Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBROT:2017:3681

Instantie
Rechtbank Rotterdam
Datum uitspraak
15-05-2017
Datum publicatie
16-05-2017
Zaaknummer
10/765048-11
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - meervoudig
Inhoudsindicatie

Medeplegen valsheid in geschrifte en oplichting. Verdachte is als verkoper van zes appartementen betrokken bij oplichting van hypotheekbanken door voor de kopers een gefingeerd dienstverband te regelen zodat zij een hypothecaire geldlening konden verkrijgen.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Rechtbank Rotterdam

Team straf 3

Parketnummer: 10/765048-11

Datum uitspraak: 15 mei 2017

Tegenspraak

Vonnis van de rechtbank Rotterdam, meervoudige kamer voor strafzaken, in de zaak tegen de verdachte:

[naam verdachte] ,

geboren te [geboorteplaats verdachte] op [geboortedatum verdachte] ,

ingeschreven in de basisregistratie personen op het adres:

[adres verdachte] , [woonplaats verdachte] ,

raadsvrouw mr. J.C. Dekkers, advocaat te Amsterdam.

1 Onderzoek op de terechtzitting

Gelet is op het onderzoek op de terechtzitting van 6, 10 en 11 april 2017 en 15 mei 2017.

2 Tenlastelegging

Aan de verdachte is ten laste gelegd hetgeen is vermeld in de dagvaarding. De tekst van de tenlastelegging is als bijlage I aan dit vonnis gehecht.

3 Eis officier van justitie

De officieren van justitie mr. Oosterveld en mr. Dhoen hebben gevorderd:

  • -

    bewezenverklaring van het onder 1 primair, 2 primair en 3 ten laste gelegde;

  • -

    veroordeling van de verdachte tot een gevangenisstraf voor de duur van 12 maanden met aftrek van voorarrest.

4 Waardering van het bewijs

4.1

Bewezenverklaring zonder nadere motivering

Het onder 1 ten laste gelegde is door de verdachte bekend. Dit feit zal zonder nadere bespreking bewezen worden verklaard.

4.2

Bewijswaardering

4.2.1

Standpunt verdediging

Aangevoerd is dat ten aanzien van de onder feit 2 ten laste gelegde oplichting de verdachte niet als medepleger kan worden aangemerkt, maar uitsluitend als medeplichtige. Daarom dient vrijspraak van het onder 2 primair ten laste gelegde te volgen.

De verdachte dient eveneens te worden vrijgesproken van het onder 3 ten laste gelegde feit. De verklaring van de verdachte dat hij de handtekening heeft gezet is niet serieus te nemen. Hij lijkt dit te hebben verklaard nadat hij gedurende tweeëneenhalve dag langdurig was verhoord en het verhoor zat was. Hij heeft dit onderdeel van zijn verklaring tijdens het verhoor op de volgende dag dan ook weer ingetrokken. Mevrouw [naam] verklaart slechts dat zij haar handtekening niet herkent. Dit is onvoldoende bewijs om aan te nemen dat haar handtekening vals is.

4.2.2

Beoordeling

Inleiding
De volgende feiten en omstandigheden kunnen op grond van de inhoud van de bewijsmiddelen als vaststaand worden aangemerkt. Deze feiten en omstandigheden hebben ter terechtzitting niet ter discussie gestaan en kunnen zonder nadere motivering dienen als vertrekpunt voor de beoordeling van de bewijsvraag.

De verdachte was (feitelijk) eigenaar van 6 appartementen die hij in de periode 2005/2006 heeft verkocht aan de medeverdachten [naam medeverdachte 1] , [naam medeverdachte 2] en [naam medeverdachte 3] . De kopers kochten elk 2 appartementen van de verdachte. De medeverdachte [naam medeverdachte 4] trad bij deze transacties op als makelaar zowel namens de kopers als namens de verdachte. Hoewel de kopers tegelijkertijd twee appartementen kochten vond het transport steeds bij twee verschillende notarissen plaats, telkens binnen een tijdsbestek van circa een uur.

Voor elke hypotheekaanvraag werd een werkgeversverklaring, een arbeidscontract en een loonafrekening overgelegd. Deze stukken waren opgesteld namens de werkgever [naam bedrijf 1] Geen van de kopers heeft daadwerkelijk bij [naam bedrijf 1] gewerkt. Er is wel steeds over enkele maanden loon betaald. De loonbetalingen stopten kort nadat het notariële transport van de appartementen had plaatsgevonden. De verdachte heeft samen met [naam medeverdachte 4] deze constructie bedacht, om er op die manier voor te zorgen dat de kopers voor ieder pand een hypotheek konden verkrijgen. De verdachte was in die periode werkzaam als boekhouder bij [naam bedrijf 1] Hij kreeg de gegevens van de kopers via [naam medeverdachte 4] aangeleverd en stelde op basis daarvan de loonafrekeningen op en een arbeidsovereenkomst. Deze arbeidsovereenkomst werd vervolgens getekend door de medeverdachte [naam medeverdachte 5] en de betreffende koper. [naam medeverdachte 5] stelde op basis van de door [naam medeverdachte 4] aangeleverde gegevens een werkgeversverklaring op.

De kopers hebben geen van allen aan hun financiële verplichtingen richting de hypotheeknemers (de banken) voldaan. De zes appartementen zijn uiteindelijk executoriaal verkocht voor bedragen die (aanzienlijk) onder de door de verdachte ontvangen koopprijs lagen.

Feit 2

De verdediging voert aan dat de verdachte slechts de randvoorwaarden voor het plegen van het delict heeft geschapen, zodat hij slechts is aan te merken als medeplichtige en niet als medepleger. De rechtbank verwerpt dit verweer.

De rechtbank stelt voorop dat de betrokkenheid aan een strafbaar feit als medeplegen kan worden bewezenverklaard indien is komen vast te staan dat bij het begaan daarvan sprake is geweest van een voldoende nauwe en bewuste samenwerking. Uit de bewijsmiddelen leidt de rechtbank met betrekking tot de betrokkenheid van de verdachte bij het tenlastegelegde het volgende af.

De verdachte heeft samen met [naam medeverdachte 4] de onderhavige oplichtingsconstructie bedacht, waarbij aan de banken valselijk opgemaakte stukken werden verstrekt waarmee ten onrechte de indruk werd gewekt dat de kopers een vast dienstverband hadden bij [naam bedrijf 1] De verdachte heeft de daartoe benodigde valse stukken (te weten arbeidsovereenkomsten en loonafschriften) opgesteld en [naam medeverdachte 5] de benodigde gegevens verstrekt voor het opmaken van de valse werkgeversverklaringen. De verdachte heeft er voorts op toegezien dat door [naam bedrijf 1] loonbetalingen aan de kopers werden voldaan, ondanks het feit dat zij niet bij het bedrijf in dienst waren. De verdachte deed dit met het oogmerk om de banken er toe te bewegen een hypothecaire geldlening te verstrekken die zij niet zouden hebben verstrekt indien zij over de juiste informatie omtrent de kopers hadden beschikt. De verdachte heeft voorts de koopovereenkomsten met de kopers getekend en was aanwezig bij de notarissen bij het passeren van de aktes. Tot slot heeft de verdachte een deel van de verkoopwinst geïncasseerd.

De verdachte was derhalve voor (het beramen van de plannen), tijdens (het (laten) opstellen en verstrekken van de valse stukken) en na (het incasseren van een deel van de winst) het plegen van het feit bij de oplichting betrokken. Dat de verdachte niet zelf de stukken bij de bank heeft ingediend, doet niet af aan de wezenlijke en significante bijdrage die de verdachte heeft geleverd aan het plegen van de onderhavige oplichting.

