Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBROT:2018:8779

Instantie
Rechtbank Rotterdam
Datum uitspraak
23-10-2018
Datum publicatie
24-10-2018
Zaaknummer
10/750069-16
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - meervoudig
Inhoudsindicatie

Partieel nietige dagvaarding vanwege niet voldoen aan de eisen van artikel 261 Sv.

Vrijspraak mensenhandel.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Rechtbank Rotterdam

Team straf 3

Parketnummer: 10/750069-16

Datum uitspraak: 23 oktober 2018

Tegenspraak

Vonnis van de rechtbank Rotterdam, meervoudige kamer voor strafzaken, in de zaak

tegen de verdachte:

[Naam verdachte] ,

geboren te [geboorteplaats] ( [geboorteland] ) op [geboortedatum] ,

ingeschreven in de basisregistratie personen op het adres

[adres] , [woonplaats] ,

raadsvrouw mr. H. Selçuk, advocaat te Breda.

1 Onderzoek op de terechtzittingen

Gelet is op het onderzoek op de terechtzittingen van 8 en 9 oktober 2018.

2 Tenlastelegging

Aan de verdachte is tenlastegelegd hetgeen is vermeld in de dagvaarding, zoals deze op de terechtzitting van 16 januari 2018 overeenkomstig de vordering van de officier van justitie is gewijzigd. De tekst van de gewijzigde tenlastelegging is als bijlage I aan dit vonnis gehecht.

3 Eis officier van justitie

De officier van justitie mr. M. Blom heeft gevorderd:

  • -

    bewezenverklaring van het onder 1 primair tenlastegelegde;

  • -

    veroordeling van de verdachte tot een gevangenisstraf voor de duur van 18 maanden, met aftrek van het voorarrest. Daarnaast vordert de officier van justitie oplegging van de maatregel van artikel 38v Sv, zijnde een contactverbod met [slachtoffer] voor de duur van 2 jaar, met twee weken hechtenis per overtreding van dit verbod, voor de maximale duur van zes maanden.

4 Geldigheid van de dagvaarding

4.1.

Ambtshalve beoordeling door de rechtbank

De rechtbank ziet zich voor de vraag gesteld of de dagvaarding ten aanzien van de zinsnede “en/of één of meer ander(en) onbekend gebleven perso(o)n(en)” voldoende specifiek is en in zoverre voldoet aan de eisen ex artikel 261 van het Wetboek van Strafvordering.

De rechtbank stelt vast dat de verdachte met de wijziging tenlastelegging uitsluitend nog een verwijt wordt gemaakt betreffende het slachtoffer [slachtoffer] . Van andere slachtoffers die uit het dossier naar voren komen zijn de namen bekend en deze zijn niet (meer) in de dagvaarding opgenomen. De rechtbank is van oordeel dat - ook bezien in het licht van de inhoud van het dossier - de aanduiding “en/of één of meer ander(en) onbekend gebleven perso(o)n(en)” onvoldoende specifiek en feitelijk is en wel zodanig dat het voor de verdachte niet duidelijk is waartegen men zich dient te verweren. Daarmee voldoet deze zinsnede niet aan de eisen die in artikel 261 van het Wetboek van Strafvordering aan de dagvaarding worden gesteld. De dagvaarding zal in zoverre nietig worden verklaard.

4.2.

Conclusie

De dagvaarding is partieel nietig ten aanzien van de zinsnede “en/of één of meer ander(en) onbekend gebleven perso(o)n(en)”.

5 Waardering van het bewijs

5.1.

Vrijspraak

5.1.1.

Standpunt van de officier van justitie

Slachtoffer [slachtoffer] heeft over de medeverdachten [medeverdachte 1] en [medeverdachte 2] maar niet over de verdachte verklaard. Toch blijken uit het dossier voldoende feiten en omstandigheden op grond waarvan kan worden geconcludeerd dat ook de verdachte betrokken was bij het prostitutiewerk van [slachtoffer] in Nederland.

Hiertoe heeft de officier van justitie het volgende aangevoerd.

[slachtoffer] is op 14 juli 2014 aangetroffen in de woning aan de [adres delict] in [plaatsnaam] . Medeverdachte [medeverdachte 2] heeft die dag op het politiebureau aangegeven de bewoner van dit adres te zijn. Hij staat ingeschreven op de [adres verdachte 2] , waar de verdachte enkele maanden later ook stond ingeschreven.

