Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBROT:2017:6137

Instantie
Rechtbank Rotterdam
Datum uitspraak
01-08-2017
Datum publicatie
09-08-2017
Zaaknummer
C/10/531481 / KG ZA 17-813
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Kort geding
Inhoudsindicatie

Kort geding. MBO-opleiding. Fraude tentamen? Studentenstatuut.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Onderwijs Totaal 2018/758
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

vonnis

RECHTBANK ROTTERDAM

Team Handel

zaaknummer / rolnummer: C/10/531481 / KG ZA 17-813

Vonnis in kort geding van 1 augustus 2017

in de zaak van

[eiseres] ,

wonende te [woonplaats] ,

eiseres,

advocaat mr. P.H. Ruys te Rotterdam,

tegen

de stichting

STICHTING VOOR INTERCONFESSIONEEL BEROEPS- EN ALGEMEEN VORMEND ONDERWIJS EN VOLWASSENENEDUCATIE VOOR ROTTERDAM EN OMSTREKEN,

gevestigd te Rotterdam,

gedaagde,

verschenen in persoon bij monde van haar medewerkers [persoon 1] en [persoon 2] .

Partijen zullen hierna [eiseres] en het Albeda College genoemd worden.

1 De procedure

1.1.

Het verloop van de procedure blijkt uit:

 • -

  de dagvaarding

 • -

  de overgelegde producties

 • -

  de mondelinge behandeling.

1.2.

Ten slotte is vonnis bepaald.

2 De feiten

2.1.

[eiseres] volgt bij het Albeda College een MBO-opleiding voor doktersassistent. Deze opleiding duurt in beginsel drie jaar. [eiseres] heeft daartoe met het Albeda College op 27 juni 2014 een onderwijsovereenkomst gesloten. In de onderwijsovereenkomst staat onder meer dat op de overeenkomst algemene voorwaarden van toepassing zijn.

2.2.

In deze algemene voorwaarden staat onder meer:

- artikel 5:

“Studentenstatuut

5.1

De instelling zorgt ervoor dat zij een Studentenstatuut heeft als bedoeld in artikel

7.4.8

WEB. [..]

5.2.

In het Studentenstatuut staan de rechten en de plichten van de student.

5.3.

Bepalingen omtrent schorsen en verwijderen van studenten zijn opgenomen in het Studentenstatuut.”

- artikel 12 (inzake “Duur en beëindiging overeenkomst”), onder artikel 12.2 aanhef en sub c:

“De overeenkomst eindigt:

c. als de instelling de student in een geval als opgenomen in het Studentenstatuut van de opleiding verwijdert;”

2.3.

In het Studentenstatuut staat onder meer:

PROCEDURE INSTELLINGSEIGEN BINDEND STUDIEADVIES

Artikel 18

1. Als blijkt dat er ten aanzien van de studieresultaten en/of beroepshouding binnen de voorgeschreven termijn geen verbetering is opgetreden, conform de eisen zoals opgenomen in de Studiehandleiding, kan de onderwijsleider een eerste negatief studieadvies uitbrengen.

2. Indien de student, ondanks dit negatieve studieadvies, besluit zijn opleiding voort te zetten zal de onderwijsleider na overleg met de student een verbeterplan opstellen, zodat inzichtelijk is op welke onderdelen de student in welke mate zal moeten verbeteren. Indien nodig zal ook het houdingscontract hierop worden aangepast.

2. Drie maanden na het eerste negatief studieadvies vindt er wederom een studievoortgangsgesprek plaats waarin het verbeterplan besproken wordt. Indien er onvoldoende verbetering is opgetreden en de onderwijsleider van mening is, dat de student de opleiding niet binnen de duur van de (verlengde) onderwijsovereenkomst met goed gevolg zal kunnen afronden, kan de onderwijsleider (in geval van onvoldoende beroepshouding: na overleg met de praktijkbiedende organisatie) de sub-examencommissie, dan wel een hiertoe ingestelde commissie verzoeken schriftelijk een tweede gemotiveerd negatief studieadvies uit te brengen aan de student.

