Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBROT:2018:3789

Instantie
Rechtbank Rotterdam
Datum uitspraak
28-03-2018
Datum publicatie
06-08-2018
Zaaknummer
C/10/545337 / KG ZA 18-191
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Kort geding
Inhoudsindicatie

Kort geding. Geldvordering deels toegewezen. Meerdere niet. Bij maandelijkse afname van minder goederen een lagere betalingsverplichting? Uitleg overeenkomst (Haviltex).

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

vonnis

RECHTBANK ROTTERDAM

Team handel en haven

zaaknummer / rolnummer: C/10/545337 / KG ZA 18-191

Vonnis in kort geding van 28 maart 2018

in de zaak van

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

AGENDUM MANAGEMENT INFORMATIE B.V.,

gevestigd te Amsterdam, kantoorhoudende te Rotterdam,

eiseres,

advocaten mr. P.J.B. Heemskerk en Y. Geryszewski te Rotterdam,

tegen

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

EGIS PARKING SERVICES B.V.,

gevestigd te Amsterdam,

gedaagde,

advocaten mr. J.M. de Heer en D.J. Bergkotte te Rotterdam.

Partijen zullen hierna Agendum en Egis Parking genoemd worden.

1 De procedure

1.1.

Het verloop van de procedure blijkt uit:

 • -

  de dagvaarding van 27 februari 2018

 • -

  de akte wijziging en vermindering van eis tevens houdende producties, van Agendum

 • -

  de overigens overgelegde producties

 • -

  de mondelinge behandeling op 14 maart 2018

 • -

  de pleitnota van Agendum

 • -

  de pleitnota van Egis Parking.

1.2.

Ten slotte is vonnis bepaald.

2 De feiten

2.1.

Het Franse bedrijf Egis Projects S.A. (hierna: Egis Projects) is één van de aandeelhouders in Egis Parking. Een andere houder van aandelen in Egis Parking is het bedrijf ARS Traffic & Transport Technology B.V. (hierna: ARS).

2.2.

Egis Projects heeft in 2014 ingeschreven op een aanbesteding van de gemeente Amsterdam voor het verlenen van parkeerdiensten, waaronder in ieder geval controle op betaald straatparkeren en het beheer en onderhoud van parkeermeters. Egis Projects is als winnende inschrijver uit de bus gekomen bij deze aanbesteding. Egis Parking is opgericht om te fungeren als de vennootschap die de parkeerdiensten feitelijk gaat leveren aan de gemeente Amsterdam.

2.3.

Egis Projects heeft Agendum benaderd voor (samengevat) de levering van software en applicaties die nodig zijn ter uitvoering van de door Egis Parking te leveren parkeerdiensten.

2.4.

Agendum heeft Egis Projects vertrouwelijke informatie verstrekt over de werking van de door Agendum haar, Agendum, te leveren software. Tussen Agendum en Egis Projects is overeengekomen dat de desbetreffende informatie geheim zou worden gehouden. Dit is vastgelegd in een tussen deze partijen gesloten Non-Disclosure Agreement (‘NDA’) van 7 januari 2015.

2.5.

Egis Projects heeft Agendum in een e-mailbericht van 15 januari 2015 het volgende meegedeeld:

“Thanks for the meeting yesterday. It was valuable.

You will find enclosed then nda signed by our CEO.

Next step now is exclusivity. We propose an exclusivity during the Amsterdam tender period. In case Egis has a nogo for Amsterdam, exclusivity is cancelled, freeing Agendum. On the over hand, Egis gives exclusivity in France for a two year period.”

2.6.

Egis Projects heeft in een e-mailbericht van 9 februari 2015 aan Agendum, met als onderwerp de te sluiten overeenkomst, onder andere medegedeeld:

“Agendum will give a final price […] Agendum will be the exclusive subcontractor to perform the agreed scope of services in the contract period (by subsequent agreed extensions)”

2.7.

De Hoofdovereenkomst tussen de gemeente Amsterdam en Egis Parking is gesloten op 9 oktober 2015. De Hoofdovereenkomst begint op 1 januari 2016 en loopt door tot 31 december 2019, met een verlengingsmogelijkheid tot 31 december 2023. In de aanhef van de Hoofdovereenkomst staat onder meer:

“EGIS intends to use the Saas-solutions and services of Agendum for the performance of its obligations under the Prime Contract.”

2.8.

