Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBROT:2019:1977

Instantie
Rechtbank Rotterdam
Datum uitspraak
06-03-2019
Datum publicatie
04-04-2019
Zaaknummer
C/10/545479 / HA ZA 18-198
Rechtsgebieden
Verbintenissenrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Zeerecht. Beperking van aansprakelijkheid. Procesrecht. Juridische afsplitsing in de zin van art. 2:334a lid 3 BW, resp. juridische fusie in de zin van art. 2:309 e.v. BW. Wijziging (namen van) procespartij zonder weg van schorsing te volgen.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
JONDR 2019/614
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

vonnis

RECHTBANK ROTTERDAM

Team handel en haven

zaaknummer / rolnummer: C/10/545479 / HA ZA 18-198

Vonnis van 6 maart 2019

in de zaak van

1. de rechtspersoon naar het recht van de plaats van haar vestiging

MITSUI SUMITOMO INSURANCE CO.LTD.,

gevestigd te Tokio, Japan,

2. de rechtspersoon naar het recht van de plaats van haar vestiging

MODEC OFFSHORE PRODUCTION SYSTEMS (SINGAPORE) LTD.,

gevestigd te Singapore, Republiek Singapore,

eiseressen,

advocaat mr. V.R. Pool te Rotterdam,

tegen

1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

STOLT NIELSEN B.V.,

gevestigd te Rotterdam,

verweerster,

advocaat mr. H.C.A. van der Houven van Oordt te Rotterdam,

2. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

STOLT COMMITMENT B.V.,

gevestigd te Rotterdam,

verweerster,

advocaat mr. T. Roos te Capelle aan den IJssel,

3. de rechtspersoon naar het recht van de plaats van haar vestiging

ASSURANCEFORENINGEN GARD (GJENSIDIG),

gevestigd te Arendal, Noorwegen,

verweerster,

advocaat mr. P.A. den Haan te Rotterdam,

4. de rechtspersoon naar het recht van de plaats van haar vestiging

A LINE CORPORATION,

gevestigd te Majuro, Marshall Eilanden,

gedaagde,

advocaat mr. M.M. van Leeuwen te Rotterdam,

5. de rechtspersoon naar het recht van de plaats van haar vestiging

MARSHIP MPP GMBH & CO. KG,

gevestigd te Haren, Duitsland,

gedaagde,

advocaat mr. M.M. van Leeuwen te Rotterdam,

6. de rechtspersoon naar het recht van de plaats van haar vestiging

THE STANDARD CLUB UK LTD.,

gevestigd te Londen, Verenigd Koninkrijk,

gedaagde,

advocaat mr. M.M. van Leeuwen te Rotterdam,

7. de rechtspersoon naar het recht van de plaats van haar vestiging

MITSUI SUMITOMO INSURANCE CO. LTD,

gevestigd te Tokio, Japan,

gedaagde,

advocaat mr. M.M. van Leeuwen te Rotterdam,

8. de rechtspersoon naar het recht van de plaats van haar vestiging

STEAMSHIP INSURANCE MANAGEMENT SERVICES LTD.,

gevestigd te Londen, Verenigd Koninkrijk,

gedaagde,

advocaat mr. M.M. van Leeuwen te Rotterdam.

1 De procedure

1.1.

Voor het verloop van de procedure verwijst de rechtbank naar het tussenvonnis van 26 september 2018. Sedertdien is de procedure als volgt verder verlopen.

1.2.

Stolt-Nielsen B.V. heeft een Nadere Akte houdende wijzigingen genomen en daarbij productie T3 overgelegd.

1.3.

A Line Corporation, Marship Mpp GmbH & Co. KG, The Standard Club UK Ltd., Mitsui Sumitomo Insurance Co. Ltd. en Steamship Insurance Management Services Ltd. (hierna gezamenlijk: A Line cs) hebben een Akte ter comparitie genomen.

1.4.

Stolt-Nielsen B.V. heeft een Akte genomen en daarbij productie T4 overgelegd.

1.5.

