Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBROT:2018:7950

Instantie
Rechtbank Rotterdam
Datum uitspraak
26-09-2018
Datum publicatie
17-10-2018
Zaaknummer
550263
Rechtsgebieden
Verbintenissenrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

bijzonder gebruik gordijnstof, geen non-conformiteit

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK ROTTERDAM

Team handel en haven

zaaknummer: 550263 / HA ZA 18-472

uitspraak: 26 september 2018 (bij vervroeging)

vonnis van de rechtbank

in de zaak van

de besloten vennootschap

Fancom B.V.,

gevestigd te Helden,

eiseres,

advocaat: mr. H.H.T. Beukers,

tegen

de besloten vennootschap

Ludvig Svensson B.V.,

gevestigd te Hellevoetsluis,

gedaagde,

advocaat: mr. M.V. van der Storm en mr. R. Berger.

Partijen worden hierna aangeduid als “Fancom” en “Svensson”.

1 Het verloop van de procedure

1.1

Het verloop van de procedure volgt uit de volgende processtukken, waarvan de rechter kennis heeft genomen:

  • -

    het exploot van dagvaarding van 26 april 2018 met producties;

  • -

    de conclusie van antwoord met producties, en

  • -

    het proces-verbaal van de op 27 augustus 2018 gehouden comparitie van partijen.

1.2

De datum voor de uitspraak van dit vonnis is nader bepaald op heden.

2 De vaststaande feiten

Als enerzijds gesteld en anderzijds erkend, dan wel niet of onvoldoende gemotiveerd weersproken, staat tussen partijen, voor zover van belang, het volgende vast.

2.1

Fancom ontwikkelt onder andere automatiseringssystemen voor de veehouderij.

2.2

Svensson is van oorsprong een Zweeds textielbedrijf.

2.3

Fancom heeft van een Mexicaanse klant, Pilgrims, in het begin van 2015 de opdracht gekregen tot realisatie van een stalbeheersingsproject. Fancom heeft ter uitvoering daarvan een stalventilatiesysteem bij Pilgrims geïnstalleerd. Daarin heeft zij gordijnstof gebruikt van Svensson. Daarvoor is tussen partijen de koopovereenkomst van 6 mei 2015 gesloten met betrekking tot 284 colli gordijnstof van het type LS Solarwoven Green voor een prijs van

€ 51.202,36.

2.4

Op 12 september 2013 schreef [P.], inkoopmanager bij Falcom, aan Svensson onder andere:

‘Fancom heeft in het verleden producten aangekocht bij Svensson. Momenteel zijn wij weer zoekende naar een folie die wij kunnen gebruiken als gordijn voor het regelen van luchtinlaat. Hebben jullie hier een oplossing voor? Ik heb begrepen dat de doeken ACC uit het programma zijn gegaan. Bijgevoegd een PDF van de folie die wij momenteel gebruiken. Graag ontvangen wij een reactie of er een invulling kan worden gegeven aan onze behoefte.’

2.5

Op 13 september 2013 schreef [H.], manager bij Svensson, aan Fancom:

‘In het aangegeven product kunnen we zeker voorzien. Hiervoor hebben we een versterkte folie genaamd LS Solarwoven beschikbaar, zie http://www.svenssonglobal.com/products/screens/lssolarwovenultra. Naast toepassing als kasafdekking is dit ook heel goed toepasbaar als beweegbaar zijgordijn voor stallen. Welke afmetingen praten we dan over? Vooral de breedte is daarbij van belang. Per post stuur ik je enkele samples toe.’

2.6

Fancom heeft de bij Svensson aangeschafte gordijnstof in het stalventilatiesysteem van Pilgrims als gordijn geïnstalleerd. Kort na de oplevering van het stalventilatiesysteem in augustus 2015 heeft Falcom klachten ontvangen van Pilgrims over de kwaliteit van de gordijnstof. Het gordijn vertoont scheurvorming en slijtageplekken.

2.7

Fancom heeft Svensson bij e-mail van 15 oktober 2015 als volgt bericht:

‘Hallo [S.],

Vorige week is Fancom bij het grote Pilgrims project geweest.

We hebben daar wat klachten gekregen over de geleverde gordijnen.

Ze zijn bang dat deze niet sterk genoeg zijn.

Bijgevoegd enkele foto’s waarop te zien is dat de structuur van de gordijnen niet helemaal perfect is.

