Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBROT:2018:4545

Instantie
Rechtbank Rotterdam
Datum uitspraak
04-04-2018
Datum publicatie
11-06-2018
Zaaknummer
10/650121-16 en 10/754523-17
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - meervoudig
Inhoudsindicatie

Veroordeling ter zake van het onttrekken aan het gezag, mensenhandel, seksueel binnendringen bij iemand beneden zestien jaar en het in het bezit hebben, vervaardigen en verspreiden van kinderporno. Oplegging van een gevangenisstraf voor de duur van 42 maanden waarvan 12 maanden voorwaardelijk.

Oplegging van vrijheidsbeperkende maatregel ex. artikel 38v.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Rechtbank Rotterdam

Team straf 3

Parketnummers: 10/650121-16 en 10/754523-17

Datum uitspraak: 4 april 2018

Tegenspraak

Vonnis van de rechtbank Rotterdam, meervoudige kamer voor strafzaken, in de gevoegde zaken tegen de verdachte:

[naam verdachte] ,

geboren te [geboorteplaats verdachte] op [geboortedatum verdachte] ,

ingeschreven in de basisregistratie personen op het adres

[adres verdachte] , [woonplaats verdachte] ,

ten tijde van het onderzoek op de terechtzitting preventief PI Rotterdam, locatie De Schie,

raadsvrouw mr. L. den Ouden, advocaat te Rotterdam.

1 Onderzoek op de terechtzitting

Gelet is op het onderzoek op de terechtzitting van 21 maart 2018.

2 Tenlastelegging

Aan de verdachte is ten laste gelegd hetgeen is vermeld in de dagvaardingen. De teksten van de tenlasteleggingen zijn als bijlage I aan dit vonnis gehecht.

3 Eis officier van justitie

De officier van justitie mr. M. Blom heeft gevorderd:

 • -

  bewezenverklaring van het ten laste gelegde onder de parketnummers 10/650121-16 en 10/754523-17;

 • -

  veroordeling van de verdachte tot een gevangenisstraf voor de duur van 48 maanden met aftrek van voorarrest, waarvan 8 maanden voorwaardelijk, met een proeftijd van 5 jaar, onder het opleggen van bijzondere voorwaarden;

 • -

  dadelijke uitvoerbaarheid van de bijzondere voorwaarden;

 • -

  oplegging van een vrijheidsbeperkende maatregel als bedoeld in artikel 38v van het Wetboek van Strafrecht, inhoudende een contactverbod voor de duur van 5 jaar en bij overtreding daarvan telkens twee weken hechtenis met een maximum van zes maanden, alsmede dadelijke uitvoerbaarheid van de maatregel;

 • -

  onttrekking aan het verkeer van de telefoons van de verdachte (Samsung GT-I9301i en Samsung S5);

 • -

  teruggave aan het slachtoffer van de haar toebehorende telefoon (LG K12e).

4 Waardering van het bewijs

4.1.

Vrijspraak

Parketnummer 10/754523-17 - Onttrekking aan het wettig gezag (feit 2)

4.1.1.

Standpunt officier van justitie

Aangevoerd is dat de verdachte wist dat het slachtoffer minderjarig was en dat hij haar in de periode van 20 november 2017 tot 8 december 2017 heeft gehuisvest, zonder dit te melden bij [naam instelling] (de instelling waar zij verbleef), Jeugdzorg of haar ouders.

4.1.2.

Beoordeling

Uit het dossier blijkt niet bij wie het gezag of het opzicht had over het slachtoffer op het moment dat zij [naam instelling] verliet, noch dat de ouders van het slachtoffer zich niet konden verenigen met haar verblijf bij het slachtoffer. Immers, door [naam instelling] , noch door haar ouders is aangifte gedaan van onttrekking aan het gezag of opzicht. Een en ander leidt tot de slotsom dat niet wettig en overtuigend bewezen is dat de verdachte het slachtoffer opzettelijk aan het ouderlijk gezag of het opzicht van degene die dit desbevoegd over haar uitoefende heeft onttrokken. De verdachte wordt daarvan vrijgesproken.

4.2.

Bewijswaardering

Parketnummer 10/650121-16 – Onttrekking aan het ouderlijk gezag (feit 1)

4.2.1.

Standpunt verdediging

De verdediging heeft, onder verwijzing naar het psychiatrisch rapport, betoogd dat er geen sprake is van opzet. Het opzet van de verdachte was er op gericht om het slachtoffer te beschermen en vanwege zijn stoornis heeft hij niet kunnen beseffen wat hij deed en de gevolgen van zijn handelen niet kunnen overzien.

4.2.2.

Beoordeling

Dit verweer faalt. Uit het handelen van de verdachte en zijn verklaringen bij de politie blijkt immers dat hij zich wel degelijk bewust was van het feit dat het slachtoffer minderjarig was en dat het weglopen van het slachtoffer uit de instelling problemen zou opleveren. Bovendien blijkt uit het dossier dat het slachtoffer al eerder door de politie bij hem was weggehaald en mocht hij van de instelling waar hij verbleef geen minderjarigen op zijn kamer ontvangen. Reden voor de verdachte om het slachtoffer bij derden onder te brengen en niet bij hem thuis. Voorts heeft hij haar verboden gebruik te maken van social media, om ontdekking te voorkomen. Een en ander leidt tot de conclusie dat de verdachte heel goed wist waar hij mee bezig was en derhalve bewezen is dat hij het opzet had het slachtoffer te onttrekken aan het wettelijk gezag of het opzicht van degene die dat desbevoegd over haar uitoefende en dat hij haar vervolgens aan de nasporing van justitie en politie heeft onttrokken.

Parketnummer 10/650121-16 – Plegen van ontuchtige handelingen (feit 2)

4.2.3.

Standpunt verdediging

De verdediging heeft zich op het standpunt gesteld dat, gezien het vastgestelde ontwikkelingsniveau van de verdachte op sociaal-emotioneel vlak dat lager is dan zijn kalenderleeftijd, de (overigens erkende) handelingen geen ontuchtig karakter hebben.

4.2.4.

Beoordeling

Het verrichten van seksuele handelingen door een 25-jarige als de verdachte met een

15-jarige als het slachtoffer is in strijd met de sociaal-ethische norm, zoals bedoeld bij het strafbaar stellen van dergelijke gedragingen in artikel 244 en 245 van het Wetboek van Strafrecht. Dit geldt temeer daar het slachtoffer een kwetsbaar persoon is die verbleef in een gesloten instelling. Met de strafbaarstelling beoogt de wetgever de bescherming van jeugdigen beneden de leeftijd van twaalf jaren en ook in de leeftijd van twaalf tot zestien jaar, tegen het ondergaan van handelingen, die hun seksuele ontwikkeling kunnen schaden.

De tenlastegelegde seksuele handelingen zijn een vorm van ontuchtig handelen en daaraan doet verdachtes sociaal en emotioneel functioneren op een leeftijd die lager is dan zijn kalenderleeftijd niet af. De verdachte begrijpt dingen wel, kan zaken goed onthouden en kan ook inzien hoe gedrag leidt tot gevolg.

