Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBROT:2019:4896

Instantie
Rechtbank Rotterdam
Datum uitspraak
14-06-2019
Datum publicatie
05-07-2019
Zaaknummer
6450585 CV EXPL 17-38685
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Overlastzaak.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK ROTTERDAM

zaaknummer: 6450585 CV EXPL 17-38685

uitspraak: 14 juni 2019

vonnis van de kantonrechter, zitting houdende te Rotterdam,

in de zaak van

de stichting

Woonstichting Patrimonium,

gevestigd te Barendrecht,

eiseres,

gemachtigde: aanvankelijk mr. H.W. van Yperen, thans mr. K.A.M. Jaspers te Rotterdam,

tegen

1 [gedaagde]

wonende te [woonplaats gedaagde] ,

gedaagde,

gemachtigde: mr. H.J. Ruysendaal te Rotterdam,

2. [naam 1],

in zijn hoedanigheid van bewindvoerder van de per 9 november 2015 tot de WSNP toegelaten [gedaagde]

kantoorhoudende te [vestigingsplaats] ,

die niet heeft gereageerd.

Partijen blijven hierna aangeduid als “Patrimonium” en “ [gedaagde] ”.

1 Het verdere verloop van de procedure

1.1

Het verdere verloop van de procedure volgt uit de volgende processtukken, waarvan de kantonrechter kennis heeft genomen.

 • -

  het tussenvonnis van 15 juni 2018 en de daaraan ten grondslag liggende processtukken;

 • -

  de akte aan de zijde van [gedaagde] , met producties;

 • -

  de akte uitlaten getuigen aan de zijde van Patrimonium;

 • -

  de brief van 1 februari 2019 aan de zijde van Patrimonium, met een productie;

 • -

  het proces-verbaal van getuigenverhoor van 5 februari 2019 aan de zijde van Patrimonium;

 • -

  de conclusie na enquête aan de zijde van Patrimonium.

1.2

Hoewel daartoe in de gelegenheid gesteld, heeft [gedaagde] niet geconcludeerd na enquête.

1.3

De uitspraak van het vonnis is nader bepaald op heden.

2 De verdere beoordeling van de vordering

2.1

De kantonrechter verwijst naar het tussenvonnis van 15 juni 2018, waarvan de inhoud als hier herhaald en ingelast dient te worden beschouwd. In dit vonnis is [gedaagde]

toegelaten tot het leveren van tegenbewijs met alle middelen rechtens van de voorshands als juist aangenomen stelling dat zij en haar zoon [naam 2] ernstige en structurele overlast veroorzaken aan buren en/of omwonenden.

2.2

Ter voldoening aan haar bewijsopdracht heeft [gedaagde] (alleen) schriftelijke verklaringen ingebracht.

2.3

Zoals in het voormelde tussenvonnis is overwogen heeft Patrimonium ter onderbouwing van haar stelling dat [gedaagde] en vooral haar zoon [naam 2] ernstige en structurele overlast veroorzaken aan buren en omwonenden, doordat met name [naam 2] geweld pleegt, zich agressief en intimiderend gedraagt en geluidshinder veroorzaakt, vele stukken in het geding gebracht, waaronder overlastmeldingen van buren en het mutatierapport van de politie. Gelet op het (in beginsel) belastende karakter van dit alles voor [gedaagde] had het in het kader van het door haar te leveren tegenbewijs op haar weg gelegen om zodanige feiten en omstandigheden aan te dragen dat daardoor gerede twijfel ontstaat aan de gegrondheid van de voorshands als juist aangenomen stelling dat [gedaagde] en [naam 2] ernstige en structurele overlast veroorzaken. De kantonrechter is op grond van hetgeen hierna wordt overwogen van oordeel dat [gedaagde] dat niet heeft gedaan.

2.4

De door [gedaagde] ingebrachte schriftelijke verklaringen van mevrouw [getuige 1] (hierna: [getuige 1] ), mevrouw [getuige 2] (hierna: [getuige 2] ), de heer
[getuige 3] (hierna: [getuige 3] ) en van [gedaagde] zelf en haar neef,
[getuige 4] en dochter, [getuige 5] , kunnen niet, althans onvoldoende, tot het benodigde bewijs dienen. Die verklaringen hebben niet alleen minder bewijskracht dan een verklaring onder ede, maar ook op andere gronden kunnen die verklaringen onvoldoende steun bieden aan het standpunt van [gedaagde] .