Wat kan hier de oorzaak van zijn?

Gr.

[M.]

Quality Manager’

2.8

In een e-mail van 12 september 2016 schrijft Plaisier aan Svensson:

‘Beste [P.],

Zoals te lezen is op http://www.ludvigsvensson.com/climatescreens/products/additional-products/weather-protection/solarwoven-green is Solarwoven Groen primair bedoeld voor kasbedekking en oprolgevels. De toepassing zoals Fancom Solarwoven Groen gebruikt wijkt hiervan af en brengt de kans met zich mee dat er scherpe vouwen in de folie ontstaan. Dit afhankelijk van de manier waarop de folie in elkaar vouwt/plooit bij het openen van de gevel. Door herhaaldelijk strak opvouwen/aandrukken van de folie kunnen in potentie scherpe vouwen ontstaan, leidend tot ‘vermoeidheid’(fatigue) en uiteindelijk scheuren.

Het is dus zaak om meer duidelijkheid te krijgen over hoe Solarwoven Groen plooit/vouwt bij het openen van het gordijn.

Daarnaast lijkt het er op dat er door een mechanische reden van buitenaf gaatjes in de Solarwoven getrokken zijn. Ook hiervoor is meer duidelijkheid vereist over hoe de gordijnen ter plaatse openen en sluiten.

Voor nader onderzoek is een stuk folie gewenst, is het mogelijk hier aan te komen?

Met vriendelijke groet,

[H.]

Senior Consultant’

2.9

Op 15 september 2016 heeft Plaisier aan Svensson het volgende gemaild:

‘Beste [P.],

Het feit dat er al na zo’n korte tijd beschadigingen optreden in de Solarwoven bevreemdt en lijkt te wijzen op een vrij extreme situatie. Om meer gefundeerd te kunnen aangeven wat de oorzaak van de schade is hebben we een groter stuk Solarwoven met beschadigingen nodig.

Svensson levert al vrij lang Solarwoven aan klanten die dit ieder op z’n eigen wijze en naar eigen inzicht (en verantwoordelijkheid) toepassen in stalventilatiesystemen; dit soort extreme slijtage die al zo snel optreedt is ons niet bekend. Dus vandaar ons verzoek om een wat groter sample op te sturen ter analyse. Ook wat meer detailfoto’s van hoe de Solarwoven geinstalleerd is kan helpen, evt ook korte filmpjes van het openen en sluiten van de gordijnen.

[H.]’

2.10

Per brief van 8 september 2017 heeft Fancom de overeenkomst tussen partijen buitengerechtelijk ontbonden en Svensson gesommeerd om de koopprijs van € 51.202,36 aan Fancom terug te betalen.

3 De vordering

3.1

Fancom heeft bij dagvaarding gevorderd bij vonnis, uitvoerbaar bij voorraad:

1. primair te verklaren voor recht dat de koopovereenkomst tussen partijen op

8 september 2017 rechtsgeldig is ontbonden, althans subsidiair deze koopovereenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden;

2. Svensson te veroordelen aan Fancom te betalen € 51.202,36, te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf 25 september 2017, althans vanaf de dag van dagvaarding tot de dag van algehele voldoening;

3. Svensson te veroordelen tot betaling aan Fancom van € 23.031,27 ter zake van gevolgschade, te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf 25 september 2017, althans vanaf de dag van dagvaarding, tot de dag van algehele voldoening;

4. Svensson te veroordelen tot betaling aan Fancom van € 1.517,34 ter zake van de buitengerechtelijke kosten, te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf de dag van dagvaarding tot de dag van algehele voldoening;

5. Svensson te veroordelen in de kosten van de procedure, te voldoen binnen veertien dagen na dagtekening van de uitspraak, en, indien voldoening binnen die termijn niet plaatsvindt, te vermeerderen met de wettelijke rente over deze kosten vanaf veertien dagen na dagtekening van de uitspraak;

6. Svensson te veroordelen in de nakosten tot een bedrag van € 131,00 indien Svensson aangeschreven dient te worden tot betaling van hetgeen waartoe zij in het te wijzen vonnis wordt veroordeeld maar er geen betekening van de uitspraak plaatsvindt, dan wel een bedrag van € 199,00 indien er wel betekening van de uitspraak plaats vindt.

