Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBROT:2018:2010

Instantie
Rechtbank Rotterdam
Datum uitspraak
26-01-2018
Datum publicatie
13-03-2018
Zaaknummer
10/765011-12
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - meervoudig
Inhoudsindicatie

2. Subsidiair medeplichtigheid aan oplichting;

3. witwassen.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Rechtbank Rotterdam

Team straf 2

Parketnummer: 10/765011-12

Datum uitspraak: 26 januari 2018

Tegenspraak

Verkort vonnis van de rechtbank Rotterdam, meervoudige kamer voor strafzaken, in de zaken tegen de verdachte:

[naam verdachte] ,

geboren te [geboorteland verdachte] op [geboortedatum verdachte] ,

ingeschreven in de basisregistratie personen op het adres [adres verdachte] ,

[woonplaats verdachte] ,

raadsman W.J. Morra, advocaat te Amsterdam.

1 Onderzoek op de terechtzitting

Gelet is op het onderzoek op de terechtzitting van 12 januari 2018.

2 Tenlastelegging

Aan de verdachte is ten laste gelegd hetgeen is vermeld in de dagvaarding. De tekst van de tenlastelegging is als bijlage I aan dit vonnis gehecht.

3 Eis officier van justitie

De officier van justitie mr. Th. M. Rethmeier heeft gevorderd:

  • -

    vrijspraak van het onder 1 ten laste gelegde en het onder 2 primair ten laste gelegde;

  • -

    bewezenverklaring van het onder 2 subsidiair en 3 ten laste gelegde;

  • -

    veroordeling van de verdachte tot een gevangenisstraf voor de duur van 41 dagen met aftrek van voorarrest, alsmede een taakstraf van 240 uren/subsidiair 120 dagen hechtenis.

4 Waardering van het bewijs

4.1.

Vrijspraak zonder nadere motivering

Met de officier van justitie en de verdediging is de rechtbank van oordeel dat het onder 1 ten laste gelegde en het onder 2 primair ten laste gelegde niet wettig en overtuigend is bewezen, zodat de verdachte daarvan zonder nadere motivering zal worden vrijgesproken.

4.2.

Bewezenverklaring zonder nadere motivering

Het onder 2 subsidiair en 3 ten laste gelegde is door de verdachte bekend. Deze feiten zullen zonder nadere bespreking bewezen worden verklaard.

4.3.

Bewezenverklaring

Wettig en overtuigend is bewezen dat de verdachte het onder 2 subsidiair en onder 3 ten laste gelegde heeft begaan op die wijze dat:

2. subsidiair

een of meer onbekend gebleven perso(o)n(en)

in of omstreeks de periode van 10 oktober 2011 tot en met 29 februari 2012

in Nederland, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, met het

oogmerk om zich en/of (een) ander(en) wederrechtelijk te bevoordelen door het

aannemen van een valse hoedanigheid en/of door een of

meer listige kunstgrepen,(een of meer medewerk(st)er(s) van) de [naam bank] heeft bewogen tot de afgifte van

-een of meer geldbedrag(en) van de (bank}rekening(en) van [naam rekeninghouder 1]

(84.061,43 EUR} en/of [naam rekeninghouder 2] en/of [naam rekeninghouder 3]

(10.135,97 EUR} en/of [naam rekeninghouder 4] en/of [naam rekeninghouder 5]

(45.013,92 EUR}, althans een totaalbedrag van ongeveer 305.000 EUR

hebbende die een of meer onbekend gebleven perso(o)n(en) en/of zijn/hun

mededader(s) met vorenomschreven oogmerk valselijk en/of listiglijk en/of

bedrieglijk en/of in strijd met de waarheid - zakelijk weergegeven -

zich onder andere naar (een of meer medewerk(st)er(s)van) de [naam bank]

voorgedaan als

- [naam rekeninghouder 1] , zijnde rechtmatige rekeninghouder van (bank)rekeningnummer

[rekeningnummer 1] , en/of

- [naam rekeninghouder 2] , zijnde rechtmatige rekeninghouder van (bank)rekeningnummer

[rekeningnummer 2] , en/of

- [naam rekeninghouder 3] , zijnde rechtmatige rekeninghouder van

(bank)rekeningnummer [rekeningnummer 3] , en/of

- [naam rekeninghouder 4] , zijnde rechtmatige rekeninghouder van (bank)rekeningnummer

[rekeningnummer 4] , en/of

- [naam rekeninghouder 5] , zijnde rechtmatige rekeninghouder van (bank)rekeningnummer

[rekeningnummer 5] ,

door (telkens) een formulier "Tenaamstelling rekening wijzigen" en/of een

formulier "Machtiging betaalrekening aanmelden of afmelden" en/of een

formulier "Extra betaalrekening, opzeggen" (onbevoegd} in te

vullen en/of te voorzien van een stempel van de [naam bank] en/of van een paraaf van

een medewerk(st)er van de [naam bank] ter goedkeuring en/of te ondertekenen met een

handtekening welke moest doorgaan voor die van de rechtmatige )

