Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBROT:2019:6048

Instantie
Rechtbank Rotterdam
Datum uitspraak
25-06-2019
Datum publicatie
06-08-2019
Zaaknummer
C/10/573125 / KG ZA 19-387
Rechtsgebieden
Verbintenissenrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Kort geding, aanbestedingsrecht, beoordeling inschrijving. Eiseres heeft onvoldoende aannemelijk gemaakt dat de beoordeling van haar inschrijving niet voldoet aan de eisen, laat staan dat zij de (voor gunning nodige) maximale score had moeten krijgen.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Module Aanbesteding 2019/1263
JAAN 2019/163
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

vonnis

RECHTBANK ROTTERDAM

Team handel en haven

zaaknummer / rolnummer: C/10/573125 / KG ZA 19-387

Vonnis in kort geding van 25 juni 2019

in de zaak van

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

CAPABEL ONDERWIJS GROEP B.V.,

gevestigd te Zwolle,

eiseres,

advocaat mr. Th. Dankert te Leeuwarden,

tegen

de publiekrechtelijke rechtspersoon

DE GEMEENTE ROTTERDAM,

zetelend te Rotterdam,

gedaagde,

advocaat mr. M. Ricci te Rotterdam,

waarin is tussengekomen

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

TOPTAAL NT2-EXPERTS B.V.,

gevestigd te Amsterdam,

advocaat mr. S.C. Brackmann te Rotterdam.

Partijen worden hierna Capabel, de Gemeente en TopTaal genoemd.

1 De procedure

1.1.

Het verloop van de procedure blijkt uit:

 • -

  de dagvaarding van 2 mei 2019, met producties en gewijzigde producties;

 • -

  de producties van de Gemeente;

 • -

  de incidentele conclusie houdende een verzoek tot tussenkomst, subsidiair voeging, met producties;

 • -

  de eisvermindering van Capabel;

 • -

  de mondelinge behandeling gehouden op 11 juni 2019;

 • -

  de pleitnota van Capabel;

 • -

  de pleitnota van de Gemeente;

 • -

  de pleitnota van TopTaal.

1.2.

TopTaal heeft primair gevorderd te mogen tussenkomen in de procedure tussen Capabel en de Gemeente. Ter zitting hebben Capabel en de Gemeente verklaard geen bezwaar te hebben tegen de tussenkomst. TopTaal is vervolgens toegelaten als tussenkomende partij, aangezien zij aannemelijk heeft gemaakt dat zij daarbij voldoende belang heeft. Voorts is niet gebleken dat de toewijzing van de gevorderde tussenkomst in de weg staat aan de vereiste spoed bij dit kort geding en de goede procesorde in het algemeen.

1.3.

Ter zitting hebben de Gemeente en TopTaal opgemerkt dat de aangekondigde eisvermindering tevens een eisvermeerdering inhoudt. Capabel heeft deze eisvermeerdering ter zitting ingetrokken.

1.4.

Vonnis is bepaald op heden.

2 De feiten

2.1.

Op 7 februari 2019 heeft de Gemeente de aankondiging gedaan voor de Europese openbare aanbestedingsprocedure voor de opdracht ‘Rotterdamse taalstart voor statushouders’ (hierna ‘de Opdracht’). Op de aanbestedingsprocedure is de Aanbestedingswet 2012 (Aw) van toepassing. Het gunningscriterium is de ‘economisch meest voordelige inschrijving’.

2.2.

De Opdracht ziet op het verzorgen van taalonderwijs Nederlands en zelfredzaamheid door middel van een flexibel modulair programma aan Rotterdamse statushouders met uiteenlopende (taal)niveaus. Doel van de aanbestedingsprocedure is het sluiten van een (raam)overeenkomst met de duur van één jaar met de mogelijkheid tot verlenging met driemaal één jaar.

2.3.

De aanbestedingsprocedure is nader omschreven in onder meer het Beschrijvend Document (versie 5) van 7 februari 2019 (hierna: het Beschrijvend Document) en in de Nota van Inlichtingen van 5 maart 2019.

2.4.

De aanbestedingsprocedure heeft vier kwalitatieve gunningscriteria. Voor ieder daarvan moet ten minste de een voldoende (score 2) gehaald worden.

