Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBROT:2017:9467

Instantie
Rechtbank Rotterdam
Datum uitspraak
01-12-2017
Datum publicatie
01-12-2017
Zaaknummer
ROT 10/960318-16
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - meervoudig
Op tegenspraak
Inhoudsindicatie

De verdachte heeft in de periode van 1 oktober 2014 tot en met 19 augustus 2016 deelgenomen en meegewerkt aan training voor terrorisme als bedoeld in artikel 134a van het Wetboek van Strafrecht en voorbereidingshandelingen verricht met terroristisch oogmerk als bedoeld in artikel 96 lid 2 Sr. Veroordeling tot 30 maanden gevangenisstraf en TBS met voorwaarden.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Rechtbank Rotterdam

Team straf 1

Parketnummer: 10/960318-16

Datum uitspraak: 1 december 2017

Tegenspraak

Vonnis van de rechtbank Rotterdam, meervoudige kamer voor strafzaken, in de zaak tegen de verdachte:

[naam verdachte],

geboren te [geboorteplaats] op [geboortedatum],

ingeschreven in de basisregistratie personen op het adres [adres],

ten tijde van het onderzoek op de terechtzitting preventief gedetineerd in de Penitentiaire Inrichting Vught, bijzondere afdeling,

raadsman mr. J.J. Lieftink, advocaat te Almere.

1 Onderzoek op de terechtzitting

Gelet is op het onderzoek op de terechtzittingen van 10 november 2017 en 1 december 2017.

2 Tenlastelegging

Aan de verdachte is ten laste gelegd hetgeen is vermeld in de dagvaarding, zoals deze op de terechtzitting van 10 november 2017 overeenkomstig de vordering van de officier van justitie is gewijzigd.

De tekst van de gewijzigde tenlastelegging is als bijlage I aan dit vonnis gehecht.

3 Eis officier van justitie

De officier van justitie mr. C. Hofstee heeft gevorderd:

  • -

    bewezenverklaring van het onder 1, 2 en 3 ten laste gelegde;

  • -

    veroordeling van de verdachte tot een gevangenisstraf voor de duur van 2 (twee) jaar met aftrek van voorarrest, alsmede ter beschikkingstelling van de verdachte met bevel tot dwangverpleging.

4 Waardering van het bewijs

Inleiding

De verdachte wordt onder feit 1 verweten dat hij in de periode van 1 oktober 2014 tot en met 19 augustus 2016 tezamen en in vereniging met een of meer anderen heeft deelgenomen en heeft meegewerkt aan training voor terrorisme als bedoeld in artikel 134a van het Wetboek van Strafrecht (hierna: Sr.)

Onder feit 2 wordt de verdachte het medeplegen van voorbereidingshandelingen met terroristisch oogmerk als bedoeld in artikel 96 lid 2 Sr bezien in combinatie met de misdrijven zoals onder meer genoemd in de artikelen 288a, 289a, 157, 176a en 176b Sr verweten, begaan in diezelfde periode.

Feit 3 betreft het voorhanden hebben van een stroomstootwapen op 20 augustus 2016.

4.1.

Bewijswaardering feiten 1 en 2

4.1.1.

Standpunt verdediging

Aangevoerd is dat de verdachte heeft bekend dat hij aan het radicaliseren was. Hij had gedachten met betrekking tot het plegen van een aanslag en met betrekking tot het willen afreizen naar IS-gebied. Logisch gevolg daarvan zou zijn dat hij zich dan zou willen aansluiten bij de gewapende strijd. Daartoe heeft de verdachte ook handelingen verricht op zijn laptop en gegevens op zijn harde schijf gezet.

De raadsman heeft bepleit de verdachte telkens van de onderdelen D en E op de tenlastelegging, de aanschaf en het bezit van de messen en het bekijken van websites over onder meer het plegen van aanslagen met een mes, vrij te spreken omdat deze volgens de verklaring van de verdachte geen verband houden, althans de bedoeling/wetenschap van de verdachte daar niet op is gericht, met enige vorm van (training voor) terroristische activiteiten.

Onder onderdeel F wordt een aantal reisroutes die voorkomen in de TomTom van de moeder van de verdachte genoemd die verband zouden houden met terroristische activiteiten. De raadsman heeft bepleit de verdachte van dit onderdeel van de tenlastelegging vrij te spreken omdat deze routes geen enkel verband hebben met het ontplooien van terroristische activiteiten.

De verdachte dient eveneens van onderdeel G in de tenlastelegging te worden vrijgesproken, het leren van de Arabische taal en daarbij in teksten uiting geven aan de Jihadstrijd, aangezien dit ziet op het beter kunnen begrijpen van de koran en de islam, dus meer op geloofsbelijdenis en minder op radicalisering.

Ten aanzien van onderdeel I ontbreekt het bewijs dat de verdachte zich via chatberichten heeft laten informeren over reisroutes naar het gewapende strijdgebied, zodat de verdachte ook van dit onderdeel dient te worden vrijgesproken.

Ten aanzien van het onder 3 ten laste gelegde heeft de raadsman bepleit dat de rechtbank tot een bewezenverklaring kan komen.

4.1.2.

Beoordeling

Feit 1

Artikel 134a Sr kent mogelijkheden voor deelnemen en training voor terrorisme: hij die tot het plegen van een terroristisch misdrijf dan wel een misdrijf ter voorbereiding of vergemakkelijking van een terroristisch misdrijf:

1) zich of een ander opzettelijk gelegenheid, middelen of inlichtingen verschaft of tracht te verschaffen en

2) daartoe kennis of vaardigheden verwerft of een ander bijbrengt.

De laatste optie houdt een training voor terrorisme in. Training is immers het opdoen of overbrengen van kennis of zich of een ander bekwamen in vaardigheden of technieken. De eerste optie omvat niet per se een verband met training voor terrorisme. Daarom moet in het geval van gedragingen die bestaan uit het (trachten te) verschaffen van gelegenheid, middelen of inlichtingen uitdrukkelijk een voldoende verband worden vastgesteld tussen die gedragingen en training voor terrorisme. Blijkens de wetsgeschiedenis en jurisprudentie kan ook zelfstudie, waaronder studie via het internet, worden gekwalificeerd als training voor terrorisme (zie ook het arrest van de Hoge Raad van 31 mei 2016, ECLI:NL:HR:2016:1011).

Voor degene die training volgt moet de opzet zijn gericht op het gebruik van de gelegenheid, middelen, inlichtingen, kennis en/of vaardigheden tot het plegen van een terroristisch misdrijf of van een misdrijf waarmee het plegen van een terroristisch misdrijf wordt vergemakkelijkt. Verder moet aantoonbaar zijn en bewezen moet worden voor welk misdrijf de verdachte zich heeft getraind. De contouren daarvan moeten zichtbaar zijn. Voorts moet het daarbij gaan om een van de misdrijven zoals die limitatief zijn omschreven in de artikelen 83 en 83b Sr.

Dit feit kan (deels) bewezen worden verklaard op basis van de verklaring van de verdachte afgelegd bij de rechter-commissaris op 20 september 2017 - waarin hij onder meer ondubbelzinnig aangeeft met welk doel en gedachten hij heeft gehandeld - en de overige bewijsmiddelen waaruit blijkt de hij op internet informatie heeft gezocht over het aanschaffen van vuurwapens, het gebruik en onderhoud ervan en instructies heeft gedownload en opgeslagen. Ook heeft hij op het internet informatie gezocht over het maken van explosieven met grondstoffen die makkelijk beschikbaar zijn in alledaagse huishoudens, vechttechnieken en -tactieken met en zonder mes, aanvallen met en mes een hoe mensen te doden met een mes, alsmede verwurgings- en ontwapeningstechnieken, verdedigingstechnieken door middel van een mes.

De verdachte wordt ten aanzien van dit feit vrijgesproken van de onder A, B, D, F, G, H, I en J tenlastegelegde onderdelen, onder meer omdat naar het oordeel van de rechtbank niet kan worden vastgesteld dat de daarin omschreven handelingen passen in de omschrijving van een trainingshandeling voor terrorisme, zoals omschreven in het eerder genoemde arrest van de Hoge Raad.

Het tenlastegelegde medeplegen is, gelet op de inhoud van het dossier en het onderzoek ter terechtzitting, niet wettig en overtuigend bewezen, zodat de verdachte ook daarvan zal worden vrijgesproken.

Feit 2

Zoals overwogen door de Hoge Raad bij arrest van 14 maart 2017 (ECLI:NL:HR:2017:416) is het, om tot bewezenverklaring van de in artikel 96, tweede lid Sr bedoelde voorbereidings- of bevorderingshandelingen van de in artikel 289a Sr omschreven misdrijven te komen, voldoende indien het oogmerk van de verdachte op het begaan van die misdrijven is gericht, zonder dat een concretisering van het voor te bereiden of te bevorderen misdrijf naar tijdstip, plaats en wijze van uitvoering is vereist. Daarbij overweegt de Hoge Raad dat moet worden aangenomen dat de voor toepassing van artikel 46 Sr vereiste mate van concretisering ook geldt voor artikel 96, tweede lid, Sr. Vereist is derhalve slechts dat met voldoende mate van bepaaldheid blijkt op welk in artikel 289a Sr (en/of 176b Sr) omschreven misdrijf de nader aan artikel 96, tweede lid, Sr ontleende voorbereidings- of bevorderingshandelingen waren gericht.

