Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBROT:2017:7914

Instantie
Rechtbank Rotterdam
Datum uitspraak
17-07-2017
Datum publicatie
20-10-2017
Zaaknummer
5998630
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Kort geding
Inhoudsindicatie

.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK ROTTERDAM

zaaknummer: 5998630 VV EXPL 17-196

uitspraak: 7 juli 2017

vonnis in kort geding ex artikel 254 lid 5 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van de kantonrechter, zitting houdende te Rotterdam,

in de zaak van

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Vastgoed Rietveld (Rotterdam-Schouwburgplein) B.V.,

gevestigd te Amsterdam,

eiseres,

gemachtigde: mr. P.P. Hart,

tegen

1 de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Boko Holding B.V.,

gevestigd te Den Haag,

gedaagde,

gemachtigde: mr. A. Schippers,

en

2 [gedaagde 2],

wonende te [plaatsnaam],

gedaagde,

procederend in persoon.

Partijen worden hierna aangeduid als “Vastgoed Rietveld”, “Boko Holding” en “[gedaagde 2]”.

1 Het verloop van de procedure

1.1

De kantonrechter heeft kennis genomen van de volgende processtukken:

 • -

  de dagvaardingen van 7 en 8 juni 2017, met producties;

 • -

  de akte van Boko Holding, met producties;

 • -

  de pleitnotities van Vastgoed Rietveld en Boko Holding.

1.2

De mondelinge behandeling heeft plaatsgevonden op 3 juli 2017. Namens Vastgoed Rietveld is verschenen [J.]asset manager) en mr. P.P. Hart. Namens Boko Holding is verschenen [B.] (directeur) en mr. A. Schippers. [gedaagde 2] is in persoon verschenen.

1.3

De kantonrechter heeft de uitspraak van dit vonnis bepaald op heden.

2 De vaststaande feiten

In het kader van de onderhavige procedure kan van de volgende vaststaande feiten worden uitgegaan.

2.1

Vastgoed Rietveld heeft als verhuurder een huurovereenkomst gesloten met betrekking tot de winkelruimte aan de [straat-en plaatsnaam] voor een huurprijs van thans € 4.436,22 inclusief btw per maand, voor de duur van vijftien jaar ingaande op 1 maart 2016 en eindigend op 28 februari 2031. Op de huurovereenkomst is Boko Holding, gevestigd en kantoorhoudend aan de Groot Hertoginnelaan 160 te Den Haag, genoemd als huurder. Tevens is op de huurovereenkomst vermeld dat Boko Holding te dezen rechtsgeldig is vertegenwoordigd door [gedaagde 2]. [gedaagde 2] heeft de huurovereenkomst getekend. Er is aan Vastgoed Rietveld een getekende volmacht d.d. 1 april 2016 overgelegd waarop is vermeld dat ondergetekenden, [B.] en [gedaagde 2], verklaren dat [gedaagde 2] het huurcontract [straat-en plaatsnaam] mag ondertekenen op naam van Boko Holding, Groot Hertoginnelaan te Den Haag. Daarbij is een kopie van het paspoort van [B.] overgelegd. Boko Holding heeft een borg ten belope van € 30.000,00 betaald.

2.2

Er is een huurachterstand ontstaan. Tot en met juni 2017 bedraagt deze € 22.152,91. Er vindt thans geen exploitatie van de winkelruimte plaats.

2.3

Vastgoed Rietveld heeft Boko Holding gesommeerd om de huur te betalen en de exploitatie te hervatten, door brieven te sturen naar het adres van Boko Holding en het adres van [gedaagde 2].

3 De standpunten van partijen

3.1

Vastgoed Rietveld vordert bij vonnis, uitvoerbaar bij voorraad:

 1. Boko Holding en/of [gedaagde 2] te veroordelen tot ontruiming van de winkelruimte aan de [straat-en plaatsnaam], met al het hare en de haren en al diegenen die van haar wege van het gehuurde gebruik maken, en oplevering van het gehuurde in de overeengekomen staat aan verhuurder, onder afgifte van de sleutels, dit binnen 7 dagen na betekening van het in dit proces te wijzen vonnis, met veroordeling van huurder en/of [gedaagde 2] in de kosten van gedwongen ontruiming indien zij niet tot vrijwillige ontruiming overgaat;

 2. huurder en [gedaagde 2] hoofdelijk, althans huurder en/of [gedaagde 2], te veroordelen tot betaling aan verhuurder van:

 • -

  de huurschuld tot en met juni 2017 ten bedrage van €22.152,91 inclusief btw, te vermeerderen met wettelijke handelsrente, berekend vanaf de vervaldata van de huurtermijnen tot aan de dag der algehele voldoening;

 • -

  de op grond van de huurovereenkomst verschuldigde huurprijs ten bedrage van €4.436,22 inclusief btw, per maand, met ingang van 1 juli 2017 tot en met de maand van ontruiming van het gehuurde, bij gebreke van tijdige betaling te vermeerderen met wettelijke handelsrente vanaf de vervaldata van de huurtermijnen tot aan de dag der algehele voldoening;

 • -

  de kosten van dit proces, die van de gemachtigde van verhuurder daaronder begrepen;

 • -

  de nakosten van € 100 conform de Aanbevelingen van het Landelijk Overleg Vakinhoud Civiel en Kanton.