In het Beschrijvend Document staat met betrekking tot de inhoud van de opdracht, de beoordeling en de gunning – voor zover hier van belang – het volgende vermeld:

2.1.1. De ontwikkeling binnen de gemeente

(...)

Met de aanstaande wijziging van de Wet inburgering zal de gemeente in de tweede helft van 2020 een grotere regierol krijgen. (...) Gezien deze ontwikkelingen zal voor de looptijd van de onderhavige opdracht per verlengingsmogelijkheid bekeken in hoeverre het gevraagde nog voldoende aansluit op de dan heersende behoefte.

2.1.4.

Doelstellingen Taalstart voor Rotterdamse Statushouders

De onderstaande subdoelstellingen zijn geformuleerd om de hoofddoelstelling te realiseren.

Dat statushouders zo snel mogelijk na vestiging in Rotterdam actief aan hun taalverwerving en integratie werken.

Het taalniveau en de leerbaarheid van statushouders in beeld te brengen en dat dit bijdraagt aan de keuze voor een passend inburgeringstraject.

Het taalniveau van de statushouders verbetert.

Statushouders worden ondersteund bij hun kennismaking met Rotterdam en de voorzieningen in de stad.

(...)

2.1.6

Het aanbod

Met deze aanbesteding wil de gemeente een samenhangend Modulair programma-aanbod inkopen voor Rotterdamse statushouders. Dit programma kan in samenspraak met de opdrachtgever door de tijd heen aangepast worden.

Op dit moment wordt verwacht dat de leverancier naast een taalprogramma, werkt met de verschillende thema’s (in de tabel (...) aangeduid met letters waarbij de Leverancier minimaal (dit geldt als een verplichting) uit elk thema een aanbod heeft voor de opgesomde onderwerpen (zie tabel 1.) als een soort menukaart.

(...)

2.1.8.

Buiten de scope

(...)

Tevens staat de Opdracht los van de formele inburgering.

De mogelijkheid bestaat dat eerder genoemde wijzigingen in het stelsel van inburgering (paragraaf 2.1.1) van invloed zijn op de gevraagde inhoud van de Taalstart. Hierover treden de Aanbestedende Dienst en de Leverancier tijdig met elkaar in overleg.

(...)

2.2.

Te behalen resultaten

Door leverancier wordt gewerkt met flexibel Modulair programma-aanbod en wordt aan het einde van Taalstart de maximaal behaalbare zelfredzaamheid en taalontwikkeling bereikt.

Het traject van Leverancier bestaat uit drie fases:

Fase 1: Intake- en Planfase

In de eerste week screening van taalniveau en leerbaarheid van de deelnemers met daarbij een advies voor de geschikte inburgeringsroute. (...)

Tevens stelt de leverancier het Modulair programma-aanbod van Taalstart samen met de deelnemer vast. (...)

Fase 2: Begeleiding van deelnemers

In deze fase wordt het vastgesteld Modulair programma-aanbod uitgevoerd door de inzet van taallessen (...)

Fase 3: Afronding

De Leverancier levert een eindrapport op (...)

6.1.3.

Gunningscriteria voor de inschrijving (kwalitatieve aspecten)

(...)

GK 1 Plan van Aanpak, Uitvoering opdracht

Beschrijf hoe u trajectaanbod eruitziet. Geef daarbij per fase van het traject aan hoe u invulling geeft aan de drie fases (...) van de opdracht. Maak bij uw motivatie gebruik van de SMART methodiek (...)

In de beschrijving (...) neemt u ten minste op:

 1. De uitvoering van fase 1: de wijze van intake en screening (taalniveau en taalleerbaarheid)

 2. De uitvoering van fase 2: (schematisch) overzicht Modulair programma-aanbod met tijdsindeling, groepsgrootte en tijdsduur. In dit schema kunnen aanvullende thema’s en onderwerpen (...) door u worden weergegeven.

(...)

6.1.4.

Beoordeling kwaliteit

Naarmate de antwoorden op de vragen (GK 1,2,3,4) voldoen aan de doelstellingen van de Gemeente, wordt de inschrijving beter beoordeeld. De Gemeente beoordeelt aan de hand van de mate waarin er, naar het oordeel van de beoordelingscommissie, het beste wordt beantwoord aan de gestelde beoordelingsaspecten. De Inschrijver wordt gevraagd de beantwoording SMART te formuleren;

 • -

  S pecifiek: de mate waarin de Inschrijver de aanpak eenduidig omschrijft, passend binnen het kader van de opdracht;

 • -

  M eetbaar (...)

