Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBROT:2017:481

Instantie
Rechtbank Rotterdam
Datum uitspraak
18-01-2017
Datum publicatie
20-01-2017
Zaaknummer
C/10/495166 / HA ZA 16-161
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Partijen deden gedurende enkele jaren zaken met elkaar en maakten ieder jaar nieuwe afspraken over aan gedaagde toe te kennen kortingen. Medio 2015 is de samenwerking tussen partijen beëindigd. Nu partijen niets zijn overeengekomen voor het geval hun samenwerking lopende een kalenderjaar zou worden beëindigd, moet aan de hand van artikel 6:248 lid 1 BW (aanvullende werking van de maatstaven van redelijkheid en billijkheid) worden bepaald welke afspraken voor 2015 gelden.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

vonnis

RECHTBANK ROTTERDAM

Team haven en handel

zaaknummer / rolnummer: C/10/495166 / HA ZA 16-161

Vonnis van 18 januari 2017

in de zaak van

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

T.M. AUDIO HOLLAND B.V.,

gevestigd te Utrecht,

eiseres in conventie,

verweerster in voorwaardelijke reconventie,

advocaat mr. E.G. Karel,

tegen

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

BAX-SHOP.NL B.V.,

gevestigd te Rotterdam,

gedaagde in conventie,

eiseres in voorwaardelijke reconventie,

advocaat mr. J.J. Blaak-Looij.

Partijen zullen hierna Audio Holland en Bax-Shop.nl genoemd worden.

1 De procedure

1.1.

Het verloop van de procedure blijkt uit:

 • -

  de dagvaarding van 5 februari 2016, met producties 1 tot en met 8,

 • -

  de incidentele conclusie tot oproeping in vrijwaring, met producties 1 tot en met 6,

 • -

  de conclusie van antwoord tot oproeping in het incident, met een productie,

 • -

  het vonnis in het incident van 6 juli 2016,

 • -

  de conclusie van antwoord in de hoofdzaak, tevens voorwaardelijke eis in reconventie, met producties 1 tot en met 3,

 • -

  de brief van de rechtbank aan partijen van 7 september 2016, waarin de rechtbank partijen heeft opgeroepen voor een comparitie van partijen,

 • -

  de conclusie van antwoord in reconventie, met een productie,

 • -

  de bij brief van 16 november 2016 door Audio Holland in het geding gebrachte e-mails, behorende bij productie 8,

 • -

  het proces-verbaal van comparitie van 1 december 2016.

1.2.

Ten slotte is vonnis bepaald.

2 De feiten

2.1.

Bax-Shop.nl voert een internetwinkel waarin zij – onder meer – audio- en videoapparatuur verkoopt.

2.2.

Vanaf 2008 is Bax-Shop.nl apparatuur van Audio Holland in haar internetwinkel gaan verkopen. Audio Holland en Bax-Shop.nl maakten ieder jaar nieuwe afspraken over kortingen die Audio Holland aan Bax-Shop.nl verleende. Deze kortingen betroffen (onder meer) een marketingbijdrage en een omzetbonus. In 2011 en 2012 bedroegen de marketingbijdrage en de omzetbonus beide 2,5% van de met de producten van Audio Holland gerealiseerde omzet en in 2013 en 2014 bedroegen deze beide 3% van de omzet.

2.3.

Een e-mail van Audio Holland aan Bax-Shop.nl van 30 juni 2015 luidt voor zover hier van belang:

“(…)

We hebben gekeken naar je tegenvoorstellen. Op een aantal punten kunnen wij daarmee niet akkoord gaan.

*Allereerst hebben we over de 3% marketingbijdrage geen discussie. Die vinden we beide okee.

*De 3% incassokorting op 60 dagen is niet meer reëel. De 3% betalingskorting kunnen wij handhaven bij incasso na 30 dagen (…).

*Je voorstel omtrent de omzetbonus gaat verder dan de regelingen van de afgelopen jaren (…). Wij houden vast aan ons voorstel omdat we er van uitgaan dat de omzet zich in de tweede helft van 2015 zal herstellen, en jullie dat alle mogelijkheiden geeft een zeer royale bonus te verdienen.

(…)”.

2.4.

Een e-mail van Audio Holland aan Bax-Shop.nl van 16 juli 2015 luidt voor zover hier van belang:

“(…)

Eén van de door ons besproken onderwerpen is de incassotermijn van 60 dagen met 3% betalingskorting. Ik heb aangegeven dat dit voor ons niet meer houdbaar is en dat we in de nieuwe afspraken uitgaan van incasso op 30 dagen met 3% betalingskorting.

Nu wil het geval dat wij met TM Audio en Audiopro verder gaan als Ampco Flashlight Sales. Dit betekent dat we een nieuwe incasso-overeenkomst met jullie dienen af te sluiten.

Het uitleveren van order gaat nu gewoon door, maar op laatst genoemde conditie.

(…)”.

2.5.

