en),

immers heeft/hebben hij, verdachte, en/of zijn, verdachtes, mededader(s)

(telkens) opzettelijk op/in die/dat bij/naar de Inspecteur der belastingen of

de Belastingdienst Hoofddorp en/of Heerlen en/of Apeldoorn en/of elders in

Nederland

ingeleverde / gezonden aangifte(n) voor de omzetbelasting

(telkens) (een) te ho(o)g(e) bedrag(en) aan voorbelasting en/of (een) te

ho(o)g(e) bedrag(en) aan terug te vragen omzetbelasting en/of een te laag

belastbaar bedrag, althans (telkens) een te laag bedrag aan belasting,

opgegeven en/of vermeld, en/althans door die/een ander(en) doen of laten

opgeven en/of vermelden,

terwijl die/dat feit(en) er (telkens) toe heeft/hebben gestrekt, dat te weinig

belasting werd geheven;

Subsidiair, voorzover het vorenstaande niet tot een veroordeling mocht of zou

kunnen leiden:

hij

op een of meer tijdstip(pen)

in of omstreeks de periode van 29 december 2015 tot en met 9 april 2017

te Leiderdorp en/of Oegstgeest en/of elders in Nederland,

tezamen en in vereniging met (een) ander(en), althans alleen,

meermalen, althans eenmaal,

(een) (digitale) aangifte(n) voor de omzetbelasting

a.

ten name van [naam bedrijf 1] (fiscaalnummer [fiscaalnummer 1] )

betreffende het aangiftetijdvak 1e kwartaal 2016

(AMB-003 blz 98-100);

en/of

b.

ten name van [naam bedrijf 2] (fiscaalnummer [fiscaalnummer 2] )

betreffende het aangiftetijdvak 4e kwartaal 2015

(AMB-004 blz 127-129);

en/of

c.

( [naam bedrijf 3] )

ten name van [naam verdachte] (fiscaalnummer [fiscaalnummer 3] )

betreffende het aangiftetijdvak 4e kwartaal 2015

(AMB-005 blz 158-160);

en/of

d.

( [naam bedrijf 4] )

ten name van [naam verdachte] (fiscaalnummer [fiscaalnummer 3] )

betreffende

het aangiftetijdvak 4e kwartaal 2016

(AMB-007 blz 189-192)

en/of

het aangiftetijdvak 1e kwartaal 2017

(AMB-007 blz 193-195);

zijnde (een) geschrift(en) dat/die bestemd was/waren om tot bewijs van enig

feit te dienen,

valselijk heeft/hebben opgemaakt en/of vervalst, en/althans valselijk

heeft/hebben doen en/of laten opmaken en/of vervalsen door (een) ander(en),

immers heeft/hebben hij, verdachte, en/of zijn, verdachtes, mededader(s)

toen en daar (telkens) valselijk in strijd met de waarheid

-zakelijk weergegeven-

op/in dat/die (digitale) aangifte(n) voor de omzetbelasting

(telkens) (een) te ho(o)g(e) bedrag(en) aan voorbelasting en/of (een) te

ho(o)g(e) bedrag(en) aan terug te vragen omzetbelasting en/of een te laag

belastbaar bedrag, althans (telkens) een te laag bedrag aan belasting,

geschreven en/of opgegeven en/of vermeld, en/althans door die/een ander(en)

doen of laten schrijven en/of opgeven en/of vermelden,

zulks met het oogmerk om dat/die geschrift(en) als echt en onvervalst te

gebruiken of door anderen te doen gebruiken;

2.

hij

op een of meer tijdstip(pen)

in of omstreeks de periode van 1 maart 2016 tot en met 17 mei 2017

te Leiderdorp en/of Oegstgeest en/of elders in Nederland,

tezamen en in vereniging met (een) ander(en), althans alleen,

meermalen, althans eenmaal,

(een) (digitale) suppletie(s) (voor de) omzetbelasting

a.

ten name van [naam bedrijf 2] (fiscaalnummer [fiscaalnummer 2] )

betreffende het aangiftetijdvak 4e kwartaal 2015

(DOC-054-A,B,C blz 696-698);

en/of

b.