(bank)rekeninghouder(s),

vervolgens -na ontvangst van een of meer (door misdrijf) verkregen

bankpas(sen) en bijbehorende pincode ('s) en/of informatie over die

bankpas(sen) en/of bijbehorende pincode('s) - over het saldo op een van die (bank)rekening(en) te beschikken en/of om (vervolgens) een of meer

geldbedrag(en) van die (bank)rekening(en) over te schrijven naar een of meer

andere (bank)rekening(en) en/of (vervolgens) een of meer geldbedrag(en) (op te

nemen door) te pinnen

en/of

-zich onder andere naar (een of meer medewerk(st)er(s) van) de [naam bank]

heeft voorgedaan als zijnde een daadwerkelijk bevoegd(e) mederekeninghouder(s)

en/of gemachtigde(n) (te weten [naam rekeninghouder 6] en/of [naam rekeninghouder 7] en/of [naam rekeninghouder 8]

en/of [naam rekeninghouder 9] ) door

(telkens) bij een [naam bank] -kantoor een geldbedrag en/of een pincode behorende

bij/van de (bank)rekening(en) van Van [naam rekeninghouder 1] (70.000 EUR) en/of [naam rekeninghouder 2]

(80.000 EUR) en/of [naam rekeninghouder 4] (21.000 EUR) op te halen en/of een

opdracht tot een spoedbetaling (50.000 EUR) naar een andere (bank)rekening

(van [naam rekeninghouder 10] ) te geven,

waardoor (een of meer medewerk(st)er(s) van) de [naam bank] werd bewogen

tot bovenomschreven afgifte,

tot het plegen van welk(e) vorenomschreven strafba(a)r(e) feit(en) hij,

verdachte, meermalen, (telkens)

in of omstreeks de periode van 10 oktober 2011 tot en met 29 februari 2012 in Nederland,

opzettelijk inlichtingen heeft verschaft aan een onbekend gebleven

persoon door opzettelijk meermalen, (telkens)

- de (bank)rekening(en) van [naam rekeninghouder 1] (rek.nr. [rekeningnummer 1] ) en/of [naam rekeninghouder 2]

(rek.nr. [rekeningnummer 2] ) en/of [naam rekeninghouder 3] (rek.nr. [rekeningnummer 3] ) en/of [naam rekeninghouder 4]

(rek.nr. [rekeningnummer 4] ) en/of [naam rekeninghouder 5] (rek.nr. [rekeningnummer 5] ) te raadplegen

en/of

-(vervolgens) de informatie over die (bank)rekening(en), waaronder de/het

rekeningnummer(s)en/of saldi en/of informatie over die

(bank)rekeninghouder(s), waaronder (woon)adres en/of geboortedatum en/of

geboorteplaats, althans een of meer van de benodigde gegevens om het formulier

"Tenaamstelling rekening wijzigen" en/of het formulier "Machtiging

betaalrekening aanmelden of afmelden" en/of het formulier "Extra

betaalrekening, opzeggen" in te vullen,

aan die onbekend gebleven persoon door te geven en/of

verstrekken;

3.

Hij op of omstreeks 10 maart 2012, te Schiedam, althans in Nederland,

een voorwerp, te weten een geldbedrag van EUR 17.000 en (personen)auto Mercedes, type C220CDI, heeft verworven, voorhanden heeft gehad, heeft

overgedragen en/of omgezet,

terwijl hij wist dat bovenomschreven voorwerp - onmiddellijk of middellijk -

afkomstig was uit enig misdrijf;

en hij op een of meer tijdstippen in of omstreeks de periode van 18 november 2011 tot

en met 3 april 2012 te Rotterdam en/of elders in Nederland,

van (een) voorwerp(en), te weten van een of meer geldbedrag(en) van in totaal

EUR 6.800 (contant gestort op de (bank)rekening van [naam rekeninghouder 11] ) voorhanden heeft gehad,

terwijl hij wist dat dat/die voorwerp(en)- onmiddellijk of middellijk afkomstig

was/waren uit het misdrijf;

Hetgeen meer of anders is ten laste gelegd is niet bewezen. De verdachte moet ook daarvan worden vrijgesproken.

De overtuiging dat de verdachte het bewezen verklaarde heeft begaan is gegrond op de redengevende inhoud van het voorgaande en op de inhoud van de wettige bewijsmiddelen, houdende tot bewezenverklaring redengevende feiten en omstandigheden. Het vonnis zal in die gevallen waarin de wet dit vereist worden aangevuld met een later bij dit vonnis te voegen bijlage met daarin de inhoud dan wel de opgave van de bewijsmiddelen.

5 Strafbaarheid feiten

De bewezen feiten leveren op:

2. subsidiair

medeplichtigheid aan oplichting;

3.

witwassen.