 • -

  A cceptabel (...)

 • -

  R ealistisch: de mate waarin de Inschrijver aantoont dat de geboden aanpak haalbaar is met het oog op de gestelde doelen;

 • -

  T ijdgebonden (...).”

2.5.

In het Beschrijvend Document is voorts bepaald dat de beoordeling van de kwalitatieve aspecten plaatsvindt op een schaal van 0 tot en met 4, waarmee tot uitdrukking wordt gebracht dat de door de inschrijver verstrekte informatie niet of nauwelijks (0 punten), onvoldoende (1 punt), voldoende (2 punten), grotendeels (3 punten) of volledig (4 punten) aan het doel van de Aanbestedende dienst beantwoordt.

2.6.

In 6.1.7 van het Beschrijvend Document is bepaald dat ingeval twee of meer inschrijvingen gelijk als hoogste eindigen, de winnaar zal worden bepaald door middel van loting.

2.7.

In de Nota van Inlichtingen is onder vraag 7, waarin gevraagd wordt naar de aantallen per leeftijdscategorie, het volgende opgenomen:

Leeftijd 18-22 jaar 13%, 23-29 jaar 22%, 30-54 28%, 55 jaar en ouder 2%, de overigen (35%) zijn jonger dan 18 jaar en zullen niet deelnemen aan de taalstart.

2.8.

Capabel heeft zich tijdig ingeschreven voor de Opdracht.

In haar Plan van Aanpak staat met betrekking tot GK1, waarbij de vetgedrukte letters verwijzen naar de letters van SMART – voor zover hier van belang – het volgende vermeld:

Intake van de statushouder

S : Anticiperend op het gestelde in de Kamerbrief van de Minister van SoZaWe van 15 februari jl. over het nieuwe inburgeringsstelsel geeft Capabel fase 1 vorm als brede intake van de statushouder. De keuze is uiteraard aan u. U bepaalt per deelnemer of u een ‘reguliere’ intake en toetsing wenst voor de statushouder, of een brede intake met meer onderwerpen. In de brede intake gaan we in op 1) mate van kennis en zelfredzaamheid op de thema’s; 2) opleiding; 3) werkervaring / vrijwilligerswerk; 4) gezinssituatie; 5) gezondheid; 6) sociaal netwerk; 7) taalniveau; 8) taalleerbaarheid; 9) Indicatie rekenniveau; 10) digitale vaardigheden; 11) beroepscompetenties en werknemersvaardigheden, 12) motivatie / interesses. De eerste 6 onderwerpen brengt de docent in beeld met de persoonlijke intake met de statushouder. Op basis van professionele ervaring indiceert de docent tijdens het gesprek het niveau spreek- en luistervaardigheid van de deelnemer met het intake-instrument NT2 van Bureau ICE. Aansluitend bepaalt de docent of de deelnemer gealfabetiseerd is in het westerse schrift of in zijn eigen taal (Andersalfabeet). Afhankelijk hiervan doet de deelnemer een leerbaarheidstest voor gealfabetiseerden of niet-gealfabetiseerden. Hieruit volgt een indicatie voor de taalleerbaarheid van de deelnemer: de deelnemer is in staat om snel de taal te leren, is een gemiddelde taalleerder, of leert de taal langzaam. Daarna nemen we de gevalideerde lees- en schrijftoets af.

Indien een brede intake gewenst is, nemen we een volledige taalonafhankelijke rekentoets af en checken we of de deelnemer over digitale basisvaardigheden beschikt. Idem geldt voor het in kaart brengen van de praktische beroepscompetenties, werknemersvaardigheden en mentale weerbaarheid met het assessmentinstrument voor statushouders (DiagnoseCompaz) en brengen we de motivatie en interesses voor opleiding en beroep in kaart aan de hand van de Afbeeldingen Werkzaamheden Interesse Test (de AWIT-R).

(...)

T : De reguliere intake met nabespreking, rapportage en Ontwikkelplan realiseren we in de 1e week, gedurende 2 aaneengesloten dagen. (...) De optionele brede intake realiseren we in 3 dagen.

