Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBROT:2018:5619

Instantie
Rechtbank Rotterdam
Datum uitspraak
26-04-2018
Datum publicatie
04-10-2018
Zaaknummer
C/10/547369 / KG ZA 18-299
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Kort geding
Inhoudsindicatie

Kort geding. Artikel 5 Handelsnaamwet. Geen inbreuk. Handelsnaam gedaagde wijkt in meer dan geringe mate af van de handelsnaam van eiseres. Gestelde andere handelsnaam van eiseres is geen handelsnaam. Ook geen sprake van OD.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

vonnis

RECHTBANK ROTTERDAM

Team handel en haven

zaaknummer / rolnummer: C/10/547369 / KG ZA 18-299

Vonnis in kort geding van 26 april 2018

in de zaak van

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

VAN DONGE & DE ROO B.V.,

gevestigd te Rhoon,

eiseres,

advocaat mr. M. Kooiman te Rotterdam,

tegen

[gedaagde] ,

handelend onder de namen DR LOGISTICS en DUTCH ROYAL LOGISTICS,

wonende te [woonplaats] ,

gedaagde,

advocaat mr. H.L. Bakker te Rotterdam.

Partijen zullen hierna Van Donge & De Roo en DR Logistics genoemd worden.

1 De procedure

1.1.

Het verloop van de procedure blijkt uit:

 • -

  de dagvaarding van 4 april 2018, met producties 1 tot en met 16;

 • -

  de aanvullende productie 17;

 • -

  de producties 1 tot en met 6 van DR Logistics;

 • -

  de mondelinge behandeling op 12 april 2018;

 • -

  de pleitnota van Van Donge & De Roo;

 • -

  de pleitnota van DR Logistics.

1.2.

Ten slotte is vonnis bepaald.

2 De feiten

2.1.

Van Donge & De Roo is een in 1977 opgerichte onderneming die zich bezighoudt met goederenvervoer. Zij verzorgt het gehele logistieke proces. Van Donge & De Roo is gevestigd in Rhoon. Zij bedient klanten in Nederland en in het buitenland. In het handelsregister van de Kamer van Koophandel is als handelsnaam van de onderneming vermeld Van Donge & De Roo B.V. Het webadres van Van Donge & De Roo is www.vandongederoo.com. Zij gebruikt op onder andere haar website, visitekaartjes, bedrijfspand en in het kader van sponsoring van voetbalverenigingen de volgende logo’s:

2.2.

DR Logistics is een in 2013 opgerichte eenmanszaak. Aanvankelijk gebruikte zij de handelsnaam Dutch Royal Logistics. Vervolgens is zij de handelsnaam DR Logistics gaan gebruiken. DR Logistics is (thans) gevestigd in Capelle aan den IJssel. Zij houdt zich bezig met logistieke dienstverlening. Zij verzorgt het transport van goederen. Zij bedient met name buitenlandse klanten. Het webadres van DR Logistics is (sinds de oprichting) www.dr‑logistics.nl. Het huidige logo van DR Logistics is:

2.3.

Van Donge & De Roo heeft DR Logistics bij e-mailbericht van 19 januari 2018 bericht dat zij van mening is dat DR Logistics een inbreuk maakt op haar handelsnaamrecht en haar verzocht de handelsnaam DR Logistics te wijzigen en het gebruik van de domeinnaam www.dr‑logistics.nl te staken.

2.4.

Bij brief van 1 februari 2018 heeft (de rechtsbijstandsverzekeraar van) DR Logistics Van Donge & De Roo te kennen gegeven dat en waarom zij geen gehoor zal geven aan het verzoek.

3 Het geschil

3.1.

Van Donge & De Roo vordert – samengevat – bij vonnis, voor zover mogelijk uitvoerbaar bij voorraad:

 • -

  DR Logistics te veroordelen om ieder gebruik van de handelsnaam “DR Logistics” en iedere andere handelsnaam die identiek is aan of slechts in geringe mate afwijkt van de handelsnamen van Van Donge & De Roo te staken en gestaakt te houden;

 • -

  DR Logistics te veroordelen om de handelsnaam “DR Logistics” te wijzigen in het handelsregister van de Kamer van Koophandel;

 • -

  DR Logistics te veroordelen om het gebruik van de domeinnaam www.dr-logistics.nl te staken en gestaakt te houden;

 • -

  DR Logistics te veroordelen andere inbreuken op het handelsnaamrecht van Van Donge & De Roo te staken en gestaakt te houden,

een en ander op straffe van verbeurte van een dwangsom en met veroordeling van DR Logistics in de werkelijk gemaakte proceskosten als bedoeld in artikel 1019h Rv, te vermeerderen met de nakosten en de wettelijke rente. Van Donge & De Roo verzoekt de redelijke termijn voor het instellen van de eis in de hoofdzaak als bedoeld in artikel 1019i Rv te stellen op zes maanden na dit vonnis.