De reactie op hierop van Bax-Shop.nl luidt voor zover hier van belang:

“(…) Dan zullen we gaan stoppen en elders onze spullen kopen (…)”.

2.6.

Audio Holland heeft in 2015 aan Bax-Shop.nl audioapparatuur geleverd. Bax-Shop.nl heeft van de daarvoor gefactureerde bedragen een bedrag van € 27.355,85 niet betaald.

3 Het geschil

in conventie

3.1.

Audio Holland vordert bij vonnis, uitvoerbaar bij voorraad, Bax-Shop.nl te veroordelen om tegen afgifte van een behoorlijk bewijs van kwijting aan Audio Holland te betalen een bedrag van € 27.355,85, te vermeerderen met de buitengerechtelijke kosten ad

€ 1.210,00 althans een bedrag zoals de rechtbank in goede justitie vermeent te behoren, te verhogen met de wettelijke handelsrente vanaf de facturen tot aan de dag der algehele voldoening en voorts met veroordeling van Bax-Shop.nl in de proceskosten waaronder begrepen de nakosten.

3.2.

Bax-Shop.nl voert verweer en concludeert tot afwijzing van het gevorderde met veroordeling van Audio Holland, bij vonnis uitvoerbaar bij voorraad, in de proceskosten, te vermeerderen met de wettelijke rente indien en voor zover binnen veertien dagen na dagtekening van het vonnis Audio Holland in gebreke blijft hieraan te voldoen.

3.3.

Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

in reconventie

3.4.

Bax-Shop.nl vordert, indien en voor zover haar beroep op verrekening in conventie wordt afgewezen, bij vonnis, uitvoerbaar bij voorraad, Audio Holland te veroordelen om tegen behoorlijk bewijs van kwijting binnen 14 dagen na dagtekening, althans betekening, van het vonnis aan Bax-Shop.nl te betalen een bedrag van € 26.517,07, te verhogen met de wettelijke handelsrente vanaf 1 september 2016 (dan wel de rente te berekenen vanaf de dag der sommatie althans vanaf de dag der dagvaarding, tot aan de dag der algehele voldoening, met veroordeling van Audio Holland in de proceskosten, te vermeerderen met de wettelijke rente indien en voor zover binnen veertien dagen na dagtekening van het vonnis Audio Holland in gebreke blijft hieraan te voldoen.

3.5.

Audio Holland concludeert tot afwijzing van het gevorderde, met veroordeling van Bax-Shop.nl, bij vonnis uitvoerbaar bij voorraad, in de proceskosten.

3.6.

Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

4 De beoordeling

in conventie

4.1.

De vordering van Audio Holland in conventie betreft in hoofdsom een bedrag van € 27.355,85 en heeft betrekking op door Audio Holland aan Bax-Shop.nl geleverde audioapparatuur. Tussen partijen is niet in geschil dat Bax-Shop.nl dit bedrag aan Audio Holland verschuldigd is, zodat deze vordering in beginsel toewijsbaar is.

4.2.

Bax-Shop.nl beroept zich echter op verrekening met een bedrag van € 23.979,42 aan marketingbijdrage en omzetbonus over 2015. Zij stelt dat partijen jaarlijks afspraken maakten over een door Audio Holland aan Bax-Shop.nl te betalen marketingbijdrage en een omzetbonus op basis van de door Bax-Shop.nl verkochte producten van Audio Holland. Voor het jaar 2015 zijn partijen een marketingbijdrage van 3% overeengekomen. Omdat partijen voor het overige geen overeenstemming hebben bereikt, moet met betrekking tot de omzetbonus worden teruggevallen op de afspraken over 2014. Omdat de samenwerking tussen partijen halverwege 2015 is geëindigd, moeten de marketingbijdrage en de omzetbonus naar rato over de behaalde omzet worden berekend.

4.3.

Audio Holland erkent dat zij Bax-Shop.nl voorafgaand aan het jaar 2015 kortingen verleende, in de vorm van een marketingbijdrage, een omzetbonus en een betalingskorting. Voor 2015 waren partijen het eens over een marketingbijdrage van 3%, maar voor het overige zijn zij niet tot overeenstemming gekomen, omdat Bax-Shop.nl de samenwerking heeft beëindigd. Audio Holland betwist dat de afspraken voor 2014 zijn doorgelopen in 2015. Partijen maakten ieder jaar opnieuw afspraken over de te verlenen kortingen. Deze kortingen waren gekoppeld aan de hoogte van de omzet. Deze omzetdoelstelling werd ook ieder jaar opnieuw overeengekomen. Partijen zijn niet overeengekomen dat bij beëindiging van de samenwerking gedurende een lopend kalender jaar de marketingbijdrage en de omzetbonus naar rato zouden worden uitgekeerd.

4.4.

De rechtbank stelt vast dat partijen voor 2015 in beginsel een akkoord hadden bereikt over de marketingbijdrage van 3%. Tussen partijen is op dit punt in geschil of deze bijdrage naar rato moet worden uitbetaald. Met betrekking tot de omzetbonus hadden partijen nog geen akkoord bereikt. De vraag is of op dit punt de afspraak van 2014 doorloopt en, zo ja, of deze naar rato mag worden berekend.

