Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBROT:2018:9453

Instantie
Rechtbank Rotterdam
Datum uitspraak
15-11-2018
Datum publicatie
06-12-2018
Zaaknummer
7031258 CV EXPL 18-4102
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Inbreuk auteursrecht (foto).

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK ROTTERDAM

zaaknummer: 7031258 CV EXPL 18-4102

uitspraak: 15 november 2018

vonnis van de kantonrechter, zitting houdende te Dordrecht,

in de zaak van:

[naam eiseres] ,

mede h.o.d.n. [handelsnaam eiseres] ,

wonende en zaakdoende te [woonplaats eiseres] ,

eiseres,

gemachtigde: P.F. van den Berg, gerechtsdeurwaarder,

tegen:

[naam gedaagde] ,

mede h.o.d.n. [handelsnaam 1 gedaagde] en [handelsnaam 2 gedaagde] ,

wonende en zaakdoende te [woonplaats gedaagde] ,

gedaagde,

procederende in persoon.

Partijen worden hierna aangeduid als [naam eiseres] en [naam gedaagde] .

Verloop van de procedure

De kantonrechter wijst vonnis op de volgende processtukken:

1. de dagvaarding van 19 juni 2018 met producties;

2. de conclusie van antwoord;

3. het tussenvonnis van 5 juli 2018 waarin een comparitie van partijen is bepaald;

4. de akte overleggen producties van de zijde van [naam eiseres] ;

5. de brief van 12 oktober 2018 van de zijde van [naam eiseres] , met één productie;

6. de brief van 15 oktober 2018 van de zijde van [naam eiseres] , met één productie;

7. de aantekening van de griffier dat de mondelinge behandeling heeft plaatsgevonden op 17 oktober 2018.

Omschrijving van het geschil

De feiten

1. [naam gedaagde] exploiteert de website [naam website] .

2. Op enig moment is de volgende foto op de website van [naam gedaagde] geplaatst:

[ afbeelding van foto ]

Deze foto (hierna: de foto) is in opdracht van een derde door een professionele fotograaf gemaakt.

3. [naam eiseres] beheert en exploiteert auteursrechten van fotografen. De vennootschap naar Belgisch recht [naam vennootschap] is gemachtigd om namens rechthebbenden licenties te verstrekken en inbreuken op te sporen. Zij is ook gemachtigd de rechten van [naam eiseres] te handhaven.

De vordering

4. [naam eiseres] vordert veroordeling van [naam gedaagde] bij vonnis, uitvoerbaar bij voorraad, tot betaling van:

een bedrag van € 322,50, te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf de dag van dagvaarding tot de dag van algehele voldoening;

een bedrag van € 177,50 aan (reeds beperkte) vergoeding van de door [naam vennootschap] en [naam bedrijf] verrichte werkzaamheden;

de kosten van het geding ex artikel 1019h Rv, waaronder begrepen de verschotten en een bedrag van ten minste € 180,-- aan salaris voor de gemachtigde van [naam eiseres] , eventueel vermeerderd met een nader te specificeren bedrag, voor zover daar sprake van mocht blijken in het verloop van de procedure.

5. [naam eiseres] stelt daartoe – samengevat – het volgende.

[naam gedaagde] heeft op zijn website [naam website] de foto geplaatst zonder naamsvermelding van de fotograaf en/of de rechthebbende. Hij heeft daarmee inbreuk gemaakt op de auteursrechten van [naam eiseres] . [naam vennootschap] heeft [naam gedaagde] meermaals in de gelegenheid gesteld alsnog een licentie af te nemen en de zaak buitengerechtelijk te regelen, maar [naam gedaagde] is daar niet op ingegaan. De foto is wel verwijderd. [naam eiseres] heeft schade geleden, bestaande uit gederfde licentie-inkomsten. Deze worden begroot op 1,5 keer de economische waarde van de foto van € 215,-- en dus op € 322,50. Daarbij is aansluiting gezocht bij de tarieven van Stichting Foto Anoniem en er is uitgegaan van gemiddelden en de minimale prijs. De schade is overigens groter dan slechts de gederfde licentie-inkomsten. [naam eiseres] heeft moeite moeten doen om de inbreuk te constateren en vergoed te krijgen. Er is inbreuk gemaakt op het exclusieve recht van de auteursrechthebbende om uitsluitend zelf te bepalen waar, hoe en hoe lang de foto wordt gebruikt. De schade bestaat ook uit de kosten die [naam vennootschap] en de incassogemachtigde hebben moeten maken ter vaststelling en invordering van de schade. Die kosten worden thans beperkt tot € 177,50. Tenslotte wordt op grond van artikel 1019h Rv een bedrag van € 180,-- van [naam gedaagde] gevorderd aan kosten voor de gemachtigde. Ter zitting is nog gesteld dat na de dagvaarding voor een bedrag van € 360,-- (3 uur van € 120,-- per uur) aanvullende werkzaamheden zijn verricht.

Het verweer

6. [naam gedaagde] voert – samengevat – als verweer het volgende aan.

