Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBROT:2018:10855

Instantie
Rechtbank Rotterdam
Datum uitspraak
19-09-2018
Datum publicatie
07-01-2019
Zaaknummer
C/10/538795 / HA ZA 17-1065
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Openbare betekening; curator spreekt bestuurder aan; curator gehouden om een kopie van de dagvaarding toe te zenden aan het hem bekende e-mailadres van de bestuurder zonder (bij de curator) bekende woon- of verblijfplaats.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
NJF 2019/150
JOR 2019/87 met annotatie van mr. J.B.A. Jansen
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

vonnis

RECHTBANK ROTTERDAM

Team handel en haven

zaaknummer / rolnummer: C/10/538795 / HA ZA 17-1065

Vonnis van 19 september 2018

in de zaak van

[naam curator] , in zijn hoedanigheid van curator in het faillissement van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid [eiser],

kantoorhoudende te Rotterdam,

eiser,

advocaat mr. M. Kooiman te Rotterdam,

tegen

1 [gedaagde 1] ,

wonende te Rotterdam,

gedaagde,

advocaat mr. M.P.V. den Engelsman te Rotterdam,

2. [gedaagde 2],

zonder bekende woon- of verblijfplaats,

gedaagde,

niet verschenen.

Partijen zullen hierna de curator en [gedaagde 1] en [gedaagde 2] genoemd worden.

1 De procedure

1.1.

Het verloop van de procedure blijkt uit:

 • -

  de dagvaarding van 14 augustus 2017, met producties;

 • -

  de stukken met betrekking tot het ten laste van [gedaagde 1] gelegde conservatoire beslag;

 • -

  de conclusie van antwoord van 14 februari 2018 van [gedaagde 1] , met producties;

 • -

  de brieven van 7 maart en 24 mei 2018 van de rechtbank, waarbij partijen zijn opgeroepen voor, en geïnstrueerd met betrekking tot, een comparitie van partijen;

 • -

  de producties 16 en 17 van de curator;

 • -

  de pleitnota van 19 juni 2018 van de curator;

 • -

  het proces-verbaal van comparitie van 19 juni 2018.

1.2.

Ten slotte is vonnis bepaald.

1.3.

Nadat vonnis is bepaald, heeft de curator verzocht om de procedure ten aanzien van [gedaagde 1] door te halen omdat partijen een minnelijke regeling hebben getroffen en om ten aanzien van [gedaagde 2] een verstekvonnis te wijzen.

2 Het geschil en de beoordeling

2.1.

De curator vorderde bij dagvaarding om bij vonnis, uitvoerbaar bij voorraad:

"Primair

( i) voor recht te verklaren dat Gedaagden, althans [gedaagde 1] , althans [gedaagde 2] , hun taak als bestuurder van [eiser] kennelijk onbehoorlijk hebben vervuld als bedoeld in artikel 2:248 BW;

(ii) voor recht te verklaren dat deze kennelijk onbehoorlijke taakvervulling van Gedaagden, althans [gedaagde 1] , althans [gedaagde 2] , een belangrijke oorzaak van het faillissement van [eiser] is geweest;

(iii) voor recht te verklaren dat Gedaagden hoofdelijk, althans [gedaagde 1] , althans [gedaagde 2] aansprakelijk zijn voor het bedrag van de schulden van [eiser] voor zover deze niet door vereffening van de overige baten kunnen worden voldaan;

(iv) Gedaagden hoofdelijk des dat de een betalende de ander zal zijn bevrijd, althans [gedaagde 1] , althans [gedaagde 2] , te veroordelen tot betaling aan de Curator van de schulden in het faillissement van [eiser] , voor zover deze niet door vereffening van de overige baten kunnen worden voldaan, nader op te maken bij staat;

( v) Gedaagden hoofdelijk des dat de een betalende de ander zal zijn bevrijd, althans [gedaagde 1] , althans [gedaagde 2] , te veroordelen tot betaling aan de Curator van een bedrag van € 2.500.000,00 bij wijze van voorschot op de betaling waartoe Gedaagden op grond van het voorgaande zullen zijn gehouden;

Subsidiair

(vi) voor recht te verklaren dat Gedaagden, althans [gedaagde 1] , althans [gedaagde 2] , onrechtmatig jegens de gezamenlijke schuldeisers van [eiser] hebben gehandeld en gehouden zijn de hierdoor gelden schade te vergoeden;

(vii) Gedaagden hoofdelijk des dat de een betalende de ander zal zijn bevrijd, althans [gedaagde 1] , althans [gedaagde 2] , te veroordelen tot betaling aan de Curator van het bedrag ad € 614.563,00, althans tot een door uw rechtbank in goede justitie te bepalen bedrag, te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf 15 maart 2016 althans de dag der dagvaarding tot aan de dag der algehele voldoening;

Meer subsidiair

(viii) [gedaagde 1] te veroordelen tot betaling van het bedrag ad € 237.233,00 aan de Curator, althans tot een door uw rechtbank in goede justitie te bepalen bedrag, te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf 15 maart 2016 althans de dag der dagvaarding tot aan de dag der algehele voldoening;

(ix) [gedaagde 2] te veroordelen tot betaling van het bedrag ad € 66.409,00 aan de Curator, althans tot een door uw rechtbank in goede justitie te bepalen bedrag, te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf 15 maart 2016 althans de dag der dagvaarding tot aan de dag der algehele voldoening;

Primair, subsidiair en meet subsidiair

( x) Gedaagden hoofdelijk des dat de een betalende de ander zal zijn bevrijd althans [gedaagde 1] , althans [gedaagde 2] , te veroordelen in de kosten van deze procedure;

xi) [gedaagde 1] te veroordelen in de kosten van de gelegde beslagen;

