Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBROT:2018:1335

Instantie
Rechtbank Rotterdam
Datum uitspraak
22-02-2018
Datum publicatie
22-02-2018
Zaaknummer
10/965048-14
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - meervoudig
Inhoudsindicatie

Mega Dotterbloem en Venkel – Vonnis in de zaak tegen een Defensieambtenaar. De verdachte wordt vrijgesproken van (passieve) ambtelijke omkoping en schending ambtsgeheim.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Rechtbank Rotterdam

Team straf 2

Parketnummer: 10/965048-14

Datum uitspraak: 22 februari 2018

Tegenspraak

Vonnis van de rechtbank Rotterdam, meervoudige kamer voor strafzaken, in de zaak tegen de verdachte:

[naam verdachte] ,

geboren te [geboorteplaats verdachte] op [geboortedatum verdachte] ,

ingeschreven in de basisregistratie personen op het adres: [adres verdachte] , [woonplaats verdachte] ,

raadsman mr. M.P.K. Ruperti, advocaat te Baarn.

1 Onderzoek op de terechtzitting

Gelet is op het onderzoek op de terechtzittingen van 5, 14 en 19 december 2017 en 10 en 11 januari 2018. Het onderzoek is gesloten op 8 februari 2018.

2 Tenlastelegging

Aan de verdachte is ten laste gelegd hetgeen is vermeld in de dagvaarding. De tekst van de tenlastelegging is als bijlage aan dit vonnis gehecht.

3 Eis officier van justitie

De officier van justitie mr. P. van de Kerkhof heeft vrijspraak gevorderd van het primair en subsidiair ten laste gelegde.

4 Vrijspraak

4.1.

Inleiding

In december 2011 is naar de toenmalig Minister van Veiligheid en Justitie en de Rijksrecherche een gelijkluidende anonieme brief gestuurd. In deze anonieme brief worden een ambtenaar van Defensie en drie ambtenaren van politie met naam genoemd en beschuldigd van corruptie. Die corruptie zou, zo staat in de brief, betrekking hebben op de rol die zij zouden hebben bij de levering van voertuigen voor politie en Defensie.

In december 2012 is de Rijksrecherche met een strafrechtelijk onderzoek gestart, waarin vervolgens een groot aantal personen als verdachte is aangemerkt. Het strafrechtelijk onderzoek heet Dotterbloem. Naar aanleiding van restinformatie van dit onderzoek is (onder meer) ook het deelonderzoek Venkel gestart. Venkel is het onderzoek naar vermeende ambtelijke corruptie en omkoping van een aantal ambtenaren van Defensie, waaronder de verdachte, in relatie tot het aanbestedingsproject Defensiebrede Vervanging Operationele Wielvoertuigen (hierna: DVOW). Dit onderzoek komt voort uit de informatie aangetroffen in een Excelbestand dat is opgemaakt door een medewerker van Pon’s Automobielhandel B.V. (hierna: PAH) in het kader van het interne onderzoek bij PAH met betrekking tot verleende kortingen (bijloop of ondersteuning) aan overheidsfunctionarissen.

4.2.

Juridisch kader passieve ambtelijke omkoping

Passieve ambtelijke corruptie (passieve omkoping) behelst – kort gezegd – het aannemen of vragen van giften, beloften of diensten (hierna samengevat als: giften) door de ambtenaar van een ander (hierna: de gever). De eerste vraag die daarom gesteld moet worden, is of in dit geval ten aanzien van de in de tenlastelegging genoemde kortingen kan worden vastgesteld dat de verdachte (een) gift(en) heeft aangenomen of gevraagd.

4.3.

Vrijspraak van passieve ambtelijke omkoping (primair)

De verdachte wordt primair verweten dat hij zich door medewerkers van PAH heeft laten omkopen door het aannemen van een gift, te weten een (extra) niet-zakelijke korting van

€ 1.750,= op de aankoop van een personenauto, terwijl hij wist of redelijkerwijs vermoedde dat die gift hem werd gedaan teneinde hem te bewegen in zijn bediening iets te doen en/of na te laten.