Op 15 januari 2019 heeft de in het tussenvonnis bepaalde comparitie van partijen plaatsgevonden. Van die zitting is proces-verbaal opgemaakt.

1.6.

Partijen hebben ter comparitie vonnis gevraagd.

2 De verdere beoordeling

2.1.

Dit is een renvooi-procedure in het kader van de gevoegde procedures tot beperking van aansprakelijkheid ingeleid bij verzoekschriften van Stolt-Nielsen B.V. (voorheen genaamd: Stolt Tankers B.V., ingeschreven in het handelsregister van de KvK onder nummer 24109799), aanhangig onder kenmerk C/10/516017 / HA RK 16-1059, Stolt Commitment B.V., aanhangig onder C/10/521231 / HA RK 17-142 en Assuranceforeningen Gard (Gjensidig), aanhangig onder kenmerk C/10/521251 / HA RK 17-143.

2.2.

De stand van zaken is deze.

De eiseressen hebben nog geen eis tot verificatie genomen in deze renvooi-procedure.

Na het tussenvonnis van 26 september 2018 was (na de wijzigingen van de namen van Stolt Tankers B.V. in Stolt-Nielsen B.V. en van The Standard Club Europe Ltd. in The Standard Club UK Ltd.) slechts aan de orde het onderwerp van aanpassing van de procespartijen in dier voege dat Stolt Tankers B.V., opgericht per 1 augustus 2017 bij de afsplitsing door/uit Stolt-Nielsen B.V. en ingeschreven in het handelsregister van de KvK onder nummer 69319790, naast Stolt-Nielsen B.V. als gedaagde zou optreden. Sedert de Nadere Akte vanwege Stolt-Nielsen B.V. en de comparitie van partijen van 15 januari 2019 is dat resterende onderwerp achterhaald wegens de per 1 december 2018 doorgevoerde fusie tussen Stolt Tankers Holdings B.V. (ingeschreven in het handelsregister van de KvK onder nummer 24142711) als verkrijgende vennootschap en de voornoemde Stolt Tankers B.V. (KvK 69319790) als verdwijnende vennootschap. Bovendien is de naam van Stolt Tankers Holdings B.V. gewijzigd in Stolt Tankers B.V. Thans is dus aan de orde het onderwerp van aanpassing van de procespartijen in dier voege dat Stolt Tankers B.V. (KvK 24142711) naast Stolt-Nielsen B.V. (KvK 24109799) als gedaagde optreedt.

2.3.

A Line cs maakt bezwaar tegen de door Stolt-Nielsen B.V. verlangde aanpassingen van de procespartijen. Zij voert aan dat die aanpassingen niet mogelijk zijn. Voorts verlangt zij duidelijkheid over wie haar schuldenaar is, respectievelijk wie haar schuldenaren zijn.

De overige partijen hebben hetzij de verzoeken van Stolt-Nielsen B.V. ondersteund, hetzij zich gerefereerd aan het oordeel van de rechtbank.

2.4.

De rechtbank verwijst naar het proces-verbaal van de comparitie van 15 januari 2019, met name het vanwege Stolt-Nielsen B.V. gegeven overzicht van de vennootschappelijke ontwikkelingen bij de groep van Stolt-vennootschappen. Uit de in het geding gebrachte stukken T3 en T4 volgt dat zodanig overzicht juist is. Geen van de andere partijen heeft die ontwikkelingen inhoudelijk bestreden.

2.5.

Hoewel in de stukken wel wordt gesproken over “toevoegen” of “noteren” van een procespartij, gaat het hier om rechtsopvolging ten gevolge van juridische afsplitsing in de zin van artikel 2:334a lid 3 BW, respectievelijk van juridische fusie in de zin van artikel 2:309 e.v. BW. Bij afsplitsing als bedoeld in artikel 2:334a lid 3 BW blijft de splitsende rechtspersoon bestaan en gaat zijn vermogen of een deel daarvan onder algemene titel over naar een of meer andere (bij de afsplitsing opgerichte) rechtspersonen. Bij fusie in de zin van artikel 2:309 e.v. BW verdwijnt de verdwijnende rechtspersoon en gaat zijn vermogen onder algemene titel over op de verkrijgende rechtspersoon. Er wordt dus niet een procespartij in het geding toegevoegd of uit het geding verwijderd, maar de betreffende procespartij splitst een deel van haar vermogen af naar een andere (nieuw opgerichte) vennootschap, respectievelijk verdwijnt door fusie waarbij de verkrijgende rechtspersoon haar rechtspositie inneemt.

