Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBROT:2017:5796

Instantie
Rechtbank Rotterdam
Datum uitspraak
20-07-2017
Datum publicatie
24-07-2017
Zaaknummer
10/091833-14
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - meervoudig
Inhoudsindicatie

Veroordeling voor openlijke geweldpleging en bedreiging met enig misdrijf tegen het leven gericht. Beroep op noodweer(exces) verworpen. Voorwaardelijke taakstraf voor de duur van 80 uur wegens o.a. overschrijding van de redelijke termijn. Vordering bp deels toegewezen.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Rechtbank Rotterdam

Team straf 2

Parketnummer: 10/091833-14

Datum uitspraak: 20 juli 2017

Tegenspraak

Verkort vonnis van de rechtbank Rotterdam, meervoudige kamer voor strafzaken, in de zaak tegen de verdachte:

[naam verdachte] ,

geboren te [geboorteplaats verdachte] op [geboortedatum verdachte] ,

ingeschreven in de basisregistratie personen op het adres: [adres verdachte] , [woonplaats verdachte] ,

raadsman mr. K. Durdu, advocaat te Rotterdam.

1 Onderzoek op de terechtzitting

Gelet is op het onderzoek op de terechtzitting van 6 juli 2017.

2 Tenlastelegging

Aan de verdachte is ten laste gelegd hetgeen is vermeld in de dagvaarding. De tekst van de tenlastelegging is als bijlage aan dit vonnis gehecht.

3 Eis officier van justitie

De officier van justitie mr. M.A. Boheur heeft gevorderd:

  • -

    bewezenverklaring van het onder feit 1 en 2 ten laste gelegde, met dien verstande dat de verdachte ten aanzien van de feitelijkheden die onder het derde gedachtestreepje van feit 1 zijn ten laste gelegd, wordt vrijgesproken;

  • -

    veroordeling van de verdachte tot een taakstraf voor de duur van 80 uur, subsidiair 40 dagen vervangende hechtenis.

4 Waardering van het bewijs

Inleiding

Op 21 september 2013 heeft een confrontatie plaatsgevonden aan de [plaats delict 1] te Rotterdam tussen de verdachte en de medeverdachte [naam medeverdachte 1] enerzijds en een groep personen anderzijds. Op genoemde datum is op een later moment in de [plaats delict 2] te Rotterdam weer een confrontatie geweest met deels dezelfde groep personen. Deze keer waren de verdachte en beide medeverdachten daarbij betrokken.

Aan de verdachte is onder feit 1 ten laste gelegd dat hij zich op 21 september 2013 samen met twee medeverdachten, in beide genoemde straten, schuldig heeft gemaakt aan het openlijk in vereniging plegen van geweld tegen personen en goederen.

Aan de verdachte is onder feit 2 ten laste gelegd dat hij zich op genoemde datum heeft schuldig gemaakt aan bedreiging.

Partiële vrijspraak zonder nadere motivering

Ten aanzien van feit 1 is de rechtbank, met de officier van justitie en de raadsman, van oordeel dat de feitelijkheden die onder het derde gedachtestreepje zijn ten laste gelegd, en die betrekking hebben op de [plaats delict 1] , niet wettig en overtuigend zijn bewezen, zodat de verdachte daarvan zonder nadere motivering zal worden vrijgesproken.

Bewijsoverwegingen ten aanzien van feit 1

De raadsman heeft aangevoerd dat de verdachte ten aanzien van feit 1 eveneens dient te worden vrijgesproken van het geweld tegen goederen omdat hij zich niet aan de vernieling van goederen schuldig heeft gemaakt.

Beoordeling

De rechtbank stelt voorop dat iemand die deel uitmaakt van een groep die openlijk in vereniging geweld pleegt, strafrechtelijk aansprakelijk kan worden gesteld voor het geweld dat door andere leden van die groep wordt gepleegd. Van het in vereniging plegen van geweld is sprake indien de betrokkene een voldoende significante of wezenlijke bijdrage levert aan het geweld, zij het dat deze bijdrage zelf niet van gewelddadige aard behoeft te zijn. De enkele omstandigheid dat iemand aanwezig is in een groep die openlijk geweld pleegt is niet zonder meer voldoende om hem te kunnen aanmerken als iemand die in vereniging geweld pleegt. Beoordeeld zal moeten worden of de door de verdachte geleverde - intellectuele en/of materiële - bijdrage aan het delict van voldoende gewicht is.