Uitvoering Fase 2

S en T :Ons programma-aanbod bestaat uit 108 uren taalonderwijs, 68 uren workshops /

activiteiten en 40 uren met onze extra onderwerpen Timemanagement (onder thema 4: Sport & spel (onder Thema 8); Uitstapjes met en zonder kinderen (onder thema 8 (...) (onder thema 1); Sociale media (onder thema 6); Werkgevers (onder thema 4); Maandbegroting (onder thema 7). In totaal dus 216 uren, inclusief fase 1 dus 240 uren. We werken met groepen met 12 tot 15 deelnemers. De deelnemers zijn, na de eerste week (brede) intake, gedurende 9 weken elke week 6 dagdelen van 4 uur bezig met het taalonderwijs en de activiteiten (3 aaneengesloten dagen). Op vrijdag vinden er geen lessen en activiteiten

plaats. De lessen vinden plaats op een van onze goed bereikbare representatieve locaties verspreid over de stad, of indien nodig op een andere locatie, bijvoorbeeld het AZC. Voor de activiteiten trekken we er op uit.

(...)

Elke week staat een thema centraal. Dit doen we in carrousselvorm. De thema’s hoeven zo niet in chronologische volgorde te worden afgewerkt, zodat deelnemers gemakkelijk elke week in- en uit kunnen stromen. (...)

R. De thematische aanpak in carrouselvorm en de didactische aanpak inclusief de gekozen groepsgrootte hebben zich o.a. bewezen in ons project voor statushouders voor de Sociale Dienst Drechtsteden (project Menukaart) en in onze deelname aan de EOA-school in Overberg. In Drechtsteden biedt Capabel statushouders met een zogenaamde Menukaart een grote variëteit aan instrumenten voor 1. Oriëntatie; 2. Activering & Participatie en 3. Werk / Educatie / Ondernemerschap. In ons project voor statushouders in de EOA-school (Eerste Opvang van Asielzoekers) in het AZC Overberg geven we les aan tientallen leerplichtige jongeren in de leeftijd van 14 tot en met 18 jaar, met een veelheid aan nationaliteiten. Zij verblijven 3 tot 5 maanden op deze locatie. In de eerste 8 weken werken we met hen aan het zogenaamde Lowan Startpakket met 8 thema’s in carrousselvorm, bijvoorbeeld Wonen, Leren, Zorg en Werken.

2.9.

Bij brief van 12 april 2019 heeft de Gemeente aan Capabel meegedeeld dat zij voornemens is de opdracht te gunnen aan TopTaal, die op alle kwalitatieve subgunningscriteria en op prijs de maximale score heeft behaald.

In deze gunningsbeslissing schrijft de Gemeente dat Capabel niet voor gunning in aanmerking komt, omdat zij op GK1 niet de minimale score van 2 heeft gehaald. Uit de in de gunningsbeslissing gegeven score volgt dat Capabel op GK1 de score 1 heeft gehaald en dat zij op de andere onderdelen de maximale score heeft gehaald.

De toelichting op de gunningsbeslissing vermeldt met betrekking tot GK1 het volgende:

In uw beschrijving van de uitvoering voor de opdracht geeft u voor wat betreft de intake aan de gemeente 2 opties. Zo kan worden gekozen voor ‘reguliere’ en ‘brede’ intake. Vervolgens wordt vooral ingegaan op de ‘brede intake’. Deze invulling is door de gemeente niet gewenst.

In uw beschrijving wordt er ook ingegaan op een doelgroep (14-17,5), deze valt buiten de scope van de opdracht. Gemist wordt het gevraagde (schematische) overzicht van een modulair programma-aanbod.

2.10.

Naar aanleiding van vragen van Capabel over de beoordeling van haar inschrijving is er een gesprek geweest tussen Capabel en de Gemeente.

3 Het geschil

3.1.