Vaststaat dat de verdachte op 8 april 2009 een Audi A3 Sportback met kenteken
[kentekennummer] heeft gekocht bij Pon Occasion Centre te [plaats] . Uit het koopcontract, dat door de verdachte en de autodealer is ondertekend, blijkt dat de verdachte een korting heeft gekregen van in totaal € 2.522,78. Het dossier bevat voorts sterke aanwijzingen dat vanuit PAH (de importeur) aan Pon Occasion Centre (de dealer) een ondersteuning (bijloop) is verleend van € 1.750,= excl. btw om de genoemde auto te verkopen. Uit het dossier kan echter niet worden afgeleid dat de verdachte wetenschap had van deze bijloop. Om die reden kan niet worden vastgesteld dat de verdachte een gift van PAH heeft aangenomen. Hij zal daarom worden vrijgesproken van het primair ten laste gelegde feit.

4.4.

Vrijspraak schending ambtsgeheim (subsidiair)

Subsidiair wordt de verdachte verweten dat hij zich schuldig heeft gemaakt aan schending van zijn ambtsgeheim door interne, vertrouwelijke en/of geheime informatie over “de denkrichting binnen Defensie ten aanzien van de gewenste (7,5kN-)voertuigen en de visie op de concurrenten die daarbij betrokken waren” aan medewerkers van PAH te verstrekken.

In het dossier bevindt zich een proces-verbaal aangaande het verstrekken van informatie door de verdachte aan medewerkers van PAH. Hierin zijn verschillende e-mails opgenomen waaruit kan worden opgemaakt dat de verdachte, als (plaatsvervangend) projectleider van het aanbestedingsproject DVOW, contact onderhield met PAH. Ook kan hieruit worden afgeleid dat de verdachte informatie in relatie tot de aanbesteding aan medewerkers van PAH heeft verstrekt. Het dossier bevat evenwel onvoldoende aanknopingspunten voor de conclusie dat de informatie, in de omschrijving zoals ten laste gelegd, geheime of vertrouwelijke informatie betrof waarvan de verdachte wist dan wel redelijkerwijs moest vermoeden dat hij verplicht was om het te bewaren. Om die reden zal de verdachte ook van het subsidiair ten laste gelegde worden vrijgesproken.

4.5

Conclusie

Het primair en subsidiair ten laste gelegde is niet wettig en overtuigend bewezen. De verdachte wordt vrijgesproken.

5 Bijlage

De in dit vonnis genoemde bijlage maakt deel uit van dit vonnis.

6 Beslissing

De rechtbank:

verklaart niet bewezen, dat de verdachte het primair en subsidiair ten laste gelegde feit heeft begaan en spreekt de verdachte daarvan vrij.

Dit vonnis is gewezen door:

mr. J.J. Bade, voorzitter,

en mrs. K.A. Baggerman en J. de Lange, rechters,

in tegenwoordigheid van mrs. A.K. van Zanten en I.C.M.A. Bals, griffiers,

en uitgesproken op de openbare terechtzitting van deze rechtbank op 22 februari 2018.

Bijlage

Tekst tenlastelegging

Aan de verdachte wordt ten laste gelegd dat

hij

op één of meer tijdstippen

in of omstreeks de periode van 1 maart 2009 tot en 12 decmber 2011,

te Etten-Leur en/of Den Haag en/of Barneveld, in elk geval in Nederland,

tezamen en in vereniging met (een) ander(en), althans alleen,

meermalen, althans eenmaal,

als ambtenaar, te weten als Manager Systeem Integratie (rang majoor) werkzaam

bij de afdeling Defensie Materieel Organisatie en/of (plaatsvervangend)

projectleider Dienstbrede Vervanging van Operationele Wielvoertuigen (DVOW)

