Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBROT:2017:5385

Instantie
Rechtbank Rotterdam
Datum uitspraak
12-07-2017
Datum publicatie
27-07-2017
Zaaknummer
KTN-5957989_12072017
Rechtsgebieden
Arbeidsrecht
Bijzondere kenmerken
Beschikking
Inhoudsindicatie

Veroordeling werknemer tot betaling van gefixeerde schadevergoeding ex art 7:677 lid 3 sub a BW en van schadevergoeding uit onrechtmatige daad.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
AR 2017/3961
AR-Updates.nl 2017-0941
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK ROTTERDAM

zaaknummer: 5957989 VZ VERZ 17-11365

uitspraak: 12 juli 2017

beschikking van de kantonrechter, zitting houdende te Rotterdam,

in de zaak van

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Casino Hospitality B.V.,

gevestigd te Den Bosch,

verzoekster,

gemachtigde: mr. K.L.M. Kaldenbach,

tegen

[verweerder] ,

wonende te [plaatsnaam],

verweerder,

die niet is verschenen.

Partijen worden hierna aangeduid als “Casino Hospitality” en “[verweerder]”.

1 Het verloop van de procedure

1.1

Van de volgende processtukken is kennisgenomen:

 • -

  het verzoekschrift van Casino Hospitality, met producties, ontvangen op 2 mei 2017;

 • -

  de aanvullende producties van Casino Hospitality, ontvangen op 3 en 4 juli 2017;

 • -

  de bij gelegenheid van de mondelinge behandeling door Casino Hospitality overgelegde pleitaantekeningen en stukken.

1.2

De mondelinge behandeling heeft plaatsgevonden op 6 juli 2017. Casino Hospitality is verschenen bij gemachtigde, vergezeld door [J.] (HR adviseur bij Casino Hospitality).

[verweerder] is niet ter zitting verschenen ondanks deugdelijk van de zitting in kennis te zijn gesteld.

1.3

De datum van de uitspraak van de beschikking is bepaald op heden.

2 De feiten

In deze procedure wordt uitgegaan van de volgende feiten:

2.1

Op grond van een tussen partijen gesloten arbeidsovereenkomst voor de duur van 7 maanden is [verweerder] op 1 november 2016 in dienst getreden bij Casino Hospitality in de functie van servicemedewerker op de vestiging Jack’s Casino Rotterdam Alexandrium, tegen een salaris van € 1.456,30 bruto per maand, exclusief emolumenten. In de arbeidsovereenkomst is bepaald dat deze tussentijds kan worden opgezegd.

2.2

[verweerder] is op 3 maart 2017 op staande voet ontslagen wegens het in strijd met de waarheid invullen van een indiensttredingsformulier en wegens het zich toe-eigenen van

€ 16.000,00 zonder toestemming van Casino Hospitality.

2.3

[verweerder] heeft erkend dat hij € 16.000,00 zonder toestemming van Casino Hospitality heeft meegenomen. Deze verklaring is op schrift gesteld en door hem ondertekend.

2.4

In het ontslag op staande voet heeft [verweerder] berust.

3 Het verzoek

3.1

Casino Hospitality verzoekt bij beschikking, voor zover mogelijk uitvoerbaar bij voorraad:

I. [verweerder] te veroordelen tot betaling aan Casino Hospitality van de gefixeerde

schadevergoeding ter hoogte van € 3.043,94 netto;

II. [verweerder] te veroordelen tot betaling aan Casino Hospitality van de schade ex

artikel 7:661 lid 1 BW ter hoogte van € 16.000,00;

III. [verweerder] te veroordelen tot betaling van buitengerechtelijke kosten aan Casino Hospitality conform de Staffel Buitengerechtelijke Incassokosten (BIK);

IV. [verweerder] te veroordelen in de proceskosten, waaronder de nakosten;

V. [verweerder] te veroordelen tot betaling aan Casino Hospitality van de wettelijke rente

over het onder I, II, III en/of IV gevorderde, te rekenen vanaf 14 dagen na

dagtekening van de te wijzen beschikking tot aan de dag der algehele

voldoening.

3.2

Daartoe stelt Casino Hospitality - zakelijk weergegeven en voor zover thans van belang - dat [verweerder] haar een dringende reden heeft gegeven om de arbeidsovereenkomst tussen partijen onverwijld op te zeggen en dat zij gelet daarop en gezien het bepaalde in artikel 7:677 leden 2 en 3 sub a van het Burgerlijk Wetboek (hierna: BW) aanspraak heeft op een schadevergoeding ten belope van € 3.043,94 netto.

3.3

Tevens stelt Casino Hospitality dat zij schade heeft geleden doordat [verweerder] zonder haar toestemming € 16.000,00 heeft meegenomen uit de vestiging van Jack’s Casino Rotterdam. [verweerder] heeft dit opzettelijk gedaan zodat hij op de voet van artikel 7:661 BW voor deze schade aansprakelijk is.

3.4

Voorts stelt Casino Hospitality dat zij tevergeefs geprobeerd heeft om [verweerder] buiten rechte te bewegen om (vrijwillig) te voldoen aan zijn betalingsverplichtingen. Voor deze incassowerkzaamheden vordert Casino Hospitality een vergoeding.

4 Het verweer

4.1

[verweerder] voert geen verweer.