De rechtbank concludeert op basis van het voorgaande dat de voor medeplegen vereiste voldoende nauwe en bewuste samenwerking tussen de verdachte en zijn medeverdachten is komen vast te staan. Daarmee acht de rechtbank het onder feit 2 primair tenlastegelegde medeplegen bewezen.

Feit 3

Uit de bewijsmiddelen volgt dat aan de toenmalig echtgenote van de verdachte, mevrouw

[naam] – in het kader van een politieverhoor de koopovereenkomsten van de [straatnaam 1] [huisnummer 7] , [straatnaam 1] [huisnummer 2] en [straatnaam 2] [huisnummer 3] zijn getoond. Anders dan de verdediging heeft betoogd, heeft [naam] daarbij aangegeven dat de handtekeningen op de getoonde overeenkomsten vals zijn (en niet zoals verdediging zegt dat zij haar handtekening niet herkent). [naam] heeft hiervan aangifte gedaan.

De verdachte heeft in zijn verhoor bij de politie d.d. 25 juli 2012 verklaard dat hij de handtekeningen van [naam] op de koopovereenkomsten van de [straatnaam 1] [huisnummer 7] en [straatnaam 1] [huisnummer 2] heeft geplaatst.

Ter terechtzitting is namens de verdachte betoogd dat deze verklaring niet serieus genomen moet worden omdat de verdachte in tweeënhalve dag zes keer is verhoord en uit het verhoor is op te maken dat hij het zat was.

Anders dan door de verdediging is betoogd ziet de rechtbank geen aanleiding om de verklaring van de verdachte in voornoemd verhoor buiten beschouwing te laten. Het verhoor is gestart om 11:00 uur en om 14:50 uur beëindigd. Tussendoor is gepauzeerd van 12:00 uur tot 13:15 uur, in welke pauze de verdachte heeft gesproken met zijn advocaat. Er is geen sprake van omstandigheden op grond waarvan moet worden aangenomen dat de verdachte niet meer in staat was om te verklaren.

De rechtbank is van oordeel dat vast is komen te staan dat de verdachte de handtekening van [naam] op de koopovereenkomsten van de [straatnaam 1] [huisnummer 7] en [straatnaam 1] [huisnummer 2] heeft geplaatst. Daarmee acht de rechtbank die onderdelen van het onder feit 3 tenlastegelegde wettig en overtuigend bewezen.

Ten aanzien van het tevens ten laste gelegde valselijk laten opmaken van de koopovereenkomst van de [straatnaam 2] [huisnummer 3] ontbreekt voldoende wettig en overtuigend bewijs, zodat de verdachte daarvan zal worden vrijgesproken.

4.3

Bewezenverklaring

In bijlage II heeft de rechtbank de inhoud van wettige bewijsmiddelen opgenomen, houdende voor de bewezenverklaring redengevende feiten en omstandigheden. Op grond daarvan, en op grond van de redengevende inhoud van het voorgaande, is wettig en overtuigend bewezen dat de verdachte het onder 1. primair, 2. primair en 3 ten laste gelegde heeft begaan op die wijze dat:

1. primair

hij op tijdstippen in of omstreeks de periode van 1 juli 2005

tot en met 27 april 2006, in de gemeenten Ridderkerk en/of Rotterdam,

tezamen en in vereniging met anderen, meermalen,

(telkens) geschriften die bestemd zijn om tot bewijs van enig

feit te dienen, valselijk heeft opgemaakt , waaronder

respectievelijk:

- arbeidsovereenkomst tussen [naam bedrijf 1] en [naam medeverdachte 2]

d.d. 15 september 2005 (Dossier [naam medeverdachte 2] , p. 162-163) en;

- arbeidsovereenkomst tussen [naam bedrijf 1] en [naam medeverdachte 1]

d.d. 1 juli 2005 (Dossier [naam medeverdachte 1] , p. 43-44) en;

- arbeidsovereenkomst tussen [naam bedrijf 1] en [naam medeverdachte 3]

d.d. 1 januari 2006 (Dossier [naam medeverdachte 3] , p. 45-46) en;

- model-werkgeversverklaring voor werknemer [naam medeverdachte 2] ondertekend door [naam bedrijf 1] d.d. 19 december 2005 (Dossier [naam medeverdachte 2] , p. 45) en;

- model-werkgeversverklaring voor werknemer [naam medeverdachte 1] ondertekend door [naam bedrijf 1] d.d. september 2005 (Dossier [naam medeverdachte 1] , p. 40) en;

- model-werkgeversverklaring voor werknemer [naam medeverdachte 3] ondertekend door [naam bedrijf 1] d.d. 27 april 2006 (Dossier [naam medeverdachte 3] , p. 43) en;

- loonafrekening afkomstig van [naam bedrijf 1] , gericht aan [naam medeverdachte 2] ,

over december 2005 (Dossier [naam medeverdachte 2] , p. 164) en;

- loonafrekening afkomstig van [naam bedrijf 1] , gericht aan [naam medeverdachte 1] ,

over augustus 2005 (Dossier [naam medeverdachte 1] , p. 42) en;

- loonafrekening afkomstig van [naam bedrijf 1] , gericht aan

[naam medeverdachte 3] , over februari 2006 (Dossier [naam medeverdachte 3] , p. 132),

bestaande die valsheid hierin dat - zakelijk weergegeven - (telkens) valselijk

en in strijd met de waarheid, op:

- bovengenoemde arbeidsovereenkomsten vermeld is en/of voorgewend is, dat

[naam medeverdachte 2] en [naam medeverdachte 1] en [naam medeverdachte 3] ,

dienstbetrekkingen zijn aangegaan voor onbepaalde tijd (met een

werkweek van 40 uur) bij [naam bedrijf 1] en;

- bovengenoemde model-werkgeversverklaringen vermeld is en/of voorgewend

is, dat [naam medeverdachte 2] en [naam medeverdachte 1] en [naam medeverdachte 3] , een arbeidsovereenkomst heeft voor onbepaalde tijd (of is

aangesteld in vaste dienst) bij [naam bedrijf 1] en (aan de kant

van de werkgever) er geen voornemens zijn deze dienstverbanden

binnenkort te beëindigen en;

- bovengenoemde loonafrekeningen voorgewend is, dat [naam medeverdachte 2] en

[naam medeverdachte 1] en [naam medeverdachte 3] ,

dienstbetrekkingen hadden bij [naam bedrijf 1] en dat zij

hiervoor salaris ontvingen;

zulks (telkens) met het oogmerk om deze geschriften als echt en

onvervalst te gebruiken en/of door anderen te doen gebruiken;

2. primair

hij op tijdstippen in of omstreeks de periode van 6 september

2005 tot en met 7 juni 2006, in de gemeenten Rotterdam en/of Ridderkerk

en/of Alkmaar en/of Nijkerk en/of Utrecht en/of Amersfoort,

tezamen en in vereniging met anderen, meermalen,

(telkens) met het oogmerk om zich en/of (een) ander(en) wederrechtelijk te

bevoordelen, door een of meer listige kunstgrepen ,

- [naam bedrijf 2] heeft bewogen tot de afgifte van een (hypotheek)bedrag

van (in totaal) 180.837 euro, voor de aankoop van

het pand aan de [straatnaam 1] [huisnummer 7] te Rotterdam en;

- [naam bedrijf 3] heeft bewogen tot de afgifte van een (hypotheek)bedrag van

(in totaal) 184.492 euro, voor de aankoop van het pand

aan de [straatnaam 1] [huisnummer 2] te Rotterdam en

- [naam bedrijf 4] heeft bewogen tot de afgifte van een (hypotheek)bedrag van (in

totaal) 134.250 euro , voor de aankoop van het pand

aan de [straatnaam 3] [huisnummer 4] te Rotterdam en;