De rechtbank stelt op basis van de inhoud van het dossier en het verhandelde ter terechtzitting de volgende feiten en omstandigheden vast.

In de nacht van 21 september 2013 is de (inmiddels ex-)vrouw van de verdachte samen met ongeveer 10 andere personen met drie auto’s naar de echtelijke woning aan de [plaats delict 1] te Rotterdam gegaan om haar spullen op te halen. De verdachte, die zich samen met de medeverdachte [naam medeverdachte 1] in de woning bevond, had even daarvoor het slot van de echtelijke woning vervangen, zodat zijn vrouw die woning niet in kon. De verdachte en de medeverdachte [naam medeverdachte 1] hebben verklaard dat zij zich door de groep van ongeveer 10 personen aangevallen voelden en dat zij daarom met harde voorwerpen naar buiten zijn gegaan en dreigend op die groep zijn afgelopen, waarop de groep in hun auto’s is weggereden.

De verdachte heeft ter terechtzitting verklaard dat hij boos was en dat hij vervolgens samen met de twee medeverdachten de groep is gaan zoeken, maar dat zij de harde voorwerpen niet in hun auto hadden meegenomen. De rechtbank acht dit laatste niet geloofwaardig gelet op de door aangevers afgelegde verklaringen bij de politie waarin wordt gesproken over knuppels dan wel harde voorwerpen waarmee werd geslagen. De rechtbank acht deze aangiften betrouwbaar en bruikbaar voor het bewijs. Bovendien is het weinig aannemelijk dat drie personen ongewapend de confrontatie met een aanmerkelijk grotere groep zouden opzoeken, terwijl twee van die personen zich kort daarvoor juist wel van slagwapens hadden voorzien.

Uit het vorenstaande volgt dat de verdachte de gewelddadige confrontatie heeft opgezocht. De verdachte is in de [plaats delict 2] samen met de twee medeverdachten op drie mannen uit de groep afgelopen en heeft hen omsingeld. Tevens heeft de verdachte met een hard voorwerp tegen een auto geslagen waarbij de medeverdachte [naam medeverdachte 2] - niet met zijn vuist, zoals hij zelf heeft verklaard maar - met een hard voorwerp een autoruit heeft ingeslagen en de bestuurder van die auto bij de nek heeft vastgepakt, zoals hij bij de politie heeft verklaard.

Conclusie

Op grond van het vorenstaande staat voor de rechtbank vast dat de verdachte opzet heeft gehad op geweldshandelingen in de [plaats delict 2] en daaraan een voldoende significante en wezenlijke bijdrage heeft geleverd. De rechtbank komt op grond van het voorgaande tot een bewezenverklaring van openlijke geweldpleging tegen personen en een goed. Daarbij is

ook hetgeen ten laste is gelegd onder het eerste gedachtestreepje bewezen. Dit gedachtestreepje ziet naar het oordeel van de rechtbank - anders dan het standpunt van de officier van justitie - niet alleen op de confrontatie in de [plaats delict 1] , maar ook op die in de [plaats delict 2] .

Ten aanzien van de ten laste gelegde confrontatie in de [plaats delict 1] wordt nog het volgende overwogen. Nu de verdachte wordt vrijgesproken van de onder het derde gedachtestreepje genoemde feitelijkheden, zien enkel nog de feitelijkheden als opgenomen onder het eerste gedachtestreepje op genoemde confrontatie. Vastgesteld moet worden dat in het dossier voor de betrokkenheid van de verdachte bij die feitelijkheden op zichzelf voldoende wettig en overtuigend bewijs voorhanden is. Die feitelijkheden kunnen evenwel niet als openlijke geweldpleging als bedoeld in artikel 141 van het Wetboek van Strafrecht (hierna: Sr) worden gekwalificeerd. Dit brengt mee dat voor wat betreft de confrontatie in de [plaats delict 1] een partiële vrijspraak moet volgen.

Bewijsoverwegingen ten aanzien van feit 2

De raadsman heeft aangevoerd dat de verdachte ten aanzien van feit 2 eveneens dient te worden vrijgesproken, omdat de verdachte dit feit bij de politie heeft ontkend aangezien hij niet meer precies weet wat hij heeft gezegd en de medeverdachte [naam medeverdachte 1] niet heeft gehoord dat de verdachte doodsbedreigingen zou hebben geuit. Gelet op deze omstandigheden alsmede het feit dat de aangevers er belang bij hebben om belastend over de verdachte te verklaren, ontbreekt de overtuiging dat de verdachte zich aan feit 2 heeft schuldig gemaakt.

