Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBROT:2019:6956

Instantie
Rechtbank Rotterdam
Datum uitspraak
04-09-2019
Datum publicatie
06-09-2019
Zaaknummer
C/10/552010 / HA ZA 18-561
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Gesplitste afdoening gevoegde zaken; forwarding statement; nu uit de tekst van de akte van cessie noch uit overige omstandigheden anders blijkt, mocht de debitor cessus erop vertrouwen dat zij niet zou worden aangesproken door de cedent.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
S&S 2019/115
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

vonnis

RECHTBANK ROTTERDAM

Team handel en haven

zaaknummer / rolnummer: C/10/552010 / HA ZA 18-561

Vonnis van 4 september 2019

in de zaak van

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

METAAL TRANSPORT BV,

gevestigd te Rotterdam,

eiseres,

advocaat mr. R.W.J.M. te Pas te Rotterdam,

tegen

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

SIMEX TRANSPORT AND FORWARDING BV,

gevestigd te Amstelveen,

gedaagde,

advocaat mr. V.R. Pool te Rotterdam.

Partijen zullen hierna Metaal Transport en Simex genoemd worden.

1 De procedure

1.1.

Het verloop van de procedure blijkt uit:

 • -

  het incidenteel vonnis van 29 augustus 2018 en de daaraan ten grondslag liggende stukken;

 • -

  de conclusie van antwoord van Simex, met producties;

 • -

  de oproepingsbrieven van de rechtbank van 27 maart 2019;

 • -

  de zittingsagenda van 24 april 2019;

 • -

  de brief van Metaal Transport van 15 mei 2019, met bijlagen;

 • -

  het proces-verbaal van comparitie van 6 juni 2019;

 • -

  de notitie van Metaal Transport;

 • -

  de comparitieaantekeningen van Simex;

 • -

  het B16-formulier van 17 juli 2019 van Simex waarin wordt medegedeeld dat partijen geen schikking hebben bereikt en vonnis vragen.

1.2.

Ten slotte is vonnis bepaald.

2 De feiten

2.1.

Mansfelder Kupfer & Messing GmbH (hierna: MKM) heeft op of omstreeks 3 juli 2017 aan Metaal Transport opdracht gegeven tot het doen vervoeren van een zending van 72 bundels koperkathoden van Rotterdam naar MKM te Hettstedt, Duitsland.

2.2.

Metaal Transport heeft Simex opdracht gegeven voor het vervoer, in meerdere vrachten, van de koperkathoden.

2.3.

Een vracht koperkathoden is op 3 juli 2017 gestolen bij Simex door een partij die zich voordeed als vervoerder.

2.4.

Op 29 augustus 2017 heeft Metaal Transport een Forwarding statement, record of assignment and mandate (hierna: het forwarding statement) afgegeven, onder meer inhoudende:

“In consideration of the undersigned having concluded a contract of carriage of the above mentioned consignment from Rotterdam to Hettstedt with Simex Transport and Forwarding B.V. the undersigned hereby assigns and transfers to MKM Mansfelder Kupfer und Messing GmbH all rights and remedies (whether founded in contract or in tort) as they may be legally entitled to against the said carrier and other carriers, successive carriers and/or sub-carriers on account of the loss of the above mentioned consignment during the said carriage, and on account of the costs made, survey costs, costs of legal assistance and interest.

The undersigned hereby gives MKM Mansfelder Kupfer und Messing GmbH also mandate and authority to exercise the said rights and remedies in its own name.”

2.5.

Bij incidenteel vonnis van 29 augustus 2018 is de onderhavige zaak gevoegd met de bij deze rechtbank aanhangige zaak met zaak-/rolnummer C/10/552212 / HA ZA 18-569, waarin MKM als eiseres en Metaal Transport en Simex als gedaagden optreden (hierna: de zaak-MKM).

3 Het geschil

3.1.

Metaal Transport vordert dat de rechtbank bij uitvoerbaar bij voorraad te verklaren vonnis

 • -

  voor recht verklaart dat Simex jegens Metaal Transport aansprakelijk is voor de onderhavige schade, althans voor het verlies van de zending koperkathoden als in de dagvaarding omschreven;

 • -

  Simex veroordeelt om aan Metaal Transport te betalen tegen een behoorlijk bewijs van kwijting, de somma van € 127.992,93 (zegge honderdzevenentwintigduizend negenhonderdtweeënnegentig euro en drieënnegentig eurocent), vermeerderd met de CMR-rente, althans wettelijke rente, vanaf 3 juli 2017, althans vanaf de dag der dagvaarding, tot aan de dag der algehele voldoening, alsmede in de nakosten ten belope van € 131,-.

3.2.

Simex voert verweer, strekkende tot niet-ontvankelijkverklaring van Metaal Transport in haar vorderingen althans afwijzing daarvan, met veroordeling van Metaal Transport in de kosten van het geding.

3.3.

Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

4 De beoordeling

Bevoegdheid en toepasselijk recht

4.1.

Nu het wegvervoer diende plaats te vinden van Rotterdam naar Hettstedt, Duitsland, is in deze zaak sprake van een internationaal geval. Op grond van artikel 1 lid 1 CMR is het CMR dwingendrechtelijk op de vervoerovereenkomst van toepassing en dient aan de hand van de CMR te worden vastgesteld of de Nederlandse rechter rechtsmacht toekomt. De Nederlandse rechter heeft op grond van artikel 31 lid 1 aanhef en onder sub b CMR rechtsmacht, nu de plaats van inontvangstneming van de goederen Rotterdam was. Deze rechtbank is relatief bevoegd op grond van artikel 630 Rv.

