Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBROT:2019:6348

Instantie
Rechtbank Rotterdam
Datum uitspraak
09-08-2019
Datum publicatie
13-08-2019
Zaaknummer
ROT 19/3673
Rechtsgebieden
Bestuursrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Pw - 4:5 Awb - vragelijst niet ingevuld ook niet toen per sms-berichten was verzocht in te loggen in het burgerportaal en verzoekster in haar postvak had kunnen zien dat haar een termijn voor het herstellen van het verzuim was gegeven - proces aanvraag

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Rechtbank Rotterdam

Bestuursrecht

zaaknummer: ROT 19/3673

uitspraak van de voorzieningenrechter van 9 augustus 2019 op het verzoek om voorlopige voorziening in de zaak tussen

[naam verzoekster] , te [woonplaats verzoekster] , verzoekster,

gemachtigde: mr. I. van Baaren,

en

het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam, verweerder,

gemachtigde: mr. R. Duivenvoorde.

Procesverloop

Bij besluit van 3 juli 2019 (het bestreden besluit) heeft verweerder de aanvraag van verzoekster om een uitkering op grond van de Participatiewet (Pw) buiten behandeling gesteld.

Tegen dit besluit heeft verzoekster bezwaar gemaakt. Ook heeft verzoekster de voorzieningenrechter verzocht een voorlopige voorziening te treffen.

Het onderzoek ter zitting heeft plaatsgevonden op 6 augustus 2019. Verzoekster is verschenen, bijgestaan door haar gemachtigde. Verweerder heeft zich laten vertegenwoordigen door zijn gemachtigde, bijgestaan door [naam vertegenwoordiger] .

Overwegingen

1. Verweerder heeft de aanvraag van verzoekster niet in behandeling genomen omdat verzoekster de vragenlijst over haar inkomen niet heeft ingevuld. Ook niet toen verzoekster door verweerder per sms-berichten van 24 juni 2019 en 26 juni 2019 was verzocht in te loggen in het burgerportaal en in haar postvak had kunnen zien dat haar een termijn voor het herstellen van het verzuim was gegeven (binnen 2 dagen na 24 juni 2019 respectievelijk binnen 7 dagen na 26 juni 2019).

2. Verzoekster stelt dat verweerder de afhandeling van bijstandsaanvragen na beëindiging van werkzaamheden onredelijk complex heeft gemaakt, omdat iedere aanvraag op een andere wijze wordt afgehandeld: per e-mail, telefoon, brief en kennelijk ook met een sms-bericht. Verzoekster kan dan ook niet goed inspelen op de manier waarop zij de aanvraag moet indienen en waar zij rekening mee dient te houden bij het ontvangen van berichten. Daarbij is van belang dat verzoekster als gevolg van haar slechte financiële positie geen toegang heeft tot het internet. Verzoekster heeft ter zitting naar voren gebracht de sms-berichten niet te hebben ontvangen.

3. Indien voorafgaand aan een mogelijk beroep bij de rechtbank tegen een besluit bezwaar is gemaakt, kan de voorzieningenrechter van de rechtbank die bevoegd kan worden in de hoofdzaak op grond van artikel 8:81, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) op verzoek een voorlopige voorziening treffen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Voor zover de daartoe uit te voeren toetsing meebrengt dat de rechtmatigheid van het bestreden besluit wordt beoordeeld, heeft het oordeel van de voorzieningenrechter een voorlopig karakter en is dat oordeel niet bindend voor de beslissing op bezwaar of in een eventuele beroepsprocedure.

4. Op grond van artikel 4:5, eerste lid, van de Awb kan het bestuursorgaan besluiten de aanvraag niet te behandelen, indien de aanvrager niet heeft voldaan aan enig wettelijk voorschrift voor het in behandeling nemen van de aanvraag of indien de verstrekte gegevens en bescheiden onvoldoende zijn voor de beoordeling van de aanvraag of voor de voorbereiding van de beschikking, mits de aanvrager de gelegenheid heeft gehad binnen een door het bestuursorgaan te stellen termijn de aanvraag aan te vullen.