Parketnummer 10/650121-16 – Bezit kinderporno (feit 3)

4.2.5.

Standpunt verdediging

De verdediging heeft aangevoerd dat niet duidelijk is op welke wijze de aangetroffen bestanden zijn veiliggesteld, zodat ten aanzien van de foto’s en het merendeel van de video’s niet is vast te stellen dat deze op de telefoon van de verdachte zijn aangetroffen.

4.2.6.

Beoordeling

Anders dan de verdediging is de rechtbank van oordeel dat uit het betreffende proces-verbaal voldoende blijkt dat de daar beschreven bestanden afkomstig zijn van de telefoon van de verdachte. Het ontbreken in het dossier van het daarin genoemde proces-verbaal maakt dat niet anders. Daarnaast heeft de verdachte zelf tegen de politie verklaard dat hij pornografische foto’s en video’s van het slachtoffer op zijn telefoon had staan.

Parketnummer 10/754523-17 – Uitbuiting minderjarige (feit 1)

4.2.7.

Standpunt verdediging

Verdachte ontkent dat hij er van op de hoogte was dat het slachtoffer zich beschikbaar stelde voor seksuele handelingen tegen betaling. Voorts heeft de verdediging aangevoerd dat de verklaring van Michelle onbetrouwbaar is en overigens onvoldoende bewijs in het dossier aanwezig is.

4.2.8.

Beoordeling

De rechtbank acht de verklaringen van de verdachte dat hij niet op de hoogte was dat het slachtoffer zich beschikbaar stelde voor seksuele handelingen tegen betaling ongeloofwaardig. Het slachtoffer verbleef in zijn woning en de afspraken met klanten vonden ook daar plaats. Tussen (de telefoon van) de verdachte en het slachtoffer hebben op verschillende dagen en gedurende langere tijd Whatsapp-gesprekken plaatsgevonden over de prostitutiewerkzaamheden. Dat een ander die gesprekken met het slachtoffer heeft gevoerd, zoals de verdachte heeft betoogd, is op geen enkele manier aannemelijk geworden. Ook de overige bewijsmiddelen, zowel afzonderlijk als in onderlinge samenhang bezien, duiden op de wetenschap en betrokkenheid aan de zijde van de verdachte. De rechtbank acht dit feit dan ook wettig en overtuigend bewezen.

Parketnummer 10/754523-17 – Bezit kinderporno (feit 3)

4.2.9.

Standpunt verdediging

De verdediging heeft aangevoerd dat op een aantal foto’s geen gezicht is waar te nemen, zodat niet kan worden vastgesteld dat hierop een minderjarige te zien is. Daarmee kan niet bewezen worden verklaard dat deze afbeeldingen kinderporno betreffen.

4.2.10.

Beoordeling

De rechtbank ziet geen reden te twijfelen aan de verklaring van het slachtoffer, inhoudende dat zij degene is die op de betreffende foto’s te zien is. Aan de betrouwbaarheid van die verklaring doet niet af dat zij niet heeft aangegeven aan de hand waarvan zij zichzelf op die foto’s heeft herkend. Het betreft immers in overwegende mate foto’s die door het slachtoffer zelf zijn genomen (selfies), zodat niet slechts de herkenning door het slachtoffer van haar eigen lichaamsdelen, maar ook de herinnering aan het maken en versturen daarvan een rol spelen. De rechtbank acht het bezit van kinderporno wettig en overtuigend bewezen.

4.3.

Bewezenverklaring

In bijlage II heeft de rechtbank de inhoud van wettige bewijsmiddelen opgenomen, houdende voor de bewezenverklaring redengevende feiten en omstandigheden. Op grond daarvan, en op grond van de redengevende inhoud van het voorgaande, is wettig en overtuigend bewezen dat de verdachte het onder parketnummer 10/650121-16 onder 1 tot en met 3, alsmede het onder parketnummer 10/754523-17 onder 1 en 3 ten laste gelegde heeft begaan op die wijze dat:

Parketnummer: 10/650121-16

1.

hij in de periode van 18 augustus 2016 tot en met 21 augustus 2016 te Rotterdam en/of Ridderkerk en/of Vlaardingen, althans in Nederland, tezamen en in vereniging met anderen,

opzettelijk een minderjarige, te weten [naam slachtoffer] (geboren [geboortedatum slachtoffer] 2001), heeft onttrokken (gehouden) aan het over de minderjarige gestelde gezag,

immers heeft verdachte aldaar toen tezamen en in vereniging met anderen voornoemde [naam slachtoffer] , op dat moment onder gezag staande van [naam gezaghebbende] ,

opzettelijk en zonder instemming van voornoemde [naam gezaghebbende] voornoemde [naam slachtoffer] gebracht naar en gelaten op een bij voornoemde [naam gezaghebbende] onbekende plaats (waardoor de uitoefening van het gezag door voornoemde [naam gezaghebbende] onmogelijk was geworden en bleef),

en

hij in of omstreeks de periode van 18 augustus 2016 tot en met 21 augustus 2016 te Rotterdam en/of Ridderkerk en/of Vlaardingen, althans in Nederland, tezamen en in vereniging met anderen,

[naam slachtoffer] , die onttrokken is aan het opzicht van degene die dit desbevoegd over haar uitoefent, aan de nasporing van de ambtenaren van de justitie of politie heeft onttrokken, immers heeft verdachte daar toen, genoemde [naam slachtoffer] , terwijl zij onttrokken was aan het opzicht, uitgeoefend door [naam gezaghebbende] , ondergebracht op het adres [adres] te Vlaardingen;

2.

hij in of omstreeks de periode van 14 mei 2016 t/m 21 augustus 2016 te Vlaardingen en/of Rotterdam, althans in Nederland, meermalen, met iemand die de leeftijd van twaalf jaren maar nog niet die van zestien had bereikt, te weten met [naam slachtoffer] (geboren op [geboortedatum slachtoffer] 2001), buiten echt ontuchtige handelingen heeft gepleegd die bestonden uit het seksueel binnendringen van het lichaam van die [naam slachtoffer] , namelijk het (telkens):

- brengen en/of houden van zijn, verdachtes, vinger(s) in de vagina, althans tussen de schaamlippen, van die [naam slachtoffer] en

- brengen en/of houden van zijn, verdachtes, tong in de vagina, althans tussen de schaamlippen, van die [naam slachtoffer] en

- brengen en/of houden van zijn, verdachtes, penis in de vagina van die [naam slachtoffer] en

- brengen en/of houden van zijn, verdachtes, penis in de mond van die [naam slachtoffer] , althans het zich laten pijpen door die [naam slachtoffer] ;

3.

hij op een of meer tijdstippen in of omstreeks de periode van 14 mei 2016 tot en met

21 augustus 2016 te Schiedam en/of Rotterdam, althans in Nederland, meermalen, telkens afbeeldingen, te weten foto's en video's en/ films