( [naam bedrijf 3] )

ten name van [naam verdachte] (fiscaalnummer [fiscaalnummer 3] )

betreffende het aangiftetijdvak 4e kwartaal 2015

(DOC-055A,B,C blz 699-701);

en/of

c.

( [naam bedrijf 4] )

ten name van [naam verdachte] (fiscaalnummer [fiscaalnummer 3] )

betreffende

het aangiftetijdvak 4e kwartaal 2016

(DOC-058A,B,C blz 709-711)

en/of

het aangiftetijdvak 1e kwartaal 2017

(DOC-059A,B blz 712-713);

zijnde (een) geschrift(en) dat/die bestemd was/waren om tot bewijs van enig

feit te dienen,

valselijk heeft/hebben opgemaakt en/of vervalst, en/althans valselijk

heeft/hebben doen en/of laten opmaken en/of vervalsen door (een) ander(en),

immers heeft/hebben hij, verdachte, en/of zijn, verdachtes, mededader(s)

toen en daar (telkens) valselijk in strijd met de waarheid

-zakelijk weergegeven-

op/in dat/die (digitale) suppletie(s) (omzetbelasting) / geschrift(en)

(telkens) (een) te ho(o)g(e) bedrag(en) aan voorbelasting en/of (een) te

ho(o)g(e) bedrag(en) aan Totaal terug te vragen omzetbelasting en/of een te

laag belastbaar bedrag, althans (telkens) een te laag bedrag aan belasting,

geschreven en/of opgegeven en/of vermeld, en/althans door die/een ander(en)

doen of laten schrijven en/of opgeven en/of vermelden,

zulks met het oogmerk om dat/die geschrift(en) als echt en onvervalst te

gebruiken of door anderen te doen gebruiken;

3.

hij

op een of meer tijdstip(pen)

in of omstreeks de periode van 29 januari 2016 tot en met 12 juni 2017, in elk

geval in of omstreeks de periode van 22 januari 2016 tot en met 27 juni 2018,

te Leiderdorp en/of Oegstgeest en/of elders in Nederland

tezamen en in vereniging met (een) ander(en), althans alleen,

meermalen, althans eenmaal,

(een) voorwerp(en),

te weten een of meer geldbedragen (totaal) euro 305.450

(euro 45.014 en/of euro 33.745 en/of euro 15.450 en/of euro 1.718 en/of

euro 157.920 en/of euro 7.782 en/of euro 13.735 en/of euro 12.775 en/of

euro 17.311),

althans (totaal) euro 99.410

(euro 19.705 en/of euro 19.705 en/of euro 60.000),

in elk geval een of meer geldbedrag(en),

(telkens) heeft verworven en/of voorhanden gehad en/of overgedragen en/of

omgezet

en/of

van

(een) voorwerp(en),

te weten een of meer geldbedragen (totaal) euro 305.450

(euro 45.014 en/of euro 33.745 en/of euro 15.450 en/of euro 1.718 en/of

euro 157.920 en/of euro 7.782 en/of euro 13.735 en/of euro 12.775 en/of

euro 17.311),

althans (totaal) euro 99.410

(euro 19.705 en/of euro 19.705 en/of euro 60.000),

in elk geval een of meer geldbedrag(en),

gebruik heeft gemaakt,

terwijl hij, verdachte, en/of zijn mededaders(s)

wist(en) dat dat/die voorwerp(en)/geldbedrag(en) geheel of gedeeltelijk

- onmiddellijk of middellijk -

afkomstig was/waren uit enig(e) misdrijf/misdrijven,

hebbende hij, verdachte, en/of zijn, verdachtes, mededader(s)

(gelet op het vorenstaande)

van het plegen van witwassen een gewoonte gemaakt;

4.