Agendum heeft aan Egis Parking en/ of Egis Projects in oktober 2015 een offerte gestuurd. In die offerte staat onder meer:

“Starting point is that Egis will use the (same) scan vehicles and hand-held computers and associated applications that are currently in use in Amsterdam.

[…]

We base these calculations on a long-term intensive cooperation…”

2.9.

Tussen Agendum, Egis Parking en Egis Projects is op 1 januari 2016 een driepartijenovereenkomst gesloten, genaamd de Service Agreement. In de Service Agreement worden Egis Parking en Egis Projects gezamenlijk aangeduid als: EGIS.

2.10.

De Service Agreement bepaalt onder meer, deels samengevat:

- op de overeenkomst is Nederlands recht toepasselijk (artikellid 28.1),

- de broncode van de software van Agendum wordt in escrow gestort (artikellid 11.1)

- partijen zijn verplicht mediation te beproeven, indien zij een geschil hebben dat zij niet in onderling overleg kunnen oplossen (artikellid 28.2),

- partijen hebben, indien het geschil niet is opgelost binnen 30 dagen na benoeming van de mediator, de keuzemogelijkheid om het geschil hetzij voor te leggen aan de bevoegde rechter hetzij aan arbiters van de ICC in Parijs (artikelleden 28.3 t/m 28.5).

2.11.

Artikel 7 aanhef en lid 1 van de Service Agreement bepalen:

7 OBLIGATIONS OF EGIS

7.1

EGIS shall only use the Services provided by Agendum within the boundaries of the municipality of Amsterdam.”

2.12.

De Service Agreement gaat vergezeld van een aantal bijlagen, waaronder:

-bijlage 5, ter zake van de tarieven van Agendum, waarin onder meer staat:

2. SCANMAN

Below the costs of the SCANMAN as described in Schedule 1:

Subject

Yearly Costs

Basis including 1 scan vehicle

€ 56.235,00

Cost for each additional scan vehicle

€ 16.992,00

User interface Scan Genius per vehicle

€ 3.540,00

Desk Force

Fixed amount (includes 1 scan vehicle)

€ 9.250,00

Per scan vehicle

€ 2.850,00

Ticket Server Gateway

€ 30.000,00

Process optimization (72 hours € 88)

€ 6.336,00

Subject

Costs

Use of Extra Scan Vehicle max. 21 days per year

€ 1.200,00

Cost for each additional day

€ 125,00

3 PLANMAN

Below the costs of the PLANMAN as described in Schedule 2:

Subject

Yearly Costs

Base including 1 scan vehicle

€ 27.155,00

Cost for each additional scan vehicle

€ 2.250,00

…”

- een bijlage 9, genaamd “Schedule 9 - Transition at the end of the agreement.”

2.13.

Egis Parking heeft Agendum op 2 januari 2018 telefonisch medegedeeld dat zij, Egis Parking, voortaan niet meer de software van Agendum zal gebruiken voor de parkeerhandhaving in Amsterdam, maar software die ontwikkeld is door haar aandeelhouder ARS, zodat Egis Parking niet langer de bedragen zal betalen die Egis Parking krachtens de overeenkomst met Agendum maandelijks verschuldigd is voor het gebruik van de software van Agendum.

2.14.

Tussen partijen hebben besprekingen plaats gevonden en tussen hen is gecorrespondeerd over de telefonische mededeling van Egis Parking van 2 januari 2018. Onder meer heeft de raadsman van Agendum bij brief van 12 januari 2018 Egis Parking gesommeerd tot volledige nakoming van de Service agreement. Egis Parking heeft hieraan geen (volledig) gevolg gegeven.

3 Het geschil

3.1.

Agendum vordert na wijziging en vermindering van eis, bij vonnis steeds voor zover mogelijk uitvoerbaar bij voorraad,

1. primair:

- Egis Parking te gebieden haar verplichtingen voortvloeiende uit de Overeenkomst

onverkort en volledig na te komen, waaronder, maar niet beperkt tot:

(i) het gebruiken van Agendum’s software voor de parkeerhandhaving door Egis Parking in Amsterdam (in plaats van ARS’ software of de software van andere partijen die soortgelijke functies vervullen), en

(ii) het maandelijks betalen van € 25.927,60 inclusief btw aan vaste vergoeding voor Agendum’s software en € 2.040,49 inclusief btw voor iedere scan-auto die Egis Parking voor parkeerhandhaving in Amsterdam gebruikt (verminderd met € 364,09 inclusief btw die Agendum niet in rekening brengt, indien het een SCANaCAR scan-auto betreft), inclusief de contractuele rente waar Agendum wegens te late betaling door Egis Parking recht op heeft; en