3.2.

DR Logistics voert verweer en concludeert tot afwijzing van het gevorderde, met veroordeling van Van Donge & De Roo in de werkelijk gemaakte proceskosten.

3.3.

Op de voor de beoordeling van belang zijnde stellingen van partijen wordt hierna ingegaan.

4 De beoordeling

4.1.

Het – voor toewijzing van een vordering in kort geding vereiste – spoedeisend belang bij de gevorderde voorzieningen vloeit voort uit de aard van de vorderingen. Het spoedeisend belang is ook niet door DR Logistics betwist.

4.2.

Van Donge & De Roo legt het volgende aan haar vorderingen ten grondslag.

Van Donge & De Roo gebruikt al sinds 1977 de handelsnamen DR en D&R. De handelsnaam DR is ook in haar logo verwerkt. Sinds 2006 wordt de handelsnaam DR ook op het bedrijfspand getoond. Ook sponsort zij verschillende voetbalverenigingen onder de handelsnaam DR. Door de letters DR in haar handelsnaam te gebruiken, maakt DR Logistics een inbreuk op het (oudere) handelsnaamrecht van Van Donge & De Roo in de zin van artikel 5 Handelsnaamwet. De handelsnaam van DR Logistics wijkt slechts in geringe mate af van de handelsnamen DR en D&R. Van Donge & De Roo en DR Logistics opereren beide in de logistieke sector en hebben dezelfde activiteiten. Gelet op de aard van de ondernemingen, de plaats van vestiging, en het relevante publiek, is sprake van verwarringsgevaar. Er is ook daadwerkelijk verwarring bij het publiek ontstaan. Dat blijkt uit de reactie van een relatie van Van Donge & De Roo op een bericht van [persoon 1] , bestuurder van Van Donge & De Roo, op Facebook, welk bericht De Roo had gepost naar aanleiding van een advertentie van DR Logistics op Facebook. Die reactie luidde: “[persoon 1] i thought you would build another company again.”

Daarnaast is sprake van misleiding in de zin van artikel 5b Handelsnaamwet. Door het voeren van de handelsnaam DR Logistics wordt ten onrechte de indruk gewekt dat DR Logistics gelieerd is aan Van Donge & De Roo. DR Logistics profiteert hierdoor van de reputatie van Van Donge & De Roo.

DR Logistics handelt bovendien onrechtmatig jegens Van Donge & De Roo in de zin van artikel 6:162 BW. DR Logistics heeft opzettelijk verwarring gecreëerd om als eenmanszaak mee te kunnen liften op de bekendheid van de bestaande handelsnamen DR en D&R, het logo van Van Donge & De Roo, en het grote bedrijf dat daarachter hangt. Van Donge & De Roo lijdt hierdoor schade.

4.3.

DR Logistics betwist allereerst dat Van Donge & De Roo de handelsnaam DR gebruikt. Zij wijst in dit verband erop dat in de dagvaarding als naam van de eisende partij is vermeld Van Donge & De Roo, dat in het handelsregister van de Kamer van Koophandel alleen de handelsnaam Van Donge & De Roo is vermeld, en dat de telefoniste van Van Donge & De Roo de telefoon opneemt met “Van Donge & De Roo”. Dat duidt erop dat Van Donge & De Roo de handelsnaam is die Van Donge & De Roo gebruikt. Dat zij wellicht geregeld in haar uitingen de gestileerde letters D en R gebruikt, maakt niet dat dat als handelsnaam bescherming geniet, aldus DR Logistics.

4.4.

Overwogen wordt het volgende.