Er zijn geen feiten of omstandigheden aannemelijk geworden die de strafbaarheid van de feiten uitsluiten.

De feiten zijn dus strafbaar.

6 Motivering straffen

6.1.

Algemene overweging

De straffen die aan de verdachte worden opgelegd, zijn gegrond op de ernst van de feiten, de omstandigheden waaronder de feiten zijn begaan en de persoon en de persoonlijke omstandigheden. Daarbij wordt in het bijzonder het volgende in aanmerking genomen.

6.2.

Feiten waarop de straf is gebaseerd

De verdachte is betrokken geweest bij grootschalige oplichting van de [naam bank] . Hij verstrekte klant- en rekeninggegevens aan een of meer personen, die met gebruikmaking van die gegevens de formulieren ‘Tenaamstelling Rekening, Wijzigen’ of ‘Machtiging Betaalrekening’ valselijk konden opmaken en indienen, waarna de zo illegaal toegevoegde rekeninghouder of gemachtigde onder meer door middel van een nieuw aangevraagde en onder valse voorwendselen verkregen pas en pincode over het saldo kon beschikken.

Zo werden klanten van de [naam bank] plotseling geconfronteerd met onverklaarbare opnames van zeer grote bedragen van hun (spaar)rekeningen en met leeggeplunderde bankrekeningen.

In totaal is ongeveer € 550.000,= in de tenlastegelegde periode op frauduleuze wijze van die rekeningen opgenomen en weggesluisd. De [naam bank] heeft deze schade vergoed aan de getroffen rekeninghouders en heeft daarmee niet alleen grote financiële schade geleden, maar ook de nodige reputatieschade opgelopen.

De verdachte was medewerker bij de bank en heeft door deze manier van handelen misbruik gemaakt van het vertrouwen dat de bank in hem stelde. Hij heeft schaamteloos de gegevens aan een ander prijs gegeven en geprofiteerd van het geld dat hij daarvoor ontving. Hiermee laat de verdachte zien dat hij geen respect heeft voor andermans goederen en eigendom, noch het vertrouwen dat in een bankmedewerker moet kunnen worden gesteld.

De rechtbank acht dit ernstig, temeer nu de verdachte daarmee is doorgegaan terwijl hij als bankmedewerker wist welk vergaand gebruik van de door hem aangeleverde gegevens gemaakt kon worden.

Voorts heeft de verdachte het geld wat hij heeft verkregen voor het aanleveren van de bancaire gegevens uitgegeven. De verdachte heeft er onder meer een auto voor gekocht en contant geld aan anderen gegeven. De verdachte heeft aldus een aanzienlijk geldbedrag witgewassen.

Dit zijn ernstige feiten. De verdachte heeft met het plegen van deze feiten niet alleen de [naam bank] en de rekeninghouders benadeeld, maar tevens het vertrouwen in een goed werkend en veilig betalingsverkeer geschaad. De verdachte heeft zich bij dit alles laten leiden door eigen financieel gewin en zich totaal niet bekommerd over de gevolgen van zijn handelen voor de gedupeerden.

6.3.

Persoonlijke omstandigheden van de verdachte

6.3.1.

Strafblad

De rechtbank heeft acht geslagen op een uittreksel uit de justitiële documentatie van 22 december 2017, waaruit blijkt dat de verdachte niet eerder is veroordeeld voor soortgelijke strafbare feiten.

6.3.2.

Rapportages

Reclassering Nederland, heeft een rapport over de verdachte opgemaakt, gedateerd 14 december 2017. De rechtbank heeft acht geslagen op dit rapport.

6.4.

Conclusies van de rechtbank

Gelet op hetgeen de rechtbank hierboven heeft overwogen, komt zij tot de volgende conclusies.

Berechting binnen een redelijke termijn?

Bij de berechting van een zaak, waarbij geen sprake is van bijzondere omstandigheden heeft als uitgangspunt te gelden dat de behandeling van de zaak op de terechtzitting dient te zijn afgerond met een eindvonnis binnen twee jaar na aanvang van de redelijke termijn. De redelijke termijn vangt aan op het moment dat een verdachte in redelijkheid de verwachting kan hebben dat tegen hem ter zake van een bepaald strafbaar feit door het openbaar ministerie een strafvervolging zal worden ingesteld. De inverzekeringstelling van een verdachte kan als een zodanige handeling worden aangemerkt. De verdachte is in de onderhavige zaak op 10 april 2012 in verzekering gesteld. Op deze datum is de redelijke termijn derhalve aangevangen. Naar het oordeel van de rechtbank is er in deze zaak geen sprake van bijzondere omstandigheden.

Tussen 10 april 2012 en de datum van het eindvonnis ligt een periode van ruim 5 jaar. Nu in deze zaak, zoals hiervoor is overwogen, wordt uitgegaan van een redelijke termijn van 2 jaar, is er in de onderhavige zaak sprake van een overschrijding van de redelijke termijn als bedoeld in artikel 6 van het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden (EVRM). Nu deze overschrijding niet is toe te rekenen aan de verdachte, dient dit gecompenseerd te worden door vermindering van de op te leggen straf.

