Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBROT:2018:3683

Instantie
Rechtbank Rotterdam
Datum uitspraak
30-03-2018
Datum publicatie
08-05-2018
Zaaknummer
6422699 CV EXPL 17-37531
Rechtsgebieden
Verbintenissenrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Koopovereenkomst tweedehands auto tussen twee particulieren; teruggedraaide kilometerstand; staat niet vast dat verkoper dat wist; onderzoeksplicht koper; geen non-conformiteit of dwaling

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
NJF 2018/368
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK ROTTERDAM

zaaknummer: 6422699 CV EXPL 17-37531

uitspraak: 30 maart 2018

vonnis van de kantonrechter, zitting houdende te Rotterdam,

in de zaak van

[eiser] ,

wonende te [plaatsnaam],

eiser,

gemachtigde: mr. E.H.T. Kleeven te Eindhoven,

tegen

[gedaagde] ,

wonende te [plaatsnaam],

gedaagde,

gemachtigde: mr. L.R.M. Vermeulen (DAS rechtsbijstand).

Partijen worden hierna “[eiser]” en “[gedaagde]” genoemd.

1 Het verloop van de procedure

Het verloop van de procedure volgt uit de volgende processtukken, waarvan de kantonrechter kennis heeft genomen:

 • -

  het exploot van dagvaarding van 12 oktober 2017, met producties;

 • -

  de conclusie van antwoord, met producties;

 • -

  het tussenvonnis van 5 december 2017;

 • -

  de aanvullende producties met geluidsfragment op usb-stick aan de zijde van [gedaagde];

 • -

  het proces-verbaal van de op 15 januari 2018 gehouden comparitie van partijen.

De kantonrechter heeft de uitspraak van dit vonnis bepaald op heden.

2 De vaststaande feiten

Als enerzijds gesteld en anderzijds erkend, dan wel niet of onvoldoende gemotiveerd weersproken, staat tussen partijen, voor zover van belang, het volgende vast.

2.1

Op 16 juli 2017 om 10.04 uur heeft [eiser] aan [gedaagde] een whats’app bericht gestuurd met betrekking tot de door [gedaagde] te koop aangeboden Volkswagen High Up!. De inhoud van het bericht luidt:

“Hey [gedaagde], 18h in Rotterdam is prima. Echter, had nog wel wat vraagjes van te voren: zitten alle onderhoudsboekjes bij de auto? Zie dat het hier om een Duitse auto gaat, heb je toevallig de TUV-bewijzen voor deze Up? Hoor graag van je.”

[gedaagde] heeft om 10.12 uur het volgende geantwoord:

“Goede morgen, nieuwe auto’s zijn in de eerste 4 jaar niet apk plichtig. Ik heb het Nederlandse apk rapport en de RDW invoer rapport. Veder is de auto dealer onderhouden en voorzien van onderboudstickers van Volkswagen. De laatste beurt van volkswagen is van juni 2017. Van de Nederlandse apk beurt en onderhoudt heb ik de factuur van aanwezig.”

2.2

Op dezelfde dag, 16 juli 2017, heeft [eiser] van [gedaagde] de Volkswagen High Up! gekocht voor een bedrag van € 6.250,-. Ten tijde van de koop stond de kilometertellerstand van de auto op 55.480 km.

2.3

Na de koop heeft [eiser] door een Volkswagendealer de historie van de auto laten opvragen. Uit het rapport dat [eiser] van de Volkswagendealer ontving bleek dat de kilometerstand op 16 augustus 2016 99.885 km bedroeg.

3 Het geschil

3.1

[eiser] heeft bij dagvaarding gevorderd bij vonnis, voor zover mogelijk uitvoerbaar bij voorraad:

Primair:

de koopovereenkomst tussen [eiser] en [gedaagde] te ontbinden;

[gedaagde] te veroordelen tot betaling van de koopsom van € 6.2650,-, vermeerderd met de wettelijke rente;

[gedaagde] te veroordelen tot betaling van een schadevergoeding van € 279,96, vermeerderd met de wettelijke rente;

subsidiair:

de koopovereenkomst tussen [eiser] en [gedaagde] te vernietigen;

[gedaagde] te veroordelen tot betaling van de koopsom van € 6.250,-, vermeerderd met de wettelijke rente;

primair en subsidiair:

[gedaagde] te veroordelen in de kosten van de procedure, daaronder begrepen de nakosten, te vermeerderen met de wettelijke rente over de proceskosten wanneer deze niet binnen veertien dagen na betekening van het vonnis zijn betaald.

3.2

Aan de primaire vordering heeft [eiser] ten grondslag gelegd dat sprake is van non-conformiteit omdat de kilometerstand op de kilometerteller bij de koop niet overeenkomt met de werkelijke kilometerstand. De kilometerstand is een essentiële eigenschap van een tweedehands auto. Op grond van de inhoud van de advertentie en hetgeen hij bij de bezichtiging heeft waargenomen mocht [eiser] verwachten dat de kilometerstand 55.480 km bedroeg. Er was geen aanleiding om aan de juistheid daarvan te twijfelen. [eiser] vordert naast ontbinding van de overeenkomst, de terugbetaling van de koopprijs en aanvullende schadevergoeding van € 279,96 bestaande uit brandstofkosten, kosten wijziging tenaamstelling, schorsing van de auto, verzekeringspremies en wegenbelasting.