- en een gegevensdrager, bevattende afbeeldingen - te weten een telefoon (Samsung GT-I9301I), van seksuele gedragingen, waarbij iemand die kennelijk de leeftijd van achttien jaar nog niet had bereikt, is betrokken of schijnbaar is betrokken,

in bezit heeft gehad en/of vervaardigd

welke seksuele gedragingen - zakelijk weergegeven - bestonden uit:

het met de/een vinger(s) en/of hand(en) en/of penis vaginaal penetreren van het lichaam van een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet had bereikt en/of het met de/een vinger(s) en/of hand(en) en/of voorwerp(en) (te weten een (haar)borstel) vaginaal penetreren van het lichaam van een persoon door een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet had bereikt ( [naam bestand 1] en [naam bestand 2] )

en

het met de/een vinger(s) en/of hand(en) en/of penis betasten en/of aanraken van het geslachtsdeel en/of borsten van een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet had bereikt en/of het met de/een vinger(s) en/of hand(en) en/of voorwerp(en) (te weten een

(haar)borstel) betasten en/of aanraken van het geslachtsdeel van een persoon door een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet had bereikt ( [naam bestand 3] ; [naam bestand 4] )

en het geheel naakt (laten) poseren van/door een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet had bereikt, waarbij deze persoon poseert in een (erotisch getinte) houding (op een wijze) die niet bij haar leeftijd past en/of door het camerastandpunt en/of de (onnatuurlijke) pose(s) van deze persoon en/of uitsnede van de foto's/films nadrukkelijk het (ontblote)

geslachtsdeel en/of borsten en/of billen van die persoon in beeld gebracht worden, (waarbij) de afbeelding (aldus) een onmiskenbaar seksuele strekking heeft en/of strekt tot seksuele prikkeling ( [naam bestand 5] ).

Parketnummer: 10/754523-17

1.

hij op tijdstip(pen) in of omstreeks de periode van 20 november 2017 tot en met 8 december 2017 te Schiedam,

(lid 1 sub 2)

een ander, te weten [naam slachtoffer] , geboren op [geboortedatum slachtoffer] 2001, heeft gehuisvest en opgenomen, met het oogmerk van uitbuiting van die [naam slachtoffer] , terwijl die [naam slachtoffer] de leeftijd van achttien jaren nog niet had bereikt, en

(lid 1 sub 5)

die [naam slachtoffer] ertoe heeft gebracht zich beschikbaar te stellen tot het verrichten van seksuele handelingen met of voor een derde tegen betaling, dan wel ten aanzien van die [naam slachtoffer] enige handeling heeft ondernomen waarvan hij wist of redelijkerwijs moest vermoeden dat die [naam slachtoffer] zich daardoor beschikbaar zou stellen tot het verrichten van die handelingen, terwijl die [naam slachtoffer] de leeftijd van achttien jaren nog niet had bereikt, en

(lid 1 sub 8)

opzettelijk voordeel heeft getrokken uit seksuele handelingen van die [naam slachtoffer] met of voor een derde tegen betaling, terwijl die [naam slachtoffer] de leeftijd van achttien jaren nog niet had bereikt,

immers heeft/is hij,

- die [naam slachtoffer] gehuisvest en opgenomen in zijn, verdachtes, woning ( [adres delict] , te Schiedam), en

- misbruik gemaakt van het uit de feitelijke verhoudingen voortvloeiende overwicht en

- voorgesteld dat die [naam slachtoffer] bij hem thuis klanten kon ontvangen,

en

- een profiel voor die [naam slachtoffer] aangemaakt op de chatsite "Chatgirl.nl", en

- klanten voor die [naam slachtoffer] in zijn, verdachtes, woning ontvangen,

3.

hij op tijdstippen in of omstreeks de periode van 16 februari 2017 tot en met

8 december 2017 te Schiedam en/of Rotterdam, althans in Nederland,

afbeeldingen te weten 2 filmbestanden en (ongeveer) 28 afbeeldingen/foto's en een gegevensdrager (te weten een telefoon) bevattende één of meer afbeeldingen heeft verspreid en/of vervaardigd en/of verworven en/of in bezit heeft gehad, terwijl op die filmbestanden en/of afbeelding(en)/foto's (telkens) (een) seksuele gedraging(en) zichtbaar is/zijn, waarbij (telkens) een persoon die kennelijk de leeftijd van achttien jaar nog niet had bereikt

was betrokken of schijnbaar was betrokken,

welke voornoemde seksuele gedraging(en) (telkens) bestonden uit (onder meer):

het geheel of gedeeltelijk naakt (laten) poseren van een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaren nog niet heeft bereikt, waarbij door het camerastandpunt en/of (onnatuurlijke) pose en/of wijze van kleden van die persoon nadrukkelijk de (ontblote) geslachtsdelen in beeld gebracht worden ((onder meer) nummers WA0020 en/of WA0038 en/of WA0021 en/of WA0039 en/of WA0022 en/of WA0040, pagina 187 en/of nummer WA0007 en/of WA0008, pagina 188 van het proces-verbaal( [proces-verbaalnummer] , documentcode [code document 1] ))

en

het (laten) vasthouden en/of in de mond (laten) nemen van de stijve penis van (een) volwassen man(nen) door een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt ((onder meer) filmbestand(en) [naam bestand 6] en/of [naam bestand 7] , pagina 186 van het proces-verbaal ( [proces-verbaalnummer] , documentcode [code document 1] ))

en

het betasten en/of likken van de vagina en/of het houden van (een) vinger(s) tussen de schaamlippen en/of drukken van een stijve penis in/tegen de vagina en/of de billen van een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaren nog niet heeft bereikt ((onder meer) nummer WA0022 en/of WA0040, pagina 187 filmbestand [naam bestand 6] , pagina 186 van het proces-verbaal ( [proces-verbaalnummer] , documentcode [code document 1] ))

en

het vaginaal en/of anaal penetreren (met de penis en/o£ vinger(s)) door (een) volwassen man(nen) van het lichaam van een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt ((onder meer) filmbestand(en) [naam bestand 8] en/of [naam bestand 9] , pagina 186 van het proces-verbaal ( [proces-verbaalnummer] , documentcode [code document 2] )).

Hetgeen meer of anders is ten laste gelegd is niet bewezen. De verdachte moet ook daarvan worden vrijgesproken.

Voor zover in de bewezenverklaarde tenlastelegging taal- en/of schrijffouten voorkomen, zijn deze in de bewezenverklaring verbeterd. De verdachte is daardoor niet in zijn verdediging geschaad.

