Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBROT:2019:2464

Instantie
Rechtbank Rotterdam
Datum uitspraak
07-03-2019
Datum publicatie
18-04-2019
Zaaknummer
KTN-7237208_01042019
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Inbreuk gemaakt op auteursrechten door het gebruik van een foto afkomstig van een bron waarvoor geen toestemming is gevraagd.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK ROTTERDAM

zaaknummer: 7237208 CV EXPL 18-6056

uitspraak: 7 maart 2019 (bij vervroeging)

vonnis van de kantonrechter, zitting houdende te Dordrecht,

in de zaak van:

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Algemeen Nederlands Persbureau B.V.,

gevestigd te Rijswijk,

eiseres,

gemachtigde: J.J.A. Leijten van Rosmalen Nedland Gerechtsdeurwaarders B.V.,

tegen

[gedaagde] ,

wonende te Puttershoek, gemeente Binnenmaas,

gedaagde,

gemachtigde: mr. M. Yavuzyigitoglu.

Partijen worden hierna aangeduid als ‘ANP’ en ‘ [gedaagde] ’.

1 Het verloop van de procedure

Het verloop van de procedure blijkt uit:

  1. de dagvaarding van 13 september 2018, met producties;

  2. de conclusie van antwoord, met producties;

  3. het tussenvonnis van 29 november 2018 waarin een comparitie van partijen is bepaald;

  4. de voorafgaand aan de comparitie van partijen door ANP in het geding gebrachte producties;

  5. de aantekening dat de comparitie heeft plaatsgevonden op 20 februari 2019.

De uitspraak van het vonnis is nader bepaald op heden.

2 De vaststaande feiten

2.1

ANP beheert en exploiteert auteursrechten van fotografen. Deze auteursrechten, waaronder begrepen het exploitatierecht en het recht om op te treden tegen auteursrechtelijke inbreuken, zijn bij overeenkomst aan ANP overgedragen.

2.2

Als productie 1 bij dagvaarding is een foto overgelegd. De auteursrechten op deze foto berusten bij ANP.

2.3

De vennootschap naar Belgisch recht, Permission Machine BVBA (hierna: Permission Machine), gevestigd te Herentals (België), is gemachtigd om namens ANP inbreuken op te sporen en licenties aan te bieden en/of te verstrekken.

2.4

[gedaagde] exploiteerde de website [naam website] . De bij dagvaarding overgelegde foto is op de website van [gedaagde] afgebeeld en hij heeft voor het gebruik van de foto geen toestemming aan ANP gevraagd.

2.5

Permission Machine heeft [gedaagde] daarop namens ANP aangeschreven en hem medegedeeld dat er sprake is van een inbreuk op de auteursrechten met betrekking tot de foto en hem de gelegenheid geboden om alsnog een licentie te kopen. [gedaagde] heeft daarop niet gereageerd. Wel is [gedaagde] overgegaan tot het verwijderen van de foto. In totaal heeft Permission Machine vier brieven naar [gedaagde] gestuurd.

2.6

Daarop heeft de gemachtigde van ANP, Rosmalen Nedland Gerechtsdeurwaarders B.V. (hierna: Rosmalen Nedland) [gedaagde] bij brieven van 26 januari 2018 en 20 februari 2018 gesommeerd tot vergoeding van de door ANP geleden schade.

2.7

Door de gemachtigde van [gedaagde] is daar op 22 februari 2018 op gereageerd en is een voorstel gedaan om € 200,- te betalen voor gederfde licentie-inkomsten. Rosmalen Nedland heeft dat voorstel afgewezen.

2.8

Daarna hebben (de gemachtigden van) partijen geen contact meer gehad.

3 Het geschil

3.1

ANP vordert dat [gedaagde] bij vonnis, uitvoerbaar bij voorraad, wordt veroordeeld tot betaling aan ANP van een bedrag van € 322,50, te vermeerderen met de wettelijke rente over dat bedrag vanaf 13 september 2018 tot aan de dag van algehele voldoening en voorts te betalen een (gematigde) vergoeding van € 177,50 aan door Permission Machine en Rosmalen Nedland (tot aan het opstellen van de dagvaarding) gemaakte kosten, zulks met veroordeling van [gedaagde] in de proceskosten ex artikel 1019h Rv.

3.2

ANP legt aan haar vordering ten grondslag dat door de openbaring van de foto zonder licentie [gedaagde] inbreuk heeft gemaakt op haar auteursrechten. Hierdoor heeft zij schade geleden, die is begroot op € 322,50. Verder vordert ANP vergoeding voor de schade die zij heeft moeten maken ter vaststelling en invordering van de schade, welke kosten zijn beperkt tot € 177,50. De kosten ex artikel 1019h Rv bedragen € 180,- voor het opstellen van de dagvaarding en € 424,- aan werkzaamheden daarna, inclusief reistijd en behandeluren van de comparitie.