Op grond van artikel 5 van de Handelsnaamwet (Hnw) is het verboden om een handelsnaam te voeren die, vóórdat de onderneming onder die naam werd gedreven, reeds door een ander rechtmatig gevoerd werd, of die van diens handelsnaam slechts in geringe mate afwijkt, een en ander voor zover als gevolg daarvan, in verband met de aard van beide ondernemingen en de plaats waar zij gevestigd zijn, bij het publiek verwarring tussen die ondernemingen te duchten is. Onder handelsnaam moet op grond van artikel 1 van die wet worden verstaan de naam waaronder een onderneming wordt gedreven. Het begrip ‘naam’ ziet op het geheel van tekens dat gebezigd wordt om een onderneming bij het publiek een identiteit te geven. De vormgeving van de naam maakt geen onderdeel uit van de handelsnaam (HR 4 december 2015, NJ 2016, 16). Van het gebruiken van een naam als handelsnaam kan slechts sprake zijn als de betrokken onderneming regelmatig onder die naam aan het handelsverkeer deelneemt. Een handelsnaam kan bestaan uit een afkorting, maar een lettercombinatie waaraan een figuurmatig karakter is gegeven, vormt op zichzelf niet een handelsnaam ( [persoon 2] , [persoon 3] en [persoon 4] , Industriële eigendom deel 3, 2012, paragrafen 2.1.2.5 en 2.1.2.7).

4.5.

Van Donge & De Roo heeft haar stelling dat DR één van de namen is waaronder haar onderneming wordt gedreven onderbouwd door middel van afbeeldingen van haar visitekaartje, haar website, haar bedrijfspand, en haar sponsoring. Op deze afbeeldingen is steeds het logo van Van Donge & De Roo te zien, bestaande uit de – elkaar overlappende – letters DR, al dan niet aangevuld met de tekst Van Donge & De Roo B.V. shipping & forwarding. Daaruit volgt echter nog niet, zoals DR Logistics terecht betoogt, dat DR óók als handelsnaam in de zin van artikel 1 Hnw door Van Donge & De Roo wordt gebruikt. Nu de stelling van Van Donge & De Roo dat zij DR als handelsnaam gebruikt gemotiveerd door DR Logistics wordt betwist, had het op de weg van Van Donge & De Roo gelegen om die stelling nader te onderbouwen. Dat heeft zij niet gedaan. Aldus is in het kader van dit kort geding onvoldoende aannemelijk geworden dat DR een handelsnaam van Van Donge & De Roo is. De vraag of het gebruik van de letters DR door DR Logistics desondanks, op grond van artikel 6:162 BW, als onrechtmatig moet worden aangemerkt, zal hierna worden beantwoord.

4.6.

De vraag die voorts moet worden beantwoord, is of de handelsnaam D&R wordt beschermd door de handelsnaamwet. Dat D&R een handelsnaam is – in de zin van artikel 1 Hnw – van Van Donge & De Roo, wordt niet door DR Logistics betwist. De handelsnaam DR Logistics wijkt af van de handelsnaam D&R door de toevoeging van het woord ‘logisitics’ en het ontbreken van het &-teken. Sprake is dus van een afwijkende handelsnaam. Omdat de handelsnaam van DR Logistics, naar voorlopig oordeel, in meer dan geringe mate afwijkt van de handelsnaam D&R, wordt geen inbreuk gemaakt op het handelsnaamrecht van Van Donge & De Roo in de zin van artikel 5 Hnw.

4.7.

Van Donge & De Roo stelt zich op het standpunt dat (ook) sprake is van misleiding in de zin van artikel 5b Handelsnaamwet. Op grond van artikel 5b Hnw is het verboden een handelsnaam te voeren die een onjuiste indruk geeft van de onder die naam gedreven onderneming, voor zover als gevolg daarvan misleiding van het publiek te duchten is. Het gaat hierbij in het bijzonder om de aard, het karakter, de nationaliteit en de betekenis van de handelszaak. Met dit wetsartikel wordt blijkens de wetsgeschiedenis beoogd misleiding door het creëren van een niet met de werkelijkheid strokend (met name: te groots) imago tegen te gaan. Gesteld noch gebleken is dat daarvan in dit geval sprake is.

4.8.

Resteert de vraag of het gebruik van de letters DR door DR Logistics op grond van artikel 6:162 BW als onrechtmatig moet worden aangemerkt. Van Donge & De Roo stelt in dit kader dat DR Logistics opzettelijk verwarring heeft gecreëerd om als eenmanszaak mee te kunnen liften op de bekendheid van Van Donge & De Roo en dat zij hierdoor schade lijdt.

4.9.