- [naam bedrijf 5] heeft bewogen tot de afgifte van een

(hypotheek)bedrag van (in totaal) 138.530 euro,

voor de aankoop van het pand aan de [straatnaam 4] - [huisnummer 5] te Rotterdam en;

- [naam bedrijf 2] heeft bewogen tot de afgifte van een

(hypotheek)bedrag van (in totaal) 154.000 euro,

voor de aankoop van het pand aan de [straatnaam 5] [huisnummer 6] te Rotterdam en;

- [naam bedrijf 6] heeft bewogen tot de afgifte van een

(hypotheek)bedrag van (in totaal) 181.500 euro,

voor de aankoop van het pand aan de [straatnaam 2] [huisnummer 3] te Rotterdam,

immers hebben hij en/of zijn medeverdachten met voren omschreven

oogmerk - zakelijk weergegeven - valselijk en in strijd met de waarheid ten aanzien van:

A. [naam bedrijf 2] een aanvraag financiering voor het pand aan de [straatnaam 1] [huisnummer 7] te Rotterdam d.d. 11 januari 2006 (Dossier [naam medeverdachte 2] ,

p. 41-44) ingediend en/of doen indienen en ter onderbouwing van deze

financiering - onder meer - de volgende stukken verstrekt en/of doen verstrekken aan [naam bedrijf 2] :

- een (valse) arbeidsovereenkomst tussen [naam bedrijf 1] en

[naam medeverdachte 2] (Dossier [naam medeverdachte 2] , p. 46) en;

- een (valse) model-werkgeversverklaring voor werknemer [naam medeverdachte 2]

ondertekend door [naam bedrijf 1] d.d. 19 december 2005

(Dossier [naam medeverdachte 2] , p. 45);

en

[naam bedrijf 3] een aanvraag financiering voor het voor het pand aan de

[straatnaam 1] [huisnummer 2] te Rotterdam d.d. 28 december 2005 (Dossier [naam medeverdachte 2] ,

p. 109-110) ingediend en/of doen indienen en ter onderbouwing van deze

financiering - onder meer - de volgende stukken verstrekt en/of doen

verstrekken aan [naam bedrijf 3] :

- een (valse) arbeidsovereenkomst tussen [naam bedrijf 1] en [naam medeverdachte 2]

d.d. 15 september 2005 (Dossier [naam medeverdachte 2] , p. 162-163) en;

- een (valse) loonafrekening afkomstig van [naam bedrijf 1] , gericht

aan [naam medeverdachte 2] , over december 2005 (Dossier [naam medeverdachte 2] , p. 164) en;

- een (valse) model-werkgeversverklaring voor werknemer [naam medeverdachte 2]

ondertekend door [naam bedrijf 1] d.d. 19 december 2005

(Dossier [naam medeverdachte 2] , p. 165);

en

[naam bedrijf 4] een aanvraag financiering voor het pand aan de

[straatnaam 3] [huisnummer 4] te Rotterdam (Dossier [naam medeverdachte 1] , p. 113-114) ingediend

en/of doen indienen en ter onderbouwing van deze financiering - onder

meer - de volgende stukken verstrekt en/of doen verstrekken aan [naam bedrijf 4] :

- een (valse) arbeidsovereenkomst tussen [naam bedrijf 1] en [naam medeverdachte 1] d.d. 1 juli 2005 (Dossier [naam medeverdachte 1] , p. 159-160) en;

- een (valse) loonafrekening afkomstig van [naam bedrijf 1] , gericht aan

[naam medeverdachte 1] , over augustus 2005 (Dossier [naam medeverdachte 1] , p. 161) en;

- een (valse) model-werkgeversverklaring voor werknemer [naam medeverdachte 1] ondertekend door [naam bedrijf 1] , d.d. september 2005

(Dossier [naam medeverdachte 1] , pag. 162)

en [naam bedrijf 5] een aanvraag financiering voor het pand aan

de [straatnaam 4] - [huisnummer 5] te Rotterdam d.d. 17 oktober 2005 (Dossier [naam medeverdachte 1] ,

p. 22-26) ingediend en/of doen indienen en ter onderbouwing van deze

financiering - onder meer - de volgende stukken verstrekt en/of doen

verstrekken aan [naam bedrijf 5] :

- een (valse) arbeidsovereenkomst tussen [naam bedrijf 1] en

[naam medeverdachte 1] d.d. 1 juli 2005 (Dossier [naam medeverdachte 1] , p. 43-44) en;

- een (valse) loonafrekening afkomstig van [naam bedrijf 1] ,

gericht aan [naam medeverdachte 1] , over augustus 2005 (Dossier [naam medeverdachte 1] , p. 42) en;

- een (valse) model-werkgeversverklaring voor werknemer [naam medeverdachte 1]

ondertekend door [naam bedrijf 1] d.d. september 2005

(Dossier [naam medeverdachte 1] , p. 40);

en

[naam bedrijf 2] een aanvraag financiering voor het pand

aan de [straatnaam 5] [huisnummer 6] te Rotterdam ingediend en/of doen indienen en ter

onderbouwing van deze financiering - onder meer - de volgende stukken

verstrekt en/of doen verstrekken aan [naam bedrijf 2] :

- een (valse) model-werkgeversverklaring voor werknemer [naam medeverdachte 3]

ondertekend door [naam bedrijf 1] d.d. 13 maart 2006

(Dossier [naam medeverdachte 3] , p. 131) en

- een (valse) loonafrekening afkomstig van [naam bedrijf 1] ,

gericht aan [naam medeverdachte 3] , over februari 2006 (Dossier [naam medeverdachte 3] , p. 132);

en/of

[naam bedrijf 6] een aanvraag financiering voor het pand aan

de [straatnaam 2] [huisnummer 3] te Rotterdam d.d. 8 mei 2006 (Dossier [naam medeverdachte 3] ,

p. 39-40) ingediend en/of doen indienen en ter onderbouwing van deze

financiering - onder meer - de volgende stukken verstrekt en/of doen

verstrekken aan [naam bedrijf 6] :

- een (valse) arbeidsovereenkomst tussen [naam bedrijf 1] en

[naam medeverdachte 3] d.d. 1 januari 2006 (Dossier [naam medeverdachte 3] , p. 45-46) en;

- een (valse) loonafrekening afkomstig van [naam bedrijf 1] ,

gericht aan [naam medeverdachte 3] , over april 2006 (Dossier [naam medeverdachte 3] , p. 44)

en;

- een (valse) model-werkgeversverklaring voor werknemer [naam medeverdachte 3]

ondertekend door [naam bedrijf 1] d.d. 27 april 2006

(Dossier [naam medeverdachte 3] , p. 43),

waardoor hij en/of zijn medeverdachten aan de hypotheekverstrekkers:

[naam bedrijf 2] en [naam bedrijf 3] en [naam bedrijf 4] en [naam bedrijf 5]

en [naam bedrijf 2] en [naam bedrijf 6] ,

ten behoeve van voornoemde financieringen, (telkens) een onjuist beeld met betrekking tot de kredietwaardigheid van [naam medeverdachte 2] en

[naam medeverdachte 1] en [naam medeverdachte 3] hebben voorgespiegeld, waardoor eerder

genoemde hypotheekverstrekkers (telkens) werden bewogen tot

bovenomschreven afgiften;

3.

hij op of omstreeks 3 januari 2006 in de gemeente Rotterdam, meermalen,

(telkens) geschriften die bestemd zijn om tot bewijs van enig

feit te dienen, valselijk heeft opgemaakt en/of heeft vervalst, waaronder

respectievelijk:

:

- een koopovereenkomst m.b.t. een pand aan de [straatnaam 1] [huisnummer 7]

d.d. 3 januari 2006 (Dossier [naam medeverdachte 2] , p. 63) en;

- een koopovereenkomst m.b.t. een pand aan de [straatnaam 1] [huisnummer 2]

d.d. 3 januari 2006 (Dossier [naam medeverdachte 2] , p. 136),

bestaande die valsheid hierin dat - zakelijk weergegeven - (telkens) valselijk

en in strijd met de waarheid, op deze eerder genoemde

koopovereenkomsten handtekeningen) zijn geplaatst die moesten doorgaan voor die van [naam] , (zulks ter

bevestiging van de inhoud van dat geschrift),

zulks (telkens) met het oogmerk om deze geschriften als echt en

onvervalst te gebruiken en/of door anderen te doen gebruiken.