5 Strafbaarheid feiten

De bewezen feiten leveren op:

Parketnummer: 10/650121-16

1.

de voortgezette handeling van:

opzettelijk een minderjarige onttrekken aan het wettig over haar gesteld gezag

en

opzettelijk een minderjarige die zich onttrokken heeft aan het wettelijk over haar gesteld gezag en die dit desbevoegd over haar uitoefent, aan de nasporing van de ambtenaren van justitie of politie onttrekken

2.

met iemand die de leeftijd van twaalf jaren maar nog niet die van zestien jaren heeft bereikt, buiten echt, ontuchtige handelingen plegen die bestaan uit of mede bestaan uit het seksueel binnendringen van het lichaam

3.

een afbeelding van een seksuele gedraging, waarbij iemand die kennelijk de leeftijd van achttien jaren nog niet heeft bereikt, is betrokken of schijnbaar is betrokken, vervaardigen, in bezit hebben, en verspreiden meermalen gepleegd

en

een gegevensdrager bevattende een afbeelding van een seksuele gedraging, waarbij iemand die kennelijk de leeftijd van achttien jaren nog niet heeft bereikt, is betrokken of schijnbaar is betrokken, in bezit hebben

Parketnummer: 10/754523-17

1.

mensenhandel, terwijl de persoon ten aanzien van wie de in artikel 273f, eerste lid onder 2º, 5º en 8º omschreven feit worden gepleegd, de leeftijd van achttien jaren nog niet heeft bereikt.

3.

een afbeelding van een seksuele gedraging, waarbij iemand die kennelijk de leeftijd van achttien jaren nog niet heeft bereikt, is betrokken of schijnbaar is betrokken, vervaardigen, in bezit hebben, en verspreiden meermalen gepleegd

en

een gegevensdrager bevattende een afbeelding van een seksuele gedraging, waarbij iemand die kennelijk de leeftijd van achttien jaren nog niet heeft bereikt, is betrokken of schijnbaar is betrokken, in bezit hebben

Er zijn geen feiten of omstandigheden aannemelijk geworden die de strafbaarheid van de feiten uitsluiten.

De feiten zijn dus strafbaar.

6 Strafbaarheid verdachte

Er is geen omstandigheid aannemelijk geworden die de strafbaarheid van de verdachte uitsluit.

De verdachte is dus strafbaar.

7 Motivering straf en maatregel

7.1.

Algemene overweging

De straf en maatregel die aan de verdachte worden opgelegd, zijn gegrond op de ernst van de feiten, de omstandigheden waaronder de feiten zijn begaan en de persoon en de persoonlijke omstandigheden van de verdachte. Daarbij wordt in het bijzonder het volgende in aanmerking genomen.

7.2.

Feiten waarop de straf en maatregel zijn gebaseerd

De verdachte is in 2016 een seksuele relatie aangegaan met een kwetsbaar meisje van

15 jaar oud, heeft haar geholpen met weglopen uit de gesloten instelling waar zij verbleef en heeft haar vervolgens meerdere dagen in de woning van kennissen verborgen gehouden. Er is uitgebreide inzet van de politie noodzakelijk geweest om het slachtoffer te vinden.

In 2017 heeft hij het inmiddels 16-jarige slachtoffer toch weer in zijn eigen woning opgenomen, in weerwil van een contactverbod dat hem als voorwaarde bij de schorsing uit voorlopige hechtenis was opgelegd. Vervolgens heeft hij met en voor haar een account aangemaakt op een op seks georiënteerde website, met als doel partners voor een trio en voor betaalde seks te vinden. Dat heeft geleid tot verschillende afspraken waarbij seks met een 37-jarige derde heeft plaatsgevonden, terwijl de door de verdachte en deze derde verrichte seksuele handelingen met het slachtoffer werden zijn gefilmd. De contacten op voornoemde website hebben ook geleid tot een aantal afspraken voor betaalde seks in de woning van de verdachte. Uit de verschillende WhatsApp-berichten blijkt dat de verdachte daar niet alleen van op de hoogte was, maar dat hij het slachtoffer daarin ook heeft aangemoedigd.

Door te handelen zoals hij heeft gedaan, heeft de verdachte misbruik gemaakt van de kwetsbare positie van het slachtoffer en haar psychische problematiek, die er onder meer uit bestaat dat zij geen nee kan zeggen en moeilijk haar grenzen kan stellen. De verdachte was van die problematiek op de hoogte.

De rechtbank rekent dit de verdachte aan. Dat hij op sociaal en emotioneel vlak op een lager niveau dan zijn kalenderleeftijd opereert, doet aan het voorgaande niet af. Zoals uit de rapportages blijkt is er geen sprake van een cognitieve achterstand, zodat ook de verdachte

kon beseffen dat het prostitueren van een 16-jarige, die (wederom) was weggelopen uit een besloten instelling, niet acceptabel en strafbaar is.

7.3.

Persoonlijke omstandigheden van de verdachte

7.3.1.

Strafblad

De rechtbank heeft acht geslagen op een uittreksel uit de justitiële documentatie van 6 maart 2018, waaruit blijkt dat de verdachte niet eerder is veroordeeld.

7.3.2.

Rapportages

Psychiater drs. J.J.F.M. de Man heeft een rapport over de verdachte opgemaakt, gedateerd 10 oktober 2017. Daarbij zijn de nadien gepleegde feiten zoals tenlastegelegd onder parketnummer 10/754523-17 niet betrokken.

Het rapport houdt onder meer het volgende in:

Bij de verdachte is al op vroege leeftijd sprake van gedragsproblemen in samenhang met agressieregulatieproblemen. Daarvoor is hij op 7-jarige leeftijd bij het RIAGG en daarna op 13-jarige leeftijd bij het RMPI beland.

De verdachte lijdt aan een stoornis uit het autisme spectrum die bekend staat als Multiple complex Developmental Disorder (McDD). Ten gevolge van zijn ontwikkelingsstoornis loopt zijn psychologische rijping achter bij zijn kalenderleeftijd, ook al is er geen sprake van een cognitieve beperking. Snelle en overmatige gehechtheid aan personen is deel van het gedragspatroon. Ook is er sprake van een ernstige verslaving aan cannabis.

De ontwikkelingsstoornis was ten tijde van de feiten in 2016 volledig aanwezig.

De psychiater adviseert de in 2016 gepleegde feiten in verminderde mate toe te rekenen.

Psycholoog drs. B.Y. van Toorn heeft een rapport over de verdachte opgemaakt gedateerd 11 oktober 2017. Ook daarbij zijn de feiten zoals tenlastegelegd onder parketnummer 10/754523-17 niet betrokken.

Dit rapport houdt onder meer het volgende in:

De verdachte lijdt aan McDD. Deze stoornis wordt gekenmerkt door problemen in de sociale interactie, problemen in de emotieregulatie en problemen in het denken. McDD wordt beschouwd als een stoornis waarin kenmerken van autisme, schizofrenie en angststoornissen samenkomen.

De ontwikkeling van sociaal-emotionele vaardigheden van verdachte is achtergebleven bij de kalenderleeftijd. Hij functioneert op een ontwikkelingsleeftijd die passend is bij een adolescent tussen de 13 en 17 jaar. Er kan gesproken worden van een persoonlijkheidstekort. Mede door de ontwikkelingsproblematiek is de verdachte verhoogd gevoelig voor middelenafhankelijkheid. Door het onomkeerbare en chronische karakter van de problematiek is mogelijk levenslang zorg en steun nodig. Geadviseerd wordt om de begeleidingscontacten te continueren en verdachte te behandelen voor het terugdringen van zijn middelengebruik en het vergroten van het maatschappelijk aanpassingsvermogen. De psycholoog adviseert de in 2016 voorgevallen feiten in verminderde mate toe te rekenen.

