Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBROT:2019:7220

Instantie
Rechtbank Rotterdam
Datum uitspraak
06-09-2019
Datum publicatie
10-09-2019
Zaaknummer
C/10/561748 / FA RK 18-8747
Rechtsgebieden
Personen- en familierecht
Bijzondere kenmerken
Beschikking
Inhoudsindicatie

Verstekbeschikking op verzoek eenhoofdig gezag en ontzegging omgang. Rechtbank ziet geen grond de vader het recht op omgang te ontzeggen, maar acht het onder de huidige omstandigheden ook niet in het belang van de minderjarige dat de eerdere afgesproken omgangsregeling van kracht blijft. Wijziging omgangsregeling in de zin dat daaraan een einddatum wordt verbonden.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Rechtbank Rotterdam

Team familie

zaaknummer / rekestnummer: C/10/561748 / FA RK 18-8747

Beschikking van 6 september 2019 betreffende het ouderlijk gezag en de regeling inzake de uitoefening van het omgangsrecht

in de zaak van:

[naam vrouw] , de vrouw,

wonende op een geheim adres,

advocaat mr. T. Ertekin te 's-Gravenhage,

t e g e n

[naam man] , de man,

zonder bekende woon- of verblijfplaats in Nederland of daarbuiten.

1 De procedure

1.1.

Het verloop van de procedure blijkt uit:

 • -

  het verzoekschrift met bijlagen van de vrouw, ingekomen op 05 november 2018;

 • -

  de brief met bijlagen van de zijde van de vrouw van 21 augustus 2019.

1.2.

De behandeling heeft plaatsgevonden ter zitting van 23 augustus 2019.

Bij die gelegenheid zijn verschenen:

 • -

  de vrouw, bijgestaan door haar advocaat;

 • -

  de raad voor de kinderbescherming Rotterdam-Dordrecht (hierna: de raad), ter zitting vertegenwoordigd door [naam vertegenwoordiger]

De man is, hoewel daartoe behoorlijk opgeroepen, niet ter zitting verschenen.

1.3.

[naam kind 1] is, gelet op zijn leeftijd, in de gelegenheid gesteld zijn mening kenbaar te maken. Hij heeft hier geen gebruik van gemaakt.

2 De vaststaande feiten

2.1.

Partijen zijn gehuwd geweest.

2.2.

Partijen zijn de ouders van de minderjarigen:

[naam kind 1] , geboren op [geboortedatum kind 1] 2006 te [geboorteplaats kind 1] ;

[naam kind 2] , geboren op [geboortedatum kind 2] te [geboorteplaats kind 2] , België.

2.3.

Het ouderlijk gezag over de minderjarigen wordt door de ouders gezamenlijk uitgeoefend.

2.4.

Partijen hebben een ouderschapsplan opgesteld, dat aan de beschikking van de rechtbank Den Haag van 1 februari 2016 is aangehecht. In het ouderschapsplan is onder andere opgenomen dat de minderjarigen eenmaal per veertien dagen op zaterdag van 14:00 uur tot 18:00 uur tijd doorbrengen met de man, onder begeleiding van de vrouw.

3 De beoordeling

3.1.

Gezag

3.1.1.

De vrouw verzoekt te bepalen dat het gezag over de minderjarigen alleen aan haar toekomt.

3.1.2.

De man verweert zich niet tegen dit verzoek.

3.1.3.

Het gezamenlijk gezag kan op grond van artikel 1:253n van het Burgerlijk Wetboek (hierna: BW) worden beëindigd bij gewijzigde omstandigheden sinds de aanvang van het gezamenlijk gezag of als bij de beslissing tot gezamenlijk gezag van onjuiste of onvolledige gegevens is uitgegaan. Als één van deze gevallen zich voordoet, zal vervolgens beoordeeld moeten worden of er reden is voor beëindiging van het gezamenlijk ouderlijk gezag. Van toepassing is het in artikel 1:251a BW vermelde criterium dat er een onaanvaardbaar risico is dat een kind klem of verloren dreigt te raken tussen de ouders en dat niet te verwachten is dat hierin binnen afzienbare tijd voldoende verbetering zal komen dan wel dat wijziging van het gezag anderszins in het belang van het kind noodzakelijk is. Doet dit zich voor dan bepaalt de rechtbank aan wie van de ouders voortaan het gezag over de minderjarige toekomt.

3.1.4.

De vrouw heeft onbetwist gesteld dat de man het ouderschapsplan heeft ondertekend toen hij in België in detentie verbleef. Daarna is hij tijdens een verlofmoment gevlucht en sindsdien weet de vrouw niet waar hij verblijft. De omstandigheden zijn dus gewijzigd sinds de aanvang van het gezamenlijk gezag.