4. Indien de (sub-examen)commissie hiervoor redenen aanwezig acht, hoort zij de student en de onderwijsleider en/of de studieloopbaanbegeleider voordat zij een beslissing neemt.

5. Indien de (sub-examen)commissie geen gronden aanwezig acht voor het uitbrengen van een negatief studieadvies wijst zij het verzoek van de onderwijsleider af en dient het verbeterplan, al dan niet in aangepaste vorm, te worden voortgezet.

6. Indien de (sub-examen)commissie van oordeel is, dat de student de opleiding niet binnen de duur van de (verlengde) onderwijsovereenkomst met goed gevolg zal kunnen afronden brengt zij een gemotiveerd negatief studieadvies uit aan de student. Dit studieadvies van de sub-examencommissie is bindend en heeft tot gevolg dat de onderwijsovereenkomst zal worden ontbonden met inachtneming van het gestelde in artikel 19.

7. Indien de student minderjarig is worden ook de ouders in bovengenoemde gevallen geïnformeerd.

8. In alle gevallen zal het Albeda College de praktijkbiedende organisatie van het bindend negatief studieadvies en de ontbinding van de onderwijsovereenkomst op de hoogte stellen.

VERWIJZING TRAJECTBUREAU

Artikel 19

1. Alvorens onder de in de artikel 18 genoemde omstandigheden tot ontbinding van de onderwijsovereenkomst kan worden overgegaan wordt de student verwezen naar het Trajectbureau om te bezien of er een andere passende opleiding bestaat binnen dan wel buiten het Albeda College.

2. Indien er voor een leer- c.q. kwalificatieplichtige student geen passende opleiding binnen het Albeda College voorhanden is, geldt hetgeen is opgenomen in artikel 25, lid 7.

3. Voor overige studenten geldt, dat indien ondanks de verwijzing naar het Trajectbureau geen andere passende opleiding is gevonden, de onderwijsovereenkomst wordt ontbonden.”

2.4.

Artikel 24 van het Studentenstatuut luidt:

DEFINITIEVE VERWIJDERING

Artikel 24

1. Gronden voor definitieve verwijdering van het Albeda College zijn onder meer:

a. Het zich schuldig maken aan ernstig wangedrag, een dusdanig verstoorde relatie met het Albeda College tot gevolg hebbend, dat het niet langer mogelijk is op school te blijven;

b. Het niet nakomen van het houdingscontract;

c. Het in de schoolgebouwen en/of op schoolterreinen schuldig maken aan:

 • -

  geweldpleging, dreigen met en/of uitlokken van geweld

 • -

  fraude

 • -

  (seksuele) intimidatie op enigerlei wijze

 racistische gedragingen en/of uitlatingen

 ( (poging tot en/of medeplichtigheid aan) diefstal, verduistering en/of heling

 bezit, handel en/of gebruik van drugs en/of alcoholhoudende drank

 het in bezit hebben, dan wel gebruiken en/of verhandelen van wapens

d. (Digitaal) pesten en/of treiteren van andere studenten of medewerkers (waaronder begrepen uitingen via de social media);

[…]”

2.5.

In september 2016 heeft het Albeda College een eerste negatief studieadvies gegeven aan [eiseres] .

2.6.

[eiseres] heeft gedurende haar studie stage gelopen bij het PMC. Twee medewerkers van het PMC (een praktijkbeoordelaar en een stagebegeleider) hebben op 2 mei 2017 een “schorsing stageovereenkomst – A. [eiseres] ondertekend.” In dit geschrift staat onder meer:

4. Aanleiding

De stagiaire is meerdere malen aangesproken op haar handelen, door de stagebegeleider betreffende:

I. Negatieve uitlatingen vanuit de stagiaire, jegens de clientèle, wanneer deze weigeren om geprikt te worden, doordat stagiaire onvoldoende in staat is om handeling correct uit te voeren;

II. Het in discussie treden met de stagebegeleider, wanneer deze feedback geeft op handelen van de stagiaire;

III. De passieve houding van de stagiaire;

IV. Het weinige initiatief dat de stagiaire neemt.

Uit gesprekken met diverse partijen is gebleken dat het handelen van stagiaire in het verleden overeenstemming is met haar handelen hedendaags in het PMC.