3.2

Aan de vordering legt Vastgoed Rietveld - zakelijk weergegeven en voor zover thans van belang - ten grondslag dat zij met Boko Holding althans met [gedaagde 2] de onder 2.1 vermelde huurovereenkomst is overeengekomen. De huurder is echter de op haar rustende verplichtingen tot betaling van de huurprijs en tot exploitatie van het gehuurde niet nagekomen. Naar aanleiding hiervan is al een bodemprocedure aanhangig gemaakt waarin onder meer ontbinding van de huurovereenkomst en ontruiming van het gehuurde alsmede betaling van huurachterstand is gevorderd. Het duurt nog enige tijd totdat in de bodemprocedure vonnis wordt gewezen, terwijl de huurachterstand oploopt. Daarom wordt de onder 3.1 vermelde voorlopige voorziening gevraagd.

3.3

Boko Holding en [gedaagde 2] voeren ieder voor zich verweer tegen de vordering.

3.4

De stellingen van partijen worden voor zover nodig in het kader van de beoordeling van de vordering nader besproken.

4 De beoordeling

4.1.

Voldoende is gebleken dat Vastgoed Rietveld spoedeisend belang heeft bij de door haar gevorderde voorziening, zodat zij ontvankelijk is in haar vordering.

4.2.

In dit kort geding dient, op basis van hetgeen partijen naar voren hebben gebracht, te worden beoordeeld of de in deze zaak aannemelijk te achten omstandigheden een ordemaatregel vereisen dan wel of de vordering van Vastgoed Rietveld in een bodemprocedure een zodanige kans van slagen heeft dat het gerechtvaardigd is op de toewijzing daarvan vooruit te lopen door het treffen van een voorziening zoals gevorderd. Het navolgende behelst dan ook niet meer dan een voorlopig oordeel over het geschil tussen partijen.

4.3

Het verweer van Boko Holding strekt ertoe dat zij niet de huurder is van de onder 2.1 vermelde winkelruimte. Daartoe voert Boko Holding aan dat [gedaagde 2] de huurovereenkomst heeft ondertekend en zich daarbij heeft bediend van een kopie van een valse volmacht. De volmacht is niet ondertekend door [B.]. Het is Boko Holding een raadsel hoe Vastgoed Rietveld de beschikking heeft verkregen over een kopie van het paspoort van [B.]. Omdat het niet een originele volmacht betreft, maar een kopie, heeft Vastgoed Rietveld niet kunnen vaststellen of deze daadwerkelijk is ondertekend door [B.]. Vastgoed Rietveld heeft niet mogen uitgaan van de juistheid van die volmacht. Daarbij wordt erop gewezen dat [gedaagde 2] op 5 april 2016 een uittreksel van het handelsregister heeft verzonden naar Vastgoed Rietveld waaruit blijkt dat [B.] als directeur van Boko Holding alleen/zelfstandig bevoegd is. Ook wordt erop gewezen dat [gedaagde 2] zichzelf beschouwt als huurder. Uit de omstandigheid dat Boko Holding op 10 juni 2016 een bedrag van € 30.000,00 heeft betaald aan Vastgoed Rietveld kan niet worden afgeleid dat Boko Holding contractuele verplichtingen op zich heeft genomen. Voorts is aangevoerd dat [B.] geen e-mailadres heeft. Geconcludeerd wordt tot niet-ontvankelijk verklaring althans afwijzing van de vordering.

4.4

Het verweer van [gedaagde 2] strekt ertoe dat niet hij maar Boko Holding de huurovereenkomst gesloten heeft. Hij heeft bij het sluiten van de huurovereenkomst Boko Holding vertegenwoordigd en de overeenkomst ondertekend. De huurovereenkomst is getekend op het adres Groot Hertoginnelaan 160 te Den Haag. Dat is gebeurd in het bijzijn van [B.] op basis van de daartoe verstrekte volmacht die door [B.] is ondertekend. De parafen op pagina’s van de huurovereenkomst zijn van de verhuurder en van [B.]. Er is ook gebruik gemaakt van het e-mailadres van [B.].