Op de advertentie onder de naam “Anita” op kinky.nl, waarvan duidelijk is geworden dat dit [slachtoffer] betrof, is vanaf augustus 2014 ingelogd vanaf het IP adres van de verdachte, de [adres verdachte 2] . [slachtoffer] is op 14 juli 2014 aangetroffen op dit adres en heeft vermoedelijk na die tijd niet meer op deze advertentie gewerkt. Uit het dossier en de verklaring van de verdachte blijkt echter dat de verdachten diverse dames op dezelfde advertenties lieten werken om kosten te besparen.

Uit een tapgesprek van 23 juli 2014 blijkt dat medeverdachte [medeverdachte 1] vanaf circa 10 juli 2014 voor de verdachte heeft gewerkt. In deze periode is [slachtoffer] in de woning aan de [adres verdachte 2] aangetroffen waar zij naar eigen zeggen onder meer met [medeverdachte 1] verbleef, die alles voor haar regelde. Hieruit kan worden geconcludeerd dat de verdachte op de achtergrond ook betrokken is geweest bij de prostitutie door [slachtoffer] .

5.1.2.

Beoordeling door de rechtbank

Uit de tapgesprekken en de verklaring van de verdachte ter terechtzitting kan worden afgeleid dat zij gedurende enige tijd werkzaamheden in het kader van prostitutie verrichte. De rechtbank is echter van oordeel dat wat zich te dien aanzien in het dossier bevindt, niet in voldoende mate kan worden herleid tot het slachtoffer [slachtoffer] . De hiervoor genoemde door de officier van justitie aangevoerde feiten en omstandigheden staan daarvoor in een te ver verwijderd verband van de verdachte. De verdachte heeft bovendien ontkend dat zij [slachtoffer] kent en [slachtoffer] heeft niet over de verdachte verklaard.

De rechtbank kan op basis van het dossier en hetgeen ter terechtzitting is besproken niet vaststellen dat de verdachte het oogmerk van uitbuiting heeft gehad of het slachtoffer tot prostitutie heeft gebracht, of handelingen heeft ondernomen waardoor het slachtoffer zich beschikbaar zou stellen voor prostitutie. Evenmin is komen vast te staan dat verdachte voordeel heeft getrokken uit de seksuele handelingen van het slachtoffer met anderen tegen betaling. De rechtbank acht het wel aannemelijk dat de verdachte wist dat in het pand [adres delict] prostituees werkzaam waren. Niet is echter gebleken dat de verdachte de in de telastlegging genoemde handelingen heeft verricht. Ook is niet gebleken van een nauwe en bewuste samenwerking met andere verdachten, waardoor sprake kan zijn van medeplegen.

Zoals hiervoor reeds is weergegeven staan de door de officier van justitie

aangevoerde feiten en omstandigheden in een te ver verwijderd verband van de verdachte en wel zodanig dat ook medeplichtigheid niet kan worden bewezen.

5.1.3.

Conclusie

Het tenlastegelegde is niet wettig en overtuigend bewezen. De verdachte wordt daarvan vrijgesproken.

6 Vordering benadeelde partij

Als benadeelde partij heeft zich in het geding gevoegd [slachtoffer] , bij de gemachtigde mr. A. Koopsen, advocaat te Alkmaar. De benadeelde partij vordert een vergoeding van € 19.200,00 aan materiële schade en een vergoeding van € 10.000,00 aan immateriële schade.

De benadeelde partij zal in de vordering niet-ontvankelijk worden verklaard, nu aan de verdachte geen straf of maatregel is opgelegd en artikel 9a van het Wetboek van Strafrecht geen toepassing heeft gevonden. In deze procedure wordt over de gevorderde schadevergoeding geen inhoudelijke beslissing genomen.

Omdat de benadeelde partij niet-ontvankelijk zal worden verklaard, wordt deze veroordeeld in de kosten door de verdachte ter verdediging van de vordering gemaakt, welke kosten tot op heden worden begroot op nihil.

7 Bijlagen

De in dit vonnis genoemde bijlage maakt deel uit van dit vonnis.

8 Beslissing

De rechtbank:

verklaart de dagvaarding nietig voor zover het betreft de zinsnede “en/of één of meer ander(en) onbekend gebleven perso(o)n(en)”;

verklaart de dagvaarding voor het overige geldig;

verklaart niet bewezen, dat de verdachte het tenlastegelegde heeft begaan en spreekt de verdachte daarvan vrij;

heft op het bevel tot voorlopige hechtenis van de verdachte, die bij eerdere beslissing is geschorst;

verklaart de benadeelde partij [slachtoffer] niet-ontvankelijk in de vordering;

veroordeelt de benadeelde partij in de kosten door de verdachte ter verdediging tegen de vordering gemaakt, en begroot deze kosten op nihil.