Conclusie

Gelet op het voorgaande zal de rechtbank volstaan met het opleggen aan de verdachte van een gevangenisstraf die gelijk is aan het voorarrest. Daarnaast zal de rechtbank een taakstraf van na te noemen duur opleggen.

7. Alles afwegend acht de rechtbank de hierna te noemen straffen passend en geboden.Vordering benadeelde partij

Als benadeelde partij heeft zich in het geding gevoegd: [naam benadeelde] ter zake van het onder 2 subsidiair ten laste gelegde strafbare feit, waarmee bij de strafmaat rekening is gehouden. De benadeelde partij vordert een vergoeding van € 564.516 aan materiële schade.

7.1.

Standpunt officier van justitie

De officier van justitie verzoekt de vordering niet-ontvankelijk te verklaren wegens onevenredige belasting van het strafproces.

7.2.

Standpunt verdediging

De verdediging bestrijdt de vordering en verzoekt de vordering niet-ontvankelijk te verklaren, omdat het onvoldoende onderbouwd is en omdat er onvoldoende rechtstreekse schade is. Bovendien is het zodanig complex dat behandeling tot een onevenredige belasting van het strafproces leidt.

7.3.

Beoordeling

De behandeling van de vordering van de benadeelde partij levert een onevenredige belasting van het strafgeding op. Met name kan niet worden vastgesteld welk aandeel de verdachte heeft gehad in deze complexe fraude, in hoeverre (mogelijk gebrekkige) interne procedures van de [naam bank] mede bepalend zijn geweest voor het optreden van de schade en derhalve voor welk bedrag de verdachte in concreto aansprakelijk kan worden gehouden. De benadeelde partij zal daarom niet-ontvankelijk worden verklaard. De vordering kan slechts bij de burgerlijke rechter worden aangebracht. De benadeelde partij wordt veroordeeld in de kosten door de verdachte ter verdediging van de vordering gemaakt, tot op heden begroot op nihil.

8 Toepasselijke wettelijke voorschriften

Gelet is op genoemde artikelen: 9, 22c, 22d, 48, 57, 326 en 420 van het Wetboek van Strafrecht.

9 Bijlagen

De in dit vonnis genoemde bijlage maakt deel uit van dit vonnis.

10 Beslissing

De rechtbank:

verklaart niet bewezen, dat de verdachte de onder 1 en 2 primair ten laste gelegde feiten heeft begaan en spreekt de verdachte daarvan vrij;

verklaart bewezen, dat de verdachte de onder 2 subsidiair en 3 ten laste gelegde feiten, zoals hiervoor omschreven, heeft begaan;

verklaart niet bewezen hetgeen aan de verdachte meer of anders ten laste is gelegd dan hiervoor bewezen is verklaard en spreekt de verdachte ook daarvan vrij;

stelt vast dat het bewezen verklaarde oplevert de hiervoor vermelde strafbare feiten;

verklaart de verdachte strafbaar;

veroordeelt de verdachte tot een gevangenisstraf voor de duur van 41 dagen;

beveelt dat de tijd die door de veroordeelde voor de tenuitvoerlegging van deze uitspraak in verzekering en in voorlopige hechtenis is doorgebracht, bij de uitvoering van de opgelegde gevangenisstraf in mindering wordt gebracht, voor zover deze tijd niet reeds op een andere vrijheidsstraf in mindering is gebracht;

veroordeelt de verdachte tot een taakstraf voor de duur van 240 (tweehonderdenveertig) uren, waarbij de Reclassering Nederland dient te bepalen uit welke werkzaamheden de taakstraf dient te bestaan;

beveelt dat, voor het geval de veroordeelde de taakstraf niet naar behoren verricht, vervangende hechtenis zal worden toegepast voor de duur van 120 dagen;

verklaart de benadeelde partij [naam benadeelde] niet-ontvankelijk in de vordering;

veroordeelt de benadeelde partij [naam benadeelde] in de kosten door de verdachte gemaakt, tot op heden aan de zijde van de benadeelde partij begroot op nihil.

Dit vonnis is gewezen door:

mr. C.G. van de Grampel, voorzitter,

en mrs. S. Riege en G.P. van de Beek, rechters,

in tegenwoordigheid van mr. A. van den Bosch, griffier,

en uitgesproken op de openbare terechtzitting van deze rechtbank op de datum die in de kop van dit vonnis is vermeld.