3.3

[gedaagde] heeft tot afwijzing van de vordering geconcludeerd, subsidiair dat hij een schadevergoeding aan ANP van € 200,- dient te betalen. Daartoe heeft [gedaagde] aangevoerd dat hij erkent de foto op zijn website te hebben gebruikt, maar betwist hij geweten te hebben dat de foto auteursrechtelijk beschermd was. Ook wordt de door ANP berekende schade betwist. Tot slot voert [gedaagde] aan dat hij een redelijk voorstel aan ANP heeft gedaan om de zaak in der minne te regelen waardoor ANP hem ten onrechte in deze procedure heeft betrokken. ANP dient in de proceskosten te worden veroordeeld.

4 De beoordeling

4.1

In deze procedure ligt ter beoordeling voor de vraag of [gedaagde] inbreuk heeft gemaakt op het auteursrecht van ANP door de publicatie van de foto (productie 1 bij dagvaarding) en of [gedaagde] gehouden is de daardoor gelden schade van ANP te vergoeden.

4.2

Voor zover [gedaagde] zich bij de gelegenheid van de comparitie van partijen erop heeft beroepen dat hij in de veronderstelling verkeerde dat aan de foto geen auteursrechtelijke bescherming toekomt, treft dit geen doel. Dit standpunt is door [gedaagde] niet, althans onvoldoende gemotiveerd onderbouwd. Eveneens heeft ANP onweersproken gesteld dat de foto het resultaat is van originele en creatieve keuzes van de maker van de foto, hetgeen onder andere tot uiting komt in de hoek waaronder de foto’s zijn genomen, de belichting en de uitsneden. Dit maakt dat de foto voldoende eigen en oorspronkelijk karakter heeft waardoor deze auteursrechtelijk wordt beschermd. Dat, zoals [gedaagde] heeft gesteld, hij het artikel met daarin de foto heeft gehaald van een andere bron en daardoor geen wetenschap had over de auteursrechtelijke bescherming van de foto, komt voor zijn rekening en risico.

4.3

Vaststaat dat aan ANP het recht toekomt de auteursrechten op de foto te beheren en te exploiteren, waaronder het recht om op te treden tegen auteursrechtinbreuken. Op grond van artikel 1 Auteurswet heeft de auteursrechthebbende het uitsluitend recht om de foto openbaar te maken en te verveelvoudigen. Anderen mogen dit in beginsel alleen met voorafgaande toestemming van de rechthebbende, tenzij zij zich op een beperking van de Auteurswet kunnen beroepen, maar dat laatste is niet gesteld of gebleken. Verder komt aan de maker van de foto op grond van artikel 25 lid 1 sub a en c Auteurswet in beginsel het recht toe op vermelding van zijn naam of een andere aanduiding als maker bij de foto en het recht om zich te verzetten tegen wijzigingen van de foto’s.

4.4

Door [gedaagde] is niet weersproken dat hij de foto zonder toestemming van ANP op zijn website heeft geplaatst waardoor de kantonrechter van oordeel is dat [gedaagde] inbreuk heeft gemaakt op de hiervoor genoemde auteurs- en persoonlijkheidsrechten. [gedaagde] heeft daarmee onrechtmatig jegens ANP gehandeld op grond waarvan hij schadeplichtig is jegens ANP. Dat [gedaagde] een artikel met de foto heeft gehaald van een andere bron, ontslaat hem niet van zijn verplichting zich ervan te vergewissen dat daarop geen auteursrechtelijke bescherming zou rusten. Ook indien het gebruik van de foto te goeder trouw is gebeurd, levert openbaarmaking zonder toestemming van de rechthebbende een inbreuk van het auteursrecht op. Het verweer van [gedaagde] dat hij de naam van de bron van de foto op zijn website heeft geplaatst, kan hem niet baten nu dit door ANP gemotiveerd is weersproken en [gedaagde] dit niet met stukken heeft onderbouwd.

4.5

Door de onrechtmatige inbreuk van [gedaagde] lijdt ANP schade. ANP vordert in de eerste plaats vergoeding aan gederfde licentie-inkomsten ter hoogte van € 322,50, zijnde 1,5 x de economische waarde van de foto waarbij zij uitgaat van de tarieven van Stichting Foto Anoniem. ANP meent dat de tarieven van Stichting Foto Anoniem hier tot uitgangspunt kunnen worden genomen, omdat [gedaagde] voor publicatie geen onderzoek heeft gedaan naar de rechthebbende. ANP heeft in de dagvaarding uitvoerig de berekening uiteengezet.