Beoordeling

Het verweer van de raadsman wordt verworpen. De verdachte heeft ter terechtzitting verklaard dat hij wel het nodige zou hebben geroepen in reactie op wat er tegen hem werd geroepen. Bedreigingen die naar hem werden geuit, heeft hij dan terug geroepen. Dat de verdachte niet meer weet wat hij precies heeft gezegd, staat niet in de weg aan een bewezenverklaring, nu het namelijk moet gaan om de in de tenlastelegging neergelegde woorden “of woorden van gelijke dreigende aard of strekking”. Dit laatste volgt naar het oordeel van de rechtbank in ieder geval op voldoende wettig en overtuigende wijze uit het dossier en het verhandelde ter terechtzitting.

Bewezenverklaring

Wettig en overtuigend is bewezen dat de verdachte het onder 1 - onder het eerste, tweede en vierde gedachtestreepje - en onder 2 ten laste gelegde heeft begaan op die wijze dat:

1.

hij op of omstreeks 21 september 2013 te Rotterdam met een ander of

anderen, op of aan de openbare weg, [plaats delict 1] en/of de [plaats delict 2] ,

in elk geval op of aan één of meer openbare weg(en), openlijk in vereniging

geweld heeft gepleegd tegen personen en/of een goederen,

- door met een (grote) groep personen dreigend op [naam slachtoffer 1] en/of [naam slachtoffer 2]

en/of [naam slachtoffer 3] en/of [naam slachtoffer 4] en/of [naam slachtoffer 5] af

te lopen en/of te omsingelen, en/of (vervolgens)

- door (met een knuppel en/of een buis, althans harde en/of zware

voorwerpen) op/tegen de auto van die [naam slachtoffer 4] te slaan, en/of

- door die [naam slachtoffer 5] in/tegen het gezicht, althans op/tegen het hoofd

te slaan/stompen, en/of

- door die [naam slachtoffer 5] en/of [naam slachtoffer 2] vast te pakken en/of

(vervolgens) met een knuppel en/of een buis, althans een hard en/of zwaar

voorwerp, tegen het hoofd, in elk geval het lichaam te slaan.

2.

hij op of omstreeks 21 september 2013 te Rotterdam, [naam slachtoffer 1] en/of

[naam slachtoffer 2] heeft/hebben bedreigd met enig misdrijf tegen het leven

gericht, althans met zware mishandeling, immers heeft verdachte opzettelijk

voornoemde [naam slachtoffer 1] en/of [naam slachtoffer 2] dreigend de woorden toegevoegd:

“rot op met je kankermoeder, rot op ik vermoord jullie”, althans woorden

van gelijke dreigende aard of strekking.

Hetgeen meer of anders is ten laste gelegd is niet bewezen. De verdachte moet ook daarvan worden vrijgesproken.

Voor zover in de tenlastelegging schrijffouten voorkomen, zijn deze in de bewezenverklaring verbeterd. De verdachte is hierdoor niet in zijn verdediging geschaad.

De overtuiging dat de verdachte het bewezen verklaarde heeft begaan is gegrond op de redengevende inhoud van het voorgaande en op de inhoud van de wettige bewijsmiddelen, houdende tot bewezenverklaring redengevende feiten en omstandigheden. Het vonnis zal in die gevallen waarin de wet dit vereist worden aangevuld met een later bij dit vonnis te voegen bijlage met daarin de inhoud dan wel de opgave van de bewijsmiddelen.

5 Strafbaarheid feit

Noodweer

Standpunt verdediging

Door de verdediging is aangevoerd dat sprake was van noodweer, omdat de verdachte zich uit lijfsbehoud tegen de groep personen, die zijn vrouw had meegenomen en die de echtelijke woning in wilden, moest verdedigen. Het was de groep die de confrontatie opzocht, niet de verdachte.