Blijkens de geschiedenis van de totstandkoming van deze bepaling is onder meer sprake van een onvolledige of ongenoegzame aanvraag, indien onvoldoende gegevens of bescheiden zijn verstrekt die een goede beoordeling van de aanvraag mogelijk maken. Daarbij gaat het, gelet op artikel 4:2, tweede lid, van de Awb, om gegevens die voor de beslissing op de aanvraag nodig zijn en waarover de aanvrager redelijkerwijs de beschikking kan krijgen.

5. Naar het oordeel van de voorzieningenrechter heeft verweerder zich terecht op het standpunt gesteld dat het formulier inkomen noodzakelijk is voor een goede beoordeling van de aanvraag. Door het niet verstrekken van gegevens over haar inkomen was verweerder bevoegd de aanvraag buiten behandeling te stellen.

6. De voorzieningenrechter ziet geen grond voor het oordeel dat verweerder niet in redelijkheid gebruik heeft kunnen maken van die bevoegdheid. Daarbij heeft de voorzieningenrechter het volgende in aanmerking genomen.

Ter zitting heeft verweerder toegelicht hoe het aanvraagproces verloopt. De voorzieningenrechter begrijpt dat dat proces als volgt gaat. Bij het digitaal aanvragen van een uitkering moeten een aantal stappen worden doorlopen. De eerste stap is het invullen van een werkformulier en een inkomensformulier. Als die formulieren zijn ingevuld dan volgen daarna nog een aantal acties. Zo moet bijvoorbeeld na het invullen van het werkformulier een CV worden geüpload. Op het moment dat alle formulieren zijn ingevuld en zijn voltooid komt de aanvraag in de volgende stap van het aanvraagproces terecht. In dat deel van het proces wordt gekeken of er nog nadere informatie nodig is, zoals bijvoorbeeld bankafschriften. Als de eerste stap van het proces niet is voltooid dan is voor de aanvrager direct duidelijk binnen welke termijn de stap moet worden afgerond. Via een sms-bericht wordt een aanvrager herinnerd aan het feit dat en welke activiteit er nog moet worden verricht. In dat bericht wordt ook gewezen op de gevolgen van het niet verrichten van de activiteit, te weten het niet in behandeling nemen van de aanvraag.

Verzoekster heeft aangevoerd dat zij het inkomensformulier wel heeft ingevuld. Gelet op de systeemmelding acht de voorzieningenrechter dat niet aannemelijk. Mogelijk heeft zij wel een deel van het formulier ingevuld maar een en ander is niet voltooid. Dat zij de sms-berichten niet zou hebben ontvangen acht de voorzieningenrechter ook niet aannemelijk. Uit het door verweerder overlegde overzicht volgt dat er een bericht is verstuurd en “delivered” naar het telefoonnummer van verzoekster. Dat verzoekster mogelijk haar telefoon zo heeft ingesteld dat zij dit soort sms-berichten niet ontvangt, komt voor haar rekening en risico.

7. Uit het voorgaande volgt dat in bezwaar het bestreden besluit naar verwachting in stand kan blijven, zodat er geen aanleiding is voor het treffen van een voorlopige voorziening.

8. Voor een proceskostenveroordeling bestaat geen aanleiding.

Beslissing

De voorzieningenrechter wijst het verzoek om voorlopige voorziening af.

Deze uitspraak is gedaan door mr. M. Munsterman, voorzieningenrechter, in aanwezigheid van J. Bijleveld, griffier. De uitspraak is in het openbaar gedaan op 9 augustus 2019.

griffier voorzieningenrechter

Een afschrift van deze uitspraak is verzonden aan partijen op:

Rechtsmiddel

Tegen deze uitspraak staat geen rechtsmiddel open.