[getuige 1] is woonachtig aan de [adres 1] , de eerste woning in de straat, terwijl [gedaagde] juist aan het einde van de straat woonachtig is. [getuige 1] is derhalve niet woonachtig in de directe omgeving van het gehuurde. Ditzelfde geldt voor de neef van [gedaagde] , die in [plaats] woont. Dit leidt ertoe dat die verklaringen alleen al daarom onvoldoende tot het bewijs kunnen dienen. In die verklaringen is bovendien niet vermeld dat [gedaagde] en [naam 2] geen overlast veroorzaken aan de direct omwonenden. Voorts levert de -summiere- verklaring van [getuige 1] dat zij geen overlast ondervindt niet zonder meer een grond op om aan te nemen dat er dan “dus” ook geen overlast is of is geweest. [getuige 2] heeft weliswaar verklaard dat zij op dit moment geen overlast waarneemt, maar zij heeft het wel over een incident dat zich vlak voor haar deur heeft voorgedaan en waarbij (onder meer) [naam 2] betrokken was. [getuige 3] heeft verklaard met name overlast te ondervinden van [naam 3] . De verklaringen van [gedaagde] zelf en haar dochter zijn van grotendeels algemene aard en zijn er (met name) op gericht dat [naam 3] en haar zoon [naam 4] degenen zijn die de overlast veroorzaken.

2.5

Zoals reeds in het tussenvonnis is overwogen, staat tussen partijen vast dat sinds 2012 al sprake is van confrontaties tussen [naam 2] en [naam 4] en dat zich meerdere ernstige incidenten hebben voorgedaan. Patrimonium heeft, in aanvulling op de eerder door haar ingebrachte producties, bij voormelde brief van 1 februari 2019 een politierapportage overgelegd en heeft de heer [getuige 6] (hierna: [getuige 6] ), (over)buurman, en mevrouw [getuige 7] (hierna: [getuige 7] ), (over)buurvrouw, als getuigen doen horen. Uit de politierapportage blijkt dat [gedaagde] / [naam 2] bij diverse incidenten betrokken zijn geweest. Zowel [getuige 6] als [getuige 7] hebben verklaard dat [gedaagde] en [naam 2] al jarenlang ernstige overlast veroorzaken. De getuigen hebben (onder meer) verklaard dat [naam 2] geweld pleegt en zich agressief en intimiderend gedraagt en verklaard dat zodra hij in (de omgeving van) het gehuurde aanwezig is problemen ontstaan. Er heerst een hevige strijd tussen (de zonen van) [gedaagde] en [naam 3] en zij dagen elkaar over en weer uit en laten zich ook uitdagen, waardoor die problemen escaleren in scheldpartijen en vechtincidenten, waarbij ook vrienden worden opgetrommeld. Voorts heeft [getuige 6] verklaard dat hij meerdere keren heeft moeten ingrijpen en tussen de vechtende buren heeft moeten springen en ook [getuige 7] heeft verklaard dat haar echtgenoot dat heeft moeten doen. Als gevolg van dit alles bestaat een onprettige, grimmige sfeer in en rondom het gehuurde en wordt het woongenot van omwonenden en hun kinderen ernstig aangetast, aldus de getuigen. Die verklaringen en politierapportage bieden steun aan de eerder aan de zijde van Patrimonium overgelegde schriftelijke verklaringen en overlastmeldingen van buren en omwonenden en het mutatierapport van de politie.

2.6

Het voorgaande leidt ertoe dat hetgeen door [gedaagde] in het kader van het door haar te leveren tegenbewijs naar voren is gebracht, tegenover alle door Patrimonium ingebrachte stukken en de aan haar zijde gehoorde getuigen, tezamen en in onderling verband en samenhang beschouwd, onvoldoende gewicht in de schaal legt om te twijfelen aan de in het tussenvonnis voorshands als juist aangenomen stelling dat zij en haar zoon [naam 2] ernstige en structurele overlast veroorzaken aan buren en/of omwonenden. Dit betekent dat [gedaagde] niet is geslaagd in de (tegen)bewijslevering waartoe zij is toegelaten. Het voorgaande leidt ertoe dat in rechte is komen vast te staan dat [gedaagde] en [naam 2] voormelde overlast veroorzaken en veroorzaakt hebben. Hieraan doet niet af dat ook
[naam 3] en [naam 4] een fors aandeel in dit alles hebben. Dit neemt de door in het bijzonder [naam 2] veroorzaakte overlast niet weg.