- Egis Parking te gebieden om de facturen d.d. 4 januari 2018 en 30 januari 2018

(bijgevoegd als productie 29), inclusief de contractuele rente waar Agendum

wegens te late betaling door Egis Parking recht op heeft, binnen 72 uur na dagtekening van het vonnis volledig aan Agendum te voldoen; en

- Egis Parking te gebieden om de facturen d.d. 7 maart 2018 en 9 maart 2018

(bijgevoegd als productie 30), uiterlijk op respectievelijk 7 april 2018 en 9 april 2018 aan Agendum te voldoen; en

- te bepalen dat Egis Parking een dwangsom verbeurt van € 25.000,-, althans een door de voorzieningenrechter in goede justitie te bepalen dwangsom, voor iedere dag of gedeelte van een dag dat Egis Parking na betekening van dit

vonnis geen uitvoering geeft aan de veroordeling in kort geding tot nakoming van

de Overeenkomst; en

2 subsidiair:

- Egis Parking te veroordelen tot betaling van de schade die Agendum lijdt en in

de toekomst zal lijden als gevolg van het door Egis Parking tekortschieten in de nakoming van Egis Parking’ verplichtingen jegens Agendum; en

en

3 primair en subsidiair:

- Egis Parking hoofdelijk te veroordelen tot betaling aan Agendum:

(a) aan buitengerechtelijke incassokosten als bedoeld in artikel 6:96 lid 2 aanhef en

onder c, vooralsnog conform artikel 2 Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke

incassokosten begroot op € 1.877,60, te vermeerderen met de wettelijke rente

vanaf de vijftiende dag na dagtekening van het vonnis tot de dag der algehele

voldoening; en

(b) de kosten van deze procedure met bepaling dat, als deze kosten niet binnen

veertien dagen na de dagtekening van het in dezen te wijzen vonnis worden

voldaan, daarover vanaf de vijftiende dag na dagtekening van het vonnis wettelijke

rente is verschuldigd; en

(c) aan nakosten een bedrag van € 131,- zonder betekening, verhoogd met een

bedrag van € 68,- in geval van betekening, met bepaling dat, als deze kosten niet

binnen veertien dagen na de dagtekening van het in dezen te wijzen vonnis worden

voldaan, daarover vanaf de vijftiende dag na dagtekening van het vonnis wettelijke

rente is verschuldigd.

Agendum stelt daartoe, samengevat, het volgende.

3.2.

Ten onrechte weigert Egis Parking de overeenkomst nog langer volledig na te komen. Agendum betwist (op uitvoerige wijze) dat zij de overeenkomst niet goed zou zijn nagekomen. Volgens Agendum handelt niet zij, maar juist Egis Parking in strijd met de overeenkomst: tussen partijen is exclusiviteit overeengekomen, in die zin dat Egis Parking alleen de software van Agendum mag gebruiken. Toch gebruikt Egis Parking andere software. Agendum heeft het vermoeden dat Egis Parking haar eigen software heeft vervaardigd met behulp van de vertrouwelijke informatie van Agendum, waarvan Egis Parking op oneigenlijke wijze kennis heeft genomen.

Agendum heeft een spoedeisend belang. De kosten van Agendum lopen door maar zij ontvangt thans opeens € 29.222,59 minder per maand. De liquiditeit van Agendum staat onder druk en haar voortbestaan loopt gevaar.

3.3.

Egis Parking voert verweer.

3.4.

Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

4 De beoordeling

4.1.

De overeenkomst der partijen (de Service Agreement) bevat een forumkeuzebeding voor de bevoegde rechter van de rechtbank Amsterdam. Partijen stemmen (echter) in met behandeling van de onderhavige zaak door de voorzieningenrechter van de rechtbank Rotterdam.

4.2.

Gelet op de aard van het middel van mediation staat het partijen bij een mediationovereenkomst te allen tijde vrij hun medewerking aan overeengekomen mediation te onthouden, dan wel die om hen moverende redenen te beëindigen (HR 20 januari 2006, ECLI:NL:HR:2006:AU3724). Hierop stuit af het verweer van Egis Parking dat Agendum zich niet tot de burgerlijke rechter had mogen wenden voordat mediation was beproefd.

Dit oordeel heeft des te meer te gelden nu het hier om een kort gedingprocedure gaat. In geval sprake is van een spoedeisend belang dat een voorziening bij voorraad vergt, dient nog eerder dan in een bodemprocedure aangenomen te worden dat de toegang tot de burgerlijke rechter gewaarborgd moet blijven, ongeacht of mediation en/of arbitrage is overeengekomen (vgl. art. 1022a Rv.).