Subsidiair beroept [eiser] zich op dwaling en vordert hij vernietiging van de overeenkomst en terugbetaling van de koopsom. [eiser] heeft gedwaald over de kilometerstand. Dat is te wijten aan [gedaagde] die heeft meegedeeld dat de kilometerstand 55.480 km bedroeg. Indien [gedaagde] wist dat de kilometerstand onjuist was had hij dat moeten meedelen en indien hij het niet wist is sprake van wederzijdse dwaling.

3.3

[gedaagde] heeft de vordering betwist en geconcludeerd tot afwijzing van de vordering. Op de afzonderlijke verweren van [gedaagde] wordt voor zover relevant hierna ingegaan.

4 De beoordeling

Non-conformiteit

4.1

[eiser] vordert ontbinding van de koopovereenkomst wegens non-conformiteit. [gedaagde] betwist dat de auto non-conform is. De auto vormt geen gevaar op de weg en er is een marktconforme prijs betaald voor het voertuig indien de meterstand 99.885 km bedraagt. [gedaagde] heeft herhaaldelijk aan [eiser] meegedeeld dat het verleden van de auto hem onbekend was.

4.2

De kantonrechter neemt, gelet op hetgeen partijen daarover hebben gesteld, als uitgangspunt dat [gedaagde] niet wist dat de kilometerstand op de teller niet juist was. [eiser] heeft in dat verband aangevoerd dat [gedaagde] een sleutel heeft laten bijmaken, dat was op 19 april 2017 en dat hij toen had moeten zien dat de kilometerstand hoger was. [eiser] verwijst hiervoor naar de overgelegde wagenhistorie. Op grond van de overgelegde wagenhistorie kan echter niet als vaststaand worden aangenomen dat [gedaagde] wist dat de werkelijke kilometerstand veel hoger was. Die conclusie is alleen gebaseerd op aannames door [eiser]. De tekst in de wagenhistorie waarnaar [eiser] verwijst is onduidelijk, er is een tekst over een getal gedrukt, zodat niet duidelijk is welke betekenis daaraan moet worden toegekend.
Maar ook indien daaruit zou kunnen worden afgeleid dat op 19 april 2017 een sleutel is bijgemaakt, zoals [eiser] heeft betoogd, staat geenszins vast dat het [gedaagde] is geweest die de sleutel heeft laten bijmaken en evenmin dat hij toen bekend werd met de in de zaakhistorie vermelde kilometerstand 75.556. Daar komt bij dat [eiser] dit argument pas tijdens de comparitie van partijen naar voren gebracht, zodat [gedaagde] op deze stelling niet adequaat heeft kunnen reageren.

4.3

Het is vaste jurisprudentie dat de kilometerstand van een tweedehands auto in beginsel van doorslaggevend belang is voor de koper van een tweedehands auto en dat bij een - aanmerkelijke - afwijking daarvan de geleverde auto niet beantwoordt aan de overeenkomst. Voor de vraag of in dit geval de auto aan de overeenkomst beantwoordt dient vastgesteld te worden of [eiser], mede gelet op de aard van de zaak en de mededelingen die [gedaagde] over de zaak heeft gedaan, mocht verwachten dat de werkelijke kilometerstand een afwijking had van tenminste 44.405 km ten opzichte van de stand op de kilometerteller bij verkoop.

Het standpunt van [gedaagde] dat de betaalde prijs marktconform is óók bij een kilometerstand van 99.885 km is in dit verband niet relevant.

4.4

Hetgeen de koper mag verwachten wordt beheerst door de vraag in hoeverre de verkoper een mededelingsplicht heeft en de koper een onderzoeksplicht. Dit is afhankelijk van de omstandigheden van het geval. De koopovereenkomst is in deze zaak gesloten tussen twee particulieren. [eiser] heeft aangevoerd dat [gedaagde] als een professioneel verkoper moet worden beschouwd of in elk geval op een lijn daarmee moet worden gesteld, maar dat is door [gedaagde] voldoende weerlegd. Er is volgens [gedaagde] ooit sprake geweest van het opzetten van een bedrijf en hij is inderdaad ingeschreven geweest bij de Kamer van Koophandel, maar er zijn door hem nooit daadwerkelijk bedrijfsactiviteiten verricht. Dat zulks anders is, is niet gebleken. In elk geval is niet gebleken dat de onderhavige verkoop door [gedaagde] is gedaan in de hoedanigheid van professioneel autohandelaar. [gedaagde] heeft zich in elk geval niet als zodanig voorgedaan in de advertentie op Marktplaats of tijdens de bezichtiging van de auto. De koop is dus gesloten tussen gelijkwaardige partijen waarbij verondersteld wordt dat beiden nagenoeg evenveel of even weinig kennis hebben van (de aan- en verkoop van) auto’s.