Na wijzing van eis vordert Capabel, samengevat:

primair: de Gemeente te gebieden de gunningsbeslissing te herroepen en indien zij de Opdracht nog altijd wil gunnen aan Capabel op GK1 de maximale score toe te kennen en over te gaan tot de in 6.1.7 van het Beschrijvend Document bedoelde loting en om van de nieuwe gunningsbeslissing mededeling te doen;

subsidiair: de Gemeente te gebieden de gunningsbeslissing te herroepen en indien zij de Opdracht nog altijd wil gunnen, over te gaan tot herbeoordeling van de inschrijvingen (op GK1) door een nieuwe beoordelingscommissie en om van de nieuwe gunningsbeslissing mededeling te doen;

meer subsidiair: een in goede justitie te bepalen te treffen voorziening;

een en ander op straffe van een dwangsom en met veroordeling van de Gemeente in de proceskosten, waaronder de nakosten en te vermeerderen met de wettelijke rente.

3.2.

Aan deze vordering legt Capabel het volgende ten grondslag.

Capabel kan zich ook na de nadere toelichting van de Gemeente niet verenigen met de gunningsbeslissing, omdat de beoordeling inhoudelijk onjuist en onbegrijpelijk is. De brede intake (die Capabel aanbiedt voor dezelfde prijs als de reguliere intake) beantwoordt (net als de reguliere intake) aan de verplichte onderdelen van het flexibele modulaire programma (zie Tabel 1) en zou juist een betere beoordeling moeten opleveren, ook omdat deze intake rekening houdt met de veranderende rol van de Gemeente naar aanleiding van de wijziging van de Wet inburgering. Het voorbeeld met betrekking tot de 14 tot en met 18-jarigen in Overberg dient ter onderbouwing van de ervaring met de door Capabel aangeboden onderwijs in carrouselvorm en geeft daarnaast aan dat Capabel ervaring heeft met 18-jarigen (de jongste doelgroep van de Gemeente). Ook het verwijt met betrekking tot het ontbrekende (schematisch) overzicht is onjuist. Gelet op de carrouselvorm waarbij alles onderdelen voortdurend worden aangeboden, heeft Capabel het overzicht gegeven in woorden. Een schema was op grond van de stukken ook niet vereist. De bezwaren van de Gemeente zijn daarmee onterecht, zodat Capabel de maximale score had moeten krijgen. De gunningsbeslissing kan daarom niet in stand blijven. Zo de Gemeente de Opdracht nog wenst te gunnen, dient zij daarom een nieuwe gunningsbeslissing te nemen, waarbij de gunning door middel van loting moet worden bepaald. Subsidiair geldt dat de Gemeente dan gehouden is om de inschrijvingen opnieuw te beoordelen. Aangezien één lid van de beoordelingscommissie bij de zitting aanwezig is geweest, dient die beoordeling te gedaan te worden door een nieuwe beoordelingscommissie.

3.3.

De Gemeente en TopTaal voeren ieder voor zich gemotiveerd verweer en concluderen tot afwijzing van het gevorderde.

3.4.

Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

4 De beoordeling

4.1.

Tussen partijen is in geschil of de gunningsbeslissing van de Gemeente voldoet aan de daaraan te stellen vereisten met betrekking tot de beoordeling van GK1 (een kwalitatief criterium) en de motivering daarvan.

4.2.

Bij de beoordeling van de vorderingen van Capabel stelt de voorzieningenrechter voorop dat enige mate van subjectiviteit inherent is aan de beoordeling van een kwalitatief criterium. Weliswaar staat dat (enigszins) op gespannen voet met de objectieve beoordelingssystematiek van het aanbestedingsrecht en de daarop toepasselijke beginselen van transparantie en gelijke behandeling, maar het behoeft – op zichzelf – nog niet mee te brengen dat ook daadwerkelijk sprake is van strijd met dat recht c.q. die beginselen. Van belang is dat (i) het voor een kandidaat-inschrijver volstrekt duidelijk is wat van hem wordt verwacht, (ii) de inschrijvingen aan de hand van een zo objectief mogelijk systeem worden beoordeeld, en (iii) de gunningsbeslissing zodanig inzichtelijk wordt gemotiveerd dat het voor de afgewezen inschrijvers mogelijk is om de wijze waarop de beoordeling heeft plaatsgevonden te toetsen. Voor het overige komt de rechter slechts een beperkte toetsingsvrijheid toe wanneer het aankomt op de beoordeling van een kwalitatief criterium. Aan de aangewezen – deskundige – beoordelaars moet dienaangaande de nodige vrijheid worden gegund. Dat klemt te meer nu van de rechter niet kan worden verlangd dat hij specifieke deskundigheid bezit op het gebied van het onderwerp van de opdracht. Slechts indien sprake is van – procedurele dan wel inhoudelijke – onjuistheden c.q. onduidelijkheden die zouden kunnen meebrengen dat de gunningsbeslissing niet deugt, is plaats voor ingrijpen door de rechter. (Vgl. bijv. voorzieningenrechter Rechtbank Den Haag 9 april 2019, ECLI:NL:RBDHA:2019:3380). Een en ander staat tussen partijen terecht niet ter discussie.