Beoordeling

Voor een geslaagd beroep op noodweer moeten de voorwaarden van artikel 41 Sr worden vervuld. Die houden in dat het begane feit was geboden tegen een ogenblikkelijke, wederrechtelijke aanranding. Of de verdediging tegen de (veronderstelde) aanranding noodzakelijk en geboden was, leent zich niet voor beantwoording in algemene zin. Bij de beoordeling daarvan komt mede betekenis toe aan de waardering van de feitelijke omstandigheden van het geval. Van belang bij deze beoordeling zijn de vragen of de verdachte zich had moeten en kunnen onttrekken aan de situatie en ook of dit van de verdachte kon worden gevergd. Voorts dient het verdedigingsmiddel in redelijke verhouding te staan tot de ernst van de aanranding.

Voorop wordt gesteld dat uit hetgeen hiervoor is overwogen volgt dat de verdachte en de medeverdachte [naam medeverdachte 1] aan de [plaats delict 1] in de woning zaten en dat zij de politie hadden kunnen alarmeren. In plaats daarvan hebben zijzelf de confrontatie met de groep opgezocht door naar buiten te gaan en hen met harde slagvoorwerpen te bedreigen. Nadat de groep de [plaats delict 1] had verlaten, zijn de verdachte en de twee medeverdachten de groep gaan zoeken en is het aan de [plaats delict 2] tot geweldshandelingen gekomen.

Naar de uiterlijke verschijningsvorm beoordeeld moeten de gedragingen van de verdachte en de medeverdachten worden gezien als aanvallend en niet als verdedigend. Onder deze omstandigheden komt de verdachte geen beroep op noodweer toe.

Conclusie

De bewezenverklaarde feiten leveren op:

ten aanzien van feit 1:

openlijk in vereniging geweld plegen tegen personen en een goed;

ten aanzien van feit 2:

bedreiging met enig misdrijf tegen het leven gericht.

Deze feiten zijn strafbaar nu geen feiten of omstandigheden aannemelijk zijn geworden die de strafbaarheid van de feiten uitsluiten.

6 Strafbaarheid verdachte

Noodweerexces

Het beroep van de verdachte op noodweerexces kan vanwege het ontbreken van een noodweersituatie evenmin slagen.

Conclusie

Er is geen omstandigheid aannemelijk geworden die de strafbaarheid van de verdachte uitsluit. De verdachte is dus strafbaar.

7 Motivering straf

Algemene overweging

De straf die aan de verdachte wordt opgelegd, is gegrond op de ernst van de feiten, de omstandigheden waaronder de feiten zijn begaan en de persoon en de persoonlijke omstandigheden van de verdachte. Daarbij wordt in het bijzonder het volgende in aanmerking genomen.

Feiten waarop de straf is gebaseerd

Openlijk geweld tegen personen en goederen, zoals hier aan de orde, is een ernstig feit, omdat geweld tegen een persoon een inbreuk maakt op diens lichamelijke integriteit. Tevens hebben de verdachte en de medeverdachten een inbreuk gemaakt op de eigendomsrechten van een ander door een autoruit in te slaan waardoor schade is ontstaan. Extra kwalijk is dat het geweld voor iedereen zichtbaar, open en bloot heeft plaatsgehad.

Dit soort feiten is in het algemeen zeer bedreigend en versterkt de gevoelens van angst en onveiligheid in de samenleving.

Daarnaast heeft de verdachte de personen tegen wie hij zijn bedreiging heeft geuit, angst aangejaagd.

Strafblad

De rechtbank heeft acht geslagen op een uittreksel uit de justitiële documentatie van 22 maart 2017, waaruit blijkt dat de verdachte niet eerder voor enig strafbaar feit is veroordeeld.

Slotsom

Gezien de ernst van de feiten kan in beginsel niet anders worden gereageerd dan met het opleggen van een onvoorwaardelijke straf. De rechtbank zal daarvan echter afzien, omdat tussen de pleegdatum van de bewezenverklaarde strafbare feiten en het eindvonnis een periode ligt van 3 jaar en 10 maanden en dus sprake is van een overschrijding van de redelijke termijn - als bedoeld in artikel 6 van het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden (EVRM) - van 1 jaar en 10 maanden. Nu deze overschrijding niet is toe te rekenen aan de verdachte, dient dit te worden gecompenseerd in de strafmaat. Hierom en mede in aanmerking genomen dat de verdachte ter terechtzitting heeft verklaard dat het conflict met de bewuste groep inmiddels is uitgesproken, zal aan de verdachte een voorwaardelijke taakstraf van na te noemen duur worden opgelegd. Deze straf dient er tevens toe de verdachte ervan te weerhouden in de toekomst opnieuw strafbare feiten te plegen.