Gelet op de tekst van artikel 96, tweede lid, Sr is vereist dat de verdachte de gedragingen heeft verricht met het oogmerk het betreffende terroristische misdrijf voor te bereiden of te bevorderen. Anders dan bij de strafbare voorbereiding van artikel 46 Sr volstaat voorwaardelijk opzet bij de voorbereiding of bevordering van een terroristisch misdrijf niet.

Die gedragingen zijn strafbaar, ongeacht of de voorbereidende of bevorderende gedragingen resulteren in het plegen van het beoogde misdrijf.

Aan de verdachte is, in het kader van de strafbaarstelling van artikel 96 lid 2 Sr, een aantal gedragingen ten laste gelegd die strekken tot het opzettelijk met het (terroristisch) oogmerk voorbereiden en/of bevorderen van het plegen van de in de artikelen 157 en/of 176a en/of 176b en/of 289(a) en of 288a omschreven misdrijven.

Die gedragingen ter voorbereiding en/of ter bevordering zijn feitelijk omschreven onder

D en worden verder ingekleurd door de handelingen als omschreven en hierna bewezenverklaard onder A, B, E (het zoeken naar informatie over oproepen van IS tot het plegen van aanslagen), H, I en J, welke zien op het (terroristisch) oogmerk van de verdachte. Daarbij zijn de hiervoor onder 1 bewezenverklaarde handelingen overigens niet bewezenverklaard nu niet met zekerheid kan worden vastgesteld dat deze trainingshandelingen op zichzelf zijn verricht met een terroristisch oogmerk.

Uit de bewijsmiddelen volgt dat de verdachte de onder A, B, D, E, H, I en J opgenomen handelingen heeft verricht, zoals bewezenverklaard. Deze handelingen leiden - in onderling verband en samenhang bezien - in combinatie met zijn verklaring dat hij geradicaliseerd was en gedachten had over aanslagen, tot de conclusie dat de verdachte het oogmerk had de tenlastegelegde delicten brandstichting en/of ontploffingen teweegbrengen en/of moord en/of doodslag voor te bereiden. Hoewel bijvoorbeeld de zoekslagen op internet en het bezit van vlaggen met het IS-logo op zichzelf geen strafbare voorbereiding opleveren, kan uit de combinatie van alle handelingen tezamen het oogmerk van de verdachte op het voorbereiden van voormelde terroristische misdrijven worden afgeleid.

Gelet op het vorenstaande heeft de verdachte zich schuldig gemaakt aan het zich verschaffen van middelen en inlichtingen tot het plegen van brandstichting en/of teweegbrengen van ontploffingen en/of moord en/of doodslag met een terroristisch oogmerk, in alle betekenissen die in artikel 83a Sr zijn omschreven. Het onder 2 tenlastegelegde zal in zoverre wettig en overtuigend bewezen worden verklaard.

Het tenlastegelegde medeplegen is, gelet op de inhoud van het dossier en het onderzoek ter terechtzitting, niet wettig en overtuigend bewezen, zodat de verdachte daarvan zal worden vrijgesproken.

Feit 3

Het onder 3 ten laste gelegde is door de verdachte bekend. Dit feit zal zonder nadere bespreking bewezen worden verklaard.

4.1.3.

Conclusie

Bewezen zijn de feiten 1, 2 en 3.

4.2.

Bewezenverklaring

In bijlage II heeft de rechtbank de inhoud van wettige bewijsmiddelen opgenomen, houdende voor de bewezenverklaring redengevende feiten en omstandigheden. Op grond daarvan, en op grond van de redengevende inhoud van het voorgaande, is wettig en overtuigend bewezen dat de verdachte het onder 1 en 2 ten laste gelegde heeft begaan.

In bijlage III heeft de rechtbank een opgave gedaan van wettige bewijsmiddelen, houdende voor de bewezenverklaring redengevende feiten en omstandigheden. Met deze opgave wordt volstaan, nu de verdachte het bewezen verklaarde heeft bekend en nadien geen vrijspraak is bepleit. Op grond daarvan is wettig en overtuigend bewezen dat de verdachte het onder 3 ten laste gelegde heeft begaan.

De verdachte heeft de bewezen verklaarde feiten op die wijze begaan dat:

1.

hij op tijdstippen in de periode van 01 oktober 2014 tot en met 19 augustus 2016, te Eindhoven, opzettelijk zich inlichtingen heeft verschaft en/of kennis heeft verworven tot het plegen van een terroristisch misdrijf te weten,

- het opzettelijk brand stichten en/of een ontploffing teweegbrengen, terwijl daarvan gemeen gevaar voor goederen en/of gevaar voor zwaar lichamelijk letsel en/of levensgevaar voor een ander te duchten is en/of dit feit iemands dood ten gevolge heeft (te) begaan met een terroristisch oogmerk en/of

- moord en/of doodslag (te) begaan met een terroristisch oogmerk,

immers heeft verdachte (telkens) ten behoeve van de gewapende Jihadstrijd, in welke strijd brandstichtingen, het teweeg brengen van ontploffingen, moorden en doodslagen worden gepleegd met een terroristisch oogmerk,

en/of

één of meer te plegen aanslag(en) op één of meer objecten en/of goederen en/of perso(o)n(en), door gebruik van één of meer vuurwapen(s) en/of één of meer steekwapen(s) en/of door het teweeg brengen van een ontploffing en/of het stichten van brand en/of moord en/of doodslag met een terroristisch oogmerk,

C. websites waarop informatie over wapenwinkels (onder meer in België) en/of het aanschaffen van (automatische) vuurwapens en/of over instructie(s) voor het gebruik van en/of onderhoud van en/of omgang met (een) (automatisch(e)) vuurwapen(s) (zoals AK-47 en/of Glock) wordt gedeeld, bezocht en/of (vervolgens) zoekvragen gesteld en/of (vervolgens) één of meer (digitale) bestanden (zoals filmpjes en/of afbeeldingen) inhoudende de voornoemde informatie over wapenwinkels en/of het aanschaffen van vuurwapens en/of instructie(s) gedownload en/of opgeslagen en/of voorhanden gehad en/of

E. websites waarop informatie (wordt gedeeld) over (onder meer)

- het maken van explosieven met grondstoffen die makkelijk beschikbaar zijn in alledaagse huishoudens en

- vechttechnieken en/of -tactieken en/of met (en zonder) mes(sen), aanvallen met een mes en hoe mensen te doden door middel van een mes en

- verwurgingsstechnieken door middel van een mes

bezocht en/of (vervolgens) zoekvragen, met betrekking tot voornoemde informatie en/of informatie van gelijke strekking, gesteld en/of (vervolgens) (digitale) bestanden (zoals filmpjes en/of afbeeldingen) inhoudende voornoemde informatie gedownload en/of opgeslagen en/of voorhanden gehad.

2.

hij op tijdstippen in de periode van 01 oktober 2014 tot en met 19 augustus 2016, te Eindhoven, opzettelijk met het oogmerk ter voorbereiding en van de/het (meermalen) te plegen misdrij(f)(ven) omschreven in artikel 157 en/of 176a en/of 176b en/of 289(a) en/of 288a van het Wetboek van Strafrecht, te weten,

- het opzettelijk brand stichten en/of een ontploffing teweegbrengen, terwijl daarvan gemeen gevaar voor goederen en/of gevaar voor zwaar lichamelijk letsel en/of levensgevaar voor een ander te duchten is en/of dit feit iemands dood ten gevolge heeft (te) begaan met een terroristisch oogmerk en/of

- moord en/of doodslag (te) begaan met een terroristisch oogmerk,

- middelen en/of inlichtingen tot het plegen van het misdrijf aan zich heeft verschaft en/of heeft trachten te verschaffen en/of

- voorwerpen voorhanden heeft gehad waarvan hij wist dat zij bestemd zijn tot het plegen van het misdrijf, immers heeft verdachte (telkens) ten behoeve van de gewapende Jihadstrijd, in welke strijd brandstichtingen, het teweeg brengen van ontploffingen, moorden en doodslagen worden gepleegd met een terroristisch oogmerk, en/of

één of meer (te plegen) aanslag(en) op één of meer objecten en/of goederen en/of perso(o)n(en), door gebruik van één of meer vuurwapen(s) en/of één of meer steekwapen(s) en/of door het teweeg brengen van een ontploffing en/of het stichten van brand en/of moord en/of doodslag met een terroristisch oogmerk,