5 De beoordeling

5.1

Tegen de door Casino Hospitality verzochte veroordelingen is geen verweer gevoerd. Dat brengt met zich dat het verzochte toewijsbaar is voor zover het niet ongegrond of onrechtmatig wordt geacht. Hieromtrent wordt het volgende overwogen.

5.2

De onder I verzochte gefixeerde schadevergoeding is gestoeld op artikel 7:677 leden 2 en 3 sub a BW. Omdat [verweerder], door het in strijd met de waarheid invullen van een indiensttredingsformulier en het plegen van diefstal of verduistering van € 16.000,00 van het casino waar hij werkzaam is geweest, aan Casino Hospitality een dringende reden heeft gegeven om diens arbeidsovereenkomst onverwijld op te zeggen, van welke bevoegdheid ook gebruik is gemaakt, is [verweerder] aan Casino Hospitality een vergoeding verschuldigd. In dit geval waarin er sprake is geweest van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd die tussentijds kan worden opgezegd, een vergoeding gelijk aan het bedrag van het in geld vastgestelde (bruto)loon over de periode van 3 maart 2017 tot 1 mei 2017. Dit (forfaitaire) bedrag is door Casino Hospitality bepaald op € 3.043,94. [verweerder] dient dit (gehele) bedrag te betalen aan Casino Hospitality omdat zij er op grond van de wet aanspraak op heeft.

Daarom wordt [verweerder] veroordeeld tot betaling van dit bedrag aan Casino Hospitality, met rente zoals verzocht.

5.3

Ten aanzien van de onder II verzochte veroordeling tot betaling van € 16.000,00 wordt overwogen dat vaststaat dat [verweerder] dit bedrag heeft gestolen of verduisterd. Zodoende heeft hij opzettelijk schade toegebracht aan Casino Hospitality. De schade door deze onrechtmatige daad dient [verweerder] dan ook te vergoeden. Daarom wordt [verweerder] veroordeeld tot betaling van € 16.000,00 aan Casino Hospitality, eveneens met rente zoals verzocht.

5.4

Ten aanzien van de onder III verzochte vergoeding van buitengerechtelijke kosten wordt overwogen dat de werkzaamheden die door (de gemachtigde van) Casino Hospitality buiten rechte zijn verricht, niet meer hebben omvat dan het versturen van een enkele sommatie om € 19.043,94 te betalen. In die sommatie is (net als in het verzoekschrift) geen bedrag aan buitengerechtelijke kosten genoemd dat [verweerder] verschuldigd zou worden als tijdige betaling zou uitblijven. Er is een betalingstermijn van vijf dagen gegund en niet een

betalingstermijn van veertien dagen ingaande de dag na ontvangst van de sommatie, zoals vereist door artikel 6:96 lid 6 BW. In dit verband wordt verwezen naar de uitspraak van de Hoge Raad van 25 november 2016, ECLI:NL:HR:2016:2704. Daarom wordt de verzochte vergoeding van buitengerechtelijke kosten afgewezen als zijnde ongegrond.

5.5

[verweerder] wordt als de in het ongelijk gestelde partij in de kosten veroordeeld, aan de zijde van Casino Hospitality vastgesteld op € 939,00 aan griffierecht en € 600,00 aan salaris voor de gemachtigde, met rente op de wijze als hieronder bepaald.

5.6

De apart gevorderde nakosten worden toegewezen als hierna vermeld, nu de proceskostenveroordeling hiervoor reeds een executoriale titel geeft en de kantonrechter van oordeel is dat de nakosten zich reeds vooraf laten begroten.

6 De beslissing

De kantonrechter:

veroordeelt [verweerder] tot betaling aan Casino Hospitality van de gefixeerde schadevergoeding ten belope van € 3.043,94 alsmede tot betaling van schadevergoeding ten belope van € 16.000,00, beide bedragen te vermeerderen met de wettelijke rente in de zin van artikel 6:119 BW ingaande 14 dagen na de datum van deze beschikking tot aan de dag der algehele voldoening;

veroordeelt [verweerder] in de proceskosten, tot aan deze uitspraak aan de zijde van Casino Hospitality vastgesteld op:

 • -

  € 939,00 aan griffierecht;

 • -

  € 600,00 aan salaris voor de gemachtigde;

beide bedragen te vermeerderen met de wettelijke rente in de zin van artikel 6:119 BW ingaande 14 dagen na de datum van deze beschikking tot aan de dag der algehele voldoening;

en indien [verweerder] niet binnen 14 dagen na de datum van deze beschikking vrijwillig aan de beschikking heeft voldaan, begroot op:

 € 205,00 € 205,00 aan nasalaris, te verhogen met een bedrag van € 68,00 aan betekeningskosten onder de voorwaarde dat betekening van deze beschikking heeft plaatsgevonden, een en ander voor zover van toepassing inclusief btw, te vermeerderen met de wettelijke rente in de zin van artikel 6:119 BW ingaande 14 dagen na de datum van deze beschikking tot aan de dag der algehele voldoening;

verklaart deze beschikking uitvoerbaar bij voorraad en wijst af het méér of anders verzochte.

Deze beschikking is gegeven door mr. drs. E. van Schouten en uitgesproken ter openbare terechtzitting.

465