4.6

[gedaagde] heeft de berekeningen die door ANP zijn gemaakt betwist en voert aan dat het hem ontgaat waarom ANP uitgaat van een gemiddeld bedrag en waarom de winstderving wordt vermenigvuldigd met 1,5. De kantonrechter is echter van oordeel dat ANP voldoende gemotiveerd en onderbouwd heeft gesteld dat zij inkomsten kan generen met het verlenen van haar toestemming voor het gebruik van de werken waarvan zij de auteursrechten bezit. Door gebruik zonder licentie derft zij dus een licentievergoeding. Het gaat er daarbij om wat zij naar redelijkheid had kunnen bedingen indien wel vooraf toestemming zou zijn gevraagd. Dat zij bij de begroting van de schade kan aanknopen bij de tarieven van Stichting Foto Anoniem is door de [gedaagde] onvoldoende gemotiveerd betwist, zodat de kantonrechter ook van die tarieven zal uitgaan. Zonder meer valt niet in te zien waarom het niet gerechtvaardigd zou zijn om van een gemiddelde uit te gaan en dat met 1,5 te vermenigvuldigen. Door [gedaagde] is onvoldoende gesteld om te twijfelen aan de juistheid van de berekening van ANP. Gelet op het voorgaande komt het bedrag van € 322,50 aan gederfde licentievergoeding de kantonrechter redelijk voor en zal daarom, met de niet betwiste wettelijke rente, worden toegewezen.

4.7

Het verweer van [gedaagde] dat hij ten onrechte in de onderhavige procedure is betrokken, kan hem niet baten, omdat ANP niet verplicht was zijn schikkingsvoorstel om € 200,- te betalen te accepteren. Het stond daarom ANP vrij om haar vordering door middel van de onderhavige procedure aanhangig te maken.

4.8

Verder vordert ANP vergoeding van de kosten ad € 177,50 die zij heeft moeten maken ter vaststelling en invordering van de schade. Als productie 3 en 6 heeft ANP specificaties van de kosten overgelegd. De kosten van Permission Machine bedragen € 210,- en de kosten van Rosmalen Nedland tot het opstellen van de dagvaarding € 108,-. Om haar moverende redenen beperkt ANP dit deel van de vordering tot € 177,50.
De kantonrechter constateert dat [gedaagde] in het algemeen dit onderdeel van de vordering betwist, maar geen specifiek verweer voert hiertegen. Bij gebrek aan een gemotiveerde betwisting wordt ook dit deel van de vordering toegewezen. Het verweer van [gedaagde] omtrent de betrouwbaarheid van Permission Machine wordt buiten beschouwing gelaten. Het staat ANP vrij om opsporingswerkzaamheden aan een derde partij op te dragen. De kosten daarvan komen op grond van het onrechtmatig handelen van [gedaagde] voor zijn rekening.

4.9

[gedaagde] zal als de in het ongelijk gestelde partij in de kosten van deze procedure worden veroordeeld. ANP vordert de reële proceskosten ex artikel 1019h Rv en stelt deze voorzien van een specificatie op totaal € 604,- (exclusief verschotten).

4.10

Deze procedure ziet op de handhaving van intellectuele eigendomsrechten, zodat artikel 1019h Rv van toepassing is. Volgens artikel 1019h Rv moet het gaan om redelijke en evenredige gerechtskosten en andere kosten die de in het gelijk gestelde partij heeft gemaakt. De kantonrechter acht het redelijk dat ANP de kosten ex artikel 1019h Rv vordert, nu ANP de auteursrechten van fotografen beheert en exploiteert en daardoor een relevant belang heeft bij het beschermen van de auteursrechten. Nu [gedaagde] in het minnelijke traject niet bereid bleek het toen door ANP gevorderde te voldoen, kon ANP in redelijkheid tot dagvaarden overgaan. [gedaagde] heeft de kostenspecificatie ook niet nadrukkelijk betwist. De kantonrechter acht de door ANP gevorderde en gespecificeerde kosten redelijk waardoor de daadwerkelijk gemaakt kosten voor toewijzing in aanmerking komen, zijnde een bedrag van € 604,- (exclusief verschotten).

5 De beslissing

De kantonrechter:

veroordeelt [gedaagde] aan ANP te betalen een bedrag van € 322,50, te vermeerderen met de wettelijke rente als bedoeld in art. 6:119 BW over dat bedrag vanaf 13 september 2018 tot aan de dag van algehele voldoening;

veroordeelt [gedaagde] aan ANP een bedrag van € 177,50 te betalen ter zake van de kosten van Permission Machine en Rosmalen Nedland;

veroordeelt [gedaagde] in de proceskosten, tot aan deze uitspraak aan de zijde van ANP vastgesteld op € 119,- aan griffierecht, € 92,- aan dagvaardingskosten en € 604,- aan salaris voor de gemachtigde;

verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad;

Dit vonnis is gewezen door mr. G.A.F.M. Wouters en uitgesproken ter openbare terechtzitting.

35789