2.7

Door het structureel veroorzaken van ernstige overlast aan omwonenden heeft [gedaagde] niet aan haar verplichting als (goed) huurder voldaan, zoals bedoeld in artikel 7:213 BW juncto 7:219 BW en artikel 12 lid 1 juncto lid 4 van de op de huurovereenkomst toepasselijke algemene huurvoorwaarden van Patrimonium. Vastgesteld moet tevens worden dat [gedaagde] heeft nagelaten de redelijkerwijs van haar te verwachten maatregelen te nemen om de overlast te voorkomen dan wel in ieder geval te beëindigen. [gedaagde] en [naam 2] zijn herhaaldelijk in woord en geschrift aangesproken op hun handelen en gedrag en waren er dus van op de hoogte dat zij ernstige overlast veroorzaken. Hoewel de (voormalige) gemachtigde van Patrimonium op 4 september 2017 nog een waarschuwings-brief aan [gedaagde] en [naam 2] heeft gestuurd en daarbij heeft aangekondigd dat bij een volgend incident een procedure tot ontbinding en ontruiming wordt gestart en op
6 september 2017 ook nog -op initiatief van Patrimonium- een gesprek tussen partijen heeft plaatsgevonden over de problematiek, heeft slechts een paar dagen later, op 9 september 2017, wederom een ernstig vechtincident plaatsgevonden, waarbij (onder meer) [naam 2] betrokken was. Een en ander levert een wanprestatie van [gedaagde] op, welke van dien aard en betekenis is, dat zij de ontbinding van de huurovereenkomst rechtvaardigt.

De ontruimingstermijn zal, gelet op de omstandigheden van het geval, worden gesteld op vier weken na betekening van dit vonnis.

2.8

[gedaagde] zal als de in het ongelijk gestelde partij worden veroordeeld in de proceskosten, waaronder begrepen de aan de zijde van Patrimonium gemaakte taxe getuigen van € 15,00. Nu die kosten echter zijn gemaakt in het kader van het getuigenverhoor aan de zijde van Patrimonium in zowel de procedure jegens [gedaagde] als die jegens [naam 3] , wordt die taxe in de onderhavige procedure vastgesteld op € 7,50.

2.9

De kantonrechter is ambtshalve gebleken dat de schuldsanering reeds met ingang van
12 februari 2019 met een schone lei is opgeheven. Dit betekent dat, voor zover Patrimonium de vordering ook jegens de (voormalig) bewindvoerder, de heer [naam 1] , heeft ingesteld, die vordering reeds daarom niet toewijsbaar is. Patrimonium zal daarom worden veroordeeld in de kosten in de procedure jegens de bewindvoerder. Die proceskosten worden aan de zijde van de bewindvoerder begroot op nihil, nu hij niet in de procedure is verschenen.

3 De beslissing

De kantonrechter:

in de procedure tussen Patrimonium en [gedaagde]:

ontbindt de huurovereenkomst tussen Patrimonium en [gedaagde] ter zake van het gehuurde aan de [adres 2] en veroordeelt [gedaagde] om binnen vier weken na betekening van dit vonnis voormeld gehuurde met al het hare en de haren te verlaten en te ontruimen en onder overgave van de sleutels in lege staat ter vrije beschikking van Patrimonium te stellen;

veroordeelt [gedaagde] in de proceskosten, tot aan deze uitspraak aan de zijde van Patrimonium vastgesteld op € 216,21 aan verschotten, € 7,50 aan taxe getuigen en € 840,00 aan salaris voor de gemachtigde;

in de procedure tussen Patrimonium en de (voormalig) bewindvoerder, [naam 1] , van [gedaagde]:

wijst de vordering af;

veroordeelt Patrimonium in de proceskosten, tot aan deze uitspraak aan de zijde van de bewindvoerder vastgesteld op nihil;

in beide procedures:

verklaart dit vonnis voor zover het de veroordelingen betreft uitvoerbaar bij voorraad en wijst af het meer of anders gevorderde.

Dit vonnis is gewezen door mr. I.K. Rapmund en uitgesproken ter openbare terechtzitting.

764