4.3.

De vordering van Agendum, die strekt tot nakoming van de overeenkomst, is mede een geldvordering, aangezien er ook betaling van maandelijkse bedragen wordt gevorderd.

4.4.

Met betrekking tot een voorziening in kort geding, bestaande in veroordeling tot betaling van een geldsom, is terughoudendheid op zijn plaats. De rechter zal daarbij niet alleen hebben te onderzoeken of het bestaan van een vordering van de eiser op de gedaagde voldoende aannemelijk is, maar ook of daarnaast sprake is van feiten en omstandigheden die meebrengen dat uit hoofde van onverwijlde spoed een onmiddellijke voorziening is vereist, terwijl de rechter in de afweging van de belangen van partijen mede zal hebben te betrekken de vraag naar - kort gezegd - het risico van onmogelijkheid van terugbetaling, welk risico kan bijdragen tot weigering van de voorziening.

4.5.

De voorzieningenrechter ziet geen reden om te twijfelen aan de juistheid van de stelling van Agendum dat zij de door haar gevorderde bedragen dringend nodig heeft. Dit is ook niet gemotiveerd betwist. Daarmee is het spoedeisend belang van de geldvordering gegeven.

4.6.

Egis Parking heeft ter zitting erkend dat zij ook thans nog een bedrag van € 15.739,- per maand verschuldigd is aan Agendum. Egis Parking betwist slechts de verschuldigdheid van het meerdere boven deze € 15.739,- per maand. Desgevraagd ter zitting kon Egis Parking geen goede verklaring geven waarom zij de € 15.739,- per maand niet alvast had betaald. Zij verklaarde slechts dat zij dit had kunnen doen maar dat zij dit niet gedaan heeft. Daarop zal in ieder geval toegewezen worden de erkend verschuldigde € 15.739,- per maand. Een restitutierisico is niet aan de orde omdat de verschuldigdheid van dit bedrag vast staat.

4.7.

Over het meerdere boven deze € 15.739,- wordt als volgt geoordeeld.

4.8.

Agendum stelt dat Egis Parking ontevreden is over de prestaties van Agendum. Ter zitting bleek dat die stelling weliswaar feitelijk juist is, maar juridisch irrelevant. Egis Parking beroept zich immers niet op enige tekortkoming zijdens Agendum. Egis Parking voert als enige verweer (in deze procedure) dat zij het contractuele recht heeft om minder te betalen omdat zij thans minder goederen dan voorheen afneemt van Agendum. Egis Parking beroept zich dus (bijvoorbeeld) niet op ontbinding, opschorting en/of opzegging van de overeenkomst.

4.9.

Dit beperkt het geding in hoofdzaak tot de vraag of de overeenkomst der partijen wel of niet inhoudt dat Egis Parking maandelijks minder hoeft te betalen indien zij minder goederen afneemt van Agendum. Met name is het daarbij de vraag of Egis Parking contractueel gehouden is om geen andere software te gebruiken dan die van Agendum.

4.10.

De betekenis van een omstreden beding in een schriftelijke overeenkomst moet door de rechter worden vastgesteld aan de hand van hetgeen partijen over en weer hebben verklaard en uit elkaars verklaringen en gedragingen overeenkomstig de zin die zij daaraan in de gegeven omstandigheden redelijkerwijs mochten toekennen, hebben afgeleid en van hetgeen zij te dien aanzien redelijkerwijs van elkaar mochten verwachten. Uit een en ander volgt dat redelijkheid en billijkheid hierbij een rol spelen.

4.11.

Het is onvoldoende aannemelijk dat het standpunt van Agendum juist is. Er zijn weliswaar argumenten die pleiten ten voordele van Agendum, maar er zijn ook argumenten die pleiten ten voordele van Egis Parking. Er zal een uitgebreider onderzoek naar feiten en waarschijnlijk ook bewijslevering nodig zijn om aan te tonen wat de inhoud van de overeenkomst is. Daartoe leent een kort gedingprocedure zich niet. In dit oordeel wordt het volgende meegewogen.

4.12.

Beide partijen beroepen zich op artikel 7.1 van de Service Agreement, waarin staat:

7.1

EGIS shall only use the Services provided by Agendum within the boundaries of the municipality of Amsterdam.”