Dit vonnis is gewezen door:

mr. A. Hello, voorzitter,

en mrs. A.A. Kalk en R. Brand, rechters,

in tegenwoordigheid van mr. drs. M.R. Moraal, griffier,

en uitgesproken op de openbare terechtzitting van deze rechtbank op de datum die in de kop van dit vonnis is vermeld.

De oudste rechter is buiten staat dit vonnis mede te ondertekenen.

Bijlage I

Tekst gewijzigde tenlastelegging

Aan de verdachte wordt ten laste gelegd dat

1.

zij op één of meer tijdstip(pen) in of omstreeks de periode van 1 januari 2012 tot en met 14 juli 2014 te Rotterdam en/of Driebergen , en/of elders in Nederland, en/of België,

(lid 3)

tezamen en in vereniging met één of meer anderen, althans alleen,

(een) ander(en), te weten:

- [slachtoffer] (voorheen: [slachtoffer] ), en/of één of meer ander(en) onbekend gebleven perso(o)n(en),

(lid 1 onder 1°)

door dwang, geweld en/of één of meer (andere) feitelijkheden en/of door dreiging met geweld en/of andere feitelijkheden, afpersing, misleiding en/of door misbruik van uit feitelijke verhoudingen voortvloeiend overwicht en/of door misbruik van de kwetsbare positie, heeft geworven, vervoerd, overgebracht, gehuisvest en/of opgenomen met het oogmerk van uitbuiting van die [slachtoffer] ,

en/of

(lid 1 onder 3°)

heeft aangeworven, medegenomen of ontvoerd met het oogmerk die ander in een ander land, te weten Nederland, ertoe te brengen zich beschikbaar te stellen tot het verrichten van één of meer seksuele handeling(en) met of voor een derde tegen betaling,

en/of

(lid 1 onder 4°)

(telkens) met één of meer van de onder 1° van voornoemde middelen, die [slachtoffer] heeft gedwongen en/of bewogen zich beschikbaar te stellen tot het verrichten van arbeid en/of diensten, en/of de onder 1° van dit artikel genoemde omstandigheden enige handeling(en) heeft/hebben ondernomen waarvan zij, verdachte en/of diens mededader(s) wist(en) of redelijkerwijs moest(en) vermoeden dat die [slachtoffer] zich daardoor beschikbaar zou(den) stellen tot het verrichten van arbeid en/of diensten,

en/of

(lid 1 onder 6°)

(telkens) opzettelijk voordeel heeft getrokken uit de uitbuiting van die [slachtoffer] ,

en/of

(lid 1 onder 9°)

(telkens) met één of meer van de onder 1° voornoemde middelen, die [slachtoffer] heeft bewogen haar, verdachte en/of diens mededader(s) te bevoordelen uit de opbrengst van haar/hun seksuele handelingen met en/of voor een derde,

immers hebben/heeft zij, verdachte, en/of een of meer van diens mededader(s)

­ vanuit België, althans vanuit een ander land dan Nederland naar/in Nederland, althans een ander land dan het land van herkomst, die [slachtoffer] overgebracht/vervoerd of laten overbrengen/vervoeren en/of haar (vervolgens) ondergebracht in een woning, althans voor hen/haar (een) verblijfplaats(en)/onderdak geregeld of laten regelen, en/of

­ die [slachtoffer] te werk gesteld als prostituee en/of aldaar als prostituee laten werken en/of voor die [slachtoffer] een werkplek geregeld of laten regelen waar zij als prostituee kon werken, en/of

­ (naakt)foto(s) van die [slachtoffer] gemaakt en/of laten maken ten behoeve van een advertentie en/of (vervolgens) (een) advertentie(s) met foto's en/of afbeeldingen (van die [slachtoffer] ) waarin seksuele handelingen tegen betaling werden aangeboden gemaakt en/of laten maken, en/of die advertentie op internet geplaatst en/of laten plaatsen (www.Kinky.nl), en/of

­ de prij(s)(zen) die ter zake van voornoemde seksuele handelingen in die advertentie(s) werd(en) opgenomen bepaald en/of (zonder medeweten van die [slachtoffer] ) kortingsacties op die prij(s)(zen) gehouden en/of die prij(s)(zen) (tijdelijk) verlaagd en/of (aldus) de financiële afhankelijkheid en/of het overwicht op die [slachtoffer] vergroot, en/of