3.1.5.

De rechtbank ziet reden om het gezamenlijk gezag te beëindigen. Er is al enige jaren geen contact meer met de man, waardoor de uitoefening van het gezamenlijk gezag op praktische bezwaren stuit. De vrouw heeft al eerder een verzoek moeten indienen bij de rechtbank om vervangende toestemming te verkrijgen voor een medische behandeling voor de oudste minderjarige. Dit acht de rechtbank niet in het belang van de minderjarigen. Bovendien voert de man geen verweer en is hij niet ter zitting verschenen.

3.1.6.

Gelet op het voorgaande zal de rechtbank het gezamenlijk gezag beëindigen en bepalen dat het gezag over de minderjarigen voortaan aan de vrouw toekomt.

3.2.

Omgangsregeling

3.2.1.

De vrouw verzoekt wijziging van de beschikking van de rechtbank Den Haag van 1 februari 2016, in die zin dat de man wordt ontzegd omgang te hebben met de minderjarigen.

3.2.2.

De man verweert zich niet tegen dit verzoek.

3.2.3.

Ter zitting licht de vrouw toe dat de man de omgangsregeling nooit is nagekomen. De vrouw heeft sinds 2016 geen contact meer met de man gehad en in de periode daarvoor was het contact minimaal omdat hij in detentie zat. De minderjarigen hebben de man in 2015 voor het laatst gezien. De man is dus al lange tijd buiten beeld. Desgevraagd stelt de vrouw dat zij niet zozeer tegen omgang tussen de man en de minderjarigen is, maar dat zij het vooral belangrijk vindt dat de eerder tussen partijen overeengekomen regeling niet langer door de man kan worden afgedwongen. De vrouw is wel bereid om, als de man zich bij de vrouw meldt, in overleg te treden om het contact van de man met de minderjarigen (onder begeleiding) te herstellen, afhankelijk van de situatie van de man op dat moment.

3.2.4.

Gelet op de verklaring van de vrouw ter zitting ziet de rechtbank geen grond om de man het recht op omgang te ontzeggen. Er is namelijk geen sprake van een ontzeggingsgrond als bedoeld in artikel 3:177a lid 3 BW. Maar dit betekent niet dat de in het ouderschapsplan vastgelegde omgangsregeling in stand kan blijven. Onder de huidige omstandigheden - de man is uit detentie gevlucht en er is al langere tijd geen contact tussen partijen - vindt de rechtbank dit in strijd met de belangen van de minderjarigen.

Indien de man het contact met de minderjarigen wil herstellen, dan zal de man in overleg met de vrouw moeten gaan om te bezien op welke wijze het contact kan worden hersteld. De rechtbank zal daarom de door partijen afgesproken omgangsregeling zo wijzigen dat daaraan een einddatum wordt verbonden, te weten de datum van deze beschikking.

3.3.

Proceskosten

3.3.1.

Gelet op de aard van de procedure bepaalt de rechtbank dat elk van de partijen de eigen kosten draagt.

4 De beslissing

De rechtbank:

4.1.

beëindigt het gezamenlijk gezag en bepaalt dat het gezag over de minderjarigen voortaan aan de vrouw toekomt;

4.2.

wijzigt de beschikking van de rechtbank Den Haag van 1 februari 2016, in die zin dat de in het aan die beschikking aangehechte ouderschapsplan vastgelegde zorgregeling – thans omgangsregeling – een einddatum wordt verbonden, te weten de datum van deze beschikking;

4.3.

verklaart deze beschikking uitvoerbaar bij voorraad;

4.4.

compenseert de proceskosten aldus dat iedere partij de eigen kosten draagt;

4.5.

wijst af het meer of anders verzochte.

Deze beschikking is gegeven door mr. H.J. Wieman-Bart, rechter, tevens kinderrechter, en in het openbaar uitgesproken in tegenwoordigheid van de griffier mr. E.A.C. van Dijk op

6 september 2019.

Voor zover in deze beschikking een of meer eindbeslissingen zijn opgenomen, staat tegen deze beschikking hoger beroep open bij het gerechtshof Den Haag. Het hoger beroep kan slechts worden ingesteld door een advocaat.

Door verzoeker en degenen aan wie een afschrift van de beschikking is verstrekt of verzonden moet het hoger beroep worden ingesteld binnen drie maanden na de dag van de beschikking. Voor andere belanghebbenden geldt een termijn van drie maanden na de betekening van de beschikking of nadat de beschikking hun op andere wijze bekend is geworden voor het instellen van hoger beroep.