hij

op een of meer tijdstip(pen)

in of omstreeks de periode van 1 maart 2016 tot en met 17 mei 2017

te Leiderdorp en/of Oegstgeest en/of elders in Nederland,

tezamen en in vereniging met (een) ander(en), althans alleen,

meermalen, althans eenmaal,

een of meer factu(u)r(en),

te weten

a.

een factuur ten name van [naam bedrijf 5]

gericht aan [naam bedrijf 1] (factuurnummer [factuurnummer 1] , d.d. 15-03-2016)

(totaal incl. btw euro 909.920,00, btw euro 157.920,00)

(bijlage DOC-008, blz 585-586);

en/of

b1.

een factuur ten name van [naam bedrijf 6]

gericht aan [naam bedrijf 2] (factuurnummer [factuurnummer 2] , d.d. 15-10-2015)

(totaal incl. btw euro 42.714,50, btw euro 7.444,50)

(bijlage DOC-016, 016c, blz 617-620);

en/of

b2.

een factuur ten name van [naam bedrijf 7]

gericht aan [naam bedrijf 2] (factuurnummer [factuurnummer 3] , d.d. 27-11-2015)

(klantnummer [klantnummer 1] )

(totaal incl. btw euro 7.592,75, btw euro 1.317,75)

(bijlage DOC-010, 010b, blz 600-603);

en/of

b3.

een factuur ten name van [naam bedrijf 7]

gericht aan [naam bedrijf 2] (factuurnummer [factuurnummer 4] , d.d. 27-11-2015)

(klantnummer [klantnummer 1] )

(totaal incl. btw euro 36.269,75, btw euro 6.294,75)

(bijlage DOC-011, blz 604);

en/of

b4.

een factuur ten name van [naam bedrijf 8]

gericht aan [naam bedrijf 2] (factuurnummer [factuurnummer 5] , d.d. 15-12-2015)

(totaal incl. btw euro 17.024,70, btw euro 2.954,70)

(bijlage DOC-014, 014a, blz 614-615);

en/of

c1.

een factuur ten name van [naam bedrijf 9]

(klantnummer [klantnummer 2] )

gericht aan [naam bedrijf 3] (factuurnummer [factuurnummer 6] , d.d. 14-11-2015)

(totaal incl. btw euro 24.623,50, btw euro 4.273,50)

(bijlage DOC-021, blz 625);

en/of

c2.

een factuur ten name van [naam bedrijf 9]

(klantnummer [klantnummer 2] )

gericht aan [naam bedrijf 3] (factuurnummer [factuurnummer 7] , d.d. 27-11-2015)

(totaal incl. btw euro 47.395,70, btw euro 8.225,70)

(bijlage DOC-22, 022b, blz 628-630);

en/of

c3.

een factuur ten name van [naam bedrijf 9]

(klantnummer [klantnummer 2] )

gericht aan [naam bedrijf 3] (factuurnummer [factuurnummer 8] , d.d. 30-12-2015)

(totaal incl. btw euro 49.610,00, btw euro 8.610,00)

(bijlage DOC-023, blz 631);

en/of

c4.

een factuur ten name van [naam bedrijf 9]

(klantnummer [klantnummer 2] )

gericht aan [naam bedrijf 3] (factuurnummer [factuurnummer 9] , d.d. 31-12-2015)

(totaal incl. btw euro 241.576,50, btw euro 41.926,50)

(bijlage DOC-024, blz 634);

en/of

c5.

een factuur ten name van [naam bedrijf 7]

gericht aan [naam bedrijf 3] (factuurnummer [factuurnummer 10] , d.d. 27-11-2015)

(totaal incl. btw euro 2.420,00, btw euro 420,00)

(bijlage DOC-012, blz 609);

en/of

d1.

een factuur ten name van [naam bedrijf 10]

gericht aan [naam bedrijf 1]

(Debiteurnummer [debiteurnummer] , factuurnummer [factuurnummer 11] , d.d. 21 december 2016)