3.2

Aan haar vordering legt Fancom - zakelijk weergegeven en voor zover thans van belang - ten grondslag dat de door Svensson geleverde gordijnstof niet voldoet aan de overeenkomst. Fancom voert daartoe aan dat Svensson voorafgaand aan de totstandkoming van de koopovereenkomst bekend was met het beoogde gebruik en doel van de stof als gordijn in het stalventilatiesysteem en de vereiste mogelijkheid van het veelvuldig kunnen op- en neerhalen van het gordijn. Fancom stelt dat Svensson de gordijnstof aan haar heeft verkocht als geschikt voor dit doel.

4 Het verweer

Svensson heeft de vordering betwist en heeft daartoe - zakelijk weergegeven en voor zover thans van belang - aangevoerd dat zij voorafgaand aan de totstandkoming niet op de hoogte was of had moeten zijn van het beoogde gebruik van de gordijnstof als valgordijn. Svensson stelt zich op het standpunt dat de door haar aan Fancom geleverde gordijnstof voldoet aan de tussen partijen gesloten overeenkomst.

5 De beoordeling

5.1

Fancom doet een beroep op de non-conformiteit van de door Svensson aan haar geleverde gordijnstof voor het gebruik als gordijn in een stalventilatiesysteem. In artikel 17 lid 2 BW is omschreven wanneer een zaak niet beantwoordt aan de overeenkomst:

‘Een zaak beantwoordt niet aan de overeenkomst indien zij, mede gelet op de aard van de zaak en de mededelingen die de verkoper over de zaak heeft gedaan, niet de eigenschappen bezit die de koper op grond van de overeenkomst mocht verwachten. De koper mag verwachten dat de zaak de eigenschappen bezit die voor een normaal gebruik daarvan nodig zijn en waarvan hij de aanwezigheid niet behoefde te betwijfelen, alsmede de eigenschappen die nodig zijn voor een bijzonder gebruik dat bij de overeenkomst is voorzien.’ Het beroep van Fancom ziet meer specifiek op het laatste onderdeel van dat artikel, te weten dat zij de eigenschappen mocht verwachten die voor het bijzondere gebruik als gordijn in een stalventilatiesysteem nodig zijn, welk gebruik volgens Fancom bij de overeenkomst is voorzien.

5.2

Svensson diende als verkoper rekening te houden met het normale gebruik van de zaak en met wat zij wist of had moeten weten over het bijzondere gebruik dat Fancom voor ogen stond. Fancom stelt dat Svensson bekend was met het beoogde doel om de gordijnstof te gebruiken als beweegbaar doek in een stalventilatiesysteem. Dat is door Svensson niet weersproken, blijkt uit de stukken en staat dan ook vast. Dat de door Svensson geleverde gordijnstof voor dat beoogde doel ongeschikt is, is geenszins vast komen te staan en eigenlijk door Fancom ook niet gesteld.

5.3

Partijen zijn het er ook over eens dat de door Svensson geleverde gordijnstof niet geschikt is om te gebruiken op de wijze zoals die door Fancom bij Pilgrims is toegepast. Cruciaal is het antwoord op de vraag of Svensson wist of had moeten weten van het door Fancom (werkelijk) voor ogen staande gebruik van de gordijnstof als valgordijn (onderstreping rechter) in een stalventilatiesysteem. Indien het antwoord op die vraag bevestigend is, rustte op Svensson een mededelingsplicht indien zij wist of moest weten dat de zaak voor dit bijzondere gebruik ongeschikt was. Fancom mocht alleen die eigenschappen verwachten waarvan zij de aanwezigheid niet behoefde te betwijfelen. Waar Fancom twijfelde of had moeten twijfelen, had zij Svensson vragen moeten stellen of zelf onderzoek moeten verrichten.

