Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBROT:2019:3171

Instantie
Rechtbank Rotterdam
Datum uitspraak
28-02-2019
Datum publicatie
25-04-2019
Zaaknummer
10/149797-18
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - meervoudig
Inhoudsindicatie

medeplegen voorhanden hebben van een vuurwapen met bijbehorende munitie, terwijl verdachten op stap waren richting het Zomercarnaval

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Rechtbank Rotterdam

Team straf 2

Parketnummer: 10/149797-18

Datum uitspraak: 28 februari 2019

Tegenspraak [gemachtigd]

Vonnis van de rechtbank Rotterdam, meervoudige kamer voor strafzaken, in de zaak tegen de verdachte:

[naam verdachte] ,

geboren op Curaçao op [geboortedatum verdachte] ,

ingeschreven in de basisregistratie personen op het adres:

[adres verdachte] , [woonplaats verdachte] ,

gemachtigde raadsvrouw mr. S. van Buuren, advocaat te Westmaas.

1 Onderzoek op de terechtzitting

Gelet is op het onderzoek op de terechtzitting van 14 februari 2019.

2 Tenlastelegging

Aan de verdachte is ten laste gelegd hetgeen is vermeld in de dagvaarding. De tekst van de tenlastelegging is als bijlage I aan dit vonnis gehecht.

3 Eis officier van justitie

De officier van justitie mr. E.M. Harbers heeft gevorderd:

  • -

    bewezenverklaring van het ten laste gelegde, met uitzondering van het medeplegen;

  • -

    veroordeling van de verdachte tot een gevangenisstraf voor de duur van 8 (acht) maanden met aftrek van voorarrest.

4 Waardering van het bewijs

4.1.

Bewijswaardering

4.1.1.

Standpunt verdediging/officier van justitie

De officier van justitie heeft gerekwireerd tot een bewezenverklaring van het ten laste gelegde met uitzondering van het medeplegen, nu de verdachte op het moment dat hij het vuurwapen meenam naar het stadscentrum alleen handelde.

De verdediging heeft vrijspraak bepleit van het ten laste gelegde in verband met het ontbreken van wettig en overtuigend bewijs. Volgens de verdachte heeft de medeverdachte op enig moment het vuurwapen in zijn tas gestopt. De verdachte was daarvan niet op de hoogte. Het DNA van de verdachte dat op het wapen is aangetroffen, is mogelijk afkomstig van andere spullen die in zijn tas zaten en overgebracht op het wapen.

4.1.2.

Beoordeling

De rechtbank stelt het volgende vast. Op 28 juli 2018 is de verdachte samen met de medeverdachte richting het Zomercarnaval in het stadscentrum van Rotterdam gegaan. Ter hoogte van het Centraal Station hebben verbalisanten de verdachte onderworpen aan een preventieve fouillering, omdat hij nerveus gedrag vertoonde. Bij deze fouillering is in de tas van de verdachte een vuurwapen met bijbehorende munitie aangetroffen. Op het vuurwapen is zowel het DNA van de verdachte alsook van de medeverdachte aangetroffen. Op de patroonhouder is het DNA van de medeverdachte aangetroffen.

De rechtbank concludeert op basis van deze elementen dat de verdachte op 28 juli 2018 een vuurwapen voorhanden heeft gehad. Dat de verdachte, zoals aangevoerd, niet op de hoogte was dat het vuurwapen in zijn tas zat, acht de rechtbank niet aannemelijk onder meer nu het DNA van de verdachte op het wapen is aangetroffen. Dat dit DNA afkomstig zou zijn van andere spullen in tas en vervolgens door het vervoer in de tas zou zijn overgebracht op het wapen, acht de rechtbank gelet op de overige bewijsmiddelen evenmin aannemelijk.