en/of (Senior) docent/mentor (BBW) bij het Instituut Defensie Leergangen (rang

luitenant-kolonel) van het Ministerie van Defensie,

(telkens) (om) (een) gift(en) en/of (een) belofte(n) en/of (een) dienst(en),

te weten

- een (extra) niet-reguliere, althans niet-zakelijke korting van EUR 1.750,-

excl. BTW op de aankoop van een personenauto, te weten een Audi A3 Sportback

met kenteken [kentekennummer] ,

althans enige gift en/of belofte en/of dienst, verleend en/of aangeboden en/of

gedaan door (één of meer medewerker(s) werkzaam bij) Pon's Automobielhandel

B.V.,

I. heeft aangenomen terwijl hij, verdachte,

(telkens) wist of redelijkerwijs vermoedde dat deze/die gift(en) en/of

belofte(n) en/of dienst(en) hem werd(en) gedaan teneinde hem te bewegen

om, al dan niet in strijd met zijn plicht, in zijn bediening iets te doen

of na te laten (sub 1) en/of

(telkens) wist of redelijkerwijs vermoedde dat deze/die gift(en) en/of

belofte(n) en/of dienst(en) hem werd(en) gedaan tengevolge of naar

aanleiding van hetgeen door hem, al dan niet in strijd met zijn plicht, in

zijn huidige en/of vroegere bediening is gedaan of nagelaten (sub 2),

en/of

II. heeft gevraagd

(telkens) teneinde hem, verdachte, te bewegen om, al dan niet in strijd

met zijn plicht, in zijn bediening iets te doen of na te laten (sub 3)

en/of (telkens) tengevolge of naar aanleiding van hetgeen door hem,

verdachte, al dan niet in strijd met zijn plicht, in zijn huidige en/of

vroegere bediening is gedaan of nagelaten (sub 4),

te weten het (telkens)

- ( anders dan om zakelijke redenen) begunstigen van die Pon's

Automobielhandel B.V., en/of

- aangaan en/of onderhouden van een relatie tussen hem, verdachte, en Pon's

Automobielhandel B.V., teneinde (aldus) voor die rechtspersoon een

voorkeursbehandeling te bewerkstelligen, en/of

- aangaan en/of onderhouden van een zodanige relatie tussen hem,

verdachte, en Pon's Automobielhandel B.V., dat hij, verdachte, tegenover die

Pon's Automobielhandel B.V. niet meer zo vrij en/of onbeïnvloed en/of

onafhankelijk en/of objectief was/kon zijn bij het nemen van beslissingen in

relatie tot die Pon's Automobielhandel B.V. als in het geval dat hij,

verdachte, die gift(en) en/of belofte(n) en/of dienst(en) niet had

aangenomen, en/of

- ( anders dan om zakelijke redenen) verstrekken van interne,

vertrouwelijke en/of geheime informatie aan ((een) medewerker(s) van) die

Pon's Automobielhandel B.V., te weten informatie die onder meer betrekking

heeft op de denkrichting binnen Defensie ten aanzien van de gewenste

(7,5kN-)voertuigen en visie op de concurrenten die daarbij betrokken waren,

en/of

- met aanwending van zijn gezag en invloed binnen Defensie, pogen een betere

positie te bewerkstelligen voor Pon's Automobielhandel B.V. binnen Defensie;

art 362 lid 1 ahf/sub 1° t/m 4° Wetboek van Strafrecht

art 363 lid 1 ahf/sub 2° t/m 4° Wetboek van Strafrecht

art 363 lid 1 ahf/sub 1° Wetboek van Strafrecht

Subsidiair, voorzover het vorenstaande niet tot een veroordeling mocht of zou

kunnen leiden:

hij

op één of meer tijdstip(pen)

in de periode van 7 november 2011 tot en met 12 december 2011 te Etten-Leur

en/of Delft en/of Den Haag, in elk geval in Nederland,

tezamen en in vereniging met een ander, althans alleen,

meermalen, althans eenmaal,

(telkens) een geheim waarvan hij en/of zijn mededader(s) wist(en) en/of

redelijkerwijs moest(en) vermoeden dat hij, verdachte, uit hoofde van ambt of

beroep, te weten als (Senior) Manager Systeem Integratie (rang majoor)

werkzaam bij de afdeling Defensie Materieel Organisatie van Defensie en/of

(plaatsvervangend) projectleider Dienstbrede Vervanging van Operationele

Wielvoertuigen (DVOW) en/of (Senior) docent/mentor (BBW) bij Instituut

Defensie Leergangen (rang luitenant-kolonel), verplicht was het te bewaren,

opzettelijk heeft geschonden,

immers heeft/hebben hij, verdachte, en/of zijn mededader(s), (telkens)

interne, vertrouwelijke en/of geheime informatie, waaronder in ieder geval

- informatie die onder meer betrekking heeft op de denkrichting binnen

Defensie ten aanzien van de gewenste (7,5kN-)voertuigen en visie op de

concurrenten die daarbij betrokken waren,

aan ((een) medewerker(s) van) Pon's Automobielhandel B.V. verstrekt;

art 272 lid 1 Wetboek van Strafrecht