8 Vordering benadeelde partij / schadevergoedingsmaatregel

Als benadeelde partij heeft zich in het geding gevoegd [naam benadeelde] ter zake van het onder feit 1 ten laste gelegde. De benadeelde partij vordert een vergoeding van € 1.977,85 aan materiële schade.

Standpunt officier van justitie

De officier van justitie heeft gevorderd dat de vordering van de benadeelde partij geheel en hoofdelijk wordt toegewezen met oplegging van de schadevergoedingsmaatregel.

Standpunt verdediging

Namens de verdachte heeft de raadsman primair bepleit dat de benadeelde partij in de vordering niet-ontvankelijk wordt verklaard en subsidiair dat de vordering aanzienlijk wordt gematigd, gelet op onder meer de omstandigheid dat de bewuste auto circa 15 jaar oud was.

Beoordeling

Vast is komen te staan dat aan de benadeelde partij door het onder 1 bewezen verklaarde strafbare feit rechtstreeks materiële schade is toegebracht.

Die schade zal op dit moment op basis van de thans gebleken feiten en omstandigheden naar maatstaven van billijkheid worden vastgesteld op € 500,00. De benadeelde partij zal voor het overige niet-ontvankelijk worden verklaard, aangezien de bewijsstukken ter onderbouwing van de vordering thans ontoereikend zijn. Nader onderzoek naar de omvang daarvan zou een uitgebreide nadere behandeling vereisen. De rechtbank is van oordeel dat de nadere behandeling van dit deel van de vordering een onevenredige belasting van het strafproces zou vormen. Dit deel van de vordering kan derhalve slechts bij de burgerlijke rechter worden aangebracht.

Nu de verdachte het strafbare feit ter zake waarvan schadevergoeding zal worden toegekend samen met mededaders heeft gepleegd, zijn zij daarvoor ieder hoofdelijk aansprakelijk. Indien en voor zover de mededaders de benadeelde partij betalen is de verdachte in zoverre jegens de benadeelde partij van deze betalingsverplichting bevrijd.

De benadeelde partij heeft gevorderd het te vergoeden bedrag te vermeerderen met wettelijke rente. De rechtbank bepaalt dat het te vergoeden schadebedrag vermeerderd wordt met wettelijke rente vanaf 21 september 2013.

Nu de vordering van de benadeelde partij grotendeels niet-ontvankelijk zal worden verklaard, wordt de benadeelde partij veroordeeld in de kosten door de verdachte ter verdediging van de vordering gemaakt, welke kosten tot op heden worden begroot op nihil.

Conclusie

De verdachte moet de benadeelde partij een schadevergoeding betalen van € 500,00, vermeerderd met de wettelijke rente als hieronder in de beslissing vermeld.

Tevens wordt oplegging van de hierna te noemen maatregel passend en geboden geacht.

9 Toepasselijke wettelijke voorschriften

Gelet is op de artikelen: 9, 14a, 14b, 14c, 22c, 22d, 36f, 57, 141 en 285 van het Wetboek van Strafrecht.

10 Beslissing

De rechtbank:

verklaart niet bewezen, dat de verdachte het onder feit 1 - onder het derde gedachtestreepje -ten laste gelegde heeft begaan en spreekt de verdachte daarvan vrij;

verklaart bewezen, dat de verdachte het onder feit 1 - onder het eerste, tweede en vierde gedachtestreepje - en feit 2 ten laste gelegde, zoals hiervoor omschreven, heeft begaan;

verklaart niet bewezen hetgeen aan de verdachte meer of anders ten laste is gelegd dan hiervoor bewezen is verklaard en spreekt de verdachte ook daarvan vrij;

stelt vast dat het bewezen verklaarde oplevert de hiervoor vermelde strafbare feiten;

veroordeelt de verdachte tot een taakstraf voor de duur van 80 (tachtig) uren, waarbij de Reclassering Nederland dient te bepalen uit welke werkzaamheden de taakstraf dient te bestaan;

beveelt dat, voor het geval de veroordeelde de taakstraf niet naar behoren verricht, vervangende hechtenis zal worden toegepast voor de duur van 40 (veertig) dagen;

bepaalt dat voormelde taakstraf niet ten uitvoer zal worden gelegd, tenzij de rechtbank later anders mocht gelasten, omdat de veroordeelde voor het einde van de proeftijd, die hierbij wordt gesteld op 2 (twee) jaar, na te melden voorwaarde overtreedt;

stelt als algemene voorwaarde dat de veroordeelde zich vóór het einde van de proeftijd niet aan een strafbaar feit zal schuldig maken.