4.1.

Sancties

a) Doordat stagiaire, blijkens I niet in staat is om clientèle vakkundig genoeg te prikken heeft de stagebegeleider een verbod opgelegd aan de stagiaire voor bepaalde medische handelingen;

b) Doordat stagiaire het koffiezetapparaat heeft laten overlopen en hierdoor de stoppen van het pand uitsloegen, heeft de stagebegeleider een koffiezetverbod opgelegd aan de stagiaire;

5 Afspraken

5.1.

Stageovereenkomst

De stageovereenkomst wordt ontbonden op grond van de genoemde punten. De stage wordt geschorst op gronden van de sub I, II, III en IV […];

Na de ondertekening van dit document, in drievoud, is de stageperiode van de stagiaire formeel geschorst.

[…]

5.6.

Continuering stageperiode

Het PMC overweegt, uit coulance jegens de stagiaire, om de stageperiode te continueren te verlengen met tenminste twee maanden. De beoogde einddatum is 31 juli tweeduizendzeventien.”

2.7.

[eiseres] heeft op 9 mei 2017 deelgenomen aan een schriftelijk tentamen.

2.8.

In het kader van de beoordeling van de voortgang in de studie van [eiseres] zijn periodiek “adviesformulieren assessor” en “waarderingsformulieren assessor” opgemaakt. Onder meer is opgemaakt een “Waarderingsformulier assessor Opleiding Dokters Ass. Aangepaste IJkmoment d.d. 12 mei 2017.” In dit formulier staat onder meer:

Verplichte aanvullingen bij negatief advies:

Kennistoets fase 2 moet voldoende zijn

Kennistoets fase 3 moet voldoende zijn

Casus toets 2.4 moet voldoende zijn

Nederlands, Engels, Burgerschap en Rekenen moeten voldoende afgerond zijn

Aanwezigheid en beroepshouding moeten naar behoren zijn voldaan

Als aan deze punten is voldaan, mag [eiseres] haar fase 3 stage voortzetten.

Uiterlijke inleverdatum

Uiterlijk 1 oktober 2017

Paraaf assessor

2.9.

Het Albeda College heeft [eiseres] bij brief van 6 juni 2017 een tweede, bindend negatief studieadvies gegeven. In deze brief staat:

Betreft: Negatief bindend studieadvies

Beste [eiseres] ,

Namens de sub-examencommissie deel ik je mee dat je een bindend negatief studieadvies ontvangt voor de opleiding tot doktersassistent. De reden hiervoor is dat je tweemaal een negatief studieadvies hebt gekregen. Je hebt in het schooljaar 2016-2017 een extra kans gekregen om alsnog te voldoen aan ijkvoorwaarden. Vervolgens heb je een onvoldoende beoordeling verkregen voor je stage. Tevens heb je op 09-05-2017 een toets ingeleverd die niet uit onze database komt:

- Uit onze administratie blijkt dat het examenbureau Kennistoets T1 heeft verstrekt.

- Je hebt Kennistoets T2 ingeleverd. Dat is een toets die je al eerder hebt gemaakt. De ingeleverde toets bevat veel taal- en schrijffouten. De lay-out en lettertype zijn niet conform onze formats. Het versienummer en KD-jaar ontbreken eveneens.

We gaan uit van onrechtmatig handelen. Dit leidt er toe dat je de opleiding niet binnen de overeengekomen termijn met goed gevolg gediplomeerd zal kunnen beëindigen. Op grond van het Protocol Bindend Studieadvies, opgenomen in de artikelen 11 t/m 16 van het Studentenstatuut, leidt een bindend negatief studieadvies tot een beëindiging van de onderwijsovereenkomst.

