Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBROT:2017:6182

Instantie
Rechtbank Rotterdam
Datum uitspraak
17-08-2017
Datum publicatie
17-08-2017
Zaaknummer
C/10/532344 / KG ZA 17-859
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Kort geding
Inhoudsindicatie

Kort geding. Bouwactiviteiten op stukje grond waarvan wordt betwist dat het verkocht is aan bouwer. Geen spoedeisend belang. Werk ligt al een jaar stil.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

vonnis

RECHTBANK ROTTERDAM

Team Handel

zaaknummer / rolnummer: C/10/532344 / KG ZA 17-859

Vonnis in kort geding van 17 augustus 2017

in de zaak van

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

ZEELAND AIRPORT B.V.,

gevestigd te Middelburg, kantoorhoudend te Arnemuiden,

eiseres,

advocaat mr. M. Oudriss van ARAG Rechtsbijstand te Rotterdam ,

tegen

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

AERO-LIN PHOTO B.V.,

gevestigd te Rotterdam, kantoorhoudend te Arnemuiden,

gedaagde,

advocaat mr. J. Ossewaarde te Middelburg.

Partijen zullen hierna Zeeland Airport en Aero-Lin Photo genoemd worden.

1 De procedure

1.1.

Het verloop van de procedure blijkt uit:

 • -

  het verlof van de voorzieningenrechter aan Zeeland Airport om te mogen dagvaarden op verkorte termijn

 • -

  de dagvaarding (op verkorte termijn)

 • -

  de overgelegde producties

 • -

  de mondelinge behandeling op 3 augustus 2017

 • -

  de pleitnota van Zeeland Airport

 • -

  de pleitnota van Aero-Lin Photo.

1.2.

Ten slotte is vonnis bepaald.

2 De feiten

2.1.

Zeeland Airport exploiteert een vliegveld in Arnemuiden en is eigenaar van een aantal percelen grond ter plaatse.

2.2.

Grenzend aan het vliegveld is een aantal bedrijven gevestigd, waaronder Aero-Lin Photo. Aero-Lin Photo exploiteert een onderneming die vlieglessen geeft en luchtfotografie uitvoert. Bestuurder van Aero-Lin Photo is J.A. van der Linden. Aero-Lin Photo is eigenaar van een perceel grond dat grenst aan de grond van Zeeland Airport. Op dit perceel bevindt zich de bedrijfsruimte van Aero-Lin Photo.

2.3.

E. [persoon 1] (hierna: [persoon 1] ) is onbezoldigd directeur van Zeeland Airport. Daarnaast exploiteert [persoon 1] ter plaatse een vliegonderneming die een concurrent is van Aero-Lin Photo.

2.4.

Zeeland Airport heeft 27 aandeelhouders, waaronder Aero-Lin Photo en de onderneming van [persoon 1] .

2.5.

Aero-Lin Photo heeft bij Zeeland Airport een schriftelijke aanvraag ingediend om een stuk grond van Zeeland Airport te mogen kopen met een oppervlakte van circa 42 m². Deze aanvraag ging vergezeld van een kaart waarop aangegeven stond om welke grond het ging, namelijk een strook grond dat exact grenst aan één zijkant van het gebouw van Aero-Lin Photo. Aero-Lin Photo wilde aan deze zijkant een aanbouw aanbrengen dat als gastenverblijf kan dienen (loungeruimte). Volgens de tekening op de kaart steekt het aan te kopen deel grond niet aan één van beide zijkanten uit, oftewel zou volgens de kaart het bedrijfsgebouw van Aero-Lin Photo alleen wat breder worden maar niet tevens wat dieper.

2.6.

De algemene vergadering van aandeelhouders van Zeeland Airport heeft op 15 september 2015 ingestemd met het onder 2.5 bedoelde verzoek van Aero-Lin Photo. Partijen hebben op of omstreeks 11 maart 2016 overeenstemming bereikt over een prijs van € 90,- exclusief BTW per vierkante meter.

2.7.

Aero-Lin Photo heeft aan de notaris opdracht gegeven een concept leveringsakte te laten opstellen. Zeeland Airport heeft dit concept ontvangen op 24 maart 2016. Aan het concept was gehecht een kaart met de voorlopige intekening van de perceelgrenzen door het kadaster.

2.8.

Zeeland Airport (bij monde van [persoon 1] ) heeft de notaris bij e-mailbericht van 11 april 2016 medegedeeld dat zij niet geheel akkoord is met de weergave van de te verkopen grond zoals aangegeven op de kaart bij het concept, dit omdat een deel daarvan (aan de zuidzijde) geen onderdeel uitmaakt van de grond die Zeeland Airport had verkocht aan Aero-Lin Photo. Dit e-mailbericht gaat vergezeld van een kadastrale kaart waarop Zeeland Airport de handgeschreven tekst heeft toegevoegd: Maatvoering ter plaatse vaststellen. Moet stroken met bestaande perceelsgrenzen en niet “vooruit” steken.