DR Logistics betwist dat sprake is van verwarringsgevaar. Zij voert in dat verband het volgende aan. De ondernemingen richten zich binnen de sector transport en logistiek op een ander segment. Van Donge & De Roo werkt voor grote klanten, terwijl DR Logistics zich daar niet op richt. DR Logistics bedient met name buitenlandse klanten, en dan vooral klanten uit het Midden-Oosten. De plaats van de, beide in de regio Rijnmond gelegen, ondernemingen maakt in dit geval niet dat de kans op verwarring toeneemt, omdat de plaats niet iets is waar klanten op zullen selecteren. Als er daadwerkelijk verwarringsgevaar zou bestaan, had dat gevaar zich bovendien al veel eerder moeten verwezenlijken. DR Logistics bestaat al meer dan vier jaar. Het ‘bewijs’ dat Van Donge & De Roo aandraagt ondersteunt haar stelling dat sprake is van verwarringsgevaar ook niet. Alleen mensen die op de website van DR Logistics hebben gekeken, zien in hun timeline op Facebook een advertentie van DR Logistics. Die mensen weten daardoor al dat dit een andere onderneming is dan Van Donge & De Roo. Daarnaast ontstond de vermeende verwarring op het moment dat al tussen de advocaten van partijen werd gecorrespondeerd, aldus DR Logistics.

Voor zover wordt aangenomen dat sprake is van verwarringsgevaar, stelt DR Logistics zich op het standpunt dat voor bescherming van het teken van Van Donge & De Roo op grond van artikel 6:162 BW er meer aan de hand moet zijn dan alleen overeenstemming en verwarringsgevaar. Dat is volgens haar niet het geval. DR Logistics betwist dat zij opzettelijk verwarring heeft gecreëerd om mee te kunnen liften op de (naams)bekendheid van Van Donge & De Roo. Zij stelt dat zij niet bekend was met het logo van Van Donge & De Roo, dat niet als beeldmerk is gedeponeerd. DR Logistics kende Van Donge & De Roo wel, maar alleen als Van Donge & De Roo. DR Logistics betwist dat zij haar handelsnaam heeft gekozen om voordeel te kunnen trekken uit de naamsbekendheid van Van Donge & De Roo. De reden dat zij de handelsnaam DR Logistics is gaan gebruiken, is dat deze naam, die gelijk is aan de domeinnaam die zij al had, als handelsnaam beter werkbaar bleek dan de (oorspronkelijke) handelsnaam Dutch Royal Logistics.

4.10.

Dat het relevante publiek (bestaande uit (potentiële) klanten) de ondernemingen met elkaar zal verwarren wordt, bij gebreke van voldoende aanknopingspunten daarvoor, voorshands onvoldoende aannemelijk geacht. Partijen richten zich, zoals DR Logistics stelt en door Van Donge & De Roo onvoldoende gemotiveerd is weersproken, op een ander segment van de markt. Bovendien verschillen de (onder meer op de websites van partijen afgebeelde, hiervoor onder 2.1 en 2.2 weergegeven) logo’s van de ondernemingen dusdanig van elkaar dat ook daardoor niet snel sprake zal zijn van verwarring. De vraag of het gebruik van de letters DR op grond van artikel 6:162 BW als onrechtmatig moet worden aangemerkt moet reeds daarom ontkennend worden beantwoord. Daarbij komt dat Van Donge & De Roo de stelling dat zij schade lijdt als gevolg van het gebruik van de handelsnaam DR Logistics door DR Logistics niet heeft onderbouwd.

4.11.

Het voorgaande leidt tot de conclusie dat de vorderingen moeten worden afgewezen.

4.12.

Van Donge & de Roo zal, als de in het ongelijk gestelde partij, in de proceskosten worden veroordeeld. Op grond van artikel 1019h Rv kan DR Logistics aanspraak maken op de daadwerkelijk gemaakte kosten. Die zijn door DR Logistics deugdelijk gespecificeerd. De kosten aan de zijde van DR Logistics worden begroot op € 2.742,75, te vermeerderen met het griffierecht ad € 291,00.

5 De beslissing

De voorzieningenrechter

5.1.

wijst de vorderingen af,

5.2.

veroordeelt Van Donge & De Roo in de proceskosten, aan de zijde van DR Logistics tot op heden begroot op € 3.033,75,

5.3.

verklaart dit vonnis wat betreft de kostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad.

Dit vonnis is gewezen door mr. A.F.L. Geerdes en in het openbaar uitgesproken op 26 april 2018.2885/676