De rechtbank begrijpt – gelet op het dossier en de context van het verhandelde ter terechtzitting – dat met de term ‘hypotheekverstrekker’ bedoeld wordt ‘hypotheeknemer/hypotheekbank’. Met betrekking tot dit punt is ter terechtzitting geen enkel misverstand ontstaan, zodat de rechtbank hier vanuit kan gaan.

Hetgeen meer of anders is ten laste gelegd is niet bewezen. De verdachte moet daarvan worden vrijgesproken.

5 Strafbaarheid feiten

De bewezen feiten leveren op:

1 primair

medeplegen valsheid in geschrift, meermalen gepleegd

2 primair

medeplegen oplichting, meermalen gepleegd

3.

valsheid in geschrift, meermalen gepleegd

Er zijn geen feiten of omstandigheden aannemelijk geworden die de strafbaarheid van de feiten uitsluiten.

De feiten zijn dus strafbaar.

6 Strafbaarheid verdachte

Er is geen omstandigheid aannemelijk geworden die de strafbaarheid van de verdachte uitsluit.

De verdachte is dus strafbaar.

7 Motivering straf

7.1

Algemene overweging

De straf die aan de verdachte wordt opgelegd, is gegrond op de ernst van de feiten, de omstandigheden waaronder de feiten zijn begaan en de persoon en de persoonlijke omstandigheden van de verdachte. Daarbij wordt in het bijzonder het volgende in aanmerking genomen.

7.2

Feiten waarop de straf is gebaseerd

De verdachte heeft tezamen en in vereniging met anderen meerdere valse arbeidsovereenkomsten, valse werkgeversverklaringen en valse loonafrekeningen opgemaakt. Deze valse stukken zijn door een medeverdachte gebruikt om in totaal 6 hypotheekbanken te bewegen tot het aangaan van een hypothecaire geldlening, hetgeen steeds oplichting in vereniging oplevert. De hypothecaire leningen, die op basis van de valse stukken zijn verstrekt, werden door de drie kopers gebruikt om elk twee panden te kopen die behoorden tot een vastgoedportefeuille die in bezit was van de verdachte en een medeverdachte. De verdachte heeft verder op een tweetal koopovereenkomsten de handtekening van zijn toenmalige echtgenote vervalst. De verdachte heeft samenvattend samen met medeverdachten een frauduleuze constructie opgetuigd ten behoeve van zijn eigen financiële gewin.

De kopers beschikten in werkelijkheid niet over voldoende inkomen om de hypotheeklasten te kunnen dragen, laat staan voor twee panden. De zes aangekochte panden zijn uiteindelijk executoriaal verkocht, waarbij de opbrengst ver is achtergebleven bij de verstrekte hypotheekbedragen. Aldus is grote schade geleden door de hypotheekbanken. Voor de kopers geldt dat zij met forse schulden zijn achtergebleven.

7.3

Persoonlijke omstandigheden van de verdachte

7.3.1

Strafblad

De rechtbank heeft acht geslagen op een uittreksel uit de justitiële documentatie van

10 maart 2017, waaruit blijkt dat de verdachte niet eerder is veroordeeld voor soortgelijke strafbare feiten.

7.4

Conclusies van de rechtbank

Gelet op hetgeen de rechtbank hierboven heeft overwogen, komt zij tot de volgende conclusies.

Straffen

Gezien de ernst van de feiten kan in beginsel niet anders worden gereageerd dan met het opleggen van een gevangenisstraf. De rechtbank zal echter afzien van het opleggen van een onvoorwaardelijke gevangenisstraf. In dat kader is in de eerste plaats gelet op de ouderdom van de feiten, die ruim 11 jaar geleden zijn gepleegd. Ten tweede is de verdachte een first offender die na het plegen van de feiten niet opnieuw met politie en justitie in aanraking is gekomen. Ten slotte is, zoals hierna ook wordt overwogen, sprake van een forse overschrijding van de redelijke termijn. In plaats van een gevangenisstraf wordt daarom een taakstraf opgelegd.

Redelijke termijn

Bij de berechting van een zaak, waarbij geen sprake is van bijzondere omstandigheden heeft als uitgangspunt te gelden dat de behandeling van de zaak op de terechtzitting dient te zijn afgerond met een eindvonnis binnen twee jaar na aanvang van de redelijke termijn. De redelijke termijn vangt aan op het moment dat een verdachte rechtspersoon in redelijkheid de verwachting kan hebben dat tegen hem ter zake van een bepaald strafbaar feit door het openbaar ministerie een strafvervolging zal worden ingesteld. De inverzekeringstelling van een verdachte kan als een zodanige handeling worden aangemerkt. De verdachte is in de onderhavige zaak op 23 juli 2012 in verzekering gesteld. Op deze datum is de redelijke termijn derhalve aangevangen.

Naar het oordeel van de rechtbank is er in deze zaak geen sprake van bijzondere omstandigheden die een langere looptijd rechtvaardigen.

Tussen de datum van inverzekeringstelling en de datum van het eindvonnis ligt een periode van bijna 5 jaar. Nu in deze zaak, zoals hiervoor is overwogen, een termijn van 2 jaar redelijk is te achten, is er in de onderhavige zaak sprake van een overschrijding van de redelijke termijn als bedoeld in artikel 6 van het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden (EVRM) van bijna 3 jaar. Nu deze overschrijding niet is toe te rekenen aan de verdachte, dient dit gecompenseerd te worden door vermindering van de op te leggen straf in omvang en, zoals hiervoor reeds is overwogen, in modaliteit.

In het geval de redelijke termijn niet zou zijn overschreden, zou de rechtbank een gevangenisstraf hebben opgelegd voor de duur van 12 maanden. Gelet op hetgeen hiervoor is overwogen zal de rechtbank echter aan de verdachte de maximale taakstraf opleggen van 240 uur.

8 Toepasselijke wettelijke voorschriften

Gelet is op de artikelen 9, 22c, 22d, 47, 57, 225 en 326 van het Wetboek van Strafrecht.

9 Bijlagen

De in dit vonnis genoemde bijlagen maken deel uit van dit vonnis.