Psychiater H. Boedhoe heeft de verdachte gezien bij gelegenheid van zijn voorgeleiding naar aanleiding van de in 2017 gepleegde feiten. In zijn rapportage van 12 december 2017 is opgenomen dat hij, gezien de recente dubbelrapportage, geen aanleiding ziet voor het laten opstellen een nieuwe rapportage.

Reclassering Nederland heeft verschillende rapporten over de verdachte opgemaakt, gedateerd 27 november 2017 en 27 februari 2018. Deze rapporten houden onder meer het volgende in: naast de ontwikkelingsstoornis is sprake van zorgwekkend cannabisgebruik. Op bepaalde leefgebieden is sprake van een positieve ontwikkeling. De verdachte wordt begeleid door het FACT-team van Palier. Deze helpen hem onder meer bij het regelen van zijn schulden. De reclassering adviseert een (gedeeltelijk) voorwaardelijke gevangenisstraf op te leggen, met als bijzondere voorwaarden een meldplicht, de verplichting om zich te laten behandelen voor psychische problematiek en verslavingsproblematiek, medewerking aan thuisbegeleiding of opname in een RIBW en een contactverbod met het slachtoffer.

De rechtbank heeft acht geslagen op bovenstaande rapportages.

7.4.

Conclusies van de rechtbank

Gelet op hetgeen de rechtbank hierboven heeft overwogen, komt zij tot de volgende conclusies.

Nu de conclusies van de psychiater en psycholoog gedragen worden door hun bevindingen en door hetgeen ook overigens op de terechtzitting is gebleken, neemt de rechtbank die conclusies over en maakt die tot de hare. Van belang is echter dat hetgeen in november en december 2017 is geschied daarbij niet door de deskundigen is betrokken en - nu de verdachte kort na de gesprekken met de deskundigen alweer in de fout is gegaan - de door hen als matig verhoogd ingeschatte kans op recidive, onjuist is gebleken.

Gezien de omstandigheid dat er sprake is van een chronische stoornis bij de verdachte en in beide periodes sprake is van gelijksoortige feiten, neemt de rechtbank de conclusies van de deskundigen waar het gaat om de toerekenbaarheid van de feiten aan de verdachte ook over ten aanzien van de laatste feiten. Bij de verdachte bestond tijdens het begaan van de feiten een gebrekkige ontwikkeling of ziekelijke stoornis van de geestvermogens in verband waarmee hij in verminderde mate toerekeningsvatbaar wordt geacht.

Gezien de ernst van de feiten kan niet anders worden gereageerd dan met het opleggen van een forse gevangenisstraf. Bij de bepaling van de duur van de gevangenisstraf heeft de rechtbank acht geslagen op straffen die in soortgelijke zaken plegen te worden opgelegd.

Omdat de deskundigen en de reclassering behandeling voor de psychische en verslavingsproblematiek noodzakelijk achten, alsmede blijvende begeleiding, zal de rechtbank een deel van de voorgenomen straf voorwaardelijk opleggen, met de voorwaarden die hierna worden genoemd. Dit voorwaardelijk strafdeel dient er tevens toe de verdachte ervan te weerhouden in de toekomst opnieuw strafbare feiten te plegen.

Gezien het handelen van de verdachte, waarbij hij zich ondanks een contactverbod en duidelijke signalen vanuit verschillende instanties dat zijn handelwijze ontoelaatbaar was, opnieuw schuldig heeft gemaakt aan dergelijke strafbare feiten, moet er ernstig rekening mee moet worden gehouden dat de verdachte wederom een misdrijf zal begaan dat gericht is tegen of gevaar veroorzaakt voor de onaantastbaarheid van het lichaam van een of meer personen. De op te leggen bijzondere voorwaarden, waaronder een contactverbod, de meldplicht, de ambulante behandelverplichting, de mogelijkheid tot opname in een RIBW en het op te leggen reclasseringstoezicht, zullen daarom dadelijk uitvoerbaar worden verklaard.

Om te voorkomen dat het slachtoffer opnieuw met de verdachte wordt geconfronteerd zal aan hem een vrijheidsbenemende maatregel worden opgelegd als bedoeld in artikel 38v van het Wetboek van Strafrecht, inhoudende een contactverbod met het slachtoffer, [naam benadeelde] , geboren op [geboortedatum slachtoffer] 2001.

Nu er ernstig rekening mee moet worden gehouden dat de verdachte opnieuw een strafbaar feit zal plegen of zich belastend zal gedragen jegens het slachtoffer wordt bevolen dat de maatregel dadelijk uitvoerbaar is. Daarnaast acht de rechtbank een langere dan gebruikelijke proeftijd noodzakelijk in verband met het onomkeerbare en chronische karakter van de problematiek van verdachte en de hiervoor gesignaleerde mogelijk levenslange zorg en steun, die verdachte nodig heeft.

Alles afwegend acht de rechtbank de hierna te noemen straf en maatregel passend en geboden.

8 In beslag genomen voorwerpen

8.1.

Standpunt officier van justitie

De officier van justitie heeft gevorderd de in beslag genomen telefoons van de verdachte (Samsung GT-I9301i en een Samsung S5) te onttrekken aan het verkeer. De in beslag genomen telefoon van het slachtoffer (LG K12e) dient aan haar te worden teruggegeven.

8.2.

Beoordeling

De in beslag genomen telefoons van de verdachte zullen worden onttrokken aan het verkeer.

Een aantal van de bewezen feiten zijn met behulp van voornoemde voorwerpen begaan.

Ten aanzien van de in beslag genomen telefoon van het slachtoffer zal een last worden gegeven tot teruggave aan het slachtoffer.

9 Vordering benadeelde partij / schadevergoedingsmaatregel

Als benadeelde partij heeft zich in het geding gevoegd [naam benadeelde] ter zake van de onder parketnummers 10/650121-16 en 10/754523-17 ten laste gelegde feiten. De benadeelde partij vordert een vergoeding van € 5.500,00 aan immateriële schade en een bedrag van € 3.717,52 aan proceskosten.

9.1.

Standpunt officier van justitie

De officier van justitie heeft geconcludeerd tot toewijzing van de vordering.

9.2.

Standpunt verdediging

De verdediging heeft verzocht de vordering niet-ontvankelijk te verklaren. De ter onderbouwing overgelegde jurisprudentie betreft geen vergelijkbare zaken. Ten aanzien van de proceskosten verzoekt de verdediging deze af te wijzen, dan wel te matigen.

9.3.

Beoordeling

Vast is komen te staan dat aan de benadeelde partij door de bewezen verklaarde strafbare feiten, rechtstreeks immateriële schade is toegebracht.