Je wordt uitgeschreven per 30-06-2017. Je wordt door de opleiding aangemeld bij het Trajectbureau van het Albeda College. Door een medewerker van deze afdeling word je binnenkort uitgenodigd om samen te kijken welke opleiding wellicht meer bij jou past.

[…]”

2.10.

[eiseres] heeft bij pro forma bezwaarschrift van 16 juni 2017 en bij aanvullend bezwaarschrift van 19 juni 2017 bezwaar aangetekend tegen het negatieve bindend studieadvies en de beëindiging van de onderwijsovereenkomst. In het bezwaarschrift staat onder meer, samengevat, dat de rechtsgeldigheid van de beëindiging van de studieovereenkomst wordt betwist omdat:

- [eiseres] de tijd heeft gekregen tot 1 oktober 2017 om (alsnog) te voldoen aan de studie-eisen,

- sprake is van een onzorgvuldige beslissing ter zake van gestelde (maar betwiste) fraude tijdens een examen op 9 mei 2017, omdat [eiseres] niet gehoord is over de gestelde fraude,

- indien wel sprake zou zijn van een zorgvuldige beslissing, de procedure van artikel 19 van het Studentenstatuut had moeten worden gevolgd, die met procedurele waarborgen is omkleed die niet zijn gevolgd.

3 Het geschil

3.1.

[eiseres] vordert om zoveel mogelijk uitvoerbaar bij voorraad, op de minuut en de grosse, te bepalen dat het Albeda College binnen twee dagen na de ten deze te wijzen uitspraak

- de onderwijsovereenkomst met [eiseres] dient na te komen en

- de afspraken met [eiseres] zoals opgenomen in het Waarderingsformulier assessor Opleiding Dokters. Ass. Aangepaste IJkmoment van 12 mei 2017 dient na te komen,

- onder oplegging van een dwangsom van € 250,- per dag danwel dagdeel dat het Albeda College niet aan het ten deze te wijzen vonnis voldoet,

althans een beslissing te nemen die in goede justitie zal behoren te zijn, met veroordeling van het Albeda College in de kosten van de procedure.

[eiseres] stelt daartoe het volgende.

3.2.

[eiseres] betwist dat zij heeft gefraudeerd bij het tentamen van 9 mei 2017. Afgezien hiervan is bij de ontbinding van de onderwijsovereenkomst met [eiseres] niet de procedure gevolgd die daartoe gevolgd had moeten worden. [eiseres] heeft het recht om haar studie voort te zetten op de wijze als bepaald in het waarderingsformulier van 12 mei 2017.

3.3.

Het Albeda College voert verweer.

3.4.

Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

4 De beoordeling

4.1.

Het spoedeisend belang volgt uit de stellingen van [eiseres] .

4.2.

Blijkens het bepaalde in het Studentenstatuut kan een studie bij het Albeda College ten einde komen in geval van slechte studieresultaten (de procedure in de artikelen 18 en 19 van het Studentenstatuut) en daarnaast ook bij, kort gezegd, wangedrag (de procedure in artikel 24 van het Studentenstatuut).

4.3.

Blijkens de inhoud van haar brief van het Albeda College van 6 juni 2017 zijn in hoofdzaak de slechte studieresultaten van [eiseres] de reden geweest voor ontbinding van de onderwijsovereenkomst. Dit blijkt uit de aanhef van deze brief (“betreft: Negatief bindend studieadvies”) en ook uit de inhoud daarvan. Weliswaar wordt in deze brief ook gerefereerd aan (gestelde) examenfraude op 7 mei 2017, maar uit de brief blijkt niet, of althans onvoldoende, dat het Albeda College voor ogen heeft gehad om voormeld artikel 24 ten grondslag te leggen aan het heenzenden van [eiseres] . Voorshands dient er daarom van uit te worden gegaan dat hier gaat om een ontbinding van de onderwijsovereenkomst op de voet van de artikelen 18 en 19.

4.4.