10 Beslissing

De rechtbank:

verklaart bewezen, dat de verdachte de onder 1. primair, 2. primair en 3 ten laste gelegde feiten, zoals hiervoor omschreven, heeft begaan;

verklaart niet bewezen hetgeen aan de verdachte meer of anders ten laste is gelegd dan hiervoor bewezen is verklaard en spreekt de verdachte daarvan vrij;

stelt vast dat het bewezen verklaarde oplevert de hiervoor vermelde strafbare feiten;

verklaart de verdachte strafbaar;

veroordeelt de verdachte tot een taakstraf voor de duur van 240 (tweehonderdveertig) uren, waarbij de Reclassering Nederland dient te bepalen uit welke werkzaamheden de taakstraf dient te bestaan;

beveelt dat de tijd die door de veroordeelde voor de tenuitvoerlegging van deze uitspraak in verzekering en in voorlopige hechtenis is doorgebracht, bij de uitvoering van de opgelegde taakstraf in mindering wordt gebracht volgens de maatstaf van twee uren per dag, zodat na deze aftrek 234 (tweehonderdvierendertig) uren te verrichten taakstraf resteert;

beveelt dat, voor het geval de veroordeelde de taakstraf niet naar behoren verricht, vervangende hechtenis zal worden toegepast voor de duur van 117 dagen.

Dit vonnis is gewezen door:

mr. E.I. Mentink, voorzitter,

mr. A.M.H. Geerars en mr. I.W.M. Laurijssens, rechters,

in tegenwoordigheid van mr. C.Y. de Lange, griffier,

en uitgesproken op de openbare terechtzitting van deze rechtbank op de datum die in de kop van dit vonnis is vermeld.

Bijlage I

Tekst tenlastelegging

Aan de verdachte wordt ten laste gelegd dat

1. primair

hij op een of meer tijdstip(pen) in of omstreeks de periode van 1 juli 2005

tot en met 27 april 2006, in de gemeente(n) Ridderkerk en/of Rotterdam,

althans in Nederland,

tezamen en in vereniging met (een) ander(en), althans alleen, meermalen,

althans eenmaal,

(telkens) (een) geschrift(en) dat/die bestemd is/zijn om tot bewijs van enig

feit te dienen, valselijk heeft opgemaakt en/of heeft vervalst, waaronder

respectievelijk:

- arbeidsovereenkomst tussen [naam bedrijf 1] en [naam medeverdachte 2]

d.d. 15 september 2005 (Dossier [naam medeverdachte 2] , p. 162-163) en/of;

- arbeidsovereenkomst tussen [naam bedrijf 1] en [naam medeverdachte 1]

d.d. 1 juli 2005 (Dossier [naam medeverdachte 1] , p. 43-44) en/of;

- arbeidsovereenkomst tussen [naam bedrijf 1] en [naam medeverdachte 3]

d.d. 1 januari 2006 (Dossier [naam medeverdachte 3] , p. 45-46) en/of;

- model-werkgeversverklaring voor werknemer [naam medeverdachte 2] ondertekend door [naam bedrijf 1] d.d. 19 december 2005 (Dossier [naam medeverdachte 2] , p. 45) en/of;

- model-werkgeversverklaring voor werknemer [naam medeverdachte 1] ondertekend door [naam bedrijf 1] d.d. september 2005 (Dossier [naam medeverdachte 1] , p. 40) en/of;

- model-werkgeversverklaring voor werknemer [naam medeverdachte 3] ondertekend door [naam bedrijf 1] d.d. 27 april 2006 (Dossier [naam medeverdachte 3] , p. 43) en/of;

- loonafrekening afkomstig van [naam bedrijf 1] , gericht aan [naam medeverdachte 2] ,

over december 2005 (Dossier [naam medeverdachte 2] , p. 164) en/of;

- loonafrekening afkomstig van [naam bedrijf 1] , gericht aan [naam medeverdachte 1] ,

over augustus 2005 (Dossier [naam medeverdachte 1] , p. 42) en/of;

- loonafrekening afkomstig van [naam bedrijf 1] , gericht aan

[naam medeverdachte 3] , over februari 2006 (Dossier [naam medeverdachte 3] , p. 132),

bestaande die valsheid hierin dat - zakelijk weergegeven - (telkens) valselijk

en/of in strijd met de waarheid, op:

- bovengenoemd(e) arbeidsovereenkomst(en) vermeld is en/of voorgewend is, dat

[naam medeverdachte 2] en/of [naam medeverdachte 1] en/of [naam medeverdachte 3] , althans (een) perso(o)n(en),

(een) dienstbetrekking(en) is/zijn aangegaan voor onbepaalde tijd (met een

werkweek van 40 uur) bij [naam bedrijf 1] en/of;

- bovengenoemd(e) model-werkgeversverklaring(en) vermeld is en/of voorgewend

is, dat [naam medeverdachte 2] en/of [naam medeverdachte 1] en/of [naam medeverdachte 3] , althans (een)

perso(o)n(en) een arbeidsovereenkomst heeft voor onbepaalde tijd (of is

aangesteld in vaste dienst) bij [naam bedrijf 1] en/of (aan de kant

van de werkgever) er geen voornemens zijn dit/deze dienstverband(en)

binnenkort te beëindigen en/of;

- bovengenoemd(e) loonafrekening(en) voorgewend is, dat [naam medeverdachte 2] en/of

[naam medeverdachte 1] en/of [naam medeverdachte 3] , althans (een) perso(o)n(en) (een)

dienstbetrekking(en) had(den) bij [naam bedrijf 1] en dat hij/zij

hiervoor salaris ontving(en);

zulks (telkens) met het oogmerk om dit/deze geschrift(en) als echt en

onvervalst te gebruiken en/of door anderen te doen gebruiken;

subsidiair

[naam medeverdachte 5] op een of meer tijdstip(pen) in of omstreeks de periode van 1 juli

2005 tot en met 27 april 2006, in de gemeente(n) Ridderkerk en/of Rotterdam,

althans in Nederland,

tezamen en in vereniging met (een) ander(en), althans alleen, meermalen,

althans eenmaal,

(telkens) (een) geschrift(en) dat/die bestemd is/zijn om tot bewijs van enig

feit te dienen, valselijk heeft opgemaakt en/of heeft vervalst, waaronder

respectievelijk:

- arbeidsovereenkomst tussen [naam bedrijf 1] en [naam medeverdachte 2]

d.d. 15 september 2005 (Dossier [naam medeverdachte 2] , p. 162-163) en/of;

- arbeidsovereenkomst tussen [naam bedrijf 1] en [naam medeverdachte 1]

d.d. 1 juli 2005 (Dossier [naam medeverdachte 1] , p. 43-44) en/of;

- arbeidsovereenkomst tussen [naam bedrijf 1] en [naam medeverdachte 3]

d.d. 1 januari 2006 (Dossier [naam medeverdachte 3] , p. 45-46) en/of;

- model-werkgeversverklaring voor werknemer [naam medeverdachte 2] ondertekend door [naam bedrijf 1] d.d. 19 december 2005 (Dossier [naam medeverdachte 2] , p. 45) en/of;

- model-werkgeversverklaring voor werknemer [naam medeverdachte 1] ondertekend door [naam bedrijf 1] d.d. september 2005 (Dossier [naam medeverdachte 1] , p. 40) en/of;

- model-werkgeversverklaring voor werknemer [naam medeverdachte 3] ondertekend door [naam bedrijf 1] d.d. 27 april 2006 (Dossier [naam medeverdachte 3] , p. 43),

bestaande die valsheid hierin dat - zakelijk weergegeven - (telkens) valselijk en/of in strijd met de waarheid, op:

- bovengenoemd(e) arbeidsovereenkomst(en) vermeld is en/of voorgewend is, dat

[naam medeverdachte 2] en/of [naam medeverdachte 1] en/of [naam medeverdachte 3] , althans (een) perso(o)n(en),

(een) dienstbetrekking(en) is/zijn aangegaan voor onbepaalde tijd (met een

werkweek van 40 uur) bij [naam bedrijf 1] en/of;