Die schade zal op dit moment op basis van de thans gebleken feiten en omstandigheden naar maatstaven van billijkheid worden vastgesteld op € 3.000,00. De benadeelde partij zal voor het overige niet-ontvankelijk worden verklaard, nu onvoldoende vast staat in hoeverre de ter onderbouwing van de schade gestelde omstandigheden het gevolg zijn van de bewezen verklaarde strafbare feiten en in welke mate deze reeds aanwezig waren.

Nader onderzoek naar de omvang van de vordering zou een uitgebreide nadere behandeling vereisen. De rechtbank is van oordeel dat de nadere behandeling van dit deel van de vordering een onevenredige belasting van het strafproces zou vormen. Dit deel van de vordering kan derhalve slechts bij de burgerlijke rechter worden aangebracht.

De benadeelde partij heeft gevorderd het te vergoeden bedrag te vermeerderen met wettelijke rente. De rechtbank bepaalt dat het te vergoeden schadebedrag vermeerderd wordt met wettelijke rente vanaf 8 december 2017.

Nu de vordering van de benadeelde partij (in overwegende mate) zal worden toegewezen, zal de verdachte worden veroordeeld in de kosten door de benadeelde partij. Omtrent de gevorderde proceskosten stelt de rechtbank voorop dat redelijke uitleg van artikel 592a Sv meebrengt dat bij de begroting daarvan dezelfde maatstaf wordt gehanteerd als in civiele procedures waarin doorgaans het zogenoemde liquidatietarief wordt gehanteerd (zoals neergelegd in het op rechtspraak.nl gepubliceerde ‘Salarissen in rolzaken kanton’ of in het ‘Liquidatietarief rechtbanken en hoven’). De rechtbank ziet in deze zaak geen aanleiding daarvan af te wijken. De kosten worden dan ook begroot op (2 punten x tarief € 200,00 =) €400,00.

9.4.

Conclusie

De verdachte moet de benadeelde partij een schadevergoeding betalen van € 3.000,00, vermeerderd met de wettelijke rente en kosten als hieronder in de beslissing vermeld.

Tevens wordt oplegging van de hierna te noemen maatregel als bedoeld in artikel 36f van het Wetboek van Strafrecht passend en geboden geacht.

10 Toepasselijke wettelijke voorschriften

Gelet is op 14a, 14b, 14c, 36b, 36d, 36f, 38v, 38w, 56, 240b, 245, 273f, 279, 280 van het Wetboek van Strafrecht.

11 Bijlagen

De in dit vonnis genoemde bijlagen maken deel uit van dit vonnis.

12 Beslissing

De rechtbank:

verklaart niet bewezen, dat de verdachte het onder 2 ten laste gelegde feit onder parketnummer 10/754523-17 heeft begaan en spreekt de verdachte daarvan vrij;

verklaart bewezen, dat de verdachte het 1 tot en met 3 ten laste gelegde onder parketnummer 10/650121-16, alsmede het onder 1 en 3 ten laste gelegde onder parketnummer 10/754523-17, zoals hiervoor omschreven, heeft begaan;

verklaart niet bewezen hetgeen aan de verdachte meer of anders ten laste is gelegd dan hiervoor bewezen is verklaard en spreekt de verdachte daarvan vrij;

stelt vast dat het bewezen verklaarde oplevert de hiervoor vermelde strafbare feiten;

verklaart de verdachte strafbaar;

veroordeelt de verdachte tot een gevangenisstraf voor de duur van 42 (tweeënveertig) maanden,

bepaalt dat van deze gevangenisstraf een gedeelte, groot 12 (twaalf) maanden niet ten uitvoer zal worden gelegd, tenzij de rechtbank later anders mocht gelasten, omdat de veroordeelde voor het einde van de proeftijd, die hierbij wordt gesteld op 5 jaar, na te melden voorwaarden overtreedt;

stelt als algemene voorwaarden:

 • -

  de veroordeelde zal zich vóór het einde van de proeftijd niet aan een strafbaar feit schuldig maken;

 • -

  de veroordeelde zal ten behoeve van het vaststellen van zijn identiteit medewerking verlenen aan het nemen van één of meer vingerafdrukken of een identiteitsbewijs als bedoeld in artikel 1 van de Wet op de identificatieplicht ter inzage aanbieden;

 • -

  de veroordeelde zal medewerking verlenen aan reclasseringstoezicht, de medewerking aan huisbezoeken daaronder begrepen;

stelt als bijzondere voorwaarden:

1. de veroordeelde zal zich melden bij Reclassering Nederland, zolang en frequent als die

reclasseringsinstelling noodzakelijk vindt;

2. de veroordeelde zal zich onder ambulante behandeling stellen voor zijn psychische problematiek en verslavingsproblematiek bij de Forensische Polikliniek van Palier te Rotterdam of een soortgelijke ambulante forensische zorginstelling en zal zich houden aan de aanwijzingen die hem in het kader van die behandeling door of namens de instelling dan wel behandelaar zullen worden gegeven;

3. de veroordeelde wordt verplicht om medewerking te verlenen aan opname in een RIBW van Stichting Pameijer of een soortgelijke instelling, indien en zolang de reclassering dit noodzakelijk acht;

4. de veroordeelde verleent zijn medewerking aan een psychiatrisch consult indien de reclassering dit noodzakelijk acht.

geeft aan genoemde reclasseringsinstelling opdracht toezicht te houden op de naleving van de voorwaarden en de veroordeelde ten behoeve daarvan te begeleiden;

beveelt dat de onder nummers 1,2,3 en 4 genoemde bijzondere voorwaarden en het aan genoemde reclasseringsinstelling opgedragen toezicht dadelijk uitvoerbaar zijn;

beveelt dat de tijd die door de veroordeelde voor de tenuitvoerlegging van deze uitspraak in verzekering en in voorlopige hechtenis is doorgebracht, bij de uitvoering van de opgelegde gevangenisstraf in mindering wordt gebracht, voor zover deze tijd niet reeds op een andere vrijheidsstraf in mindering is gebracht;


legt de veroordeelde op de maatregel strekkende tot beperking van de vrijheid voor de

duur van 5 jaren, inhoudende dat de veroordeelde wordt bevolen:

- de verplichting zich te onthouden van direct of indirect contact met [naam slachtoffer] , geboren op [geboortedatum slachtoffer] 2001;

beveelt dat, voor het geval de veroordeelde niet aan de maatregel voldoet, vervangende hechtenis zal worden toegepast;

bepaalt dat voor iedere keer dat niet aan de maatregel wordt voldaan vervangende hechtenis wordt toegepast voor de duur van twee weken, met een totale duur van ten hoogste zes maanden;

beveelt dat de maatregel dadelijk uitvoerbaar is;

beslist ten aanzien van de voorwerpen, geplaatst op de lijst van inbeslaggenomen en nog niet teruggegeven voorwerpen, als volgt:

- verklaart onttrokken aan het verkeer: twee telefoons (Samsung GT-I9301i en een Samsung S5);

- gelast de teruggave aan het slachtoffer van: een telefoon (LG K12e).