Anders dan de officier van justitie is de rechtbank van oordeel dat sprake is van medeplegen. De medeverdachte heeft verklaard dat hij het vuurwapen in de woning van zijn neef in de tas van de verdachte zag. Hij heeft het vuurwapen uit de tas heeft gepakt en in zijn handen gehad. Hij zag toen dat de patroonhouder niet goed zat. De medeverdachte heeft de patroonhouder goed gedaan. De rechtbank concludeert gelet op de verklaring van de medeverdachte dat de verdachten beiden op de hoogte waren van het bestaan van het vuurwapen en dat de verdachte een vuurwapen in zijn tas mee had. De verdachten hebben samen [een gedeelte van] de nacht doorgebracht bij een neef van de medeverdachte en zijn vervolgens met het vuurwapen in de tas van de verdachte samen naar het Zomercarnaval gegaan. Pas toen de verdachte op het Centraal Station werd onderworpen aan een preventieve fouillering, heeft de medeverdachte zich gedistantieerd door zich uit de voeten te maken. Door aldus te handelen heeft de verdachte naar het oordeel van de rechtbank de vereiste beschikkingsmacht over het met kogelpatronen geladen vuurwapen gehad. Deze omstandigheden en bewijsmiddelen in onderlinge samenhang bezien, maken dat het ten laste gelegde medeplegen wettig en overtuigend is bewezen.

4.1.3.

Conclusie

Bewezen is het ten laste gelegde.

4.2.

Bewezenverklaring

In bijlage II heeft de rechtbank de inhoud van wettige bewijsmiddelen opgenomen, houdende voor de bewezenverklaring redengevende feiten en omstandigheden. Op grond daarvan, en op grond van de redengevende inhoud van het voorgaande, is wettig en overtuigend bewezen dat de verdachte het ten laste gelegde heeft begaan op die wijze dat:

hij op 28 juli 2018 te Rotterdam tezamen en in vereniging met een ander, een wapen als bedoeld in artikel 2 lid 1 Categorie III onder 1º van de Wet wapens en munitie, te weten een vuurwapen in de zin van artikel 1, onder 3º van die wet in de vorm van een pistool van het merk/type Franz Stock 6,35, kaliber 6,35 mm, en 5 bijbehorende kogelpatronen van de merken GFL en S&B en GECO, voorhanden heeft gehad;

Hetgeen meer of anders is ten laste gelegd is niet bewezen. De verdachte moet daarvan worden vrijgesproken.

5 Strafbaarheid feiten

De bewezen feiten leveren op:

Medeplegen van handelen in strijd met artikel 26, eerste lid, van de Wet wapens en munitie en het feit begaan met betrekking tot een vuurwapen van categorie III, en

medeplegen van handelen in strijd met artikel 26, eerste lid, van de Wet wapens en munitie

Er zijn geen feiten of omstandigheden aannemelijk geworden die de strafbaarheid van de feiten uitsluiten.

De feiten zijn dus strafbaar.

6 Strafbaarheid verdachte

Er is geen omstandigheid aannemelijk geworden die de strafbaarheid van de verdachte uitsluit.

De verdachte is dus strafbaar.

7 Motivering straf

7.1.

Algemene overweging

De straf die aan de verdachte wordt opgelegd, is gegrond op de ernst van de feiten, de omstandigheden waaronder de feiten zijn begaan en de persoon en de persoonlijke omstandigheden van de verdachte. Daarbij wordt in het bijzonder het volgende in aanmerking genomen.

7.2.

Feiten waarop de straf gebaseerd

De verdachte heeft zich samen met een ander schuldig gemaakt aan het voorhanden hebben van een vuurwapen met bijbehorende munitie. De verdachte is samen met de medeverdachte op stap gegaan richting het Zomercarnaval in Rotterdam, terwijl hij in zijn heuptasje een vuurwapen met bijbehorende munitie meedroeg. Dat de verdachten het evenement niet hebben bereikt, is enkel te danken aan de omstandigheid dat de verdachte preventief is gefouilleerd.

Met zijn handelen heeft de verdachte een onaanvaardbaar gevaar voor de veiligheid van andere personen in het leven geroepen. Het bezit van een vuurwapen leid, zo leert de ervaring, vaak tot het gebruik daarvan. Dit is de reden waarom tegen vuurwapenbezig streng dient te worden opgetreden.

7.3.

Persoonlijke omstandigheden van de verdachte

7.3.1.