2.9.

Op 22 april 2016 heeft notariële levering plaatsgevonden van een perceel grond van Zeeland Airport aan Aero-Lin Photo. Beide partijen hebben de notaris volmacht verleend voor het verzorgen van deze levering.

2.10.

Zeeland Airport heeft Aero-Lin Photo bij brief van 28 mei 2017 gesommeerd tot het staken van de bebouwing en het verwijderen van de fundering op het deel van de grond waarvan Zeeland Airport betwist dat het verkocht is aan Aero-Lin Photo.

2.11.

Zeeland Airport heeft in een e-mailbericht van 14 juli 2017 aan de notaris medegedeeld dat er tussen haar en Aero-Lin Photo onenigheid is gerezen over de perceelsgrens aan de zuidzijde van het vliegveld. Zeeland Airport heeft daarbij aan de notaris gevraagd of de notaris Aero-Lin Photo destijds op de hoogte heeft gebracht van de bezwaren van Zeeland Airport in haar e-mailbericht van 11 april 2016.

2.12.

De notaris heeft hierop bij e-mailbericht van 14 juli 2017 geantwoord aan Zeeland Airport: “[persoon 2] is hiervan op de hoogte gebracht bij het ondertekenen van de volmacht op 15 april 2016.

3 Het geschil

3.1.

Zeeland Airport vordert bij vonnis, uitvoerbaar bij voorraad:

- Aero-Lin Photo te verbieden om iedere vorm van bouwactiviteiten te ondernemen op het perceel van Zeeland Airport, grenzend aan de hangar van Aero-Lin Photo aan de zuidzijde (voorzijde van de hangar van Aero-Lin Photo) onder last van een dwangsom van € 2.500,- per dag dat Aero-Lin Photo hieraan niet voldoet, met een maximum van € 150.000,-;

- Aero-Lin Photo te veroordelen om binnen 2 dagen na betekening van het vonnis de op de zuidzijde (ten opzichte van haar hangar) op het perceel van Zeeland Airport aangebrachte fundering en ieder ander bouwwerk en of bouwsel in ruimste zin des woords te verwijderen en verwijderd te houden, onder last van een dwangsom van € 2.500,- per dag dat Aero-Lin Photo hieraan niet voldoet, met een maximum van € 150.000,-;

- Aero-Lin Photo te veroordelen om binnen 2 dagen na betekening van het vonnis het perceel van Zeeland Airport in de oude toestand (grasland) te herstellen onder last van een dwangsom van € 2.500,- per dag dat Aero-Lin Photo hieraan niet voldoet, met een maximum van € 150.000,-;

- Aero-Lin Photo te veroordelen in de kosten, waaronder begrepen proceskosten, vermeerderd met de nakosten en wettelijke rente over de proceskosten vanaf datum dagvaarding tot aan de dag der algehele voldoening en wettelijke rente over de nakosten vanaf datum vonnis tot aan de dag der algehele voldoening.

Zeeland Airport stelt daartoe het volgende.

3.2.

Aero-Lin Photo handelt onrechtmatig door grond te bebouwen die in eigendom toebehoort aan Zeeland Airport. Zeeland Airport stelt dat zij een spoedeisend belang heeft omdat Aero-Lin Photo niet voornemens is om haar onrechtmatige bouwactiviteiten vrijwillig en definitief te staken en voorts dat het spoedeisend karakter voortvloeit uit de aard der zaak.

3.3.

Aero-Lin Photo voert verweer.

3.4.

Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

4 De beoordeling

4.1.

Het geschil van partijen betreft circa 1,5 m2 grond (circa 0,75 cm bij 2 m). Bij een gehanteerde verkoopprijs van € 90,- per vierkante meter komt de waarde van deze grond uit op circa € 135,-. Zeeland Airport stelt dat de door haar verkochte grond slechts is gelegen aan een zijkant van het bedrijfsgebouw van Aero-Lin Photo, terwijl Aero-Lin Photo stelt dat deze strook grond aan de voorkant iets naar voren uitsteekt. Na het indienen van de aanvraag tot koop is bij Aero-Lin Photo het idee gerezen om aan de voorkant een erker te plaatsen zodat haar gasten vanaf die plek goed zicht hebben op het vliegveld. Aero-Lin Photo heeft inmiddels als onderste laag van de fundering schuimbeton laten storten, ook op de 75 cm extra grond. Zeeland Airport verlangt dat Aero-Lin Photo deze fundering verwijdert voor zover deze is gelegen op de 75 cm extra grond en dat er ook verder niet meer gebouwd gaat worden op deze 75 cm extra grond.