veroordeelt de verdachte om tegen behoorlijk bewijs van kwijting aan de benadeelde partij [naam benadeelde] , te betalen een bedrag van € 3.000,00 (zegge: drieduizend euro), aan immateriële schade, te vermeerderen met de wettelijke rente hierover vanaf 8 december 2017 tot aan de dag der algehele voldoening;

verklaart de benadeelde partij niet-ontvankelijk in het resterende deel van de vordering; bepaalt dat dit deel van de vordering slechts kan worden aangebracht bij de burgerlijke rechter;

veroordeelt de verdachte in de proceskosten door de benadeelde partij gemaakt, tot op heden aan de zijde van de benadeelde partij begroot op € 400,00, aan salaris voor de advocaat;

legt aan de verdachte de maatregel tot schadevergoeding op, inhoudende de verplichting aan de staat ten behoeve van de benadeelde partij [naam benadeelde] te betalen € 3.000 (hoofdsom, zegge: drieduizend euro), vermeerderd met de wettelijke rente vanaf 8 december 2017 tot aan de dag van de algehele voldoening; beveelt dat bij gebreke van volledige betaling en volledig verhaal van het bedrag van € 3.000,00 vervangende hechtenis zal worden toegepast voor de duur van 40 (veertig) dagen; toepassing van de vervangende hechtenis heft de betalingsverplichting niet op;

Heft op het geschorste bevel voorlopige hechtenis in de zaak met parketnummer 10/650121-16.

Dit vonnis is gewezen door:

mr. W.L. van der Bijl-de Jong, voorzitter,

en mrs. W.H.J. Stemker Köster en W.J. Loorbach, rechters,

in tegenwoordigheid van mr. L.M. van Herwijnen, griffier,

en uitgesproken op de openbare terechtzitting van deze rechtbank op de datum die in de kop van dit vonnis is vermeld.

De voorzitter is buiten staat dit vonnis mede te ondertekenen.

Bijlage I

Tekst tenlastelegging

Parketnummer: 10/650121-16

1.

hij in of omstreeks de periode van 18 augustus 2016 tot en met 21 augustus 2016 te Rotterdam en/of Ridderkerk en/of Vlaardingen, althans in Nederland, tezamen en in vereniging met anderen of een ander, althans alleen,

opzettelijk een minderjarige, te weten [naam slachtoffer] (geboren [geboortedatum slachtoffer]

2001), heeft onttrokken (gehouden) aan het over de minderjarige gestelde

gezag of aan het opzicht van degene die dat gezag desbevoegd over die

minderjarige(n) uitoefende,

immers heeft verdachte aldaar toen tezamen en in vereniging met anderen of een ander, althans alleen, voornoemde [naam slachtoffer] , op dat moment onder gezag staande van [naam gezaghebbende] , althans een ander dan verdachte,

opzettelijk en zonder instemming van voornoemde [naam gezaghebbende] voornoemde [naam slachtoffer] gebracht en/of doen brengen naar en/of gelaten op een bij voornoemde [naam gezaghebbende] onbekende plaats (waardoor de uitoefening van het gezag door voornoemde [naam gezaghebbende] onmogelijk was geworden en/of bleef),

en/of

hij in of omstreeks de periode van 18 augustus 2016 tot en met 21 augustus 2016 te Rotterdam en/of Ridderkerk en/of Vlaardingen, althans in Nederland, tezamen en in vereniging met anderen of een ander, althans alleen,

[naam slachtoffer] , die onttrokken is aan het opzicht van degene die dit

desbevoegd over haar uitoefent, aan de nasporing van de ambtenaren van de

justitie of politie heeft onttrokken,

immers heeft verdachte daar toen, genoemde [naam slachtoffer] , terwijl zij onttrokken was aan het opzicht, uitgeoefend door [naam gezaghebbende] en/of stichting [naam stichting] , ondergebracht op het adres [adres] te Vlaardingen;

2.

hij in of omstreeks de periode van 1 april 2016 t/m 21 augustus 2016 te

Vlaardingen en/of Rotterdam, althans in Nederland, meermalen, althans eenmaal, met iemand die de leeftijd van twaalf jaren maar nog niet die van zestien had

bereikt, te weten met [naam slachtoffer] (geboren op [geboortedatum slachtoffer] 2001),

buiten echt ontuchtige handelingen heeft gepleegd die bestonden uit of mede

bestonden uit het seksueel binnendringen van het lichaam van die [naam slachtoffer]

, namelijk het (telkens):

- brengen en/of houden van zijn, verdachtes, vinger(s) in de vagina, althans tussen de schaamlippen, van die [naam slachtoffer] en/of

- brengen en/of houden van zijn, verdachtes, tong in de vagina, althans tussen de schaamlippen, van die [naam slachtoffer] en/of

- brengen en/of houden van zijn, verdachtes, penis in de vagina van die [naam slachtoffer] en/of

- brengen en/of houden van zijn, verdachtes, penis in de mond van die [naam slachtoffer] , althans het zich laten pijpen door die [naam slachtoffer] ;

3.

hij op een of meer tijdstippen in of omstreeks de periode van 14 mei 2016 tot

en met 21 augustus 2016 te Schiedam en/of Rotterdam, althans in Nederland, meermalen, althans eenmaal, telkens

afbeeldingen, te weten foto's en/of video's en/of films - en/of (een)

gegevensdrager(s), bevattende afbeeldingen - te weten een telefoon (Samsung

GT-I9301I), van seksuele gedragingen, waarbij iemand die kennelijk de leeftijd

van achttien jaar nog niet had bereikt, is betrokken of schijnbaar is

betrokken,

heeft verworven en/of in bezit gehad en/of vervaardigd en/of zich daartoe

door middel van een geautomatiseerd werk en/of met gebruikmaking van een

communicatiedienst de toegang heeft verschaft

welke seksuele gedragingen - zakelijk weergegeven - bestonden uit:

het met de/een vinger(s) en/of hand(en) en/of penis vaginaal penetreren van

het lichaam van een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet had bereikt en/of het met de/een vinger(s) en/of hand(en) en/of voorwerp(en) (te weten een

(haar)borstel) vaginaal penetreren van het lichaam van een persoon door een

persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet had bereikt ( [naam bestand 1] en [naam bestand 2] )

en/of

het met de/een vinger(s) en/of hand(en) en/of penis betasten en/of aanraken

van het geslachtsdeel en/of borsten van een persoon die kennelijk de leeftijd

van 18 jaar nog niet had bereikt en/of het met de/een vinger(s) en/of hand(en) en/of voorwerp(en) (te weten een

(haar)borstel) betasten en/of aanraken van het geslachtsdeel van een persoon

door een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet had bereikt ( [naam bestand 3] ; [naam bestand 4] )

en/of

het geheel naakt (laten) poseren van/door een persoon die kennelijk de

leeftijd van 18 jaar nog niet had bereikt, waarbij deze persoon poseert in

een (erotisch getinte) houding (op een wijze) die niet bij haar leeftijd past

en/of door het camerastandpunt en/of de (onnatuurlijke) pose(s) van deze

persoon en/of uitsnede van de foto's/films nadrukkelijk het (ontblote)

geslachtsdeel en/of borsten en/of billen van die persoon in beeld gebracht

worden, (waarbij) de afbeelding (aldus) een onmiskenbaar sekusele strekking

heeft en/of strekt tot seksuele prikkeling ( [naam bestand 5] ) en hij aldus van het plegen van dit misdrijf een gewoonte heeft gemaakt;