4.3.

Ter onderbouwing van de beoordeling van GK1 heeft de Gemeente drie bezwaren naar voren gebrachte tegen het door Capabel voor GK1 ingediende Plan van Aanpak; 1) de keuze tussen de reguliere en de brede intake; 2) het voorbeeld met betrekking tot het AZC in Overberg; 3) het ontbreken van een systematisch overzicht.

Gelet op de score van TopTaal – die op alle onderdelen de maximale score heeft behaald – komen de vorderingen van Capabel alleen voor toewijzing in aanmerking indien geoordeeld moet worden dat ook Capabel voor GK1 de maximale score had moeten krijgen.

Intake

4.4.

De voorzieningenrechter begrijpt de stelling van Capabel aldus dat zij mede met het oog op de verwachte wijziging van het inburgeringstelsel (en de mogelijke verlenging van de te sluiten overeenkomst) met haar Plan van Aanpak de Gemeente de keuze heeft willen geven tussen een reguliere en een brede(re) intake. Uit het Beschrijvend Document volgt evenwel (zie 2.1.1 en 2.1.8) dat bij de inschrijving geen rekening hoeft te worden gehouden met de verwachte wetswijziging en dat daarover bij verlenging van de overeenkomst tijdig in een later stadium overleg wordt gevoerd. Dat neemt niet weg – zoals Capabel heeft betoogd – dat de ook de brede intake kan voldoen aan de inhoudelijke eisen van de Gemeente, al het was het maar omdat er raakvlakken zijn tussen met name zelfredzaamheid en inburgering. Uit de inschrijving van Capabel (zie 2.8.1) valt evenwel niet zonder toelichting op te maken wat de reguliere intake inhoudt. Vanaf de vierde zin (“In de brede intake gaan we in op..”) wordt de brede intake besproken. Ook in de twee alinea (“Indien een brede intake gewenst is..”) wordt ingegaan op de brede intake. Ter zitting heeft Capabel toegelicht dat de reguliere intake ziet op de punten 1 tot en met 6, met daarbij taalniveau (punt 7) en taalleerbaarheid (punt 8). Dit is echter niet zonder meer af te leiden uit de inschrijving van Capabel. Evenmin volgt uit de inschrijving van Capabel wanneer voor de brede of juist de reguliere intake zou moeten worden gekozen. Capabel laat die keuze aan de Gemeente. Dat Capabel beide vormen van intake voor dezelfde prijs aanbiedt, is evenmin op te maken uit de inschrijving.

4.5.

Door deze onduidelijkheden is de intake van Capabel niet specifiek en eenduidig omschreven. Het oordeel van de Gemeente dat zij deze invulling van de intake ‘onwenselijk’ vindt, is daarom niet onbegrijpelijk en sluit aan bij de vooraf kenbaar gemaakte criteria en de beoordelingssystematiek. Of de brede intake nu wel of niet binnen de scope van de Opdracht valt is daarmee niet van belang.

Voorbeeld AZC Overberg

4.6.

In haar inschrijving heeft Capabel ter onderbouwing van de haalbaarheid van het door haar aangeboden onderwijs (GK1.2) verwezen naar haar ervaring met onderwijs op het AZC in Overberg, waar zij onderwijs heeft verzorgd voor een groep (leerplichtige) jongeren in de leeftijd van 14 tot en met 18 jaar (zie 2.8.3).

4.7.

In het Beschrijvend Document staat dat de doelgroep van Taalstart in principe volwassen statushouders zijn, maar dat in sommige gevallen ook tieners van 17,5 jaar aangemeld worden. In de Nota van Inlichtingen staat vervolgens dat jongeren dan 18 jaar niet zullen deelnemen aan de taalstart. Op grond hiervan heeft de Beoordelingscommissie opgemerkt dat de doelgroep van het voorbeeld buiten de scope van de Opdracht valt.