Gesplitste afdoening

4.2.

Bij incidenteel vonnis van 29 augustus 2018 is de onderhavige zaak gevoegd met de zaak-MKM.

Ter zitting heeft Simex verklaard dat, indien partijen niet naar de voeging handelen, Simex in deze zaak wenst voort te procederen en de zaken wenst te splitsen.

Metaal Transport heeft ter zitting verklaard bezwaar te hebben tegen splitsing.

4.3.

De rechtbank overweegt dat, hoewel gelijktijdige afdoening van gevoegde zaken de voorkeur verdient, de wet zich er niet tegen verzet de zaken gesplitst af te doen. Gesplitste afdoening ligt in de rede wanneer het stadium waarin de ene zaak verkeert een onredelijke vertraging in de andere zaak dreigt te veroorzaken. In het onderhavige geval is in de zaak-MKM een bevoegdheidsincident opgeworpen en heeft nog geen comparitie na antwoord plaatsgehad. De vertraging die het gevolg zou zijn indien de onderhavige zaak zou moeten worden aangehouden in afwachting van de zaak-MKM, is, gelet op de stand waarin deze zich bevindt, aanzienlijk. De rechtbank ziet hierin aanleiding de zaken gesplitst af te doen. De rechtbank merkt op dat de voeging in zoverre betekenis houdt, dat bij afdoening van de zaak-MKM wordt gestreefd naar maximaal haalbare consistentie met het in dezen te wijzen vonnis.

De aansprakelijkheid

4.4.

Metaal Transport heeft aan haar vorderingen ten grondslag gelegd dat zij door MKM als expediteur is ingeschakeld en dat zij als expediteur een vervoerovereenkomst met Simex heeft gesloten. Nu de goederen bij Simex zijn gestolen, is Simex op grond van artikel 17 lid 1 in samenhang met artikel 3 CMR aansprakelijk.

4.5.

Simex heeft hiertegen aangevoerd dat Metaal Transport geen belang heeft bij haar vorderingen, nu Metaal Transport haar rechten ten aanzien van het onderhavige transport heeft gecedeerd aan MKM in het forwarding statement. Volgens Simex is deze cessie aan haar toegezonden, en mocht Simex er derhalve op vertrouwen dat zij niet meer zou worden aangesproken door de partij die het forwarding statement met de cessie had afgegeven. Daarnaast heeft Simex aangevoerd dat er naar de cessie gehandeld wordt, omdat MKM blijkens haar handelen in de zaak-MKM, de cessie heeft aanvaard.

4.6.

Metaal Transport heeft hiertegen aangevoerd dat het forwarding statement is uitgegeven ervan uitgaande dat Metaal Transport als expediteur zou worden aangemerkt. Echter, MKM heeft Metaal Transport in de zaak-MKM aangesproken als vervoerder, en niet als expediteur. Als Metaal Transport als vervoerder wordt aangesproken, moet zij regres kunnen hebben op Simex, aldus Metaal Transport. De gedachte van het forwarding statement was dat indien Metaal Transport als expediteur zou worden gekwalificeerd, zij haar rechten aan MKM zou overdragen, terwijl zij haar rechten zelf zou behouden, indien zij als vervoerder zou worden aangemerkt.

4.7.

De rechtbank overweegt dat Simex geen partij was bij de cessie, en deze slechts als derde medegedeeld kreeg. Uit de tekst van het forwarding statement blijkt niet dat Metaal Transport haar vorderingsrechten slechts aan MKM overdroeg in geval zij als expediteur zou worden aangemerkt, doch dat zij haar rechten zou behouden indien zij als vervoerder zou worden aangemerkt. Daarnaast heeft Metaal Transport onvoldoende onderbouwd waarom de cessie van haar vorderingsrechten aan MKM haar vorderingsrecht jegens Simex onverlet laat. Nu uit de tekst van het forwarding statement noch uit de overige omstandigheden anders blijkt, mocht Simex erop vertrouwen dat zij niet zou worden aangesproken door de partij die zijn rechten aan een ander heeft overgedragen. De vorderingen van Metaal Transport zullen derhalve worden afgewezen.

4.8.

Metaal Transport zal als de in het ongelijk te stellen partij in de proceskosten worden veroordeeld. De kosten aan de zijde van Simex worden begroot op:

- griffierecht € 3.946,00

- salaris advocaat 3.414,00 (2,0 punten × tarief € 1.707,00)

Totaal € 7.360,00

4.9.

Simex zal als de in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten van het incident worden veroordeeld, aan de zijde van Metaal Transport tot op heden begroot op nihil.

5 De beslissing

De rechtbank

in de hoofdzaak

5.1.

wijst de vorderingen af,

5.2.

veroordeelt Metaal Transport in de proceskosten, aan de zijde van Simex tot op heden begroot op € 7.360,00,

5.3.

veroordeelt Simex in de kosten van het incident, aan de zijde van Metaal Transport begroot op nihil.

Dit vonnis is gewezen door mr. C. Sikkel en in het openbaar uitgesproken op 4 september 2019.1

1 3178/2066/1573