­ die advertentie(s) beheerd door die te activeren, op te waarderen, op te hogen, en/of zogezegd 'omhoog te bellen', en/of (aldus) de financiële afhankelijkheid van en/of het overwicht op die [slachtoffer] vergroot, en/of

­ contact onderhouden met (een) klant(en) die belde(n) naar aanleiding van die advertenties, en/of

­ afspraken met die klant(en) gemaakt over het tijdstip van de (prostitutie)afspraak, en/of de te verrichten seksuele handeling(en) door de prostituee(s) en/of de prijs die daarvoor betaald moest worden, en/of

­ die gemaakte afspraken met de klanten medegedeeld aan die [slachtoffer] , en/of (aldus) bepaald welke seksuele handelingen en/of met welke perso(o)n(en) en/of wanneer die [slachtoffer] (prostitutiewerkzaamheden) diende te verrichten en/of

­ die [slachtoffer] in een (verder) van haar/hen, verdachte en/of verdachtes mededaders(s), afhankelijke positie gehouden, en/of

­ misbruik gemaakt de kwetsbare positie van die [slachtoffer] , en/of

­ (aldus) in een (verder) van verdachte en/of verdachtes mededader(s), afhankelijke en/of kwetsbare positie gebracht/gehouden en/of in (een) positie/situatie(s) gebracht waarin zij zich niet of (te) weinig kon onttrekken aan verdachte en/of verdachtes mededader(s) en/of (aldus) in een zodanige (financiële) situatie gebracht en/of gehouden dat zij voor het verwerven van inkomsten (uit prostitutiewerkzaamheden) (nagenoeg) volledig afhankelijk was/waren van verdachte en/of zijn mededader(s)

Subsidiair

[medeverdachte 2] en/of [medeverdachte 3] en/of [medeverdachte 1] en/of (een) (tot op heden onbekend(e) gebleven) perso(o)n(en) in of omstreeks de periode van 1 januari 2011 tot en met 14 juli 2014 te Rotterdam en/of Driebergen althans in Nederland, en/of Madrid en/of Soria, althans in Spanje,

(lid 3)

tezamen en in vereniging met anderen of een ander, althans alleen,

(een) ander(en), te weten:

- [slachtoffer] (voorheen: [slachtoffer] ), en/of

één of meer ander(en) onbekend gebleven perso(o)n(en),

(lid 1 onder 1°)

door dwang en/of (een) andere feitelijkhe(i)d(en) en/of door dreiging met geweld of (een) andere feitelijkhe(i)d(en) en/of door misleiding dan wel door misbruik van uit feitelijke omstandigheden voortvloeiend overwicht en/of door misbruik van een kwetsbare positie, heeft geworven en/of vervoerd en/of gehuisvest en/of opgenomen met het oogmerk van (seksuele) uitbuiting van die [slachtoffer] , en/of

(lid 1 onder 4°)

die [slachtoffer] door voornoemde middelen, heeft gedwongen en/of bewogen zich beschikbaar te stellen tot het verrichten van arbeid of diensten (van seksuele aard) dan wel onder genoemde omstandighe(i)d(en) enige handeling(en) heeft ondernomen waarvan verdachte en/of zijn mededader(s) wist(en) of redelijkerwijs moest(en) vermoeden dat die [slachtoffer] zich daardoor beschikbaar zou stellen tot het verrichten van arbeid of diensten (van seksuele aard)

en/of

(lid 1 onder 6°)

opzettelijk voordeel heeft getrokken uit de (seksuele) uitbuiting van die [slachtoffer]

en/of

(lid 1 onder 9°)

die [slachtoffer] door voornoemde middelen, heeft gedwongen dan wel bewogen verdachte en/of zijn mededader(s) te bevoordelen uit de opbrengst van haar, [slachtoffer] 's, seksuele handeling(en) met of voor (een) derde(n),

immers heeft/heeft/is/zijn die (een) (tot op heden onbekend(e) gebleven) perso(o)n(en) toen aldaar

­ een reis geregeld en/of georganiseerd van vanuit Lagos, Nigeria, naar Spanje, Frankrijk, België en/of Nederland, althans Europa, en/of

­ de kosten van die reis/reizen voorgeschoten en/of betaald, en/of

­ die [slachtoffer] mishandeld door haar tegen het lichaam te slaan en/of te stompen, en/of

­ het paspoort van die [slachtoffer] geregeld en/of

­ een (vals) paspoort gemaakt/laten maken voor die [slachtoffer] , en/of - een voodoo/juju- ritueel voor (in ieder geval) die [slachtoffer] georganiseerd/laten organiseren en/of,