Bijlage I

Tekst tenlastelegging

Aan de verdachte wordt ten laste gelegd dat

1.

hij

in of omstreeks de periode van 10 oktober 2011 tot en met 16 februari 2012 te

Hoogvliet (gemeente Rotterdam) en/of te Schiedam en/of te Rotterdam en/of te

Almere en/of elders in Nederland,

tezamen en in vereniging met (een) ander(en), althans alleen,

meermalen, althans eenmaal, (telkens)

een formulier "Tenaamstelling rekening wijzigen" en/of een formulier

"Machtiging betaalrekening aanmelden of afmelden" en/of een formulier "Extra

betaalrekening, opzeggen", - (elk) (telkens) zijnde een geschrift dat bestemd

was om tot bewijs van enig feit te dienen - valselijk heeft/hebben opgemaakt

of vervalst,

immers heeft/hebben verdachte en/of zijn mededader(s) (telkens)

- op naam van [naam rekeninghouder 1] op of omstreeks 2 februari 2012 een formulier

"Tenaamstelling rekening wijzigen" met betrekking tot rekeningnummer [rekeningnummer 1]

en/of

- op naam van [naam rekeninghouder 2] op of omstreeks 16 februari 2012 een formulier

"Tenaamstelling rekening wijzigen" met betrekking tot rekeningnummer [rekeningnummer 2]

en/of

- op naam van [naam rekeninghouder 3] op of omstreeks 09 januari 2012 een formulier "Machtiging Betaalrekening aanmelden of afmelden" met betrekking tot

rekeningnummer [rekeningnummer 3] en/of

- op naam van [naam rekeninghouder 4] op of omstreeks 7 november 2011 een formulier

"Machtiging Betaalrekening aanmelden of afmelden" met betrekking tot

rekeningnummer [rekeningnummer 4] en/of

- op naam van [naam rekeninghouder 5] op of omstreeks 2 februari 2012 een formulier" Extra

betaalrekening opzeggen" met betrekking tot rekeningnummer [rekeningnummer 5]

ingevuld en/of voorzien van een stempel van de [naam bank] en/of van een paraaf van

een medewerk(st)er van de [naam bank] ter goedkeuring en/of ondertekend met een

handtekening welke moest doorgaan voor die van de (bank)rekeninghouder(s),

zulks (telkens) met het oogmerk om die/dat geschrift(en) als echt en

onvervalst te gebruiken of door anderen te doen gebruiken;

Subsidiair, voor zover het vorenstaande niet tot een veroordeling mocht of zou

kunnen leiden:

een of meer onbekend(e) gebleven perso(o)n(en)

in of omstreeks de periode van 10 oktober 2011 tot en met 16 februari 2012 te

Hoogvliet (gemeente Rotterdam) en/of te Schiedam en/of te Rotterdam en/of te

Almere en/of elders in Nederland,

tezamen en in vereniging met (een) ander(en), althans alleen,

meermalen, althans eenmaal, (telkens)

een formulier "Tenaamstelling rekening wijzigen" en/of een formulier

"Machtiging betaalrekening aanmelden of afmelden" en/of een formulier "Extra

betaalrekening, opzeggen", - (elk) (telkens) zijnde een geschrift dat bestemd

was om tot bewijs van enig feit te dienen - valselijk heeft/hebben opgemaakt

of vervalst,

immers heeft/hebben die een of meer onbekend(e) gebleven perso(o)n(en) en/of

hun/zijn mededader(s) (telkens)

-op naam van [naam rekeninghouder 1] op of omstreeks 2 februari 2012 een formulier

"Tenaamstelling rekening wijzigen" met betrekking tot rekeningnummer [rekeningnummer 1]

en/of

- op naam van [naam rekeninghouder 2] op of omstreeks 16 februari 2012 een formulier

"Tenaamstelling rekening wijzigen" met betrekking tot rekeningnummer [rekeningnummer 2]

en/of

- op naam van [naam rekeninghouder 3] op of omstreeks 09 januari 2012 een

Formulier "Machtiging Betaalrekening aanmelden of afmelden" met betrekking tot

rekeningnummer [rekeningnummer 3] en/of

- op naam van [naam rekeninghouder 4] op of omstreeks 7 november 2011 een formulier

"Machtiging Betaalrekening aanmelden of afmelden" met betrekking tot

rekeningnummer [rekeningnummer 4] en/of

- op naam van [naam rekeninghouder 5] op of omstreeks 2 februari 2012 een formulier" Extra

betaalrekening opzeggen" met betrekking tot rekeningnummer [rekeningnummer 5] ,

ingevuld en/of voorzien van een stempel van de [naam bank] en/of van een paraaf van

een medewerk(st)er van de [naam bank] ter goedkeuring en/of ondertekend met een handtekening welke moest doorgaan voor die van de (bank)rekeninghouder(s),

zulks (telkens) met het oogmerk om die/dat geschrift(en) als echt en

onvervalst te gebruiken of door anderen te doen gebruiken

tot het plegen van welk(e) vorenomschreven strafba(a)r(e) feit(en) hij,

verdachte, meermalen, althans eenmaal (telkens)

in of omstreeks de periode van 10 oktober 2011 tot en met 16 februari 2012 te

Hoogvliet (gemeente Rotterdam) en/of te Schiedam en/of te Rotterdam en/of te

Almere en/of elders in Nederland,

opzettelijk inlichtingen heeft verschaft aan (een) onbekend( e ) gebleven

perso(o)n(en) door opzettelijk meermalen, althans eenmaal (telkens)

