Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBROT:2018:6587

Instantie
Rechtbank Rotterdam
Datum uitspraak
09-03-2018
Datum publicatie
09-08-2018
Zaaknummer
C/10/546418 / JE RK 18-732 en C/10/546420 / JE RK 18-733
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Beschikking
Inhoudsindicatie

Afwijzing spoedverzoek gesloten jeugdhulp. Ontbrekende verklaring gedragswetenschapper. Belanghebbenden behoren eerst gehoord te worden op dit verzoek. Wel verlening spoedmachtiging uithuisplaatsing accommodatie jeugdhulpaanbieder

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
FJR 2019/10.6
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

beschikking

RECHTBANK ROTTERDAM

Team Jeugd

zaakgegevens : C/10/546418 / JE RK 18-732 en C/10/546420 / JE RK 18-733

datum uitspraak: 9 maart 2018

beschikking spoeduithuisplaatsing

in de zaak van

de gecertificeerde instelling NIDOS, hierna te noemen de GI, gevestigd te Utrecht.

betreffende

[naam minderjarige] , geboren op [geboortedatum minderjarige] 2003 te [geboorteplaats minderjarige] ,

hierna te noemen [voornaam minderjarige] .

De kinderrechter merkt als belanghebbenden aan:

[naam vader] , hierna te noemen de vader,

wonende te Rotterdam,

[naam moeder] , hierna te noemen de moeder,

wonende te Rotterdam.

Het procesverloop


Het procesverloop blijkt uit:

- het verzoek van de GI, gedaan op 8 maart 2018, ingekomen bij de griffie op 8 maart 2018;

- het verzoek van de GI, gedaan op 9 maart 2018, ingekomen bij de griffie op 9 maart 2018.

Aan [voornaam minderjarige] is als raadsman toegevoegd, mr. F. Ben-Saddek, advocaat te Rotterdam.

De feiten

Het ouderlijk gezag over [voornaam minderjarige] wordt uitgeoefend door de ouders.

[voornaam minderjarige] woont bij de ouders.

Bij beschikking van 4 juli 2017 is de ondertoezichtstelling van [voornaam minderjarige] verlengd tot

11 april 2018.

De verzoeken

Op 8 maart 2018 heeft de GI een spoedmachtiging verzocht om [voornaam minderjarige] in een gesloten accommodatie te doen opnemen en te doen verblijven voor de duur van vier weken. Daarnaast is verzocht om aansluitend een machtiging te verlenen voor verblijf in een gesloten accommodatie voor de duur van de ondertoezichtstelling.

De GI heeft geen verklaring van een gedragswetenschapper overgelegd, omdat een onmiddellijke plaatsing van de jeugdige zodanig noodzakelijk wordt geacht dat een onderzoek van de gedragswetenschapper niet kon worden afgewacht.

Op 9 maart 2018 heeft de GI verzocht met spoed [voornaam minderjarige] uit huis te plaatsen in een accommodatie van een jeugdhulpaanbieder voor de duur van de ondertoezichtstelling.

De beoordeling

Gelet op het bepaalde in artikel 6.1.3, tweede lid, Jeugdwet, dient onmiddellijke verlening van jeugdhulp noodzakelijk te zijn in verband met ernstige opgroei- of opvoedingsproblemen

van de jeugdige die de ontwikkeling naar volwassenheid ernstig belemmeren of een ernstig vermoeden daarvan. Bovendien dient een uithuisplaatsing noodzakelijk te zijn om te

voorkomen dat de jeugdige zich aan de hulp die de jeugdige nodig heeft zal onttrekken of daaraan door anderen zal worden onttrokken.

Bij het verzoek ontbreekt een verklaring van een gedragswetenschapper. De kinderrechter kan een spoedmachtiging slechts verlenen indien uit de beschikbare informatie voldoende blijkt dat de situatie, bedoeld in het hiervoor aangehaalde artikel 6.1.3., tweede lid, Jeugdwet zich voordoet en dat met het oog daarop een onmiddellijke opname en verblijf van de jeugdige in een gesloten accommodatie noodzakelijk is, ondanks dat een instemmingsverklaring van een gedragswetenschapper ontbreekt.