­ die [slachtoffer] een belofte (door middel van een voodoo/juju-ritueel) laten afleggen tot het terugbetalen van een (groot) geldbedrag (van ongeveer 65.000 euro), en/of

­ die [slachtoffer] heeft bedreigd door haar een voodoo/juju-ritueel te laten ondergaan waarbij haar de (ernstige) consequenties (zij zou dood gaan) indien zij de hiervoor genoemde belofte zou verbreken en/of niet zou nakomen, werden voorgehouden, en/of

­ het beloven van een baan aan die [slachtoffer] in Spanje, Frankrijk, België en/of Nederland

­ het regelen van een baan voor die [slachtoffer] (in de prostitutie), en/of

tot en/of bij het plegen van welk(e) misdrijf/misdrijven zij, verdachte in of omstreeks de periode van 1 januari 2012 tot en met 14 juli 2014 te [plaatsnaam] en/of Rotterdam, althans in Nederland, en/of in België, meermalen, althans eenmaal (telkens) opzettelijk gelegenheid en/of middelen en/of inlichtingen heeft verschaft en/of opzettelijk behulpzaam is geweest,

immers hebben/heeft zij, verdachte, en/of een of meer van diens mededader(s)

­ vanuit België, althans vanuit een ander land dan Nederland naar/in Nederland, althans een ander land dan het land van herkomst, die [slachtoffer] overgebracht/vervoerd of laten overbrengen/vervoeren en/of haar (vervolgens) ondergebracht in een woning, althans voor hen/haar (een) verblijfplaats(en)/onderdak geregeld of laten regelen, en/of

­ die [slachtoffer] te werk gesteld als prostituee en/of aldaar als prostituee laten werken en/of voor die [slachtoffer] een werkplek geregeld of laten regelen waar zij als prostituee kon werken, en/of

­ (naakt)foto(s) van die [slachtoffer] gemaakt en/of laten maken ten behoeve van een advertentie en/of (vervolgens) (een) advertentie(s) met foto’s en afbeeldingen (van die [slachtoffer] ) waarin seksuele handelingen tegen betaling werden aangeboden gemaakt en/of laten maken, en/of die advertentie op internet geplaatst en/of laten plaatsen (www.kinky.nl), en/of

­ de prijs(s)(zen) die ter zake van voornoemde seksuele handelingen in die advertentie(s) werd(en) opgenomen bepaald en/of (zonder medeweten van die [slachtoffer] ) kortingsacties op die prij(s)(zen) gehouden en/of die prij(s)(zen) (tijdelijk) verlaagd en/of (aldus) de financiële afhankelijkheid en/of het overwicht op die [slachtoffer] vergroot, en/of

­ die advertentie(s) beheerd door die te activeren, op te waarderen, op te hogen, en/of zogezegd ‘omhoog te bellen’, en/of (aldus) de financiële afhankelijkheid van en/of het overwicht op die [slachtoffer] vergroot, en/of

­ contact onderhouden met (een) klant(en) die belde(n) naar aanleiding van die advertenties, en/of

­ afspraken met die klant(en) gemaakt over het tijdstip van de (prostitutie)afspraak, en/of de te verrichten seksuele handeling(en) door de prostituee(s) en/of de prijs die daarvoor betaald moest worden/ en/of

­ die gemaakte afspraken met de klanten medegedeeld aan die [slachtoffer] , en/of (aldus) bepaald welke seksuele handelingen en/of met welke perso(o)n(en) en/of wanneer die [slachtoffer] (prostitutiewerkzaamheden) diende te verrichten en/of

­ instructies gegeven en/of laten geven aan die [slachtoffer] , teneinde (de inkomsten uit) de prostitutiewerkzaamheden van die [slachtoffer] te controleren, en/of

­ die [slachtoffer] opgedragen het door haar in de prostitutie verdiende geld (gedeeltelijk) aan haar, verdachte en/of diens mededader(s) af te geven en/doen afstaan en/of doen afdragen, en/of

­ (aldus) die [slachtoffer] in een (verder) van haar/hen, verdachte en/of verdachtes mededader(s) afhankelijke en/of kwetsbare positie gebracht/gehouden en/of in (een) positie/situatie(s) gebracht waarin zij zich niet of (te) weinig kon onttrekken aan verdachte en/of verdachtes mededader(s) en/of (aldus) in een zodanige (financiële) situatie gebracht en/of gehouden dat zij voor het verwerven van inkomsten (uit prostitutiewerkzaamheden)(nagenoeg) volledig afhankelijk was/waren van verdachte en/of haar mededader(s)