- de (bank)rekening(en) van [naam rekeninghouder 1] (rek.nr. [rekeningnummer 1] ) en/of [naam rekeninghouder 2]

(rek.nr. [rekeningnummer 2] ) en/of [naam rekeninghouder 3] (rek.nr. [rekeningnummer 3] ) en/of [naam rekeninghouder 4]

(rek.nr. [rekeningnummer 4] ) en/of [naam rekeninghouder 5] (rek.nr. [rekeningnummer 5] ) te raadplegen

en/of

-(vervolgens) de informatie over die (bank)rekening(en), waaronder de/het

Rekeningnummer(s)en/of het/de saldo/saldi en/of informatie over die

(bank)rekeninghouder(s), waaronder (woon)adres en/of geboortedatum en/of

geboorteplaats, althans een of meer van de benodigd(e) gegeven(s) om het

formulier "Tenaamstelling rekening wijzigen" en/of het formulier "Machtiging

betaalrekening aanmelden of afmelden" en/of het formulier "Extra

betaalrekening, opzeggen" in te vullen,

aan een of meer onbekend gebleven perso(o)n(en) door te geven en/of te

verstrekken;

2.

hij

in of omstreeks de periode van 10 oktober 2011 tot en met 29 februari 2012 te

Hoogvliet Rotterdam, (gemeente Rotterdam) en/of te Schiedam en/of te Rotterdam

en/of te Almere en/of te Almelo en/of te Leiden en/of elders in Nederland,

tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, (telkens)

met het oogmerk om zich en/of (een) ander(en) wederrechtelijk te bevoordelen

(telkens) door het aannemen van een valse naam en/of van een valse

hoedanigheid en/of door een of meer listige kunstgrepen en/of door een

samenweefsel van verdichtsels, (een of meer medewerk(st)er(s) van de) [naam bank]

heeft/hebben bewogen tot de afgifte van (telkens)

-een of meer geldbedrag(en) van de (bank)rekening(en) van [naam rekeninghouder 1]

(84.061,43 EUR) en/of [naam rekeninghouder 2] (139.200 EUR) en/of [naam rekeninghouder 3]

(10.135,97 EUR) en/of [naam rekeninghouder 4] (26.726,03 EUR) en/of [naam rekeninghouder 5]

(45.013,92 EUR), althans een totaalbedrag van ongeveer 305.000 EUR en/of

-een of meer bankpas(sen) en/of (bijbehorende) pincode(s) van bovengenoemd(e)

perso(o)n(en) en/of

-een of meer brief/brieven van de [naam bank] verzonden aan (de/het

Woonadres(sen) van) bovengenoemd(e) perso(o)n(en),waarin gegevens over de nieuwe aangevraagde betaalpas ten name van de (onbevoegde)

mederekeninghouder(s) en/of gemachtigde(n) met de daarbij behorende pincode(s)

staan, in elk geval van enig(e) geldbedrag(en) en/of goed(eren),

hebbende verdachte en/of zijn mededader(s) toen aldaar (telkens) met

vorenomschreven oogmerk - zakelijk weergegeven - valselijk en/of listiglijk

en/of bedrieglijk en/of in strijd met de waarheid

zich onder andere naar (een of meer medewerk(st)er(s)van) de [naam bank]

voorgedaan als

- [naam rekeninghouder 1] , zijnde rechtmatige rekeninghouder van (bank)rekeningnummer

[rekeningnummer 1] , en/of

- [naam rekeninghouder 2] , zijnde rechtmatige rekeninghouder van (bank)rekeningnummer

[rekeningnummer 2] , en/of

- [naam rekeninghouder 3] , zijnde rechtmatige rekeninghouder van

(bank.)rekeningnummer [rekeningnummer 3] , en/of

- [naam rekeninghouder 4] , zijnde rechtmatige rekeninghouder van (bank)rekeningnummer

[rekeningnummer 4] , en/of

- [naam rekeninghouder 5] , zijnde rechtmatige rekeninghouder van (bank)rekeningnummer