(totaal incl. btw euro 19.057,50, btw euro 3.307,50)

(bijlage DOC-060, blz 714);

en/of

d2.

een factuur ten name van [naam bedrijf 10]

gericht aan [naam bedrijf 1]

(Debiteurnummer [debiteurnummer] , factuurnummer [factuurnummer 12] , d.d. 20 januari 2017)

(totaal incl. btw euro 14.943,50, btw euro 2.593,50)

(bijlage DOC-061, blz 718);

en/of

d3.

een factuur ten name van [naam bedrijf 10]

gericht aan [naam bedrijf 1]

(Debiteurnummer [debiteurnummer] , factuurnummer [factuurnummer 13] , d.d. 24 januari 2017)

(totaal incl. btw euro 60.499,99, btw euro 10.500,00)

(bijlage DOC-062, blz 721);

zijnde (een) geschrift(en) dat/die bestemd was/waren om tot bewijs van enig

feit te dienen,

valselijk heeft/hebben opgemaakt en/of vervalst, en/althans valselijk

heeft/hebben doen en/of laten opmaken en/of vervalsen door (een) ander(en),

immers

heeft/hebben hij, verdachte, en/of zijn, verdachtes, mededader(s)

toen en daar (telkens) valselijk in strijd met de waarheid

-zakelijk weergegeven-

(telkens) op/in die factu(u)r(en) geschreven en/of opgegeven en/of vermeld,

en/althans door die/een ander(en) doen of laten schrijven en/of opgeven en/of

vermelden,

==met betrekking tot die onder a. genoemde factuur

(een) dienst(en) en/of levering(en) van (een) matrijs/matrijzen, welke

niet verricht en/of geleverd was/waren door [naam bedrijf 5] voor/aan

[naam bedrijf 1] en/of hem, verdachte;

en/of

==met betrekking tot die onder b1. genoemde factuur

(een) dienst(en) betreffende een octrooiaanvraag welke niet geleverd

was/waren door [naam bedrijf 6] aan [naam bedrijf 2]

en/of hem, verdachte;

en/of

==met betrekking tot die onder b2. en/of b3. genoemde factu(u)r(en)

de levering(en) en/of verkoop van (een) product(en) welke niet verkocht

en/of geleverd was/waren door [naam bedrijf 7] aan [naam bedrijf 2]

en/of hem, verdachte;

en/of

==met betrekking tot die onder b4. genoemde factuur

(een) dienst(en) en/of de levering(en) van (een) product(en)

welke niet verricht en/of geleverd was/waren door [naam bedrijf 8]

aan [naam bedrijf 2] en/of hem, verdachte;

en/of

==met betrekking tot die onder c1. en/of c2. en/of c3. en/of c4. genoemde

factu(u)r(en)

(een) dienst(en) en/of levering(en) van (een) artikel(en), welke niet

(als zodanig) verricht en/of geleverd was/waren door [naam bedrijf 9]

voor/aan [naam bedrijf 3] en/of hem, verdachte;

en/of

==met betrekking tot die onder c5. genoemde factuur

(een) dienst(en) en/of de levering(en) van (een) product(en) en/of (een)

licentie(s) welke niet verricht en/of geleverd was/waren door

[naam bedrijf 7] aan [naam bedrijf 3] [naam bedrijf 2] en/of hem, verdachte;

en/of

==met betrekking tot die onder d1. en/of d2. en/of d3. genoemde factu(u)r(en)

(een) dienst(en) en/of artikel(en) en/of de produktie van (een) item(s),

welke niet (als zodanig) verricht en/of geleverd was/waren door [naam bedrijf 10]

voor/aan [naam bedrijf 1] ;

en/of

was/waren die onder a. en/of b. en/of c. en/of d. genoemde/bedoelde

factu(u)r(en) niet opgemaakt door en/of niet verstrekt door en/of niet

afkomstig van

[naam bedrijf 5] en/of [naam bedrijf 6] en/of [naam bedrijf 7] en/of

[naam bedrijf 8] en/of [naam bedrijf 9] en/of [naam bedrijf 10] ,

zulks met het oogmerk om dat/die geschrift(en) als echt en onvervalst te

gebruiken of door anderen te doen gebruiken;