Parketnummer: 10/754523-17

1.

hij op één of meer tijdstip(pen) in of omstreeks de periode van 20 november 2017

tot en met 8 december 2017 te Schiedam, althans in Nederland

(lid 1 sub 2)

een ander, te weten [naam slachtoffer] , geboren op [geboortedatum slachtoffer] 2001,

heeft geworven, vervoerd, overgebracht, gehuisvest en/of opgenomen, met het oogmerk

van uitbuiting van die [naam slachtoffer] , terwijl die [naam slachtoffer] de

leeftijd van achttien jaren nog niet had bereikt, en/of

(lid 1 sub 5)

die [naam slachtoffer] ertoe heeft gebracht zich beschikbaar te stellen tot

het verrichten van seksuele handelingen met of voor een derde tegen betaling,

dan wel ten aanzien van die [naam slachtoffer] enige handeling heeft

ondernomen waarvan hij wist of redelijkerwijs moest vermoeden dat die [naam slachtoffer]

zich daardoor beschikbaar zou stellen tot het verrichten van die handelingen, terwijl die [naam slachtoffer] de leeftijd van achttien jaren nog niet had bereikt, en/of

(lid 1 sub 8)

opzettelijk voordeel heeft getrokken uit seksuele handelingen van die [naam slachtoffer]

met of voor een derde tegen betaling, terwijl die [naam slachtoffer] de leeftijd van achttien jaren nog niet had bereikt,

immers heeft/is hij,

- die [naam slachtoffer] gehuisvest en/of opgenomen in zijn, verdachtes,

woning ( [adres delict] , te Schiedam), en/of

- met die [naam slachtoffer] een (liefdes)relatie aangegaan, en/of

- misbruik gemaakt van het uit de feitelijke verhoudingen voortvloeiende

overwicht en/of zijn fysieke en/of psychische en/of emotionele overwicht,

en/of

- voorgesteld dat die [naam slachtoffer] bij hem thuis klanten kon ontvangen,

en/of

- ( seksueel getinte) foto's en/of afbeeldingen van die [naam slachtoffer] gemaakt,

en/of

- een profiel voor die [naam slachtoffer] aangemaakt op de chatsite "Chatgirl.nl", althans op een chatsite/website,

en/of

- ( een) klant(en) voor die [naam slachtoffer] in zijn, verdachtes, woning ontvangen,

en/of

- gezegd dat hij, verdachte, in de buurt zou blijven voor de veiligheid, en/of

in de buurt gebleven wanneer die [naam slachtoffer] klanten had en/of

- ( meermalen) (onveilige) seks gehad met die [naam slachtoffer] , en/of

- die [naam slachtoffer] opgedragen het door haar verdiende geld (gedeeltelijk) aan hem, verdachte, af te geven.

2.

hij op of omstreeks de periode van 20 november 2017 tot en met 9 december 2017,

Schiedam, althans in Nederland, opzettelijk een minderjarige, te weten [naam slachtoffer] , geboren op [geboortedatum slachtoffer] 2001, heeft onttrokken aan het wettig over die minderjarige gestelde gezag (te weten het gezag dat haar ouders hadden) en/of aan het opzicht van degene die dat gezag desbevoegd over die minderjarige uitoefende (te weten instelling [naam instelling] , onderdeel van Lucertis Geestelijke gezondheidszorg),

immers heeft hij, verdachte toen en daar die [naam slachtoffer] opgehaald

en/of

meegenomen naar zijn huis en/of die [naam slachtoffer] onderdak geboden in

zijn huis en/of die [naam slachtoffer] zodanig feitelijk buiten de invloedssfeer van haar ouders en/of [naam instelling] , gebracht, dat de uitoefening van het gezag door die ouders en/of [naam instelling] onmogelijk was geworden

3.

hij op één of meer tijdstippen in of omstreeks de periode van 16 februari 2017

tot en met 8 december 2017 te Schiedam en/of Rotterdam, althans in Nederland,

(een) (aantal) afbeelding(en), te weten (ongeveer) 2 filmbestanden en/of (ongeveer) 28 afbeeldingen/foto's en/of een gegevensdrager (te weten een telefoon) bevattende één of meer afbeeldingen heeft verspreid en/of vervaardigd en/of ingevoerd en/of uitgevoerd en/of verworven en/of in bezit heeft gehad, terwijl op die filmbestanden en/of afbeelding(en)/foto's (telkens) (een) seksuele gedraging(en) zichtbaar is/zijn, waarbij (telkens) een persoon die kennelijk de leeftijd van achttien jaar nog niet had bereikt

was betrokken of schijnbaar was betrokken,

welke voornoemde seksuele gedraging(en) (telkens) bestonden uit (onder meer):

het geheel of gedeeltelijk naakt (laten) poseren van een persoon die kennelijk

de leeftijd van 18 jaren nog niet heeft bereikt, waarbij door het

camerastandpunt en/of (onnatuurlijke) pose en/of wijze van kleden van die

persoon nadrukkelijk de (ontblote) geslachtsdelen in beeld gebracht worden

((onder meer) nummers WA0020 en/of WA0038 en/of WA0021 en/of WA0039 en/of

WA0022 en/of WA0040, pagina 187 en/of nummer WA0007 en/of WA0008, pagina 188

van het proces-verbaal( [proces-verbaalnummer] , documentcode [code document 1] ))

en/of

het (laten) vasthouden en/of in de mond (laten) nemen van de stijve penis van

(een) volwassen man(nen) door een persoon die kennelijk de leeftijd van 18

jaar nog niet heeft bereikt ((onder meer) filmbestand(en) [naam bestand 6]

en/of [naam bestand 7] , pagina 186 van het proces-verbaal ( [proces-verbaalnummer] ,

documentcode [code document 1] ))

en/of

het betasten en/of likken van de vagina en/of het houden van (een) vinger(s)

tussen de schaamlippen en/of drukken van een stijve penis in/tegen de vagina

en/of de billen van een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaren nog

niet heeft bereikt ((onder meer) nummer WA0022 en/of WA0040, pagina 187

filmbestand [naam bestand 6] , pagina 186 van het proces-verbaal

( [proces-verbaalnummer] , documentcode [code document 1] ))

en/of

het vaginaal en/o£ anaal penetreren (met de penis en/of vinger(s)) door (een)

volwassen man(nen) van het lichaam van een persoon die kennelijk de leeftijd

van 18 jaar nog niet heeft bereikt ((onder meer) filmbestand{en)

[naam bestand 8] en/o£ [naam bestand 9] , pagina 186 van het

proces-verbaal ( [proces-verbaalnummer] , documentcode [code document 2] )).