(xii) alsmede Gedaagden hoofdelijk des dat de een betalende de ander zal zijn bevrijd, althans [gedaagde 1] , althans [gedaagde 2] , te veroordelen in de nakosten van deze procedure waaronder te verstaan het nasalaris van de advocaat van eiseres te begroten op € 131,00 zonder betekening of een bedrag van € 199,00 met betekening en met alleen met deze conventionele vordering, dan wel te begroten op respectievelijk € 205,00 en € 273,00 voor zover Gedaagden tevens een reconventionele vordering mocht instellen en de genoemde nakosten te vermeerderen met de wettelijke rente ex art 6:119 en 120 lid 1 BW vanaf 14 dagen na de datum waarop het vonnis zal zijn gewezen."

2.2.

De procedure tussen de curator en [gedaagde 1] zal conform het daartoe strekkende verzoek van die partijen worden doorgehaald.

2.3.

Dan resteert de vordering van de curator tegen [gedaagde 2] .

2.4.

Over de contacten met [gedaagde 2] heeft de curator ter zitting desgevraagd het volgende medegedeeld:

"Er is contact geweest met [gedaagde 2] . Hij is aansprakelijk gesteld. Hij heeft betwist aansprakelijk te zijn. Hij zegt in het buitenland te verkeren. De curator heeft per e-mail contact met hem gehad. Hij reageert inmiddels niet meer. De curator heeft [gedaagde 2] openbaar opgeroepen. De curator weet niet of er tevens een exemplaar van de dagvaarding is toegezonden per e-mail of per post naar het laatst bekende adres van [gedaagde 2] ."

2.5.

Het komt de rechtbank voor dat in de gegeven omstandigheden van de curator meer inspanning had mogen worden verwacht om zoveel mogelijk te bevorderen dat de voor [gedaagde 2] bestemde dagvaarding deze ook daadwerkelijk zou bereiken. [gedaagde 2] behoort immers zo mogelijk in de gelegenheid te worden gesteld om vertegenwoordigd door een advocaat in de procedure te verschijnen teneinde - desgewenst - verweer te voeren tegen het door de curator gevorderde. Wanneer [gedaagde 2] louter openbaar is opgeroepen, is de kans dat de dagvaarding hem heeft bereikt gering.

2.6.

De curator beschikte kennelijk niet over gegevens betreffende een (recent) woon- of verblijfadres van [gedaagde 2] . Bovendien reageerde [gedaagde 2] kennelijk niet meer op de meest recente door de curator aan hem toegezonden e-mails. Dat maakt aannemelijk dat de curator het woon- of verblijfadres van [gedaagde 2] niet (meer) heeft kunnen achterhalen. Dat neemt echter niet weg dat de curator in ieder geval een kopie van de dagvaarding via het hem (laatst) bekende e-mailadres van [gedaagde 2] had kunnen sturen. Daarbij had de curator kunnen mededelen dat [gedaagde 2] openbaar zou worden opgeroepen, alsmede tegen welke datum. Dat zou in ieder geval de kans dat de voor [gedaagde 2] bestemde dagvaarding hem ook daadwerkelijk zou bereiken aanmerkelijk hebben vergroot.

2.7.

De rechtbank zal, alvorens verder te beslissen, de curator in de gelegenheid stellen om alsnog te doen wat hij eerder heeft nagelaten.

2.8.

De rechtbank verwacht van de curator dat hij in ieder geval binnen een week na de dag waarop dit vonnis wordt uitgesproken alsnog een kopie van de dagvaarding (zo nodig - in verband met de omvang - exclusief producties) en een kopie van dit vonnis per e-mail toezendt aan [gedaagde 2] per het e-mailadres dat [gedaagde 2] laatstelijk heeft gebruikt in zijn contacten met de curator. In de begeleidende tekst dient de curator mede te delen dat hij een procedure aanhangig heeft gemaakt tegen [gedaagde 2] , alsmede dat, indien [gedaagde 2] in die procedure (alsnog) verweer wenst te voeren, hij daartoe een (Nederlandse) advocaat kan inschakelen.

2.9.

De rechtbank zal de procedure verwijzen naar de rol op een termijn van dertien weken voor een door de curator te nemen akte. Bij die akte zal de curator een kopie van de door hem aan [gedaagde 2] verzonden e-mail kunnen overleggen.

2.10.

Indien [gedaagde 2] een advocaat opdracht geeft om zich voor hem te stellen en verweer te voeren, zal op de onder de beslissing genoemde roldatum (19 december 2018) een conclusie van antwoord kunnen worden genomen namens [gedaagde 2] , dan wel zal door zijn advocaat gemotiveerd om uitstel kunnen worden gevraagd voor het verrichten van die proceshandeling.

3 De beslissing

De rechtbank

3.1.

haalt de zaak tussen de curator en [gedaagde 1] door,

3.2.

bepaalt dat de zaak tussen de curator en [gedaagde 2] weer op de rol zal komen van 19 december 2018 voor het nemen van een akte door de curator over hetgeen is vermeld onder 2.8,

3.3.

bepaalt dat indien zich voor [gedaagde 2] op de onder 3.2 genoemde roldatum nog geen advocaat heeft gesteld, de zaak op die roldatum zal worden verwezen naar de rol op een termijn van zes weken voor het wijzen van vonnis,

3.4.

houdt iedere verdere beslissing aan.

Dit vonnis is gewezen door mr. C. Bouwman en in het openbaar uitgesproken op 19 september 2018.
[1729;901]