5.

hij

--al dan niet handelend onder de naam/eenmanszaak [naam bedrijf 1]

(fiscaalnummer [fiscaalnummer 3] )--

op of omstreeks 14 december 2017 en/of 15 december 2017,

in elk geval op een of meer tijdstip(pen) in of omstreeks de periode van

25 oktober 2017 tot en met 27 december 2017,

te Hoofddorp en/of Leiderdorp en/of Oegstgeest en/of Voorburg, in elk geval in

Nederland,

tezamen en in vereniging met (een) ander(en), althans alleen,

meermalen, althans eenmaal,

(telkens) als degene die ingevolge de Belastingwet verplicht was/waren tot

==het verstrekken van inlichtingen en/of gegevens en/of aanwijzingen,

(telkens) opzettelijk deze niet en/of onjuist en/of onvolledig heeft/hebben

verstrekt en/of heeft/hebben doen verstrekken;

en/of

==het voor raadpleging beschikbaar stellen van boeken en/of bescheiden en/of

(andere) gegevensdragers en/of de inhoud daarvan,

(telkens) opzettelijk deze in valse en/of vervalste vorm voor dit doel ter

beschikking heeft/hebben gesteld en/of heeft/hebben doen stellen;

immers heeft hij, verdachte, en/of zijn, verdachtes, mededader(s)

alstoen aldaar

(telkens) opzettelijk

aan belastingambtenaar [naam 1] en/of de Belastingdienst per email

(DOC-040, DOC-063) en/of mondeling

-(al dan niet) naar aanleiding van (een) verzoek(en) om informatie van de

Belastingdienst Hoofddorp-

onjuiste en/of onvolledige informatie en/of inlichtingen verstrekt en/of door

[naam 5] en/of [naam 6] , in elk geval (een) ander(en), doen en/of

laten verstrekken

-zakelijk weergegeven-

met betrekking tot door hem en/of [naam bedrijf 1] op rekening

[bankrekeningnummer 1] ontvangen betaling(en) van de Belastingdienst inzake

teruggaaf omzetbelasting ad euro 12.775 en/of ad euro 17.311,

immers is aan die [naam 1] en/of de Belastingdienst mededeling gedaan dat

genoemd(e) geldbedrag(en) niet was/waren ontvangen en/of niet op rekening

[bankrekeningnummer 1] was/waren gestort

en/of

de hierna genoemde valse en/of vervalste bescheiden voor raadpleging

beschikbaar gesteld en/of doen stellen aan de Belastingdienst Hoofddorp:

a. een vals en/of vervalst (afschrift van een) overzicht / (bank)afschrift

betaalrekening [bankrekeningnummer 1] t.n.v. [naam bedrijf 1]

datum 31-05-2017

(bijlage DOC-063-8, DOC-031-2);

en/of

b. een vals en/of vervalst (afschrift van een) overzicht / (bank)afschrift

betaalrekening [bankrekeningnummer 1] t.n.v. [naam bedrijf 1]

datum 30-06-2017

(bijlage DOC-063-8, DOC-032-1);

bestaande die valsheid in die bescheiden hierin dat

-zakelijk weergegeven-

a.

in dat op 31 mei 2017 gedateerde bankafschrift de zinsnede en/of regel en/of

tegenrekening en/of omschrijving

==09-05-2017

== [bankrekeningnummer 2]

Ontvangen betaling, Belastingdienst,

Teruggaaf NR. [nummer]

OMZ.B.1EKwart17 ( [naam verdachte] )

==(Bij: ()) 12.775,00;

was gewijzigd in

==09-05-2017

== [bankrekeningnummer 3]

Ontvangen betaling, [naam 4] , Factuur

20170502 LED assimilatie Verlichting Prototype

& Ontwerp;

en/of

b.