[rekeningnummer 5] ,

door (telkens) een formulier "Tenaamstelling rekening wijzigen" en/of een

formulier "Machtiging betaalrekening aanmelden of afmelden" en/of een

formulier "Extra betaalrekening, opzeggen" (valselijk en onbevoegd) in te

vullen en/of te voorzien van een stempel van de [naam bank] en/of van een paraaf van

een medewerk(st) er van de [naam bank] ter goedkeuring en/of te ondertekenen met een

handtekening welke moest doorgaan voor die van de rechtmatige

(bank)rekeninghouder(s) en/of

vervolgens -na ontvangst van een of meer (door misdrijf) verkregen

bankpas(sen) en bijbehorende pincode('s) en/of informatie over die

bankpas(sen) en/of bijbehorende pincode('s)- over het saldo op een van die

(bank)rekening(en) te beschikken en/of om (vervolgens) een of meer

Geldbedrag(en) van die (bank)rekening(en) over te schrijven naar een of meer

andere (bank)rekening(en) en/of (vervolgens) een of meer geldbedrag(en) (op te

nemen door) te pinnen

en/of

-zich onder andere naar (een of meer medewerk(st)er(s) van) de [naam bank]

voorgedaan als zijnde een daadwerkelijk bevoegd(e) mederekeninghouder(s) en/of

gemachtigde(n) (te weten [naam rekeninghouder 6] en/of [naam rekeninghouder 7] en/of [naam rekeninghouder 9] en/of

[naam rekeninghouder 8] ) door

-(telkens) bij een [naam bank] -kantoor een geldbedrag en/of een pincode behorende bij/

van de (bank)rekening(en) van [naam rekeninghouder 1] (70.000 EUR) en/of [naam rekeninghouder 2]

(80.000 EUR) en/of [naam rekeninghouder 4] (21.000 EUR) op te halen en/of een

opdracht tot een spoedbetaling (50.000 EUR) naar een andere (bank)rekening

(van [naam rekeninghouder 10] ) te geven,

waardoor (een of meer medewerk(st)er(s) van de) [naam bank] (telkens) werd

bewogen tot bovenomschreven afgifte;

Subsidiair, voor zover het vorenstaande niet tot een veroordeling mocht of zou

kunnen leiden:

een of meer onbekend gebleven perso(o)n(en)

in of omstreeks de periode van 10 oktober 2011 tot en met 29 februari 2012 te

Hoogvliet Rotterdam, (gemeente Rotterdam), en/of te Schiedam en/of te

Rotterdam en/of te Almere en/of te Almelo en/of te Leiden en/of elders in

Nederland,

tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, met het

oogmerk om zich en/of (een) ander(en) wederrechtelijk te bevoordelen door het

aannemen van een valse naam en/of van een valse hoedanigheid en/of door een of

meer listige kunstgrepen en/of door een samenweefsel van verdichtsels,(een of

meer medewerk(st)er(s) van) de [naam bank] heeft bewogen tot de afgifte van

-een of meer geldbedrag(en) van de (bank}rekening(en) van [naam rekeninghouder 1]

(84.061,43 EUR} en/of [naam rekeninghouder 2] ( 139.200 EUR) en/of [naam rekeninghouder 3]

(10.135,97 EUR} en/of [naam rekeninghouder 4] ( 26.726,03 EUR) en/of [naam rekeninghouder 5]

(45.013,92 EUR}, althans een totaalbedrag van ongeveer 305.000 EUR en/of

-een of meer bankpas(sen) en/of (bijbehorende) pincode(s) van bovengenoemd(e)

perso(o)n(en) en/of

-een of meer brief/brieven van de [naam bank] verzonden aan (de/het

woonadres(sen} van} bovengenoemd()} perso(o)n(en),waarin gegevens over de

nieuwe aangevraagde betaalpas ten name van de (onbevoegde)

mederekeninghouder(s) en/of gemachtigde(n) met de daarbij behorende pincode(s)

staan, in elk geval van enig(e) geldbedrag(en) en/of goed(eren),

hebbende die een of meer onbekend gebleven perso(o)n(en) en/of zijn/hun

mededader(s) met vorenomschreven oogmerk valselijk en/of listiglijk en/of

bedrieglijk en/of in strijd met de waarheid - zakelijk weergegeven -

zich onder andere naar (een of meer medewerk(st)er(s)van) de [naam bank]

voorgedaan als

- [naam rekeninghouder 1] , zijnde rechtmatige rekeninghouder van (bank)rekeningnummer

[rekeningnummer 1] , en/of

- [naam rekeninghouder 2] , zijnde rechtmatige rekeninghouder van (bank)rekeningnummer

[rekeningnummer 2] , en/of

- [naam rekeninghouder 3] , zijnde rechtmatige rekeninghouder van

(bank)rekeningnummer [rekeningnummer 3] , en/of

- [naam rekeninghouder 4] , zijnde rechtmatige rekeninghouder van (bank)rekeningnummer

[rekeningnummer 4] , en/of

- [naam rekeninghouder 5] , zijnde rechtmatige rekeninghouder van (bank)rekeningnummer

[rekeningnummer 5] ,

door (telkens) een formulier "Tenaamstelling rekening wijzigen" en/of een

formulier "Machtiging betaalrekening aanmelden of afmelden" en/of een

formulier "Extra betaalrekening, opzeggen" (valselijk en onbevoegd} in te

vullen en/of te voorzien van een stempel van de [naam bank] en/of van een paraaf van

een medewerk(st)er van de [naam bank] ter goedkeuring en/of te ondertekenen met een

handtekening welke moest doorgaan voor die van de rechtmatige )