A. zich het radicaal extremistisch gedachtegoed van de gewapende Jihadstrijd met een terroristisch oogmerk gevoerd door de (terroristische) organisatie Jabhat al Nusra en/of Islamic State (IS) dan wel Islamic State of Iraq and Shaam (ISIS) en/of Islamic State of Iraq and Levant (ISIL), althans aan IS en/of aan Al Qaida gelieerde organisaties, althans (een) organisatie die de gewapende Jihadstrijd voorstaat, eigen gemaakt en/of

B. websites waarop informatie (wordt gedeeld) over onthoofdingen en/of verminkingen en/of het om het leven brengen van mensen en/of (gevechts)trainingen en/of preken, bezocht en/of (vervolgens) zoekvragen gesteld en/of (vervolgens) één of meer (digitale) bestanden (zoals filmpjes en/of afbeeldingen) inhoudende informatie over onthoofdingen en/of verminkingen en/of het om het leven brengen van mensen en/of (gevechts)trainingen en/of preken, gedownload en/of opgeslagen en/of voorhanden gehad en/of

D. websites waarop informatie over één of meer internet-/webwinkels (waaronder webwinkel [naam]) en/of waarop informatie over het aanschaffen van één of meer (steek) wapen(s) en/of over instructie(s) voor het gebruik van en/of onderhoud van en/of omgang met (een) (steek)wapen(s) wordt gedeeld, bezocht en/of (vervolgens) zoekvragen gesteld (met gebruikmaking van zoektermen zoals ‘gevechtsmessen’ en/of ‘fileermessen’ en/of ‘survival-messen’ en/of ‘tactische messen’ en/of ‘zakmessen’) en/of (vervolgens) één of meer (digitale) bestanden (zoals filmpjes en/of afbeeldingen) inhoudende voornoemde informatie over internet-/ webwinkels en/of over het

aanschaffen en/of bestellen van (steek) wapen(s) en/of (bijbehorende) instructie(s) gedownload en/of opgeslagen en/of voorhanden gehad en/of (vervolgens)

- steekwapens (te weten van het merk/type Blackfield Patriot Folder’) besteld en laten bezorgen/afleveren en aangeschaft en

- steekwapens voorhanden gehad en/of

E. websites waarop informatie (wordt gedeeld) over ontwapeningstechnieken, verdedigingstechnieken door middel van een mes en/of

- hoe je een aanval van een politiehond pareert, hoe je je kan verdedigen tegen de politie, straatvechten en hoe je mensen kunt uitschakelen en/of

- oproepen van IS (inhoudende de strekking) dat zij hun aanhangers aansporen om onder andere met behulp van een mes aanslagen te plegen op alle ongelovigen, bezocht en/of (vervolgens) zoekvragen, met betrekking tot voornoemde informatie en/of informatie van gelijke strekking, gesteld en/of (vervolgens) één of meer (digitale) bestanden (zoals filmpjes en/of afbeeldingen) inhoudende voornoemde informatie gedownload en opgeslagen en voorhanden gehad en/of

H. informatie over Nederlandse (militaire)vliegbases Leeuwarden en Volkel en Nederlands (militair) personeel en Nederlandse politici en/of bekend persoon ingewonnen en voornoemde informatie (inhoudende onder meer plattegronden en/of bewakingshuisjes van voornoemde vliegbases en gegevens over Nederlands militair personeel en Nederlandse politici en bekend person(on), te weten

- een afbeelding en gegevens van luitenant-generaal [naam] met daarbij de vermelding van de tekst “Misdaad: Oorlogsmisdaden tegen moslims wereldwijd” en

- gegevens over minister-president [naam] met daarbij de vermelding van de tekst “Misdaad: oorlogsmisdaden tegen moslims in Mali, Syrië, Iraq, Afghanistan” en

- gegevens over politicus [naam] met daarbij de vermelding van de tekst “Misdaad: Beledigd de profeet (vzmh), Haatzaaien” en

- gegevens over cabaretier [naam] met daarbij de vermelding van de tekst: “Beledigd de profeet (vzmh)”,

opgeslagen op een (externe) harde schijf, (in mappen met, onder meer, de namen ‘plan 1’ en ‘plan 2’) en voornoemde informatie over Nederlandse (militaire)vliegbases Leeuwarden en Volkel en over Nederlands (militair) personeel en Nederlandse politici en bekend persoon, voorhanden gehad en/of

I. zich (via website(s)) laten informeren over het afreizen en/of over een of meer te volgen reisroute(s) naar het strijdgebied in Syrië en/of hoe aan te sluiten bij Jabhat al Nusra en/of Islamic State (IS) dan wel Islamic State of Iraq and Shaam (ISIS) en/of Islamic State of Iraq and Levant (ISIL), althans aan IS en/of aan Al Qaida gelieerde organisaties, en/of

J. goederen en/of gegevens/informatiedragers te weten, onder meer boeken en geschriften en pamfletten en vlaggen met IS-logo voorhanden gehad met daarop informatie betreffende het Jihadistisch gedachtegoed en/of aanwijzingen om zich aan te sluiten bij de gewapende jihadistische strijd/de oorlogsvoering en/of aanwijzingen om zich aan te houden bij het voorbereiden van het vertrek naar het strijdgebied in Syrië en/of Irak welke voorwerpen en informatie, al dan niet in combinatie met elkaar, kennelijk bestemd waren tot het begaan van die misdrijven.

3.

hij op 20 augustus 2016 te Eindhoven een wapen van categorie II onder 5°, te weten een voorwerp waarmee door een elektrische stroomstoot personen weerloos kunnen worden gemaakt of pijn kan worden toegebracht, te weten een stroomstootwapen in de vorm van een zaklamp voorhanden heeft gehad.

Hetgeen meer of anders is ten laste gelegd is niet bewezen. De verdachte moet daarvan worden vrijgesproken.

5 Strafbaarheid feiten

De bewezen feiten leveren op:

1. zich opzettelijk inlichtingen verschaffen en zich kennis verwerven tot het plegen van een terroristisch misdrijf;

2. met het oogmerk om opzettelijk brand stichten en/of ontploffingen teweegbrengen, terwijl daarvan gemeen gevaar voor goederen en/of gevaar voor zwaar lichamelijk letsel en/of levensgevaar voor een ander te duchten is en/of dit feit iemands dood ten gevolge heeft, en/of moord en/of doodslag, telkens te begaan met een terroristisch oogmerk, voor te bereiden, zich inlichtingen verschaffen en trachten te verschaffen en voorwerpen voorhanden hebben waarvan hij weet dat zij bestemd zijn tot het plegen van het misdrijf;

3. handelen in strijd met artikel 26, eerste lid en het feit begaan met betrekking tot een wapen van categorie II.

Er zijn geen feiten of omstandigheden aannemelijk geworden die de strafbaarheid van de feiten uitsluiten.

De feiten zijn dus strafbaar.

6 Strafbaarheid verdachte

Er is geen omstandigheid aannemelijk geworden die de strafbaarheid van de verdachte uitsluit.

De verdachte is dus strafbaar.

7 Motivering straf en maatregel

7.1.

Algemene overweging

De straf en maatregel die aan de verdachte worden opgelegd, zijn gegrond op de ernst van de feiten, de omstandigheden waaronder de feiten zijn begaan en de persoon en de persoonlijke omstandigheden van de verdachte. Daarbij wordt in het bijzonder het volgende in aanmerking genomen.

7.2.

Feiten waarop de straf en maatregel zijn gebaseerd

De verdachte heeft zich schuldig gemaakt aan voorbereiding van terroristische misdrijven.

Hij heeft actief gezocht naar informatie aangaande het radicale en extremistische gedachtegoed van de gewapende jihadstrijd en deze tot zich genomen. Het gaat hierbij om het gedachtengoed van terroristische organisaties als Islamitische Staat (IS), met alle daarbij behorende - inmiddels algemeen bekende - gewelddadige gruwelijkheden. De verdachte heeft verklaard dat hij sympathie had voor IS en te zijn geradicaliseerd. Op enig moment had hij ook gedachten over aanslagen. Dat de verdachte die gedachten mogelijk in daden heeft willen omzetten blijkt onder meer uit het feit dat hij is overgegaan tot het selecteren van doelwitten en daarover informatie heeft vergaard. Daarbij moet wel worden opgemerkt dat hij deze ‘plannen’ niet verder heeft uitgewerkt.

Daarnaast heeft hij - middels zelfstudie - kennis en vaardigheden tot het plegen van een terroristisch misdrijf verworven, door zich onder meer te verdiepen in het gebruik, het onderhoud en de omgang met (automatische) vuurwapens en steekwapens. Ook heeft hij een stroomstootwapen voor handen gehad.

Dit zijn zeer ernstige feiten. De verdachte heeft met die feiten bijgedragen aan het internationale terrorisme, waarmee hij de bevolking van Nederland kennelijk vrees heeft willen aanjagen. Een vrees die, gelet op de veelheid van aanslagen in de ons omringende landen, niet onterecht is.