in dat op 30 juni 2017 gedateerde bankafschrift de zinsnede en/of regel en/of

tegenrekening en/of omschrijving

==12-06-2017

== [bankrekeningnummer 2]

Ontvangen betaling, Belastingdienst,

Teruggaaf NR. [nummer]

OMZ.B.1EKwart17 ( [naam verdachte] )

==(Bij: ()) 17.311,00;

was verwijderd en/of onzichtbaar gemaakt,

terwijl dat/die feit(en) er (telkens) toe strekte(n) dat te weinig belasting

werd geheven,

De in deze telastelegging gebruikte termen en uitdrukkingen worden, voorzover

daaraan in de Algemene wet inzake rijksbelastingen bepaalde betekenis is

gegeven, geacht in dezelfde betekenis te zijn gebezigd;

Subsidiair, voorzover het vorenstaande niet tot een veroordeling mocht of zou

kunnen leiden:

hij

op een of meer tijdstip(pen) in of omstreeks de periode van

25 oktober 2017 tot en met 15 december 2017,

te Hoofddorp en/of Leiderdorp en/of Oegstgeest en/of Voorburg, in elk geval in

Nederland,

tezamen en in vereniging met (een) ander(en), althans alleen,

meermalen, althans eenmaal,

(telkens) (een) geschrift(en),

te weten

a. een (afschrift van een) overzicht / (bank)afschrift

betaalrekening [bankrekeningnummer 1] t.n.v. [naam bedrijf 1]

datum 31-05-2017

(bijlage DOC-063-8, DOC-031-2);

en/of

b. een (afschrift van een) overzicht / (bank)afschrift

betaalrekening [bankrekeningnummer 1] t.n.v. [naam bedrijf 1]

datum 30-06-2017

(bijlage DOC-063-8, DOC-032-1);

zijnde (een) geschrift(en) dat/die bestemd was/waren om tot bewijs van enig

feit te dienen,

valselijk heeft opgemaakt en/of vervalst, en/althans valselijk heeft doen

en/of laten opmaken en/of vervalsen door (een) ander(en),

immers heeft/hebben hij, verdachte en/of haar, verdachtes, mededader(s)

toen en daar (telkens) valselijk in strijd met de waarheid

-zakelijk weergegeven-

in/op die/dat geschrift(en)

geschreven en/of opgegeven en/of vermeld en/of opgenomen en/of voorgedaan,

en/althans door die/een ander(en) doen of laten schrijven en/of opgeven en/of

vermelden en/of opnemen en/of voordoen,

dat betaling(en) en/of storting(en) door de Belastingdienst,

te weten euro 12.775,00 en/of euro 17.311, niet was/waren verricht en/of

gedaan,

door

a.

in dat op 31 mei 2017 gedateerde bankafschrift de zinsnede en/of regel en/of

tegenrekening en/of omschrijving

==09-05-2017

== [bankrekeningnummer 2]

Ontvangen betaling, Belastingdienst,

Teruggaaf NR. [nummer]

OMZ.B.1EKwart17 ( [naam verdachte] )

==(Bij: ()) 12.775,00;

te wijzigen in en/of over te schriijven in

==09-05-2017

== [bankrekeningnummer 3]

Ontvangen betaling, [naam 4] , Factuur

20170502 LED assimilatie Verlichting Prototype

& Ontwerp;

en/of

b.

in dat op 30 juni 2017 gedateerde bankafschrift de zinsnede en/of regel en/of

tegenrekening en/of omschrijving

==12-06-2017

== [bankrekeningnummer 2]

Ontvangen betaling, Belastingdienst,

Teruggaaf NR. [nummer]

OMZ.B.1EKwart17 ( [naam verdachte] )

==(Bij: ()) 17.311,00;

te verwijderen en/of onzichtbaar te maken,

zulks met het oogmerk om dat/die geschrift(en) als echt en onvervalst te

gebruiken of door anderen te doen gebruiken.