Het Albeda College heeft niet de procedurele regels gevolgd die in dit verband gelden. In het kader van dit kort geding is niet aannemelijk geworden dat de, ook in de brief van 6 juni 2017 aangekondigde verwijzing naar het Trajectbureau heeft plaatsgevonden om te bezien of er voor [eiseres] een andere passende opleiding bestaat binnen dan wel buiten het Albeda College. Blijkens artikel 19 lid 1 is dit wel een vereiste alvorens tot ontbinding van de onderwijsovereenkomst kan worden overgegaan. [eiseres] heeft in dit verband gesteld dat zij nooit is uitgenodigd door het Trajectbureau en het Albeda College heeft ter zitting verklaard niet te weten of dat gebeurd is.

4.5.

Nu aangenomen moet worden dat voor de door het Albeda College voorgestane wijze van ontbinding van de onderwijsovereenkomst met [eiseres] nog niet de weg is gevolgd waartoe [eiseres] blijkens het bepaalde in artikel 19 lid 1 van het Studentenstatuut aanspraak op kan maken, kon de onderwijsovereenkomst nog niet worden beëindigd. Dit rechtvaardigt een voorziening in die zin, dat [eiseres] aanspraak kan blijven op nakoming van de onderwijsovereenkomst zolang deze overeenkomst niet op regelmatige wijze ten einde is gekomen. In zoverre zal de vordering van [eiseres] worden toegewezen.

4.6.

Een verdergaande voorziening zal niet worden toegewezen. Niet uitgesloten kan worden dat het Albeda College een nieuw besluit gaat nemen dat wel zorgvuldig tot stand is gekomen, respectievelijk zal voldoen aan de eisen die het Studentenstatuut stelt aan de totstandkoming van dit besluit. Evenmin sluit dat een succesvolle verwijzing door het Trajectbureau, of een door het Trajectbureau aan te dragen oplossing, uit. Wat de inhoud van dat nieuwe besluit zal zijn valt op voorhand niet te zeggen. Het voert daarom te ver om een verdergaande voorziening (zoals in de tweede gedachtestreepje gevorderd) te treffen.

4.7.

De voorzieningenrechter sluit niet uit dat het Albeda College vrijwillig aan de veroordeling zal voldoen, maar dit heeft zij niet met zoveel woorden aangevoerd. Daarom zal toch een dwangsom worden opgelegd, die echter wel beperkt zal worden op na te melden wijze. Een dwangsom kan niet eerder worden verbeurd dan na betekening van het vonnis. Hiermee zal in de beslissing rekening worden gehouden.

4.8.

Tenuitvoerlegging op de minuut (het origineel van het vonnis dat ter griffie achterblijft) en op de grosse (het te verstrekken afschrift van het vonnis dat een executoriale titel oplevert) zal worden afgewezen. De mogelijkheid tot tenuitvoerlegging op de minuut is afgeschaft per 1 januari 2001. De mogelijkheid van tenuitvoerlegging op de grosse is van rechtswege gegeven en behoeft dus niet gevorderd te worden.

4.9.

Het Albeda College zal als de grotendeels in het ongelijk gestelde partij worden veroordeeld in de proceskosten van [eiseres] . Deze kosten worden begroot op € 997,10, zijnde € 816,- aan salaris advocaat (standaard tarief kort geding volgens de Liquidatietarieven), € 78,- aan griffierecht en € 103,10 aan explootkosten dagvaarding.

5 De beslissing

De voorzieningenrechter

5.1.

veroordeelt het Albeda College om de onderwijsovereenkomst met [eiseres] na te komen, op straffe van verbeurte van een dwangsom van € 250,- per dag vanaf één werkdag na de datum van betekening van dit vonnis, met een maximum van € 15.000,-,

5.2.

verklaart het vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad,

5.3.

wijst het meer of anders gevorderde af.

Dit vonnis is gewezen door mr. P. de Bruin en in het openbaar uitgesproken op

1 augustus 2017.

2517/2009