7.3.

Persoonlijke omstandigheden van de verdachte

Strafblad

De rechtbank heeft acht geslagen op een uittreksel uit de justitiële documentatie van 8 september 2017, waaruit blijkt dat de verdachte eerder is veroordeeld, onder meer tweemaal tot een voorwaardelijke PIJ-maatregel.

Rapportages en verklaringen van deskundigen op de terechtzitting

Het Nederlands Instituut voor Forensische Psychiatrie en Psychologie, locatie Pieter Baan Centrum heeft een rapport over de verdachte opgemaakt, gedateerd 28 augustus 2017. Dit rapport houdt het volgende in.

De verdachte is sinds zijn zesde jaar bekend binnen de GGZ en heeft ook een uitgebreide

justitiële voorgeschiedenis. In het verleden is reeds meerdere malen een verstandelijke beperking (zwakbegaafdheid) en een autistische stoornis (PDD-NOS) vastgesteld, naast in de kindertijd tevens een gedragsstoornis. Hij is vanaf zijn puberteit moeilijk te hanteren,

vertoont fors externaliserend gedrag en wordt als groepsongeschikt aangemerkt. Op zijn 17e

jaar besluit de verdachte zich meer met het geloof bezig te houden. Hij maakt een opvallend

snelle transformatie door van delinquente jongere tot diepgelovige jongvolwassene.

Het huidige intelligentieonderzoek bevestigt de eerder gestelde verstandelijke beperking, en

ook de eerder gestelde PDD-NOS is nog steeds aanwezig.

In de loop van de tijd tijdens het onderzoek worden de beperkingen van de verdachte steeds opvallender. Zijn rigiditeit, grote vasthoudendheid (zoals in het leren van de Arabische taal, hetgeen hij al jaren uren per dag doet), beperkte interesses en inlevingsvermogen in anderen, het moeite hebben met het onderscheiden en voelen van emoties bij zichzelf en bij anderen, en het ontbreken van een uitgerijpte eigen identiteit worden steeds nadrukkelijker zichtbaar. Hij heeft vooral moeite om complexe sociale situaties goed in te schatten, zijn (denk)wereld is gefragmenteerd en hij heeft moeite om er een begrijpelijk geheel van te maken. Hij is onvoldoende in staat om de consequenties van zijn gedrag te bepalen en is onvoldoende in staat om de betrouwbaarheid van anderen in te schatten, hetgeen hem naïef, beïnvloedbaar een goedgelovig maakt. Aan de andere kant is hij juist rigide, als hij eenmaal een weg heeft ingeslagen is er geen ruimte voor twijfel en is hij juist sterk vasthoudend hierin. Vanwege zijn beperkingen is de wereld voor hem onoverzichtelijk en onvoorspelbaar.

Zijn geloof kan worden gezien als hem richting en identiteit gevend. Het leven volgens

(strenge) geloofsregels geeft hem structuur en houvast, waardoor hij binnen deze

streng religieuze setting afgelopen jaren betrekkelijk goed heeft kunnen functioneren.

Vanzelfsprekend betekent dit echter niet dat de eerder gestelde stoornissen daarmee

verdwenen zijn.

Zowel in zijn bekering tot de radicale islam, als in de hem tenlastegelegde feiten zien

onderzoekers een duidelijk verband met beide vastgestelde stoornissen. Zoals reeds

opgemerkt biedt het geloof hem structuur en houvast, echter beschikt hij vanuit zijn problematiek over onvoldoende reflectievermogen om gedachtes tijdig te

corrigeren. Hij overziet onvoldoende de gevolgen van zijn gedrag en de combinatie van in

aanleg aanwezige interesse voor geweld. Het salafistisch gedachtegoed en de aanwezige

beperkingen hebben er voor gezorgd, dat hij meende dat hij “iets” moest doen en gegeven zijn beperkingen is dat een welhaast logisch gevolg.

Alles overziend achten onderzoekers het aannemelijk dat de verdachte zeer beperkt over zijn vrije wil kon beschikken ten aanzien van de hem ten laste gelegde feiten. Geadviseerd wordt hem de tenlastegelegde feiten in verminderde mate toe te rekenen. Voorts is er sprake van een verhoogde kans op herhaling van gewelddadig gedrag en is er een beperkt aantal protectieve factoren.

Onderzoekers adviseren de begeleiding, monitoring en plaatsing binnen de beschermde woonvorm als een bijzondere voorwaarde bij een voorwaardelijk strafdeel op te leggen, waarbij de regie bij de reclassering zou kunnen worden ondergebracht.

Indien de strafmaat het niet toelaat om een bijzondere voorwaarde bij een voorwaardelijk

strafdeel op te leggen, rest enkel het opleggen van een TBS-maatregel. Onderzoekers achten

een TBS met dwangverpleging niet noodzakelijk. De verdachte heeft aangegeven mee te zullen werken aan de voorwaarden en naar de indruk van onderzoekers zal de dreiging van een omzetting van de maatregel hem voldoende stok achter de deur bieden.

Reclassering Nederland heeft meerdere rapporten over de verdachte opgemaakt, laatstelijk gedateerd 6 november 2017. Dit rapport houdt het volgende in.

Rapporteurs zijn van mening dat er sprake is van een hoog recidiverisico en dat het risico aan het onttrekken van voorwaarden hoog is. Gelet hierop vindt de reclassering de basis voor uitvoering van toezicht in het kader van de maatregel TBS met voorwaarden fragiel en heeft zij haar twijfels over de mogelijkheden van de uitvoering ervan. Wel worden in het rapport voorwaarden benoemd, mocht toch tot oplegging van die maatregel worden overgegaan.

In het rapport van de reclassering van 11 oktober 2017 wordt benoemd dat deze voorwaarden ook kunnen worden opgelegd bij een deels voorwaardelijke gevangenisstraf.

Reclasseringswerker [naam] heeft op de zitting verklaard dat er voor de verdachte een woning beschikbaar is binnen een RIBW van de GGZ Eindhoven, waar hij de eerste zes maanden samen met vier anderen zal wonen en waar 10 uur per week woonbegeleiding zal worden aangeboden. Vandaaruit kan worden bekeken welke woonvorm voor de verdachte passend is.

De rapporterend psychiater verbonden aan het Pieter Baan Centrum heeft op de zitting gezegd dat dit niet de begeleiding is die zij voor ogen hadden bij het schrijven van het advies. De verdachte heeft (veel) meer begeleiding en structuur nodig.

7.4.

Conclusies van de rechtbank

Gelet op hetgeen de rechtbank hierboven heeft overwogen, komt zij tot de volgende conclusies.

Toerekenbaarheid

Nu de conclusies van het Pieter Baan Centrum worden gedragen door hun bevindingen, neemt de rechtbank die conclusies over en maakt die tot de hare. Bij de verdachte bestond tijdens het begaan van de feiten een gebrekkige ontwikkeling van de geestvermogens in verband waarmee hij in verminderde mate toerekeningsvatbaar wordt geacht.

Straf

Gezien de ernst van de feiten kan niet anders worden gereageerd dan met het opleggen van een gevangenisstraf. Bij de bepaling van de duur van de gevangenisstraf heeft de rechtbank acht geslagen op straffen die in soortgelijke zaken plegen te worden opgelegd.

Strafmaatverweren van de raadsman

De raadsman heeft bepleit in de strafmaat rekening te houden met het feit dat de twee doorzoekingen op 20 augustus 2016 in de slaapkamer en de woning van de verdachte onrechtmatig waren.

Voor de eerste doorzoeking in de slaapkamer is geen toestemming verleend door de verdachte en er is feitelijk gezocht door de verbalisanten. Er had een machtiging van de rechter-commissaris moeten zijn.

De tweede doorzoeking heeft weliswaar met toestemming van de bewoner, de moeder van de verdachte, plaatsgevonden, maar is in dit concrete geval gezien de maatstaven van het EHRM disproportioneel geweest.

Naar het oordeel van de raadsman zijn dit ernstige onherstelbare vormverzuimen die gelet op het bepaalde in artikel 359a Sv verdisconteerd dienen te worden in de strafmaat. De raadsman denkt daarbij aan een strafvermindering van drie maanden.

De rechtbank overweegt dat de eerste doorzoeking weliswaar heeft plaatsgevonden met toestemming van de moeder van de verdachte, maar dat er gezocht is in de slaapkamer van de verdachte. De rechtbank is van oordeel dat de verdachte hiervoor toestemming had moeten geven, maar dat dit vormverzuim niet van dien aard is dat dit tot enig gevolg moet leiden.

Ten aanzien van de tweede doorzoeking in de woning is de rechtbank van oordeel dat de noodzakelijkheid ervan is gebleken gezien de verdenking die er op dat moment tegen de verdachte was waardoor ook de proportionaliteit niet in twijfel kan worden getrokken.

Het verweer van de raadsman wordt verworpen.