5.4

Uit de correspondentie tussen partijen voorafgaand aan het sluiten van de koopovereenkomst blijkt niet, en is ook niet af te leiden, dat Svensson wist of had moeten begrijpen dat Fancom de gordijnstof als valgordijn (onderstreping rechter) ging gebruiken. Svensson was slechts van het voornemen van Fancom op de hoogte om de stof als beweegbaar doek in een stalventilatiesysteem te gebruiken. Het had op de weg van Fancom gelegen om het (meer) bijzondere gebruik van de gordijnstof als valgordijn voorafgaand aan de totstandkoming van de overeenkomst expliciet aan de orde te stellen. In dat verband wordt groot gewicht toegekend aan het feit dat de expertise van Fancom (primair) ligt op het gebied van toepassing en installatie (van de gordijnstof). Svensson daarentegen is (primair) een leverancier van stof en laat de toepassing en installatie over aan haar klanten. Van een garantie van de zijde van Svensson dat de gordijnstof is te gebruiken als valgordijn in de door Fancom beoogde constructie is geenszins gebleken. Voor het eerst ten behoeve van deze procedure heeft Fancom een tekening van de toepassing van de gordijnstof aan Svensson doen toekomen. Ook een voldoende duidelijke tekstuele omschrijving van de beoogde toepassing ontbreekt in de voorfase van de totstandkoming van de overeenkomst. Fancom geeft in haar e-mail van 12 september 2013 (zie onder 2.4) slechts te kennen dat zij een folie zoekt om te gebruiken als gordijn voor het regelen van luchtinlaat. Svensson heeft in een e-mail van 26 november 2013 een voorbeeld gegeven van een toepassing in een twingevel, voorzien van een tekening. Fancom stelt in haar dagvaarding dat die tekening overeenkomt met de door haar bij Pilgrims toegepaste constructie. Tijdens de comparitie van partijen is echter gebleken dat de toepassing als valgordijn niet gelijk is te stellen met de tekening van de twingevel. Van een garantie van de zijde van Svensson voor het gebruik als valgordijn is op basis van deze tekening dan ook geen sprake. Fancom wijst nog op de

e-mail van Svensson van 15 september 2016 (zie onder 2.9) waarin zij onder andere schrijft dat klanten Solarwoven op eigen wijze en naar eigen inzicht (en verantwoordelijkheid) toepassen in stalventilatiesystemen. Ten eerste dateert deze e-mail van een datum ruim ná het sluiten van de overeenkomst, zodat de inhoud ervan geen rol speelt bij de beoordeling van de verhouding tussen de mededelings- en onderzoeksplicht bij de totstandkoming daarvan. Bovendien is in deze e-mail de verantwoordelijkheid voor de toepassing juist expliciet en met zoveel woorden bij de klant neergelegd. Het gevolg daarvan is eerder een verschuiving richting de onderzoeksplicht van Fancom dan naar de mededelingsplicht van Svensson. Datzelfde geldt voor de mededeling dat de klanten Solarwoven naar eigen (onderstreping rechter) wijze en naar eigen (onderstreping rechter) inzicht toepassen. Daaruit volgt, zoals door Fancom is aangevoerd, inderdaad dat er een grote reikwijdte is van hoe je het doek kunt gebruiken, maar, anders dan door Fancom gesteld, niet dat het - mede gelet op het voorgaande - dus op de weg van Svensson ligt om klanten te begeleiden op het vlak van de keuze voor het soort toepassing. Een en ander leidt tot het oordeel dat er geen sprake is van non-conformiteit van de door Svensson aan Fancom geleverde gordijnstof.

5.5

Gelet op dit oordeel is de al dan niet toepasselijkheid van de algemene voorwaarden, de onaanvaardbaarheid van bedingen daaruit in verband met strijd met redelijkheid en billijkheid, het al dan niet hebben voldaan aan de klachtplicht door Fancom, het mogelijk ontbreken van bereidheid aan de zijde van Svensson om de klachten te inspecteren in Mexico en zelfs het al dan niet aanwezig zijn alsmede de mogelijke oorzaak van schade aan de gordijnstof niet relevant, zodat aan een beoordeling op die onderdelen niet wordt toegekomen.

5.6

De vorderingen van Fancom worden afgewezen.

5.7

Fancom wordt als de in het ongelijk gestelde partij veroordeeld in de kosten van de procedure, zoals hierna bepaald.

6 De beslissing

De rechter:

wijst de vordering af;

veroordeelt Fancom in de kosten van de procedure, tot aan deze uitspraak aan de zijde van Svensson vastgesteld op € 2.148,00 aan salaris voor de advocaat en € 1.950,00 aan griffierecht, te voldoen binnen veertien dagen na heden, en, indien betaling binnen die termijn uitblijft te vermeerderen met de wettelijke rente op grond van artikel 6:119a BW.

Dit vonnis is gewezen door mr. C. van Steenderen-Koornneef en uitgesproken ter openbare terechtzitting.

703