4.2.

De voorzieningenrechter onderschrijft het verweer van Aero-Lin Photo dat geen sprake is van een spoedeisend belang, op grond van het volgende.

4.3.

Aero-Lin Photo heeft onweersproken verklaard dat zij alle bouwwerkzaamheden vanaf juli 2016 heeft gestaakt omdat er toen een geschil was gerezen over de 75 cm extra grond. Aero-Lin Photo had toen wel al schuimbeton laten storten, als onderste laag van de fundering. Aero-Lin Photo heeft echter vervolgens alle verdere werkzaamheden stilgelegd omdat het haar toen bleek dat er onenigheid was over de 75 cm extra grond. Ook heeft Aero-Lin Photo verklaard dat zij niet voornemens was om nog verdere bouwwerkzaamheden uit te voeren zolang het geschil niet was opgelost. Zeeland Airport heeft niet betwist dat de werkzaamheden vanaf juli 2016 tot op heden stil liggen. De voorzieningenrechter heeft ter zitting aan Zeeland Airport gevraagd waarom (niettemin) sprake is van een spoedeisend belang. Zeeland Airport heeft daarop geantwoord dat de onderhandelingen tussen partijen zijn mislukt en dat voorkomen moest worden dat de bouwactiviteiten weer hervat zouden gaan worden. De voorzieningenrechter acht deze stelling onvoldoende. De vrees van Zeeland Airport dat de bouwactiviteiten toch hervat kunnen gaan worden is slechts subjectief en vindt geen enkele bevestiging in verklaringen of gedragingen van Aero-Lin Photo. Aero-Lin Photo voert juist aan dat zij géén bouwactiviteiten meer wil ondernemen zolang het geschil nog niet is opgelost.

4.4.

Ter zitting bleek bovendien dat op een komende algemene vergadering (van aandeelhouders) van Zeeland Airport als agendapunt het geschil tussen partijen aan de orde zal komen, zodat de vergadering zich er ook over zal kunnen uitspreken of Aero-Lin Photo wordt toegestaan de bewuste strook van 75 cm te bebouwen. Het is dus nog niet gezegd dat het entameren van de onderhavige procedure door (de bestuurder van) Zeeland Airport de uiteindelijke rugdekking van de algemene vergadering van Zeeland Airport zal genieten. Aldus is evenmin sprake van een spoedeisend belang dat verwijdering van het reeds aangebrachte schuimbeton rechtvaardigt.

4.5.

Nu geen sprake is van een spoedeisend belang is overigens des te minder begrijpelijk dat Zeeland Airport verlof heeft gevraagd om te mogen dagvaarden op verkorte termijn.

4.6.

Het gevorderde zal derhalve worden afgewezen. Dat betekent overigens nog niet dat voldoende aannemelijk is dat Aero-Lin Photo dan ook inhoudelijk gelijk heeft. Het verzoek van Aero-Lin Photo aan Zeeland Airport om een stukje grond te mogen kopen omvat blijkens de daarbij gaande kaart niet het thans betwiste deel daarvan. Pas later, nadat het voorstel tot koop al was gedaan, is Aero-Lin Photo op het idee gekomen om een erker te gaan plaatsen, maar Zeeland Airport heeft nooit met zoveel woorden toestemming gegeven voor verkoop van het extra stukje grond waarop de erker geplaatst moest worden. Of Zeeland Airport stilzwijgend toestemming heeft gegeven (met name door niet te protesteren tegen latere bouwtekeningen van Aero-Lin Photo waarop het extra stukje grond wel viel waar te nemen) is niet zeker.

4.7.

Zeeland Airport zal als de in het ongelijk gestelde partij worden veroordeeld in de proceskosten van Aero-Lin Photo. Deze kosten worden begroot op € 1.434,- zijnde € 816,- aan salaris advocaat (standaard tarief kort geding volgens de Liquidatietarieven) en

€ 618,- aan griffierecht.

5 De beslissing

De voorzieningenrechter

5.1.

wijst het gevorderde af,

5.2.

veroordeelt Zeeland Airport in de proceskosten van Aero-Lin Photo, tot op heden begroot op € 1.434,-,

5.3.

verklaart de proceskostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad.

Dit vonnis is gewezen door mr. A.F.L. Geerdes en in het openbaar uitgesproken op 17 augustus 2017.1

1 2517/676