De raadsman heeft voorts bepleit dat in strafverminderende zin rekening wordt gehouden met het lange verblijf van de verdachte op de terroristenafdeling dat, gezien de behandeling die hij daar kreeg en zijn persoonlijkheid, zowel fysiek als mentaal lastig was.

De rechtbank overweegt dat bij het bepalen van de op te leggen straf in het algemeen rekening wordt gehouden met het feit dat de verdachte geruime tijd gedetineerd heeft gezeten in de terroristenafdeling van de Penitentiaire Inrichting te Vught, waar een voor de verdachte zwaar en belastend regime gold dat ook als zodanig door hem is ervaren.

TBS maatregel met voorwaarden

De rechtbank gaat niet mee in de eis van de officier van justitie tot het opleggen van een TBS met dwangverpleging nu uit het rapport van het Pieter Baan Centrum blijkt dat de deskundigen een klinische opname niet geïndiceerd achten, aangezien de verdachte geen behandeling maar begeleiding nodig heeft en een opname naar de mening van onderzoekers het recidiverisico niet verlaagt, zeker aangezien hij nog steeds niet erg groepsgeschikt

is. Sociale interacties en situaties binnen een behandelgroep zullen hem op den duur veel

spanning geven, en daarmee een risico op decompensatie vormen. De beperkingen van de verdachte zullen levenslang aanwezig blijven en niet kunnen worden genezen door behandeling, noch door medicatie.

Wel is de rechtbank van oordeel dat oplegging van de terbeschikkingstelling met voorwaarden noodzakelijk is. Teneinde het recidivegevaar te verlagen zal er gezocht moeten worden naar een passende, invoelende begeleiding die hem kan helpen met resocialiseren binnen de maatschappij, hem begeleidt naar een deradicaliseringsprogramma en passend werk. Het is daarbij van belang dat dit programma goed aansluit bij de belevingswereld van de verdachte. Daarnaast zal hij uiteindelijk geplaatst moeten worden binnen een passende beschermde woonvorm (voor mensen met een verstandelijke beperking en autisme), waarbij er meer zicht en toezicht op hem kan zijn, gecombineerd met een langere periode van (zo mogelijk elektronisch) toezicht.

De verdachte heeft zich bereid verklaard zich aan alle door de rechtbank te stellen voorwaarden te houden.

De raadsman heeft bepleit geen TBS al dan niet met voorwaarden op te leggen, maar de voorwaarden bij een voorwaardelijk strafdeel op te leggen. De rechtbank is van oordeel dat de verdachte gezien zijn persoon en problematiek een meer dwingend kader nodig heeft dan dat. Een kader dat meer zekerheid biedt voor de toekomst, en dus meer zekerheid biedt dat de verdachte er van zal worden weerhouden opnieuw strafbare feiten te plegen en hem zal motiveren om zich te houden aan de gestelde voorwaarden.

De raadsman heeft voorgehouden dat een voorwaardelijke TBS maatregel op enig moment kan worden omgezet in een TBS dwangverpleging, terwijl een klinische opname niet geïndiceerd is. De rechtbank heeft dit meegewogen in haar beslissing, maar kan hier niet op vooruitlopen.

Aan de verdachte zal gelet op het voorgaande terbeschikkingstelling met voorwaarden worden opgelegd, met de voorwaarden zoals weergegeven in het dictum, onder meer inhoudende een meldplicht, contactverbod, locatieverbod en opname in een passende beschermde woonvorm. De rechtbank merkt hierbij op dat zij met de psychiater van het Pieter Baan Centrum van oordeel is dat een passende beschermde woonvorm en begeleiding voor de verdachte meer inhoudt dan een woning met vier anderen en 10 uur woonbegeleiding per week.

De rechtbank stelt vast dat aan de voorwaarden voor het opleggen van de maatregel van TBS met voorwaarden is voldaan.

Bij de verdachte bestond tijdens het begaan van de feiten een gebrekkige ontwikkeling of ziekelijke stoornis van de geestvermogens in verband waarmee hij in verminderde mate toerekeningsvatbaar wordt geacht.

De veiligheid van anderen en de algemene veiligheid van personen of goederen eisen de terbeschikkingstelling van de verdachte met voorwaarden. Dat oordeel is gegrond op de ernst en aard van de bewezen verklaarde feiten en het gevaar voor herhaling.

Vastgesteld wordt dat het onder 1 en 2 bewezen verklaarde, ter zake waarvan de terbeschikkingstelling met voorwaarden zal worden opgelegd, misdrijven betreffen als bedoeld in artikel 37a, eerste lid, aanhef en onder 1, Sr.

Tevens zal de rechtbank bevelen dat de terbeschikkingstelling met voorwaarden dadelijk uitvoerbaar is, gelet op het hierboven overwogene, onder het kopje TBS maatregel met voorwaarden.

Alles afwegend acht de rechtbank de hierna te noemen straf en maatregel passend en geboden.

8 In beslag genomen voorwerpen

8.1.

Standpunt officier van justitie

De officier van justitie heeft gevorderd de in beslag genomen voorwerpen, zoals vermeld op de lijst van inbeslaggenomen voorwerpen, te onttrekken aan het verkeer.

8.2.

Standpunt verdediging

De raadsman heeft zich hiertegen niet verzet.

8.3.

Beoordeling

De in beslag genomen voorwerpen, zoals vermeld onder 1 t/m 23 in bijlage IV van dit vonnis zullen worden onttrokken aan het verkeer.

Het ongecontroleerde bezit van het onder 12 genoemde voorwerp is in strijd met de wet.

De onder 1 en 2 bewezen feiten zijn met betrekking tot en met behulp van de onder 1 t/m 11 en 13 t/m 23 genoemde voorwerpen op voornoemde lijst begaan en/of voorbereid.

9 Toepasselijke wettelijke voorschriften

Gelet is op de artikelen 36b, 36c, 36d, 37a, 38, 38a, 57, 83, 83a, 96, 134a, 157, 176a, 288a, 289 en 289a van het Wetboek van Strafrecht en de artikelen 26 en 55 van de Wet wapens en munitie.

10 Bijlagen

De in dit vonnis genoemde bijlagen maken deel uit van dit vonnis.

11 Beslissing

De rechtbank:

verklaart bewezen, dat de verdachte de onder 1, 2 en 3 ten laste gelegde feiten, zoals hiervoor omschreven, heeft begaan;

verklaart niet bewezen hetgeen aan de verdachte meer of anders ten laste is gelegd dan hiervoor bewezen is verklaard en spreekt de verdachte daarvan vrij;

stelt vast dat het bewezen verklaarde oplevert de hiervoor vermelde strafbare feiten;

verklaart de verdachte strafbaar;

veroordeelt de verdachte tot een gevangenisstraf voor de duur van 30 (dertig) maanden;

beveelt dat de tijd die door de veroordeelde voor de tenuitvoerlegging van deze uitspraak in verzekering en in voorlopige hechtenis is doorgebracht, bij de uitvoering van de opgelegde gevangenisstraf in mindering wordt gebracht, voor zover deze tijd niet reeds op een andere vrijheidsstraf in mindering is gebracht;


gelast dat de verdachte ter beschikking wordt gesteld;

stelt daarbij de navolgende voorwaarden betreffende het gedrag van de terbeschikkinggestelde:

1. de ter beschikking gestelde zal zich niet aan een strafbaar feit schuldig maken;

2. ( meldplicht) de ter beschikking gestelde moet zich, op de dag van invrijheidstelling, telefonisch melden bij Reclassering Nederland. Dit kan door contact op te nemen met de heer [naam], tel: [nummer] (dan wel een ander door Reclassering Nederland aan te wijzen medewerker). Hij moet zich blijven melden zo frequent en zolang de reclassering dit noodzakelijk acht. De reclassering bepaalt welke gespreksonderwerpen van belang zijn om een inschatting te kunnen maken van de recidive- en veiligheidsrisico's. De ter beschikking gestelde moet op een constructieve wijze meewerken aan deze gesprekken en openheid van zaken geven over de door de reclassering bepaalde gespreksonderwerpen, zolang de reclassering dit noodzakelijk acht;

3. ( opname in een instelling voor begeleid wonen) de ter beschikking gestelde wordt verplicht om, indien de reclassering dit noodzakelijk acht, in en nog nader te bepalen passende beschermde woonvorm voor mensen met een verstandelijke beperking en autisme (geïndiceerd door IFZ en/of de reclassering) te verblijven, en zich te houden aan het (dag-)programma en de leefregels die deze voorziening in overleg met de reclassering hebben opgesteld, zolang de reclassering dit noodzakelijk acht;

4. ( contactverbod) de ter beschikking gestelde wordt verboden contact te (laten) leggen met: [12 namen en geboortedata], zolang de reclassering dit noodzakelijk acht;

5. ( locatieverbod) het is de ter beschikking gestelde verboden om gedurende het toezicht op de volgende internationale luchthavens te komen: Schiphol, The Hague Airport, Eelde, Eindhoven en Maastricht, zolang de reclassering dit noodzakelijk acht. Tevens mag hij zich niet bevinden in een straal van 2 kilometer rondom de landsgrenzen van Nederland.