4.5

In deze verhouding rustte er op [eiser] een verzwaarde onderzoeksplicht. Hij mocht alleen die eigenschappen verwachten waarvan hij de aanwezigheid niet behoeft te betwijfelen. Waar hij twijfelt of moet twijfelen, diende [eiser] [gedaagde] vragen te stellen of zelf onderzoek te verrichten. In beginsel is het niet zo dat de kilometerstand als zodanig bij [eiser] twijfel had hoeven oproepen over de juistheid ervan. De auto was op dat moment ongeveer vijf jaar oud en had een stand op de teller van circa 55.000 km. Dat is voor een Volkswagen Up!, een kleinere auto die over het algemeen niet wordt gebruikt voor grote afstanden, een normale kilometerstand. De twijfel of noodzaak tot vragen stellen en nader onderzoek is erin gelegen dat het een geïmporteerde auto betrof, hetgeen [eiser] wist, en dat hij de auto dus kocht van een particulier zodat garanties ontbraken. Verder geldt dat het terugdraaien van kilometerstanden bij tweedehandsauto’s een veel voorkomend probleem is en dat hij gelet op de hiervoor genoemde omstandigheden temeer daarop bedacht moest zijn. [gedaagde] heeft aan [eiser] via een what’s app bericht meegedeeld dat de auto dealeronderhouden was en was voorzien van onderhoudsstickers. Een mededeling over de kilometerstand heeft hij niet gedaan. Partijen twisten over de vraag of de kilometerstand tijdens de bezichtiging is besproken. [gedaagde] heeft aangevoerd dat hij heeft gezegd dat hij niet wist of de kilometerstand juist was. [eiser] betwist dit en stelt dat de kilometerstand helemaal niet is besproken. Het had echter juist op de weg van [eiser] gelegen de kilometerstand zelf ter sprake te brengen. Er was op dat moment immers niets voorhanden op grond waarvan hij de juistheid van de kilometerstand niet in twijfel hoefde te trekken. Onderhoudsboekjes heeft [eiser] niet ingezien en hij heeft daar ook niet naar gevraagd. Op grond van de mededelingen in het eerdergenoemde what’s app bericht van [gedaagde] mocht [eiser] er in elk geval niet zonder meer op vertrouwen dat de kilometerstand op de kilometerteller juist was. Uit de omstandigheid dat [eiser] zich kort na de aankoop realiseerde dat er geen onderhoudsboekjes waren – pas toen is hij in de auto gaan kijken of er onderhoudsboekjes waren en zag hij dat deze ontbraken – kan worden afgeleid dat hij toen ook zelf besefte dat hij onvoldoende onderzoek had gedaan bij de aankoop. Hij is toen gaan googlen en informeren bij de Volkswagendealer. Die voorzorgsmaatregelen had hij juist vóór de aankoop van de auto moeten nemen.

4.6

Op grond van het voorgaande komt de kantonrechter tot de conclusie dat [eiser] tekort is geschoten in zijn onderzoeksplicht. [eiser] komt daarom geen beroep op non-conformiteit van de auto toe. De op deze grondslag gevorderde ontbinding van de koopovereenkomst en de daarmee samenhangende schadevergoeding worden daarom afgewezen.

dwaling

4.7

Hiervoor is overwogen dat niet is gebleken dat [gedaagde] wist dat de kilometerstand op de teller niet juist was. Het beroep op dwaling betreft dan ook een beroep op wederzijdse dwaling als bedoeld in artikel 6:228 lid 1 onderdeel c BW. Bij wederzijdse dwaling is geen sprake van schuld van de verkoper. Dit betekent dat er hogere eisen moeten worden gesteld aan de onderzoeksplicht van de koper. Ten aanzien van de onderzoeksplicht geldt hetzelfde als is overwogen in het kader van het beroep op non-conformiteit. [eiser] heeft niet voldaan aan zijn onderzoeksplicht. In de gegeven omstandigheden, de verkoop via Marktplaats door een particulier waardoor garanties ontbreken en een uit Duitsland afkomstige auto zonder onderhoudsgegevens uit het verleden, had hij niet zonder meer mogen vertrouwen op de juistheid van de kilometerstand. Dit brengt mee dat het beroep op dwaling niet kan slagen. [eiser] wordt immers geacht de omstandigheid dat de kilometerstand niet juist is bij het aangaan van de overeenkomst te hebben aanvaard. De gevorderde vernietiging van de koopovereenkomst wordt daarom afgewezen.

4.8

[eiser] wordt als de in het ongelijk gestelde partij veroordeeld in de proceskosten. De kantonrechter stelt deze kosten aan de zijde van [gedaagde] vast op € 500,- (2 punten à

€ 250,-).

5 De beslissing

De kantonrechter:

wijst de vordering van [eiser] af;

veroordeelt [eiser] in de proceskosten, tot aan deze uitspraak aan de zijde van [gedaagde] vastgesteld op € 500,- aan salaris voor de gemachtigde;

verklaart dit vonnis uitvoerbaar bij voorraad voor zover het de proceskostenveroordeling betreft.

Dit vonnis is gewezen door mr. H.M. van de Ven en uitgesproken ter openbare terechtzitting.

540