(bank)rekeninghouder(s),

vervolgens -na ontvangst van een of meer (door misdrijf) verkregen

bankpas(sen) en bijbehorende pincode ('s) en/of informatie over die

bankpas(sen) en/of bijbehorende pincode('s) - over het saldo op een van die (bank)rekening(en) te beschikken en/of om (vervolgens) een of meer

geldbedrag(en) van die (bank)rekening(en) over te schrijven naar een of meer

andere (bank)rekening(en) en/of (vervolgens) een of meer geldbedrag(en) (op te

nemen door) te pinnen

en/of

-zich onder andere naar (een of meer medewerk(st)er(s) van) de [naam bank]

heeft voorgedaan als zijnde een daadwerkelijk bevoegd(e) mederekeninghouder(s)

en/of gemachtigde(n) (te weten [naam rekeninghouder 6] en/of [naam rekeninghouder 7] en/of [naam rekeninghouder 8]

en/of [naam rekeninghouder 9] ) door

(telkens) bij een !HG-kantoor een geldbedrag en/of een pincode behorende

bij/van de (bank)rekening(en) van [naam rekeninghouder 1] (70.000 EUR) en/of [naam rekeninghouder 2]

(80.000 EUR) en/of [naam rekeninghouder 4] (21.000 EUR) op te halen en/of een

opdracht tot een spoedbetaling (50.000 EUR) naar een andere (bank)rekening

(van [naam rekeninghouder 10] ) te geven,

waardoor (een of meer medewerk(st)er(s) van) de [naam bank] werd bewogen

tot bovenomschreven afgifte,

tot het plegen van welk(e) vorenomschreven strafba(a)r(e) feit(en) hij,

verdachte, meermalen, althans eenmaal (telkens)

in of omstreeks de periode van 10 oktober 2011 tot en met 29 februari 2012 te

Hoogvliet, (gemeente Rotterdam) en/of te Schiedam en/of te Rotterdam en/of

elders in Nederland,

opzettelijk inlichtingen heeft verschaft aan (een) onbekend(e) gebleven

perso(o)n(en) door opzettelijk meermalen, althans eenmaal (telkens)

- de (bank)rekening(en) van [naam rekeninghouder 1] (rek.nr. [rekeningnummer 1] ) en/of [naam rekeninghouder 2]

(rek.nr. [rekeningnummer 2] ) en/of [naam rekeninghouder 3] (rek.nr. [rekeningnummer 3] ) en/of [naam rekeninghouder 4]

(rek.nr. [rekeningnummer 4] ) en/of [naam rekeninghouder 5] (rek.nr. [rekeningnummer 5] ) te raadplegen

en/of

-(vervolgens) de informatie over die (bank)rekening(en), waaronder de/het

rekeningnummer(s)en/of het/de saldo/saldi en/of informatie over die

(bank)rekeninghouder(s), waaronder (woon)adres en/of geboortedatum en/of

geboorteplaats, althans een of meer van de benodigde gegevens om het formulier

"Tenaamstelling rekening wijzigen" en/of het formulier "Machtiging

betaalrekening aanmelden of afmelden" en/of het formulier "Extra

betaalrekening, opzeggen" in te vullen,

aan een of meer onbekend gebleven perso(o)n(en) door te geven en/of

verstrekken;

3.

hij

op of omstreeks 10 maart 2012, te Schiedam, althans in Nederland,

een voorwerp, te weten een geldbedrag van EUR 17.000 en/of (personen)auto Mercedes, type C220CDI), heeft verworven, voorhanden heeft gehad, heeft

overgedragen en/of omgezet,

terwijl hij wist dat bovenomschreven voorwerp - onmiddellijk of middellijk -

afkomstig was uit enig misdrijf;

en/of

hij

op een of meer tijdstippen in of omstreeks de periode van 18 november 2011 tot

en met 3 april 2012

te Rotterdam en/of elders in Nederland,

van (een) voorwerp(en), te weten van een of meer geldbedrag(en) van in totaal

EUR 6.800 (contant gestort op de (bank)rekening van [naam rekeninghouder 11] ) en/of een

geldbedrag van EUR 1.600 (op een (bank)rekening van [naam rekeninghouder 12] ), de werkelijke

aard en/of de herkomst en/of de vindplaats en/of de vervreemding en/of de

verplaatsing heeft verborgen en/of heeft verhuld en/of

heeft verborgen en/of verhuld wie de rechthebbende op bovengenoemd(e)

voorwerp(en), was/waren

en/of bovengenoemde voorwerp(en), voorhanden heeft gehad,

terwijl hij wist dat dat/die voorwerp(en)- onmiddellijk of middellijk afkomstig

was/waren uit het misdrijf;