Het is de ter beschikking gestelde verboden om gedurende het toezicht op de volgende defensieobjecten te komen:

- [36 objecten met adres]

Het locatieverbod wordt gecontroleerd door middel van een elektronisch controlemiddel met GPS.

6. de ter beschikking gestelde zal ter controle van de onder 3 en 5 genoemde voorwaarden gebruik maken van de door Reclassering Nederland aangewezen technische hulpmiddelen ter ondersteuning van het elektronisch toezicht (GPS/elektronisch toezicht), zolang de reclassering verantwoord vindt;

7. de ter beschikking gestelde dient zijn medewerking te verlenen aan het voeren van gesprekken met een externe deskundige zoals een theoloog, gericht op de islam, zolang de reclassering dit noodzakelijk acht;

8. de ter beschikking gestelde dient mee te werken aan het traject van de gemeente. Dit is op het gebied van financiën, werk en huisvesting, zolang de reclassering dit noodzakelijk acht;

9. de ter beschikking gestelde is verplicht medewerking te verlenen aan het onaangekondigd door de politie laten controleren van digitale gegevensdragers. De reclassering bepaalt in overleg met de politie in welke gevallen en op welke wijze een controle plaatsvindt;

10. de ter beschikking gestelde verleent medewerking aan het verstrekken van een actuele foto aan de reclassering ten behoeve van eventuele opsporing;

11. de ter beschikking gestelde werkt, indien de reclassering dit nodig acht, mee aan een time-out in een forensische psychiatrisch centrum (FPC) van maximaal 7 weken, met de mogelijkheid van verlenging met nog eens maximaal 7 weken, tot maximaal 14 weken per jaar;

12. de ter beschikking gestelde verleent medewerking aan reclasseringstoezicht. Deze medewerking houdt onder andere, maar niet uitsluitend, in:

- medewerking verlenen aan het nemen van een of meer vingerafdrukken of het ter inzage aanbieden van een geldig identiteitsbewijs (als bedoeld in artikel 1 van de Wet op de identificatieplicht) ten behoeve van het vaststellen van de identiteit;

- zich melden op afspraken bij de reclassering, zo vaak de reclassering dat nodig acht;

- zich houden aan de voorschriften en aanwijzingen van de reclassering, die nodig zijn voor de uitvoering van het toezicht of om betrokkene te bewegen tot het naleven van de voorwaarden;

- medewerking verlenen aan huisbezoeken;

- inzicht geven aan de reclassering over de voortgang van begeleiding of behandeling door andere instellingen/hulpverleners;

- niet verhuizen of van adres veranderen zonder toestemming van de reclassering;

- medewerking verlenen aan het uitwisselen van informatie met personen en instanties die contact hebben met de ter beschikking gestelde, als dat van belang is voor het toezicht;

geeft aan reclassering Nederland opdracht de terbeschikkinggestelde bij de naleving van de voorwaarden hulp en steun te verlenen;

beveelt de dadelijke uitvoerbaarheid van de terbeschikkingstelling met voorwaarden;

beslist ten aanzien van de voorwerpen, geplaatst op de lijst van inbeslaggenomen en nog niet teruggegeven voorwerpen, als volgt:
- verklaart onttrokken aan het verkeer: de onder 1 t/m 23 genoemde voorwerpen vermeld in bijlage IV.

Dit vonnis is gewezen door:

mr. J. van der Groen, voorzitter,

en mrs. D.L. Spierings en E. Fels, rechters,

in tegenwoordigheid van M.J. Grootendorst, griffier,

en uitgesproken op de openbare terechtzitting van deze rechtbank op de datum die in de kop van dit vonnis is vermeld.

Bijlage I

Tekst gewijzigde tenlastelegging

Aan de verdachte wordt ten laste gelegd dat

Feit 1.

hij

op een of meer tijdstip(pen) in of omstreeks de periode van 01 oktober 2014 tot

en met 19 augustus 2016, te Eindhoven en/of te Amsterdam en/of elders in

Nederland,

tezamen en in vereniging met een of meer anderen, althans alleen, opzettelijk

zich en/of (een) ander(en) gelegenheid en/of middelen en/of inlichtingen heeft

verschaft en/of heeft trachten te verschaffen en/of kennis en/of vaardigheden

heeft verworven en/of (een) ander(en) heeft bijgebracht tot het plegen van een

terroristisch misdrijf en/of een misdrijf ter voorbereiding en/of

vergemakkelijking van een terroristisch misdrijf, te weten,

- het opzettelijk brand stichten en/of een ontploffing teweegbrengen, terwijl

daarvan gemeen gevaar voor goederen en/of gevaar voor zwaar lichamelijk

letsel en/of levensgevaar voor een ander te duchten is en/of dit feit iemands

dood ten gevolge heeft (te) begaan met een terroristisch oogmerk en/of

- moord en/of doodslag (te) begaan met een terroristisch oogmerk,

- deelneming aan een organisatie die tot oogmerk heeft het plegen van

terroristische misdrijven,

immers heeft/hebben verdachte en/of zijn mededader(s) tezamen en in vereniging

met elkaar, althans alleen, (telkens) ten behoeve van

de gewapende Jihadstrijd, in welke strijd brandstichtingen, het teweeg brengen

van ontploffingen, moorden en doodslagen worden gepleegd met een

terroristisch oogmerk,

en/of

één of meer (te plegen) aanslag(en) op één of meer objecten en/of goederen en/of

perso(o)n(en), door gebruik van één of meer vuurwapen(s) en/of één

of meer steekwapen(s) en/of door het teweeg brengen van een ontploffing en/of

het stichten van brand en/of moord en/of doodslag met een terroristisch

oogmerk,

A. zich het radicaal extremistisch gedachtegoed van de gewapende Jihadstrijd

met een terroristisch oogmerk gevoerd door de (terroristische) organisatie

Jabhat al Nusra en/of Islamic State (IS) dan wel Islamic State of Iraq and Shaam

(ISIS) en/of Islamic State of Iraq and Levant (ISIL), althans aan IS en/of aan Al

Qaida gelieerde organisaties, althans (een) organisatie die de gewapende

Jihadstrijd voorstaat, eigen gemaakt en/of

B. een of meer website(s) waarop informatie (wordt gedeeld) over onthoofdingen

en/of verminkingen en/of het om het leven brengen van mensen en/of

(gevechts)trainingen en/of preken, althans over en/of gerelateerd aan de

gewapende Jihadstrijd en/of martelaarschap, bezocht en/of (vervolgens)

zoekvragen gesteld en/of (vervolgens) één of meer (digitale) bestanden (zoals

filmpjes en/of afbeeldingen) inhoudende informatie over onthoofdingen en/of

verminkingen en/of het om het leven brengen van mensen en/of

(gevechts)trainingen en/of preken, althans over en/of gerelateerd aan de

gewapende Jihadstrijd en/of martelaarschap, gedownload en/of opgeslagen en/of

voorhanden gehad en/of

C. een of meer website(s) waarop informatie over wapenwinkels (onder meer in

België) en/of het aanschaffen van (automatische) vuurwapens en/of over

instructie(s) voor het gebruik van en/of onderhoud van en/of omgang met (een)

(automatisch(e)) vuurwapen(s) (zoals AK-47 en/of Glock) wordt gedeeld,

voornoemde website(s) bezocht en/of (vervolgens) zoekvragen gesteld en/of

(vervolgens) één of meer (digitale) bestanden (zoals filmpjes en/of afbeeldingen)

inhoudende de voornoemde informatie over wapenwinkels en/of het aanschaffen

van vuurwapens en/of instructie(s) gedownload en/of opgeslagen en/of

voorhanden gehad en/of

D. een of meer website(s) waarop informatie over één of meer internet-

/webwinkels (waaronder webwinkel [naam]) en/of waarop informatie over het

aanschaffen van één of meer (steek) wapen(s) en/of over instructie(s) voor het

gebruik van en/of onderhoud van en/of omgang met (een) (steek)wapen(s) wordt

gedeeld, voornoemde website(s) bezocht en/of (vervolgens) zoekvragen gesteld

(met gebruikmaking van zoektermen zoals ‘gevechtsmessen’ en/of ‘fileermessen’

en/of ‘survival-messen’ en/of ‘tactische messen’ en/of ‘zakmessen’) en/of

(vervolgens) één of meer (digitale) bestanden (zoals filmpjes en/of afbeeldingen)

inhoudende voornoemde informatie over internet-/ webwinkels en/of over het

aanschaffen en/of bestellen van (steek) wapen(s) en/of (bijbehorende)

instructie(s) gedownload en/of opgeslagen en/of voorhanden gehad en/of

(vervolgens)