Hij betwist dat inbreuk is gemaakt op auteursrechten. Toen hij een brief van [naam vennootschap] kreeg was de website al lange tijd inactief. De website blijkt op enig moment weer online te zijn gekomen; dat wist hij niet. De website was bedoeld voor uitwisseling van recepten en ervaringen over restaurants en was niet commercieel. Vermoedelijk is de foto door een bezoeker op de website gezet, bij het plaatsen van een recept. De foto heeft geen auteursrechten, want dan zou het moeten voldoen aan bepaalde criteria zoals dat het een creatieve prestatie van de fotograaf moet zijn. Daar is geen sprake van; [naam gedaagde] zou zelf een gelijke foto hebben kunnen maken. Hij heeft een lange tijd niets gehoord, maar na 1,5 jaar begonnen ze er ineens weer over.

Beoordeling van het geschil

7. Vaststaat dat de foto enige tijd op de website van [naam gedaagde] heeft gestaan zonder toestemming van [naam eiseres] , [naam vennootschap] of de fotograaf. Blijkens de door [naam eiseres] overgelegde verklaring van de fotograaf die de foto heeft genomen, rust op de foto – in tegenstelling tot wat [naam gedaagde] beweert – wel degelijk auteursrecht. [naam gedaagde] heeft geen licentie afgenomen, zodat vaststaat dat met de plaatsing van de foto op de website inbreuk is gemaakt op het op de foto rustende auteursrecht.

8. Voor zover [naam gedaagde] zich op het standpunt heeft willen stellen dat hij niet aansprakelijk is voor het plaatsen van de foto, omdat dit is gedaan door een bezoeker van de website en niet door hem zelf, wordt dat gepasseerd. Hij is als beheerder en eigenaar verantwoordelijk voor de inhoud van de website.

9. [naam eiseres] heeft vervolgens voldoende onderbouwd dat zij schade heeft geleden door de inbreuk. Zij heeft in ieder geval licentie-inkomsten gederfd. Daarnaast is voldoende aannemelijk geworden dat inbreuk is gemaakt op het exclusieve recht van de auteursrechthebbende om uitsluitend zelf te bepalen waar, hoe en hoe lang de foto wordt gebruikt. Gelet hierop wordt een vergoeding van 1,5 keer de (reeds verlaagde) economische waarde, zoals bepaald aan de hand van de tarieven van Stichting Foto Anoniem, gerechtvaardigd geacht. Het gevorderde bedrag van € 322,50 zal dan ook worden toegewezen.

10. [naam gedaagde] heeft nog aangevoerd dat hij dacht dat de kwestie was afgedaan met het verwijderen van de foto. Uit de door [naam eiseres] overgelegde brieven, waarvan [naam gedaagde] de ontvangst niet heeft betwist, volgt echter duidelijk dat [naam eiseres] zich op het standpunt stelde dat [naam gedaagde] de licentie nog diende af te nemen. De stelling van [naam gedaagde] dat hij in die tijd zeer druk was met zijn bezorgbedrijf, zijn zoon en het feit dat zijn partner in het ziekenhuis lag, kan niet voor rekening en risico van [naam eiseres] komen.

11. De door [naam eiseres] gevorderde beperkte (buitengerechtelijke) kosten van € 177,50 voor de werkzaamheden van [naam vennootschap] en [naam bedrijf] komen eveneens voor vergoeding in aanmerking.

12. Nu de onderhavige zaak ziet op intellectuele eigendom, is artikel 1019h Rv van toepassing. Op grond van dat artikel wordt [naam gedaagde] als de in het ongelijk gestelde partij veroordeeld in de redelijke en evenredige proceskosten, tenzij de billijkheid zich daartegen verzet. [naam eiseres] heeft [naam gedaagde] in het voortraject voldoende in de gelegenheid gesteld de kwestie af te doen zonder gerechtelijke procedure en de daarmee gepaard gaande kosten. Nu [naam gedaagde] daar niet op is ingegaan, heeft [naam eiseres] hem terecht in rechte betrokken met de daarbij behorende kosten. [naam eiseres] heeft haar werkelijke kosten voldoende onderbouwd en [naam gedaagde] heeft deze kosten onvoldoende gemotiveerd weersproken, zodat ze zullen worden toegewezen.

Beslissing

De kantonrechter:

veroordeelt [naam gedaagde] tot betaling van een bedrag van € 500,--, te vermeerderen met de wettelijke rente over een bedrag van € 322,50 vanaf 19 juni 2018 tot de dag van algehele voldoening;

veroordeelt [naam gedaagde] in de werkelijke proceskosten, aan de zijde van [naam eiseres] begroot op:

aan explootkosten

81,00

aan informatiekosten

11,00

aan griffierecht

79,00

aan salaris gemachtigde

540,00

totale kosten

711,00

;

verklaart dit vonnis uitvoerbaar bij voorraad.

Dit vonnis is gewezen door mr. G.A.F.M. Wouters en uitgesproken ter openbare terechtzitting.

773