- bovengenoemd(e) model-werkgeversverklaring(en) vermeld is en/of voorgewend

is, dat [naam medeverdachte 2] en/of [naam medeverdachte 1] en/of [naam medeverdachte 3] , althans (een)

perso(o)n(en) een arbeidsovereenkomst heeft voor onbepaalde tijd (of is

aangesteld in vaste dienst) bij [naam bedrijf 1] en/of (aan de kant

van de werkgever) er geen voornemens zijn dit/deze dienstverband(en)

binnenkort te beëindigen,

zulks (telkens) met het oogmerk om dit/deze geschrift(en) als echt en

onvervalst te gebruiken en/of door anderen te doen gebruiken,

tot en/of bij het plegen van welk misdrijf hij, verdachte op een of meer

tijdstippen, in of omstreeks de periode van 1 juli 2005 tot en met 27 april

2006, in de gemeente(n) Rotterdam en/of Ridderkerk, althans in Nederland,

meermalen althans eenmaal, (telkens) opzettelijk gelegenheid en/of middelen

en/of inlichtingen heeft verschaft en/of opzettelijk behulpzaam is geweest,

door (een) arbeidsovereenkomst(en) van voornoemde perso(o)n(en), [naam medeverdachte 2]

en/of [naam medeverdachte 1] en/of [naam medeverdachte 3] op te stellen en/of te laten ondertekenen

door [naam medeverdachte 5] (zijnde de werkgever) en/of (een) (blanco)

werkgeversverklaring(en) van voornoemde perso(o)n(en), [naam medeverdachte 2] en/of [naam medeverdachte 1]

en/of [naam medeverdachte 3] ter beschikking te stellen aan [naam medeverdachte 5] (zijnde de

werkgever) en/of (een) (blanco) werkgeversverklaring(en) van voornoemde

perso(o)n(en), [naam medeverdachte 2] en/of [naam medeverdachte 1] en/of [naam medeverdachte 3] door [naam medeverdachte 5]

(zijnde de werkgever) te laten invullen en/of te laten ondertekenen;

2. primair

hij op een of meer tijdstip(pen) in of omstreeks de periode van 6 september

2005 tot en met 7 juni 2006, in de gemeente(n) Rotterdam en/of Ridderkerk

en/of Alkmaar en/of Nijkerk en/of Utrecht en/of Amersfoort, althans in

Nederland,

tezamen en in vereniging met (een) ander(en), althans alleen, meermalen,

althans eenmaal,

(telkens) met het oogmerk om zich en/of (een) ander(en) wederrechtelijk te

bevoordelen, door een of meer listige kunstgrepen en/of door een samenweefsel

van verdichtsels,

- [naam bedrijf 2] heeft bewogen tot de afgifte van een (hypotheek)bedrag

van (in totaal) 180.837 euro, in elk geval een bedrag, voor de aankoop van

het pand aan de [straatnaam 1] [huisnummer 7] te Rotterdam en/of;

- [naam bedrijf 3] heeft bewogen tot de afgifte van een (hypotheek)bedrag van

(in totaal) 184.492 euro, in elk geval een bedrag, voor de aankoop van het pand

aan de [straatnaam 1] [huisnummer 2] te Rotterdam en/of;

- [naam bedrijf 4] heeft bewogen tot de afgifte van een (hypotheek)bedrag van (in

totaal) 134.250 euro in elk geval een bedrag, voor de aankoop van het pand

aan de [straatnaam 3] [huisnummer 4] te Rotterdam en/of;

- [naam bedrijf 5] heeft bewogen tot de afgifte van een

(hypotheek)bedrag van (in totaal) 138.530 euro, in elk geval een bedrag,

voor de aankoop van het pand aan de [straatnaam 4] - [huisnummer 5] te Rotterdam en/of;

- [naam bedrijf 2] heeft bewogen tot de afgifte van een

(hypotheek)bedrag van (in totaal) 154.000 euro, in elk geval een bedrag,

voor de aankoop van het pand aan de [straatnaam 5] [huisnummer 6] te Rotterdam en/of;

- [naam bedrijf 6] heeft bewogen tot de afgifte van een

(hypotheek)bedrag van (in totaal) 181.500 euro, in elk geval een bedrag,

voor de aankoop van het pand aan de [straatnaam 2] [huisnummer 3] te Rotterdam,

in elk geval van enig goed/geldbedrag,

immers heeft/hebben hij en/of zijn medeverdachte(n) met vorenomschreven

oogmerk - zakelijk weergegeven - valselijk en/of listiglijk en/of bedrieglijk

en/of

in strijd met de waarheid ten aanzien van:

A. [naam bedrijf 2] een aanvraag financiering voor het pand aan de [straatnaam 1] [huisnummer 7] te Rotterdam d.d. 11 januari 2006 (Dossier [naam medeverdachte 2] ,

p. 41-44) ingediend en/of doen indienen en ter onderbouwing van deze

financiering - onder meer - de volgende stukken verstrekt en/of doen verstrekken aan [naam bedrijf 2] :

- een (valse) arbeidsovereenkomst tussen [naam bedrijf 1] en

[naam medeverdachte 2] (Dossier [naam medeverdachte 2] , p. 46) en/of;

- een (valse) model-werkgeversverklaring voor werknemer [naam medeverdachte 2]

ondertekend door [naam bedrijf 1] d.d. 19 december 2005

(Dossier [naam medeverdachte 2] , p. 45);

en/of

[naam bedrijf 3] een aanvraag financiering voor het voor het pand aan de

[straatnaam 1] [huisnummer 2] te Rotterdam d.d. 28 december 2005 (Dossier [naam medeverdachte 2] ,

p. 109-110) ingediend en/of doen indienen en ter onderbouwing van deze

financiering - onder meer - de volgende stukken verstrekt en/of doen

verstrekken aan [naam bedrijf 3] :

- een (valse) arbeidsovereenkomst tussen [naam bedrijf 1] en [naam medeverdachte 2]

d.d. 15 september 2005 (Dossier [naam medeverdachte 2] , p. 162-163) en/of;

- een (valse) loonafrekening afkomstig van [naam bedrijf 1] , gericht

aan [naam medeverdachte 2] , over december 2005 (Dossier [naam medeverdachte 2] , p. 164) en/of;

- een (valse) model-werkgeversverklaring voor werknemer [naam medeverdachte 2]

ondertekend door [naam bedrijf 1] d.d. 19 december 2005

(Dossier [naam medeverdachte 2] , p. 165);

en/of

[naam bedrijf 4] een aanvraag financiering voor het pand aan de

[straatnaam 3] [huisnummer 4] te Rotterdam (Dossier [naam medeverdachte 1] , p. 113-114) ingediend

en/of doen indienen en ter onderbouwing van deze financiering - onder

meer - de volgende stukken verstrekt en/of doen verstrekken aan [naam bedrijf 4] :

- een (valse) arbeidsovereenkomst tussen [naam bedrijf 1] en [naam medeverdachte 1] d.d. 1 juli 2005 (Dossier [naam medeverdachte 1] , p. 159-160) en/of;

- een (valse) loonafrekening afkomstig van [naam bedrijf 1] , gericht aan

[naam medeverdachte 1] , over augustus 2005 (Dossier [naam medeverdachte 1] , p. 161) en/of;

- een (valse) model-werkgeversverklaring voor werknemer [naam medeverdachte 1] ondertekend door [naam bedrijf 1] , d.d. september 2005

(Dossier [naam medeverdachte 1] , pag. 162)

en/of

[naam bedrijf 5] een aanvraag financiering voor het pand aan

de [straatnaam 4] - [huisnummer 5] te Rotterdam d.d. 17 oktober 2005 (Dossier [naam medeverdachte 1] ,

p. 22-26) ingediend en/of doen indienen en ter onderbouwing van deze

financiering - onder meer - de volgende stukken verstrekt en/of doen

verstrekken aan [naam bedrijf 5] :