Deze zinsnede zou kúnnen betekenen, zoals Egis Parking met juistheid aanvoert: Egis Parking mag de goederen/ diensten/ software van Agendum alleen binnen de gemeente Amsterdam gebruiken. Oftewel: als Egis Parking de software van Agendum ook in een andere gemeente dan Amsterdam zou willen gebruiken dan is zij daartoe op basis van het bestaande contract niet gerechtigd.

Volgens Agendum wordt met deze zin iets anders bedoeld, namelijk: Egis Parking mag alleen de software van Agendum gebruiken. Ook dit kán juist zijn. Maar zeker is het niet, in ieder geval niet voldoende zeker om een voorziening in kort geding te treffen. Ten nadele van het standpunt van Agendum pleit dat hier niet slechts staat: “EGIS shall only use the Services provided by Agendum.” Er komt nog een stuk tekst achteraan (“within the boundaries of the municipality of Amsterdam”) en die extra tekst zou zinledig (kunnen) zijn als de stellingname van Agendum juist is.

4.13.

Eveneens ten voordele van Egis Parking pleit haar verweer dat zij contractueel ook gerechtigd is om slechts software voor één scanvoertuig per maand af te nemen en dat zij dan nog maar een fractie verschuldigd zou zijn van de maandbedragen die Agendum thans vordert. Agendum erkende ter zitting dat de maandelijks af te nemen goederen in hoeveelheid kunnen variëren en dat de prijs dan navenant wijzigt. Volgens Agendum was dit nu juist de reden waarom zij haar petitum heeft verwoord zoals zij dit heeft gedaan. Voorshands kan daarom worden aangenomen dat partijen de mogelijkheid van minderafname contractueel onder ogen hebben gezien. Ook dat maakt minder voor de hand liggend dat Egis Parking exclusief aan Agendum verbonden is.

4.14.

Ten voordele van Agendum pleit wel haar stelling dat Egis Projects in een

e-mailbericht van 9 februari 2015 aan Agendum, met als onderwerp de te sluiten overeenkomst, o.a. heeft verklaard:

“Agendum will give a final price […] Agendum will be the exclusive subcontractor to perform the agreed scope of services in the contract period (by subsequent agreed extensions)”

Hier wordt wellicht exclusiviteit toegezegd aan Agendum. Dat kan mede betekenen dat Egis Parking alleen de software van Agendum mag gebruiken. Deze mogelijke toezegging is echter niet afkomstig van Egis Parking maar van Egis Projects. Egis Projects is geen partij in deze procedure. Egis Parking en Egis Projects zijn bovendien verschillende rechtspersonen, zodat eventuele toezeggingen van de één niet zonder meer aan de ander mogen worden toegerekend. Enkele verwantschap tussen beide ondernemingen is daartoe niet voldoende. Evenmin is daartoe voldoende dat Egis Projects óók partij is bij de Service Agreement. Samen een contract sluiten schept niet zonder meer een mede-verbondenheid voor hetgeen een andere contractspartij toezegt.

Voorts is deze eventuele toezegging ook niet (duidelijk) overgenomen in de Service Agreement. Dat kan ook een bewuste keuze zijn geweest, juist omdat exclusiviteit niet meer werd verlangd/ vereist.

4.15.

De inhoud van het contract wordt mede bepaald door wederzijdse verklaringen en gedragingen. Daartoe behoren niet zonder meer verklaringen die één der contractspartijen tegenover een derde heeft afgelegd. Agendum kan zich derhalve in beginsel niet beroepen op hetgeen Egis Projects heeft verklaard tegenover de gemeente Amsterdam. Agendum kan zich dus niet beroepen op de tekst in de aanhef van de Hoofdovereenkomst (zoals geciteerd onder De feiten) die is gesloten tussen Egis Projects en de gemeente Amsterdam. Bovendien pleit die tekst niet ten voordele van Agendum. Die tekst houdt niet in dat wordt toegezegd dat Egis Parking alleen de software van Agendum mag gebruiken. Er staat slechts dat ‘Egis’ die software zal gebruiken. Over exclusiviteit wordt niet gerept.

4.16.

Hetzelfde oordeel geldt voor de (eveneens onder de Feiten geciteerde) tekst van de offerte van Agendum. Ook in die tekst wordt niet, althans niet duidelijk, vastgelegd dat Egis Parking alleen de software van Agendum mag gebruiken.

4.17.

In de tekst van het door Agendum ingeroepen bijlage “Schedule 9” bij de Service Agreement valt, anders dan Agendum betoogt, evenmin een (voldoende duidelijk) aanknopingspunt te vinden dat Egis Parking alleen de software van Agendum mag gebruiken.