4.5.

Nu partijen niets zijn overeengekomen voor het geval hun samenwerking lopende een kalenderjaar zou worden beëindigd, moeten de onder 4.4 vermelde vragen naar het oordeel van de rechtbank worden beantwoord aan de hand van artikel 6:248 lid 1 BW. Artikel 6:248 lid 1 BW bepaalt dat een overeenkomst niet slechts de rechtsgevolgen heeft die partijen zijn overeengekomen, maar ook die welke, naar de aard van de overeenkomst, uit de wet, de gewoonte of de eisen van redelijkheid en billijkheid voortvloeien.

4.6.

De rechtbank acht in dat kader de volgende omstandigheden van belang.

Partijen maakten ieder jaar nieuwe afspraken voor het lopende jaar. Dit betroffen afspraken over onder meer de omzetbonus en de marketingbijdrage. Het was gebruikelijk deze afspraken pas in de loop van het jaar tot stand kwamen. In de tussentijd bleef Audio Holland producten aan Bax-Shop.nl leveren en bleef Bax-Shop.nl die producten verkopen. In die periode paste Audio Holland in ieder geval de betalingsafspraken van het voorgaande jaar toe. Vaststaat dat partijen in 2015 ook op die manier hebben gehandeld. Audio Holland heeft voorts niet betwist dat Bax-Shop.nl in 2015 marketingwerkzaamheden heeft verricht voor de producten van Audio Holland en dat de marketingbijdrage voor dergelijke werkzaamheden was bestemd. Audio Holland heeft evenmin betwist dat zij van die marketingwerkzaamheden en van de door Bax-Shop.nl behaalde omzet heeft geprofiteerd.

4.7.

Onder deze omstandigheden brengen de redelijkheid en billijkheid naar het oordeel van de rechtbank mee, dat in dit geval voor de omzetbonus de afspraak over 2014 moet worden toegepast en dat zowel de marketingbijdrage als de omzetbonus naar rato van de duur van de samenwerking tussen partijen in 2015 wordt berekend.

4.8.

Audio Holland heeft niet betwist dat de door Bax-Shop.nl behaalde omzet over 2015 € 330.295,01 bedraagt en dat de omzetbonus over 2014 3% was. De omzetbonus over 2015 bedraagt daarom € 9.908,85 en de marketingbijdrage eveneens € 9.908,85. Vermeerderd met de (onbetwiste) verschuldigde btw komt dit neer op een bedrag van

€ 23.979,42.

4.9.

Het voorgaande brengt mee dat het beroep op verrekening tot een bedrag van

€ 23.979,42 slaagt. Nu de vordering van Audio Holland in hoofdsom voor het overige is erkend, zal Bax-Shop.nl worden veroordeeld het resterende bedrag van € 3.376,43 te betalen aan Audio Holland, vermeerderd met de wettelijke handelsrente. De rente zal worden toegewezen vanaf de vervaldatum van de jongste factuur van Audio Holland, zijnde 6 september 2015. Het te verrekenen bedrag strekt immers eerst in mindering op de oudste verbintenissen.

4.10.

De mede gevorderde buitengerechtelijke kosten zullen worden afgewezen. Van aanvang af was immers duidelijk dat Bax-Shop.nl niet betaling zou overgaan in verband met haar tegenvordering. De verrichte werkzaamheden kunnen daarom niet anders worden gezien als ter voorbereiding van de onderhavige procedure.

4.11.

Nu partijen over en weer in (on)gelijk worden gesteld, ziet de rechtbank aanleiding de proceskosten, waaronder de nakosten, te compenseren.

in reconventie

4.12.

Bax-Shop.nl heeft haar vordering in reconventie voorwaardelijke ingesteld, namelijk indien en voor zover in conventie haar beroep op verrekening zou worden afgewezen. Uit de beslissing in conventie vloeit voort dat de voorwaarde niet is vervuld, zodat op de vordering in reconventie geen beslissing hoeft te worden gegeven.

5 De beslissing

De rechtbank

in conventie

5.1.

veroordeelt Bax-Shop.nl om aan Audio Holland te betalen een bedrag van € 3.376,43 (drieduizenddriehonderdzesenzeventig euro en drieënveertig eurocent), vermeerderd met de wettelijke rente als bedoeld in art. 6:119a BW over het toegewezen bedrag vanaf 6 september 2015 tot de dag van volledige betaling,

5.2.

verklaart dit vonnis in conventie tot zover uitvoerbaar bij voorraad,

5.3.

compenseert de kosten van deze procedure tussen partijen, in die zin dat iedere partij de eigen kosten draagt,

5.4.

wijst het meer of anders gevorderde af,

in reconventie

5.5.

verstaat dat de vordering geen behandeling behoeft.

Dit vonnis is gewezen door mr. G.J. Heevel en in het openbaar uitgesproken op 18 januari 2017.

2083/1515