- één of meer steekwapen(s) (te weten, onder meer, van het merk /type Blackfield

Patriot Folder’) besteld en/of laten bezorgen/afleveren en/of aangeschaft en/of

- ( telkens) één of meer (steek)wapen(s) voorhanden gehad en/of

E. een of meer website(s) waarop informatie (wordt gedeeld) over (onder meer)

- het maken van explosieven met grondstoffen die makkelijk beschikbaar zijn in

alledaagse huishoudens en/of

- ( internetfora met) vragen over de Islam, virtuele gevechtsspellen, zwaar

vuurwerk, de Abu Ghraib gevangenis, sites met outdoor-kleding, handelaren in

luchtbuksen en munitie, uitleg over het benaderen van militaristische doel(en)

en/of

- vechttechnieken en/of -tactieken en/of met (en zonder) mes(sen), aanvallen

met een mes en hoe mensen te doden door middel van een mes en/of

- verwurgings- en ontwapeningstechnieken, verdedigingstechnieken door

middel van een mes en/of

- hoe je een aanval van een politiehond pareert, hoe je je kan verdedigen tegen

de politie, straatvechten en hoe je mensen kunt uitschakelen en/of

- oproepen van IS (inhoudende de strekking) dat zij hun aanhangers aansporen

om onder andere met behulp van een mes aanslagen te plegen op alle

ongelovigen,

bezocht en/of (vervolgens) zoekvragen, met betrekking tot voornoemde

informatie en/of informatie van gelijke strekking, gesteld en/of (vervolgens) één

of meer (digitale) bestanden (zoals filmpjes en/of afbeeldingen) inhoudende

voornoemde informatie gedownload en/of opgeslagen en/of voorhanden gehad

en/of

F. informatie over te volgen en/of geplande (reis)routes, te weten (onder meer)

- van [adres] te Eindhoven naar Kempen Airport, Randweg-Zuid te Budel

en/of

- van [adres] te Eindhoven naar Spottersweg (200m van Eindhoven

Airport) te Eindhoven en/of

- van [adres] te Son en Breugel naar de Nieuwe Kerk te Amsterdam en/of

Airport ) te Eindhoven en/of

- van centrum Rotterdam naar Station Den haag Centraal en/of [adres]

te Eindhoven naar Luchthavenweg 13 (Eindhoven Airport) te Eindhoven

(opgeslagen) op een navigatiesysteem van het merk en/of type Tom Tom Go

(zich bevindende) in het voertuig van en/of in gebruik zijnde bij verdachte

voornoemd, voorhanden gehad en/of

G. het Arabisch (in woord en/of geschrift) geoefend en/of zich eigen gemaakt

en/of (daarbij) teksten inhoudende uitingen betreffende de (gewapende)

Jihadstrijd (onder meer de tekst “Jihadstrijd omwille van God en Leve de

Jihadstrijd”) (meermalen) gebezigd en/of op schrift gesteld en/of voornoemde

teksten voorhanden gehad en/of

H. informatie over Nederlandse (militaire)vliegbases Leeuwarden en/of Volkel

en/of Nederlands (militair) personeel en/of Nederlandse politici en/of bekende

en/of prominente person(o)n(en) ingewonnen en/of voornoemde informatie

(inhoudende onder meer plattegronden en/of bewakingshuisjes van voornoemde

vliegbases en/of gegevens over Nederlands militair personeel en/of Nederlandse

politici en/of bekende en/of prominente person(o)n(en)), te weten (onder meer),

- een afbeelding en/of gegevens van luitenant-generaal [naam] met

daarbij (onder meer) de vermelding van de tekst “Misdaad: Oorlogsmisdaden

tegen moslims wereldwijd” en/of

- gegevens over minister-president [naam] met daarbij (onder meer) de

vermelding van de tekst “Misdaad: oorlogsmisdaden tegen moslims in Mali,

Syrië, Iraq, Afghanistan” en/of

- gegevens over politicus [naam] met daarbij (onder meer) de vermelding

van de tekst “Misdaad: Beledigd de profeet (vzmh), Haatzaaien” en/of

- gegevens over cabaretier [naam] met daarbij (onder meer) de

vermelding van de tekst: “Beledigd de profeet (vzmh)”,

opgeslagen op een (externe) harde schijf, in elk geval op één of meer (digitale)

gegevensdrager(s) (in mappen met, onder meer, de namen ‘plan 1’ en ‘plan 2’)

en/of voornoemde informatie over Nederlandse (militaire)vliegbases Leeuwarden

en/of Volkel en/of over Nederlands (militair) personeel en/of Nederlandse politici

en/of bekende en/of prominente person(o)n(en), voorhanden gehad en/of

I. zich (via chatberichten en/of website(s)) laten informeren over het afreizen en/of

over een of meer te volgen reisroute(s) naar het strijdgebied in Syrië en/of hoe

aan te sluiten bij Jabhat al Nusra en/of Islamic State (IS) dan wel Islamic State of

Iraq and Shaam (ISIS) en/of Islamic State of Iraq and Levant (ISIL), althans aan IS

en/of aan Al Qaida gelieerde organisaties, althans (een) organisatie die de

gewapende Jihadstrijd voorstaat en/of

J. een of meer goed(eren) en/of gegevens/informatiedragers te weten, onder

meer boeken en/of geschriften en/of pamfletten en/of vlaggen met IS-logo en/of

voorwer(pen) ten behoeve van het ontwerpen van vlaggen (inhoudende het

zogenaamde IS-logo), voorhanden gehad met daarop informatie betreffende het

Jihadistisch gedachtegoed en/of aanwijzingen om zich aan te sluiten bij de

gewapende jihadistische strijd/de oorlogsvoering en/of aanwijzingen om zich aan

te houden bij het voorbereiden van het vertrek naar het strijdgebied in Syrië en/of

Irak.

(artikel 134a Sr)

Feit 2.

hij

op een of meer tijdstip(pen) in of omstreeks de periode van 01 oktober 2014 tot

en met 19 augustus 2016, te Eindhoven en/of te Amsterdam en/of elders in

Nederland,

tezamen en in vereniging met een of meer anderen, althans alleen, opzettelijk met

het oogmerk ter voorbereiding en/of ter bevordering van de/het (meermalen) te

plegen misdrij(f)(ven) omschreven in artikel 157 en/of 176a en/of 176b en/of

289(a) en/of 288a van het Wetboek van Strafrecht, te weten,

- het opzettelijk brand stichten en/of een ontploffing teweegbrengen, terwijl

daarvan gemeen gevaar voor goederen en/of gevaar voor zwaar lichamelijk

letsel en/of levensgevaar voor een ander te duchten is en/of dit feit iemands

dood ten gevolge heeft (te) begaan met een terroristisch oogmerk en/of

- moord en/of doodslag (te) begaan met een terroristisch oogmerk,

- een ander heeft trachten te bewegen om het misdrijf te plegen, te doen plegen

of mede te plegen, om daarbij behulpzaam te zijn of om daartoe gelegenheid,

middelen of inlichtingen te verschaffen en/of

- gelegenheid, middelen en/of inlichtingen tot het plegen van het misdrijf aan zich

en/of anderen heeft verschaft en/of heeft trachten te verschaffen en/of

- voorwerpen voorhanden heeft gehad waarvan hij wist dat zij bestemd zijn tot

het plegen van het misdrijf en/of

- plannen voor de uitvoering van het misdrijf, welke bestemd zijn om aan anderen

te worden medegedeeld, in gereedheid heeft gebracht of onder zich heeft gehad,

immers heeft/hebben verdachte en/of zijn mededader(s) tezamen en in vereniging

met elkaar, althans alleen, (telkens) ten behoeve van

de gewapende Jihadstrijd, in welke strijd brandstichtingen, het teweeg brengen

van ontploffingen, moorden en doodslagen worden gepleegd met een

terroristisch oogmerk,

en/of

één of meer (te plegen) aanslag(en) op één of meer objecten en/of goederen en/of

perso(o)n(en), door gebruik van één of meer vuurwapen(s) en/of één

of meer steekwapen(s) en/of door het teweeg brengen van een ontploffing en/of

het stichten van brand en/of moord en/of doodslag met een terroristisch

oogmerk,

A. zich het radicaal extremistisch gedachtegoed van de gewapende Jihadstrijd

met een terroristisch oogmerk gevoerd door de (terroristische) organisatie

Jabhat al Nusra en/of Islamic State (IS) dan wel Islamic State of Iraq and Shaam

(ISIS) en/of Islamic State of Iraq and Levant (ISIL), althans aan IS en/of aan Al