- een (valse) arbeidsovereenkomst tussen [naam bedrijf 1] en

[naam medeverdachte 1] d.d. 1 juli 2005 (Dossier [naam medeverdachte 1] , p. 43-44) en/of;

- een (valse) loonafrekening afkomstig van [naam bedrijf 1] ,

gericht aan [naam medeverdachte 1] , over augustus 2005 (Dossier [naam medeverdachte 1] , p. 42) en/of;

- een (valse) model-werkgeversverklaring voor werknemer [naam medeverdachte 1]

ondertekend door [naam bedrijf 1] d.d. september 2005

(Dossier [naam medeverdachte 1] , p. 40);

en/of

[naam bedrijf 2] een aanvraag financiering voor het pand

aan de [straatnaam 5] [huisnummer 6] te Rotterdam d.d. 31 maart 2006

(Dossier [naam medeverdachte 3] , p. 125-127) ingediend en/of doen indienen en ter

onderbouwing van deze financiering - onder meer - de volgende stukken

verstrekt en/of doen verstrekken aan [naam bedrijf 2] :

- een (valse) model-werkgeversverklaring voor werknemer [naam medeverdachte 3]

ondertekend door [naam bedrijf 1] d.d. 13 maart 2006

(Dossier [naam medeverdachte 3] , p. 131) en/of;

- een (valse) loonafrekening afkomstig van [naam bedrijf 1] ,

gericht aan [naam medeverdachte 3] , over februari 2006 (Dossier [naam medeverdachte 3] , p. 132);

en/of

[naam bedrijf 6] een aanvraag financiering voor het pand aan

de [straatnaam 2] [huisnummer 3] te Rotterdam d.d. 8 mei 2006 (Dossier [naam medeverdachte 3] ,

p. 39-40) ingediend en/of doen indienen en ter onderbouwing van deze

financiering - onder meer - de volgende stukken verstrekt en/of doen

verstrekken aan [naam bedrijf 6] :

- een (valse) arbeidsovereenkomst tussen [naam bedrijf 1] en

[naam medeverdachte 3] d.d. 1 januari 2006 (Dossier [naam medeverdachte 3] , p. 45-46) en/of;

- een (valse) loonafrekening afkomstig van [naam bedrijf 1] ,

gericht aan [naam medeverdachte 3] , over april 2006 (Dossier [naam medeverdachte 3] , p. 44)

en/of;

- een (valse) model-werkgeversverklaring voor werknemer [naam medeverdachte 3]

ondertekend door [naam bedrijf 1] d.d. 27 april 2006

(Dossier [naam medeverdachte 3] , p. 43),

waardoor hij en/of zijn medeverdachte(n) aan de hypotheekverstrekker(s):

[naam bedrijf 2] en/of [naam bedrijf 3] en/of [naam bedrijf 4] en/of [naam bedrijf 5]

en/of [naam bedrijf 2] en/of [naam bedrijf 6] ,

ten behoeve van voornoemde financiering(en), (telkens) een onjuist en/of

onvolledig beeld met betrekking tot de kredietwaardigheid van [naam medeverdachte 2] en/of

[naam medeverdachte 1] en/of [naam medeverdachte 3] heeft/hebben voorgespiegeld, waardoor eerder

genoemde hypotheekverstrekker(s) (telkens) werd(en) bewogen tot

bovenomschreven afgifte(n);

subsidiair

[naam medeverdachte 4] op een of meer tijdstip(pen) in of omstreeks de periode van 6

september 2005 tot en met 7 juni 2006, in de gemeente(n) Rotterdam en/of

Ridderkerk en/of Alkmaar en/of Nijkerk en/of Utrecht en/of Amersfoort, althans

in Nederland, tezamen en in vereniging met (een) ander(en), althans alleen,

meermalen, althans eenmaal,

(telkens) met het oogmerk om zich en/of (een) ander(en) wederrechtelijk te

bevoordelen, door het aannemen van een valse naam en/of van een valse

hoedanigheid en/of door een of meer listige kunstgrepen en/of door een

samenweefsel van verdichtsels,

- [naam bedrijf 2] heeft bewogen tot de afgifte van een (hypotheek)bedrag

van (in totaal) 180.837 euro, in elk geval een bedrag, voor de aankoop van

het pand aan de [straatnaam 1] [huisnummer 7] te Rotterdam en/of;

- [naam bedrijf 3] heeft bewogen tot de afgifte van een (hypotheek)bedrag van

(in totaal) 184.492 euro, in elk geval een bedrag, voor de aankoop van het pand

aan de [straatnaam 1] [huisnummer 2] te Rotterdam en/of;

- [naam bedrijf 4] heeft bewogen tot de afgifte van een (hypotheek)bedrag van (in

totaal) 134.250 euro in elk geval een bedrag, voor de aankoop van het pand

aan de [straatnaam 3] [huisnummer 4] te Rotterdam en/of;

- [naam bedrijf 5] heeft bewogen tot de afgifte van een

(hypotheek)bedrag van (in totaal) 138.530 euro, in elk geval een bedrag,

voor de aankoop van het pand aan de [straatnaam 4] - [huisnummer 5] te Rotterdam en/of;

- [naam bedrijf 2] heeft bewogen tot de afgifte van een

(hypotheek)bedrag van (in totaal) 154.000 euro, in elk geval een bedrag,

voor de aankoop van het pand aan de [straatnaam 5] [huisnummer 6] te Rotterdam en/of;

- [naam bedrijf 6] heeft bewogen tot de afgifte van een

(hypotheek)bedrag van (in totaal) 181.500 euro, in elk geval een bedrag,

voor de aankoop van het pand aan de [straatnaam 2] [huisnummer 3] te Rotterdam,

in elk geval van enig goed/geldbedrag,

immers heeft/hebben hij en/of zijn medeverdachte(n) met vorenomschreven

oogmerk - zakelijk weergegeven - valselijk en/of listiglijk en/of bedrieglijk

en/of

in strijd met de waarheid ten aanzien van:

A. [naam bedrijf 2] een aanvraag financiering voor het pand aan de [straatnaam 1] [huisnummer 7] te Rotterdam d.d. 11 januari 2006 (Dossier [naam medeverdachte 2] ,

p. 41-44) ingediend en/of doen indienen en ter onderbouwing van deze

financiering - onder meer - de volgende stukken verstrekt en/of doen verstrekken aan [naam bedrijf 2] :

- een (valse) arbeidsovereenkomst tussen [naam bedrijf 1] en

[naam medeverdachte 2] (Dossier [naam medeverdachte 2] , p. 46) en/of;

- een (valse) model-werkgeversverklaring voor werknemer [naam medeverdachte 2]

ondertekend door [naam bedrijf 1] d.d. 19 december 2005

(Dossier [naam medeverdachte 2] , p. 45);

en/of

B. [naam bedrijf 3] een aanvraag financiering voor het voor het pand aan de

[straatnaam 1] [huisnummer 2] te Rotterdam d.d. 28 december 2005 (Dossier [naam medeverdachte 2] ,

p. 109-110) ingediend en/of doen indienen en ter onderbouwing van deze

financiering - onder meer - de volgende stukken verstrekt en/of doen

verstrekken aan [naam bedrijf 3] :

- een (valse) arbeidsovereenkomst tussen [naam bedrijf 1] en [naam medeverdachte 2]

d.d. 15 september 2005 (Dossier [naam medeverdachte 2] , p. 162-163) en/of;