2.6.

In het onderhavige geval is sprake van afsplitsing per 1 augustus 2017 door/uit Stolt-Nielsen B.V. (KvK 24109799) naar één andere, nieuw opgerichte vennootschap, te weten naar Stolt Tankers B.V. (KvK 69319790). Bij die afsplitsing ging het leeuwendeel van het vermogen naar Stolt Tankers B.V. over. Laatstgenoemde rechtspersoon is vervolgens per 1 december 2018 door fusie opgegaan in Stolt Tankers B.V. (KvK 24142711).

2.7.

Gesteld noch gebleken is dat het rechtsmiddel van verzet is ingesteld tegen de afsplitsing per 1 augustus 2017, dan wel tegen de fusie per 1 december 2018. A Line cs stelt niet dat haar bezwaren als verzet tegen de afsplitsing of fusie dienen te worden aangemerkt.

A Line cs maakt tegen de aanpassing van de procespartijen wegens de afsplitsing, respectievelijk de fusie geen inhoudelijk bezwaar. Ter comparitie is namens A Line cs verklaard dat zij door die afsplitsing of fusie geen verlies van verhaalsmogelijkheden vreest.

Daaruit leidt de rechtbank af dat tegen de afsplitsing, respectievelijk fusie geen inhoudelijke bezwaren bestaan.

De rechtbank hoeft zich daarover dus verder niet uit te laten.

2.8.

Ingevolge de hoofdregel van artikel 2:334t lid 1 BW zijn bij afsplitsing de verkrijgende rechtspersoon en de voortbestaande gesplitste rechtspersoon elk voor het geheel van de alsdan bestaande verbintenissen aansprakelijk. Aangezien de verbintenis van Stolt-Nielsen B.V. als (romp)bevrachter of exploitant van de ‘ [naam schip 1] ’ tot schadevergoeding wegens de aanvaring tussen dat schip en de ‘ [naam schip 2] ’ – indien en voor zover aansprakelijkheid wegens die aanvaring is gegeven – is ontstaan vóór de afsplitsing die per 1 augustus 2017 van kracht werd, zijn Stolt-Nielsen B.V. en Stolt Tankers B.V. (KvK 69319790) in beginsel ieder voor het geheel van die verbintenis aansprakelijk.

Dat zou anders kunnen zijn indien die verbintenis bij de akte van afsplitsing (expliciet of impliciet) zou zijn toebedeeld aan hetzij Stolt-Nielsen B.V., hetzij Stolt Tankers B.V. (KvK 69319790). Maar gesteld noch gebleken is dat dat is gedaan. De enkele vermelding van (de aandelen in) Stolt Commitment B.V. als onderdeel van het af te splitsen vermogen (“Description of the assets and liabilities that will transfer pursuant to the proposed legal demerger” [..] Annex IV, Appendix 3 – 100% ownership of the legal entities listed in this Appendix 3; Company Name [..] Stolt Commitment B.V.) brengt niet mee dat de aansprakelijkheid van Stolt-Nielsen B.V. zelf als (romp)bevrachter of exploitant van de ‘ [naam schip 1] ’ volledig is overgegaan op Stolt Tankers B.V. (KvK 69319790) en niet meer aan Stolt-Nielsen B.V. zou kleven. Enige andere verwijzing in of bij de akte van afsplitsing naar de gestelde aansprakelijkheid van Stolt-Nielsen B.V. wegens de aanvaring is gesteld noch gebleken.