Qaida gelieerde organisaties, althans (een) organisatie die de gewapende

Jihadstrijd voorstaat, eigen gemaakt en/of

B. een of meer website(s) waarop informatie (wordt gedeeld) over onthoofdingen

en/of verminkingen en/of het om het leven brengen van mensen en/of

(gevechts)trainingen en/of preken, althans over en/of gerelateerd aan de

gewapende Jihadstrijd en/of martelaarschap, bezocht en/of (vervolgens)

zoekvragen gesteld en/of (vervolgens) één of meer (digitale) bestanden (zoals

filmpjes en/of afbeeldingen) inhoudende informatie over onthoofdingen en/of

verminkingen en/of het om het leven brengen van mensen en/of

(gevechts)trainingen en/of preken, althans over en/of gerelateerd aan de

gewapende Jihadstrijd en/of martelaarschap, gedownload en/of opgeslagen en/of

voorhanden gehad en/of

C. een of meer website(s) waarop informatie over wapenwinkels (onder meer in

België) en/of het aanschaffen van (automatische) vuurwapens en/of over

instructie(s) voor het gebruik van en/of onderhoud van en/of omgang met (een)

(automatisch(e)) vuurwapen(s) (zoals AK-47 en/of Glock) wordt gedeeld,

voornoemde website(s) bezocht en/of (vervolgens) zoekvragen gesteld en/of

(vervolgens) één of meer (digitale) bestanden (zoals filmpjes en/of afbeeldingen)

inhoudende de voornoemde informatie over wapenwinkels en/of het aanschaffen

van vuurwapens en/of instructie(s) gedownload en/of opgeslagen en/of

voorhanden gehad en/of

D. een of meer website(s) waarop informatie over één of meer internet-

/webwinkels (waaronder webwinkel [naam]) en/of waarop informatie over het

aanschaffen van één of meer (steek) wapen(s) en/of over instructie(s) voor het

gebruik van en/of onderhoud van en/of omgang met (een) (steek)wapen(s) wordt

gedeeld, voornoemde website(s) bezocht en/of (vervolgens) zoekvragen gesteld

(met gebruikmaking van zoektermen zoals ‘gevechtsmessen’ en/of ‘fileermessen’

en/of ‘survival-messen’ en/of ‘tactische messen’ en/of ‘zakmessen’) en/of

(vervolgens) één of meer (digitale) bestanden (zoals filmpjes en/of afbeeldingen)

inhoudende voornoemde informatie over internet-/ webwinkels en/of over het

aanschaffen en/of bestellen van (steek) wapen(s) en/of (bijbehorende)

instructie(s) gedownload en/of opgeslagen en/of voorhanden gehad en/of

(vervolgens)

- één of meer steekwapen(s) (te weten, onder meer, van het merk /type Blackfield

Patriot Folder’) besteld en/of laten bezorgen/afleveren en/of aangeschaft en/of

- ( telkens) één of meer (steek)wapen(s) voorhanden gehad en/of

E. een of meer website(s) waarop informatie (wordt gedeeld) over (onder meer)

- het maken van explosieven met grondstoffen die makkelijk beschikbaar zijn in

alledaagse huishoudens en/of

- ( internetfora met) vragen over de Islam, virtuele gevechtsspellen, zwaar

vuurwerk, de Abu Ghraib gevangenis, sites met outdoor-kleding, handelaren in

luchtbuksen en munitie, uitleg over het benaderen van militaristische doel(en)

en/of

- vechttechnieken en/of -tactieken en/of met (en zonder) mes(sen), aanvallen

met een mes en hoe mensen te doden door middel van een mes en/of

- verwurgings- en ontwapeningstechnieken, verdedigingstechnieken door

middel van een mes en/of

- hoe je een aanval van een politiehond pareert, hoe je je kan verdedigen tegen

de politie, straatvechten en hoe je mensen kunt uitschakelen en/of

- oproepen van IS (inhoudende de strekking) dat zij hun aanhangers aansporen

om onder andere met behulp van een mes aanslagen te plegen op alle

ongelovigen,

bezocht en/of (vervolgens) zoekvragen, met betrekking tot voornoemde

informatie en/of informatie van gelijke strekking, gesteld en/of (vervolgens) één

of meer (digitale) bestanden (zoals filmpjes en/of afbeeldingen) inhoudende

voornoemde informatie gedownload en/of opgeslagen en/of voorhanden gehad

en/of

F. informatie over te volgen en/of geplande (reis)routes, te weten (onder meer)

- van [adres] te Eindhoven naar Kempen Airport, Randweg-Zuid te Budel

en/of

- van [adres] te Eindhoven naar Spottersweg (200m van Eindhoven

Airport) te Eindhoven en/of

- van [adres] te Son en Breugel naar de Nieuwe Kerk te Amsterdam en/of

- van centrum Rotterdam naar Station Den haag Centraal en/of [adres]

te Eindhoven naar Luchthavenweg 13 (Eindhoven Airport) te Eindhoven

(opgeslagen) op een navigatiesysteem van het merk en/of type Tom Tom Go

(zich bevindende) in het voertuig van en/of in gebruik zijnde bij verdachte

voornoemd, voorhanden gehad en/of

G. het Arabisch (in woord en/of geschrift) geoefend en/of zich eigen gemaakt

en/of (daarbij) teksten inhoudende uitingen betreffende de (gewapende)

Jihadstrijd (onder meer de tekst “Jihadstrijd omwille van God en Leve de

Jihadstrijd”) (meermalen) gebezigd en/of op schrift gesteld en/of voornoemde

teksten voorhanden gehad en/of

H. informatie over Nederlandse (militaire)vliegbases Leeuwarden en/of Volkel

en/of Nederlands (militair) personeel en/of Nederlandse politici en/of bekende

en/of prominente person(o)n(en) ingewonnen en/of voornoemde informatie

(inhoudende onder meer plattegronden en/of bewakingshuisjes van voornoemde

vliegbases en/of gegevens over Nederlands militair personeel en/of Nederlandse

politici en/of bekende en/of prominente person(o)n(en)), te weten (onder meer),

- een afbeelding en/of gegevens van luitenant-generaal [naam] met

daarbij (onder meer) de vermelding van de tekst “Misdaad: Oorlogsmisdaden

tegen moslims wereldwijd” en/of

- gegevens over minister-president [naam] met daarbij (onder meer) de

vermelding van de tekst “Misdaad: oorlogsmisdaden tegen moslims in Mali,

Syrië, Iraq, Afghanistan” en/of

- gegevens over politicus [naam] met daarbij (onder meer) de vermelding

van de tekst “Misdaad: Beledigd de profeet (vzmh), Haatzaaien” en/of

- gegevens over cabaretier [naam] met daarbij (onder meer) de

vermelding van de tekst: “Beledigd de profeet (vzmh)”,

opgeslagen op een (externe) harde schijf, in elk geval op één of meer (digitale)

gegevensdrager(s) (in mappen met, onder meer, de namen ‘plan 1’ en ‘plan 2’)

en/of voornoemde informatie over Nederlandse (militaire)vliegbases Leeuwarden

en/of Volkel en/of over Nederlands (militair) personeel en/of Nederlandse politici

en/of bekende en/of prominente person(o)n(en), voorhanden gehad en/of

I. zich (via chatberichten en/of website(s)) laten informeren over het afreizen en/of

over een of meer te volgen reisroute(s) naar het strijdgebied in Syrië en/of hoe

aan te sluiten bij Jabhat al Nusra en/of Islamic State (IS) dan wel Islamic State of

Iraq and Shaam (ISIS) en/of Islamic State of Iraq and Levant (ISIL), althans aan IS

en/of aan Al Qaida gelieerde organisaties, althans (een) organisatie die de

gewapende Jihadstrijd voorstaat en/of

J. één of meer goed(eren) en/of gegevens/informatiedragers te weten, onder

meer boeken en/of geschriften en/of pamfletten en/of vlaggen met IS-logo en/of

voorwer(pen) ten behoeve van het ontwerpen van vlaggen (inhoudende het

zogenaamde IS-logo), voorhanden gehad met daarop informatie betreffende het

Jihadistisch gedachtegoed en/of aanwijzingen om zich aan te sluiten bij de

gewapende jihadistische strijd/de oorlogsvoering en/of aanwijzingen om zich aan

te houden bij het voorbereiden van het vertrek naar het strijdgebied in Syrië en/of

Irak

welke voorwerp(en) en/of stof(fen) en/of informatie, al dan niet in combinatie met

elkaar, kennelijk bestemd waren tot het in vereniging, althans alleen, begaan van

dat/die misdrijf/misdrijven.

(artikel 96, lid 2, Sr jo.176b, lid 2 Sr, jo. 157 Sr jo. 289a Sr jo. 288a Sr jo. 289 Sr jo.

289a, lid 2 Sr)

Feit 3.

hij

op of omstreeks 20 augustus 2016 te Eindhoven

(een) wapen(s) van categorie II onder 5°, te weten een voorwerp waarmee door

een elektrische stroomstoot personen weerloos kunnen worden gemaakt of pijn

kan worden toegebracht, te weten een stroomstootwapen in de vorm van een

zaklamp voorhanden heeft gehad.

De in deze tenlastelegging gebruikte termen en uitdrukkingen worden, voor zover

daaraan in de Wet wapens en munitie betekenis is gegeven, geacht in dezelfde

betekenis te zijn gebezigd.

(artikel 26 jo.55 Wet wapens en Munitie)