Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBROT:2018:10921

Instantie
Rechtbank Rotterdam
Datum uitspraak
01-11-2018
Datum publicatie
10-01-2019
Zaaknummer
14.255 RK
Rechtsgebieden
Insolventierecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

De rechter-commissaris heeft toestemming gegeven tot het aangaan van een schikking na ingewonnen deskundig advies.

Wetsverwijzingen
Faillissementswet 104
Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
INS-Updates.nl 2019-0023
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Rechtbank Rotterdam

Team insolventie

Insolventienummer : [nummer]

beschikking van de rechter-commissaris op grond van artikel 104 Faillissementswet

In het faillissement van:

ARCIS BOUW GROEP B.V.,

statutair gevestigd te Esch,

kantoorhoudende aan de Wieldrechtseweg 32,

3316 BG Dordrecht,

gefailleerde,

curator: mr. S. Visser.

Op 4 mei 2016 heeft de voormalige rechter-commissaris mr. V.M. de Winkel de curator toestemming gegeven om Hornbach Real Estate Nieuwerkerk B.V. en Hornbach Bouwmarkt (Nederland) B.V (hierna te noemen: Hornbach) in rechte te betrekken. Het betreft hier een dispuut over de aannemingsovereenkomst en verrichte meerwerkwerkzaamheden voor het realiseren van een bedrijfshal dat al enige jaren voor het faillissement speelt tussen gefailleerde en Hornbach. Naar de bevindingen van de curator heeft gefailleerde nog het volgende van Hornbach te vorderen:.

  • -

    € 934.663,53, exclusief de omzetbelasting, aan restant hoofdaanneemsom;

  • -

    € 1.387.318,18, exclusief de omzetbelasting, voor meerwerkwerkzaamheden;

  • -

    een bedrag tot € 200.000,-- voor door Hornbach ten onrechte uitgewonnen

bankgarantie onder de Deutsche Bank.

Met instemming van de voormalige rechter-commissaris heeft de curator op 4 oktober 2016 Hornbach gedagvaard tegen 12 oktober 2016 voor de rechtbank ’s-Gravenhage.

Na de gehouden comparitie van partijen op 24 oktober 2017 zijn partijen een schikking gaan beproeven.

Bij beschikking van deze rechtbank van 4 december 2017 is mr. V.M. de Winkel ontheven uit zijn functie als rechter-commissaris en is tot rechter-commissaris benoemd mr. C.de Jong.

Bij e-mailbericht van 8 december 2017 heeft de curator een concept schikkingsvoorstel voorgelegd aan de voormalige rechter-commissaris mr. V.M. de Winkel.

Mr. V.M. de Winkel heeft op 20 december 2017 met dit conceptvoorstel ingestemd.

De curator heeft bij brief van 16 mei 2018 bericht dat Hornbach heeft ingestemd met een voorstel tot een betaling van € 1.316.400,--, exclusief de omzetbelasting, inclusief de afkoop bankgarantie (hierna “de schikking”). Een en ander dient nog nader in een vaststellingsovereenkomst te worden uitgewerkt, zulks na afstemming met diverse betrokken partijen, waaronder een van de aandeelhouders, de heer [naam 1] (aandeelhouder en voormalig statutair bestuurder van Arcis) en de heer [naam 2] , voormalig bestuurder van gefailleerde, die zich tegen de schikking verzetten.

Op een informeel overleg van de rechter-commissaris met betrokken partijen (de curator, H.R. Flipse, kantoorgenoot van de curator, de heer [naam 1] en de heer [naam 2] ) op 12 juli 2018 is met de aanwezigen overeenstemming bereikt om voor het antwoord op de vraag: schikken of doorprocederen, een deskundig advies in te winnen bij een voor partijen acceptabele en onafhankelijke deskundige.

Op 12 september 2018 heeft de deskundige prof.mr.dr. M.A.B. Chao-Duivis haar advies uitgebracht. Op de voorgelegde vraag : “dient de bodemprocedure te worden voortgezet of is – gezien de inhoud van de uitvoerige processtukken in de procedure – het treffen van een schikking, zoals thans voorligt beter?” is prof.mr.dr. M.A.B. Chao-Duivis van mening dat, indien partijen kunnen leven met haar antwoorden op de deelvragen, een handvat voor een schikking gegeven is, de welke naar de mening van prof.mr.dr. M.A.B. Chao-Duivis in deze de voorkeur verdient boven verder procederen.

Bij brieven van 30 september 2018, 15 oktober 2018 en 19 oktober 2018 hebben de betrokken partijen van het informeel overleg over en weer hun commentaar gegeven op het advies van

prof.mr.dr. M.A.B. Chao-Duivis.

De curator blijft bij zijn standpunt om een schikking te bewerkstelligen, aangezien een schikking thans haalbaar is en de boedel daardoor onder meer een actief tegemoet kan zien van € 1.316.440,--, exclusief de omzetbelasting, waardoor een uitdeling aan de concurrente crediteuren mogelijk lijkt. Voorzetting van de huidige procedure met nog vrij veel onzekerheden brengt het nodige procesrisico met zich mee en daarnaast zullen de proceskosten nog aanzienlijk zijn. Het advies van prof.mr.dr. M.A.B. Chao-Duivis ziet hij als een bevestiging van de juistheid van zijn standpunt.

De heren [naam 1] en [naam 2] voornoemd zijn een andere mening toegedaan. Hoewel zij zich voor een belangrijk deel kunnen vinden in het advies van prof.mr.dr. M.A.B. Chao-Duivis, blijven zij van mening dat de procedure voortgezet dient te worden, aangezien het winnen van de procedure hen haalbaar lijkt.

Alles overwegende lijkt het aangaan van de schikking voor de boedel en de crediteuren thans het beste. Immers met de schikking komt een aanzienlijk bedrag in de boedel, worden het verder oplopen van de faillissementskosten en de proceskosten vermeden en wordt het mogelijk een uitdeling aan de concurrente schuldeisers te doen.

De rechter-commissaris geeft op grond van artikel 104 Faillissementswet de curator dan ook toestemming om met Hornbach de schikking aan te gaan1.

Rotterdam, 1 november 2018,

mr. C. de Jong,

Rechter-commissaris

1 Tegen deze beslissing kan degene aan wie de Faillissementswet dat recht toekent gedurende vijf dagen, te rekenen vanaf de dag waarop de beschikking is gegeven, hoger beroep instellen. Het hoger beroep kan uitsluitend door een advocaat worden ingesteld bij een verzoekschrift, in te dienen ter griffie van de rechtbank die van deze zaak kennis moet nemen.