De kinderrechter is van oordeel dat geen sprake is van een situatie zoals bedoeld in het bepaalde in artikel 6.1.3, tweede lid, Jeugdwet. De situatie van [voornaam minderjarige] is zeer zorgelijk. Uit het verzoek blijkt onder meer dat [voornaam minderjarige] in februari 2018 een aantal keren een nacht thuis is weggebleven. Niet blijkt echter dat dit nadien opnieuw is gebeurd. [voornaam minderjarige] heeft zich nadien niet aan alle afspraken gehouden, doch dit rechtvaardigt geen onmiddellijke plaatsing in gesloten jeugdzorg zonder instemming van een gedragswetenschapper en zonder het voorafgaand aan de beslissing horen van de belanghebbenden. Het spoedverzoek zal daarom worden afgewezen. Het reguliere verzoek zal tijdens de hierna genoemde zitting worden behandeld. Uiterlijk op die zitting dient een instemmingsverklaring van een gedragswetenschapper, behorend bij een regulier verzoek gesloten jeugdhulp, te zijn overgelegd.

Uit het verzoek van de GI van 9 maart 2018 blijkt dat het dringend en onverwijld noodzakelijk is dat [voornaam minderjarige] met spoed uit huis wordt geplaatst. Het verhoor van de belanghebbenden ten aanzien van dit verzoek kan niet worden afgewacht zonder onmiddellijk en ernstig gevaar voor [voornaam minderjarige] .

De GI, [voornaam minderjarige] , mr. Ben Saddek en de belanghebbenden worden in de gelegenheid gesteld hun mening te geven op de hierna genoemde zitting. In afwachting van deze zitting zal de machtiging tot uithuisplaatsing voor de duur van vier weken worden verleend. Verdere beslissingen op het verzoek zal de kinderrechter pas nemen nadat de zitting heeft plaatsgevonden.

De beslissing

De kinderrechter:

wijst af het spoedverzoek gesloten jeugdhulp;

bepaalt dat het reguliere verzoek om een machtiging gesloten jeugdhulp behandeld wordt op de hierna genoemde zitting;

verleent machtiging tot uithuisplaatsing van [voornaam minderjarige] in een accommodatie van een jeugdhulpaanbieder, met ingang van 9 maart 2018, voor de duur van vier weken en houdt de beslissing voor het overige aan;

verklaart de beslissing tot uithuisplaatsing uitvoerbaar bij voorraad;

bepaalt dat de GI, mr. Ben-Saddek, [voornaam minderjarige] en de overige belanghebbenden zullen worden gehoord ter zitting van 21 maart 2018 om 11:30 uur, welke zitting wordt gehouden in het gerechtsgebouw te Rotterdam, Wilhelminaplein 100-125.

de zaken zullen op genoemde zitting, behoudens onvoorziene omstandigheden, worden behandeld door mr. D.C. van Reekum, kinderrechter.

Uiterlijk op deze zitting dient een instemmingsverklaring van een gedragswetenschapper te zijn overgelegd.

Deze beschikking is gegeven door mr. A.A.J. de Nijs, kinderrechter, in tegenwoordigheid van

J. Hiwat als griffier en in het openbaar uitgesproken op 9 maart 2018.

Hoger beroep tegen deze beschikking kan worden ingesteld:

- door de verzoekers en degenen aan wie een afschrift van de beschikking is verstrekt of verzonden, binnen drie maanden na de dag van de uitspraak,

- door andere belanghebbenden binnen drie maanden na de betekening daarvan of nadat de beschikking aan hen op een andere wijze bekend is geworden.

Het hoger beroep moet, door tussenkomst van een advocaat, worden ingediend ter griffie van het gerechtshof
Den Haag.