4.8.

Aan Capabel moet worden toegegeven dat niet het gehele voorbeeld buiten de scope van de Opdracht valt, aangezien het voorbeeld kan dienen als onderbouwing van de door Capabel aangeboden onderwijsvorm, een thematische aanpak in carrouselvorm. Capabel heeft evenwel niet duidelijk gemaakt waarom zij dit voorbeeld relevant acht voor de Opdracht en of de gekozen onderwijsvorm ook werkt voor de volwassen doelgroep. Zonder toelichting – die Capabel niet heeft gegeven – is niet zonder meer evident dat onderwijs aan een groep (leerplichtige) jongeren in de leeftijd van 14 tot en met 18 jaar te vergelijken is met volwassenonderwijs. Met dit voorbeeld wordt dus niet aangetoond dat de aangeboden aanpak haalbaar is. De uiterste raakvlakken tussen de oudste leerplichtigen uit het voorbeeld en de jongste toegelaten statushouders van de doelgroep van de Opdracht maken dat niet anders.

4.9.

Dat de Beoordelingscommissie op grond van dit voorbeeld puntaftrek heeft toegepast, past binnen de beoordelingssystematiek en is niet onbegrijpelijk.

(Schematisch) Overzicht

4.10.

Capabel heeft het in GK1.2 gevraagde (schematische) overzicht van het modulaire programma-aanbod (zie 2.4) weergegeven in woorden (zie 2.8.2), waarin zij aandacht heeft besteed aan tijdsindeling, groepsgrootte en tijdsduur.

4.11.

Op zichzelf is juist dat het Beschrijvend Document niet vereist dat de inschrijver een schema aanlevert van het modulaire programma-aanbod. Het door Capabel ingediende overzicht in woorden geeft ook de voorzieningenrechter echter geen duidelijk overzicht van wat Capabel nu aanbiedt. Capabel heeft niet gesteld of aannemelijk gemaakt dat het voor de Gemeente en/of de Beoordelingscommissie wel duidelijk is hoe de aangeboden thema’s in de carrouselvorm over de weken verdeeld zijn. Dat de Beoordelingscommissie het overzicht onvoldoende achtte en daarom puntaftrek heeft toegepast, past daarom binnen de beoordelingssystematiek.

Conclusie en slotsom

4.12.

Het voorgaande leidt tot de conclusie dat Capabel – mede tegen de achtergrond van de onder 4.2 vermelde marginale toetsing – niet aannemelijk heeft gemaakt dat de beoordeling van haar inschrijving niet voldoet aan de daaraan te stellen eisen, laat staan dat haar inschrijving voor GK1 met de maximale score had moeten worden beoordeeld.

De vorderingen tot intrekking van de gunningsbeslissing, loting en/of herbeoordeling moeten daarom worden afgewezen. Er bestaat ook geen aanleiding voor een andere, overigens door Capabel ook niet nader concreet gemaakte, in goede justitie te bepalen voorziening.

4.13.

Slotsom is dat de vorderingen van Capabel moeten worden afgewezen. Zij zal als de in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten worden veroordeeld, zoals gevorderd te vermeerderen met de wettelijke rente. De kosten aan de zijde van de Gemeente en NTE worden voor elk begroot op:

- griffierecht € 639,00

- salaris advocaat 980,00

Totaal € 1.619,00

4.14.

Voor veroordeling in de nakosten bestaat geen grond, nu de kostenveroordeling ook voor deze (conform het toepasselijke liquidatietarief te begroten) nakosten een executoriale titel oplevert.

5 De beslissing

De voorzieningenrechter:

5.1.

wijst de vorderingen af;

5.2.

veroordeelt Capabel in de proceskosten, aan de zijde van de Gemeente en NTE voor ieder van hen tot op heden begroot op € 1.619,00, te vermeerderen met de wettelijke rente als bedoeld in art. 6:119 BW over dit bedrag met ingang van veertien dagen na dit vonnis tot de dag van volledige betaling;

5.3.

verklaart dit vonnis wat betreft de kostenveroordelingen uitvoerbaar bij voorraad.

Dit vonnis is gewezen door mr. A.F.L. Geerdes en in het openbaar uitgesproken op 25 juni 2019.

3077/676