Nu de vordering van A Line cs op Stolt-Nielsen B.V. niet in of bij de akte van afsplitsing is genoemd, is het veeleer zo dat deze bij Stolt-Nielsen B.V. is verbleven, zodat laatstgenoemde de primair aansprakelijke partij is en Stolt Tankers B.V. (KvK 69319790) slechts voor zover Stolt-Nielsen B.V. niet aan haar verplichtingen mocht voldoen.

2.9.

Het vorenstansde geldt derhalve ook voor Stolt Tankers B.V. (KvK 24142711), die per 1 december 2018 het vermogen van Stolt Tankers B.V. (KvK 69319790) onder algemene titel verkreeg. Bij die fusie verdween Stolt Tankers B.V. (KvK 69319790).

2.10.

Daarom concludeert de rechtbank dat wegens de genoemde afsplitsing en fusie naast Stolt-Nielsen B.V. als verwerende partij moet worden aangemerkt:

  • -

    per 1 augustus 2017 Stolt Tankers B.V. (KvK 69319790) en

  • -

    per 1 december 2018 Stolt Tankers B.V. (KvK 24142711) met verdwijning van Stolt Tankers B.V. (KvK 69319790).

2.11.

Voor zover de bezwaren van A Line cs inhouden dat wijziging van de procespartijen niet mogelijk is, stuit dat bezwaar op het vorenstaande af. Door de afsplitsing, respectievelijk de fusie zijn de betreffende procespartijen gewijzigd.

2.12.

Over de bezwaren van A Line cs dat de vanwege Stolt-Nielsen B.V. gewenste aanpassingen processueel niet mogelijk zijn overweegt de rechtbank het volgende.

2.13.

De wetgever heeft met de regeling inzake schorsing (artikel 225 e.v. Rv) beoogd dat de feiten die de grond voor schorsing vormen behoorlijk aan de procespartij(en) worden medegedeeld. Dat kan door middel van een akte ter rolle.

Stolt-Nielsen B.V. heeft aktes ter rolle genomen, maar niet de weg van schorsing gevolgd.

Echter, de stukken van Stolt-Nielsen B.V. vormen – de laattijdigheid daarvan en de onduidelijkheden daarin weggedacht – onmiskenbare mededelingen aan de overige procespartijen dat afsplitsing, respectievelijk fusie had plaatsgevonden en dat om die reden een andere rechtspersoon als verwerende partij naast Stolt-Nielsen B.V. diende te worden aangemerkt.

Geen van de overige partijen heeft aangevoerd door die handelswijze in haar belangen te zijn geschaad. Ook overigens is de rechtbank niet gebleken van zwaarwegende bezwaren tegen de door Stolt-Nielsen B.V. gevolgde handelswijze.

Daarom acht de rechtbank de door Stolt-Nielsen B.V. gevolgde handelswijze in overeenstemming met een behoorlijke procesorde.

2.14.

Aan het verlangen van A Line cs om duidelijkheid over haar schuldenaren wordt met dit vonnis voldaan.

2.15.

De rechtbank zal de zaak naar de rol verwijzen opdat de eiseressen haar conclusie van eis tot verificatie nemen.

2.16.

De rechtbank zal elke verdere beslissing, ook die ten aanzien van kosten, aanhouden.

3 De beslissing

De rechtbank

3.1.

verstaat dat sedert 1 augustus 2017 naast Stolt-Nielsen B.V. als verwerende partij dient te worden aangemerkt: Stolt Tankers B.V., ingeschreven in het handelsregister van de KvK onder nummer 69319790;

3.2.

verstaat dat sedert 1 december 2018 naast Stolt-Nielsen B.V. als verwerende partij in plaats van Stolt Tankers B.V. (KvK 69319790) dient te worden aangemerkt: Stolt Tankers B.V., ingeschreven in het handelsregister van de KvK onder nummer 24142711;

3.3.

verwijst de zaak naar de rol van 3 april 2019 voor het nemen van de conclusie van eis tot verificatie;

3.4.

houdt iedere verdere beslissing aan.

Dit vonnis is gewezen door mr. W.P. Sprenger en in het openbaar uitgesproken op 6 maart 2019.

1928/1346