Strafblad

De rechtbank heeft acht geslagen op een uittreksel uit de justitiële documentatie van 24 januari 2019.

7.4.

Conclusies van de rechtbank

Gelet op hetgeen de rechtbank hierboven heeft overwogen, komt zij tot de volgende conclusies.

Gezien de ernst van de feiten kan niet anders worden gereageerd dan met het opleggen van een gevangenisstraf. Bij de bepaling van de duur van de gevangenisstraf heeft de rechtbank acht geslagen op straffen die in soortgelijke zaken plegen te worden opgelegd. De rechtbank acht de omstandigheid dat de verdachte het vuurwapen en de bijbehorende munitie overdag, op de openbare weg bij zich droeg, terwijl hij samen met de medeverdachte op weg was naar een groot evenement in het stadscentrum, strafverzwarend. Het Zomercarnaval staat erom bekend dat tijdens dit evenement snel explosieve situaties kunnen ontstaan vanwege alcohol- en drugsgebruik van bezoekers. Het gebruik van een geladen vuurwapen ligt dan snel voor de hand.

De verdediging heeft - bij een bewezenverklaring - verzocht de verdachte schuldig te verklaren zonder oplegging van een straf. Hiervoor bestaat gezien het voorgaande echter geen aanleiding.

Daar de verdachte de feiten samen heeft gepleegd met een mededader, acht de rechtbank het passend dat aan hen een gelijke straf wordt opgelegd. De persoonlijke omstandigheden van beide verdachten daarbij afwegend, komt de rechtbank dan ook voor deze verdachte tot een lagere straf dan door de officier van justitie is geëist.

Alles afwegend acht de rechtbank de hierna te noemen straf passend en geboden.

8 Toepasselijke wettelijke voorschriften

Gelet is op artikel 47 van het Wetboek van Strafrecht en de artikelen 26 en 55 van de Wet wapens en munitie.

9 Bijlagen

De in dit vonnis genoemde bijlagen maken deel uit van dit vonnis.

10 Beslissing

De rechtbank:

verklaart bewezen, dat de verdachte de ten laste gelegde feiten, zoals hiervoor omschreven, heeft begaan;

verklaart niet bewezen hetgeen aan de verdachte meer of anders ten laste is gelegd dan hiervoor bewezen is verklaard en spreekt de verdachte daarvan vrij;

stelt vast dat het bewezen verklaarde oplevert de hiervoor vermelde strafbare feiten;

verklaart de verdachte strafbaar;

veroordeelt de verdachte tot een gevangenisstraf voor de duur van 7 (zeven) maanden;

beveelt dat de tijd die door de veroordeelde voor de tenuitvoerlegging van deze uitspraak in verzekering en in voorlopige hechtenis is doorgebracht, bij de uitvoering van de opgelegde gevangenisstraf in mindering wordt gebracht, voor zover deze tijd niet reeds op een andere vrijheidsstraf in mindering is gebracht.

Dit vonnis is gewezen door:

mr. V.M. de Winkel, voorzitter,

en mrs. G.P. van de Beek en M. Jeltes, rechters,

in tegenwoordigheid van mr. V.E. Scholtens, griffier,

en uitgesproken op de openbare terechtzitting van deze rechtbank op 28 februari 2019.

De jongste rechter is buiten staat dit vonnis mede te ondertekenen.

Bijlage I

Tekst tenlastelegging

Aan de verdachte wordt ten laste gelegd dat

hij op of omstreeks 28 juli 2018 te Rotterdam

tezamen en in vereniging met een of meer anderen, althans alleen,

een wapen als bedoeld in artikel 2 lid 1 Categorie III onder 1º van de

Wet wapens en munitie,

te weten een vuurwapen in de zin van artikel 1, onder 3º van die wet in

de vorm van een pistool van het merk/type Franz Stock 6,35, kaliber

6,35 mm, en/of 5 bijbehorende kogelpatronen van de merken GFL en/of

S&B en/of GECO,

voorhanden heeft gehad;

( art 26 lid 1 Wet wapens en munitie )