veroordeelt de verdachte hoofdelijk met diens mededaders, des dat de een betalende de ander zal zijn bevrijd, om tegen behoorlijk bewijs van kwijting aan de benadeelde partij [naam benadeelde] , te betalen een bedrag van € 500,00 (zegge: vijfhonderd euro), bestaande uit materiële schade, te vermeerderen met de wettelijke rente hierover vanaf 21 september 2013 tot aan de dag der algehele voldoening;

verklaart de benadeelde partij niet-ontvankelijk in het resterende deel van de vordering; bepaalt dat dit deel van de vordering slechts kan worden aangebracht bij de burgerlijke rechter;

veroordeelt de benadeelde partij [naam benadeelde] in de kosten door de verdachte ter verdediging tegen de vordering gemaakt, en begroot deze kosten op nihil;

legt aan de verdachte de maatregel tot schadevergoeding op, inhoudende de verplichting aan de staat ten behoeve van de benadeelde partij [naam benadeelde] te betalen € 500,00 (zegge: vijfhonderd euro), vermeerderd met de wettelijke rente vanaf 21 september 2013 tot aan de dag van de algehele voldoening; beveelt dat bij gebreke van volledige betaling en volledig verhaal van het bedrag van € 500,00 vervangende hechtenis zal worden toegepast voor de duur van 10 (tien) dagen; toepassing van de vervangende hechtenis heft de betalingsverplichting niet op;

verstaat dat betaling aan de benadeelde partij, waaronder begrepen betaling door zijn mededaders, tevens geldt als betaling aan de staat ten behoeve van de benadeelde partij en omgekeerd.

Dit vonnis is gewezen door:

mr. H. Benaissa, voorzitter,

en mrs. J. Snitker en V.F. Milders, rechters,

in tegenwoordigheid van mr. J.A.N. Maat, griffier,

en uitgesproken op de openbare terechtzitting van deze rechtbank op de datum die in de kop van dit vonnis is vermeld.

Bijlage

Tekst tenlastelegging

Aan de verdachte wordt ten laste gelegd dat

1.

hij op of omstreeks 21 september 2013 te Rotterdam met een ander of

anderen, op of aan de openbare weg, [plaats delict 1] en/of de [plaats delict 2] ,

in elk geval op of aan één of meer openbare weg(en), openlijk in vereniging

geweld heeft gepleegd tegen personen en/of goederen,

- door met een (grote) groep personen dreigend op [naam slachtoffer 1] en/of [naam slachtoffer 2]

en/of [naam slachtoffer 3] en/of [naam slachtoffer 6] en/of [naam slachtoffer 5] af

te lopen en/of te omsingelen, en/of (vervolgens)

- door (met een knuppel en/of een buis, althans harde en/of zware

voorwerpen) op/tegen de auto van die [naam slachtoffer 6] te slaan, en/of

- door die [naam slachtoffer 5] in/tegen het gezicht, althans op/tegen het hoofd

te slaan/stompen, en/of

- door die [naam slachtoffer 5] en/of [naam slachtoffer 2] vast te pakken en/of

(vervolgens) met een knuppel en/of een buis, althans een hard en/of zwaar

voorwerp, tegen het hoofd, in elk geval het lichaam te slaan;

( art 141 lid 1 Wetboek van Strafrecht )

2.

hij op of omstreeks 21 september 2013 te Rotterdam, [naam slachtoffer 1] en/of

[naam slachtoffer 2] heeft/hebben bedreigd met enig misdrijf tegen het leven

gericht, althans met zware mishandeling, immers heeft verdachte opzettelijk

voornoemde [naam slachtoffer 1] en/of [naam slachtoffer 2] dreigend de woorden toegevoegd

: “rot op met je kankermoeder, rot op ik vermoord jullie”, althans woorden

van gelijke dreigende aard of strekking;

(art 285 lid 1 Wetboek van Strafrecht)