4.18.

Het is derhalve onzeker of Egis Parking ook het meerdere boven € 15.739,- per maand verschuldigd is aan Agendum. De € 15.739,- per maand zal, zoals gezegd, wel worden toegewezen, en dit over de maanden januari tot en met maart 2018. Het voert naar voorlopig oordeel te ver om ook voor de toekomstige maanden, vanaf april 2018, een voorziening te treffen. Het is op voorhand niet voldoende duidelijk wat Egis Parking alsdan verschuldigd zal zijn, mede nu het maandelijks verschuldigde bedrag kennelijk kan variëren.

4.19.

Agendum vordert in haar petitum contractuele rente, zonder aan te geven hoe hoog die rente is. Ter zitting bleek dat de contractuele rente 5% bedraagt. Duidelijkheidshalve zal dit percentage in het dictum worden vermeld. Agendum maakt evenmin duidelijk vanaf wanneer de contractuele rente gevorderd wordt. Bij gebreke daarvan zal deze rente (eerst) worden toegewezen vanaf 15 dagen na de datum van het vonnis. In dit oordeel is meegewogen dat de factuur over de maart 2018 nog niet opeisbaar was ten tijde van de dagvaarding, zodat het - voor het recht op wettelijke rente vereiste - verzuim nog niet (volledig) was ingetreden.

4.20.

Er zal geen dwangsom worden opgelegd want dat kan niet bij een veroordeling tot betaling van een geldsom.

4.21.

De overige primaire vorderingen zullen worden afgewezen.

4.22.

De subsidiaire vordering zal worden afgewezen reeds omdat niet vast staat dat Egis Parking schadeplichtig is. Afgezien hiervan is de vordering te onbepaald, nu geen bedrag word gevorderd.

4.23.

De gevorderde buitengerechtelijke incassokosten zullen deels worden toegewezen. Ten onrechte heeft Egis Parking de erkend verschuldigde € 15.739,- per maand niet alvast betaald, zodat in zoverre deze kosten, waarvan niet gemotiveerd is betwist dat zij zijn gemaakt, in redelijkheid zijn gemaakt. Conform de Staffel Besluit Vergoeding voor Buitengerechtelijke Kosten worden deze kosten begroot op € 932,39 (€ 875 + 1% over (hoofdsom - € 10.000)).

4.24.

Als over een weer deels in het ongelijk gesteld zullen de proceskosten worden gecompenseerd. De nakosten zijn wel toewijsbaar, op na te melden wijze.

Wettelijke rente is niet toewijsbaar over de nakosten. Er valt op voorhand niet te zeggen wanneer de nakosten gemaakt zullen worden. Dan valt ook niet te zeggen wanneer het

- voor het recht op wettelijke rente vereiste - verzuim tot betaling van deze kosten intreedt.

5 De beslissing

De voorzieningenrechter

5.1.

veroordeelt Egis Parking tot betaling van de navolgende bedragen aan Agendum:

- € 15.739,- over de maand januari 2018, vermeerderd met de contractuele rente van 5 % vanaf dagen 15 dagen na dagtekening van dit vonnis tot aan de dag der algehele voldoening,

- € 15.739,- over de maand februari 2018, vermeerderd met de contractuele rente van 5 % vanaf dagen 15 dagen na dagtekening van dit vonnis tot aan de dag der algehele voldoening,

- € 15.739,- over de maand maart 2018, vermeerderd met de contractuele rente van 5 % vanaf dagen 15 dagen na dagtekening van dit vonnis tot aan de dag der algehele voldoening,

5.2.

veroordeelt Egis Parking tot betaling aan Agendum van een bedrag van € 932,39 aan buitengerechtelijke incassokosten, vermeerderd met de wettelijke rente vanaf de vijftiende dag na dagtekening van dit vonnis tot de dag der algehele voldoening;

5.3.

veroordeelt Egis Parking in de nakosten van Agendum ad € 131,- zonder betekening, verhoogd met een bedrag van € 68,- plus de explootkosten van betekening van het vonnis in geval van betekening,

5.4.

verklaart het vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad,

5.5.

bepaalt dat ieder der partijen de eigen proceskosten draagt,

5.6.

wijst het meer of anders gevorderde af.

Dit vonnis is gewezen door mr. A.F.L. Geerdes en in het openbaar uitgesproken op 28 maart 2018.

2517/676