4.5

Ter zitting heeft [B.] erkend dat hij de huurovereenkomst op zijn adres heeft ontvangen en dat hij pagina’s van de huurovereenkomst heeft geparafeerd, na die overeenkomst te hebben gezien. Aldus heeft [B.], waarvan vast staat dat hij bevoegd is om overeenkomst te sluiten voor Boko Holding, niet alleen kennis genomen althans kunnen nemen van de inhoud van de huurovereenkomst waarin Boko Holding als huurder wordt vermeld, maar ook op verschillende pagina’s van die overeenkomst zijn paraaf gezet, terwijl hij heeft toegestaan dat [gedaagde 2] in zijn bijzijn de overeenkomst ondertekende namens Boko Holding. Vervolgens heeft Boko Holding ook nog eens een bedrag van € 30.000,00 betaald aan Vastgoed Rietveld. Onder die omstandigheden wordt voorshands geoordeeld dat Boko Holding de onder 2.1 vermelde huurovereenkomst heeft gesloten met Vastgoed Rietveld en niet dat [gedaagde 2] zichzelf hieraan heeft willen verbinden. Boko Holding wordt dus nu als huurder beschouwd en niet [gedaagde 2].

4.6

Niet in geschil is dat betalings- en exploitatieverplichtingen uit hoofde van de huurovereenkomst niet zijn nagekomen. De hoogte van het gevorderde bedrag van €22.152,91 inclusief btw aan huurachterstand tot en met juni 2017 is niet bestreden. Boko Holding wordt als huurder veroordeeld tot betaling van dat bedrag aan Vastgoed Rietveld, te vermeerderen met de wettelijke handelsrente op de wijze als hieronder bepaald.

4.7

Ook is er grond om Vastgoed Rietveld te veroordelen tot betaling van de lopende huur van € 4.436,22 inclusief btw, per maand, met ingang van 1 juli 2017 tot en met de maand van ontruiming van het gehuurde. Indien tijdige betaling - dat is betaling voor iedere eerste van de maand - uitblijft, is ook hierover wettelijke handelsrente verschuldigd.

4.8

De gevorderde ontruiming wordt gelet op de huurachterstand eveneens toegewezen, temeer nu Boko Holding zich niet hiertegen verzet. De ontruimingstermijn wordt gesteld op 14 dagen.

4.9

Kortom, de vorderingen tegen Boko Holding worden toegewezen en de vorderingen tegen [gedaagde 2] worden afgewezen.

4.10

Boko Holding wordt als de in het ongelijk gestelde partij in de kosten veroordeeld, aan de zijde van Vastgoed Rietveld vastgesteld op € 1.102,98 aan verschotten, en € 400,00 aan salaris voor de gemachtigde. De kosten die [gedaagde 2] heeft moeten maken worden gesteld op nihil nu hij zijn procesvoering in eigen had gehouden heeft.

4.11

De apart gevorderde nakosten worden toegewezen, nu de proceskostenveroordeling hiervoor reeds een executoriale titel geeft. Aangezien het gevorderde bedrag van € 100,00 niet overstijgt het bedrag dat de kantonrechter zou hebben begroot als niet een bepaald bedrag gevorderd zou zijn, wordt dat gevorderde bedrag toegewezen.

5 De beslissing

De kantonrechter,

rechtdoende in kort geding:

veroordeelt Boko Holding om aan Vastgoed Rietveld te betalen € 22.152,91 aan achterstallige huur inclusief btw tot en met de maand juni 2017, te vermeerderen met de wettelijke handelsrente ex artikel 6:119a BW vanaf de data waarop de onderscheiden huurbedragen, die tezamen tot voormeld bedrag hebben geleid, betaald hadden moeten worden, tot aan de dag van algehele voldoening;

veroordeelt Boko Holding om binnen 14 dagen na betekening van dit vonnis de winkelruimte aan de [straat-en plaatsnaam] te ontruimen met alle personen en zaken die zich vanwege Boko Holding daar bevinden en de winkelruimte onder overgave van de sleutels ter beschikking van Vastgoed Rietveld te stellen;

veroordeelt Boko Holding om aan Vastgoed Rietveld te betalen € 4.436,22 inclusief btw, per maand, met ingang van 1 juli 2017 tot en met de maand waarin de ontruiming plaatsvindt, te vermeerderen met de wettelijke handelsrente ex artikel 6:119a BW vanaf iedere eerste van de maand, als de huurbetaling voor die maand uitblijft, tot aan de dag van algehele voldoening;

veroordeelt Boko Holding in de proceskosten, tot aan deze uitspraak aan de zijde van Vastgoed Rietveld vastgesteld op:

 • -

  € 1.102,98 aan verschotten;

 • -

  € 400,00 aan salaris voor de gemachtigde;

en indien Boko Holding niet binnen 14 dagen na de datum van dit vonnis vrijwillig aan het vonnis heeft voldaan, begroot op:

 € 100,00 € 100,00 aan nasalaris;

verklaart dit vonnis uitvoerbaar bij voorraad en wijst af het méér of anders gevorderde.

Dit vonnis is gewezen door mr. S.H. Poiesz en uitgesproken ter openbare terechtzitting.

465