- een (valse) loonafrekening afkomstig van [naam bedrijf 1] , gericht

aan [naam medeverdachte 2] , over december 2005 (Dossier [naam medeverdachte 2] , p. 164) en/of;

- een (valse) model-werkgeversverklaring voor werknemer [naam medeverdachte 2]

ondertekend door [naam bedrijf 1] d.d. 19 december 2005

(Dossier [naam medeverdachte 2] , p. 165);

en/of

C. [naam bedrijf 4] een aanvraag financiering voor het pand aan de

[straatnaam 3] [huisnummer 4] te Rotterdam (Dossier [naam medeverdachte 1] , p. 113-114) ingediend

en/of doen indienen en ter onderbouwing van deze financiering - onder

meer - de volgende stukken verstrekt en/of doen verstrekken aan [naam bedrijf 4] :

- een (valse) arbeidsovereenkomst tussen [naam bedrijf 1] en [naam medeverdachte 1] d.d. 1 juli 2005 (Dossier [naam medeverdachte 1] , p. 159-160) en/of;

- een (valse) loonafrekening afkomstig van [naam bedrijf 1] , gericht aan

[naam medeverdachte 1] , over augustus 2005 (Dossier [naam medeverdachte 1] , p. 161) en/of;

- een (valse) model-werkgeversverklaring voor werknemer [naam medeverdachte 1] ondertekend door [naam bedrijf 1] , d.d. september 2005

(Dossier [naam medeverdachte 1] , pag. 162)

en/of

D. [naam bedrijf 5] een aanvraag financiering voor het pand aan

de [straatnaam 4] - [huisnummer 5] te Rotterdam d.d. 17 oktober 2005 (Dossier [naam medeverdachte 1] ,

p. 22-26) ingediend en/of doen indienen en ter onderbouwing van deze

financiering - onder meer - de volgende stukken verstrekt en/of doen

verstrekken aan [naam bedrijf 5] :

- een (valse) arbeidsovereenkomst tussen [naam bedrijf 1] en

[naam medeverdachte 1] d.d. 1 juli 2005 (Dossier [naam medeverdachte 1] , p. 43-44) en/of;

- een (valse) loonafrekening afkomstig van [naam bedrijf 1] ,

gericht aan [naam medeverdachte 1] , over augustus 2005 (Dossier [naam medeverdachte 1] , p. 42) en/of;

- een (valse) model-werkgeversverklaring voor werknemer [naam medeverdachte 1]

ondertekend door [naam bedrijf 1] d.d. september 2005

(Dossier [naam medeverdachte 1] , p. 40);

en/of

E. [naam bedrijf 2] een aanvraag financiering voor het pand

aan de [straatnaam 5] [huisnummer 6] te Rotterdam d.d. 31 maart 2006

(Dossier [naam medeverdachte 3] , p. 125-127) ingediend en/of doen indienen en ter

onderbouwing van deze financiering - onder meer - de volgende stukken

verstrekt en/of doen verstrekken aan [naam bedrijf 2] :

- een (valse) model-werkgeversverklaring voor werknemer [naam medeverdachte 3]

ondertekend door [naam bedrijf 1] d.d. 13 maart 2006

(Dossier [naam medeverdachte 3] , p. 131) en/of;

- een (valse) loonafrekening afkomstig van [naam bedrijf 1] ,

gericht aan [naam medeverdachte 3] , over februari 2006 (Dossier [naam medeverdachte 3] , p. 132);

en/of

[naam bedrijf 6] een aanvraag financiering voor het pand aan

de [straatnaam 2] [huisnummer 3] te Rotterdam d.d. 8 mei 2006 (Dossier [naam medeverdachte 3] ,

p. 39-40) ingediend en/of doen indienen en ter onderbouwing van deze

financiering - onder meer - de volgende stukken verstrekt en/of doen

verstrekken aan [naam bedrijf 6] :

- een (valse) arbeidsovereenkomst tussen [naam bedrijf 1] en

[naam medeverdachte 3] d.d. 1 januari 2006 (Dossier [naam medeverdachte 3] , p. 45-46) en/of;

- een (valse) loonafrekening afkomstig van [naam bedrijf 1] ,

gericht aan [naam medeverdachte 3] , over april 2006 (Dossier [naam medeverdachte 3] , p. 44)

en/of;

- een (valse) model-werkgeversverklaring voor werknemer [naam medeverdachte 3]

ondertekend door [naam bedrijf 1] d.d. 27 april 2006

(Dossier [naam medeverdachte 3] , p. 43),

waardoor hij en/of zijn medeverdachte(n) aan de hypotheekverstrekker(s):

[naam bedrijf 2] en/of [naam bedrijf 3] en/of [naam bedrijf 4] en/of [naam bedrijf 5]

en/of [naam bedrijf 2] en/of [naam bedrijf 6] ,

ten behoeve van voornoemde financiering(en), (telkens) een onjuist en/of

onvolledig beeld met betrekking tot de kredietwaardigheid van [naam medeverdachte 2] en/of

[naam medeverdachte 1] en/of [naam medeverdachte 3] heeft/hebben voorgespiegeld, waardoor eerder

genoemde hypotheekverstrekker(s) (telkens) werd(en) bewogen tot

bovenomschreven afgifte(n);

tot en/of bij het plegen van welk misdrijf hij, verdachte op een of meer

tijdstippen, in of omstreeks de periode van 1 juli 2005 tot en met 27 april

2006, in de gemeente(n) Rotterdam en/of Ridderkerk en/of Alkmaar en/of

Nijkerk en/of Utrecht en/of Amersfoort, althans in Nederland, meermalen

althans eenmaal, (telkens) opzettelijk gelegenheid en/of middelen en/of

inlichtingen heeft verschaft en/of opzettelijk behulpzaam is geweest, door

(een) arbeidsovereenkomst(en) en/of (een) loonstro(o)k(en) en/of (een)

model-werkgeversverklaring(en), althans (een) stuk(ken) dat/die van belang

was/waren voor de hypotheekaanvra(a)g(en) van voornoemde perso(o)n(en), [naam medeverdachte 2]

en/of [naam medeverdachte 1] en/of [naam medeverdachte 3] , op te stellen, althans op te laten

stellen en/of door (een) pand(en) ter beschikking te stellen en/of te laten

stellen voor voornoemde hypotheekaanvra(a)g(en);

3.

hij op of omstreeks 3 januari 2006 en/of op of omstreeks 8 mei 2006, in de

gemeente Rotterdam, althans in Nederland, meermalen, althans eenmaal,

(telkens) (een) geschrift(en) dat/die bestemd is/zijn om tot bewijs van enig

feit te dienen, valselijk heeft opgemaakt en/of heeft vervalst, waaronder

respectievelijk:

- een koopovereenkomst m.b.t. een pand aan de [straatnaam 2] [huisnummer 3]

te Rotterdam d.d. 8 mei 2006 (Dossier [naam medeverdachte 3] , p. 64) en/of:

- een koopovereenkomst m.b.t. een pand aan de [straatnaam 1] [huisnummer 7]

d.d. 3 januari 2006 (Dossier [naam medeverdachte 2] , p. 63) en/of;

- een koopovereenkomst m.b.t. een pand aan de [straatnaam 1] [huisnummer 2]

d.d. 3 januari 2006 (Dossier [naam medeverdachte 2] , p. 136),

bestaande die valsheid hierin dat - zakelijk weergegeven - (telkens) valselijk

en/of in strijd met de waarheid, op dit/deze eerder genoemde

koopovereenkomst(en) (een) handtekening(en) is/zijn geplaatst en/of is/zijn

laten plaatsten die moest(en) doorgaan voor die van [naam] , (zulks ter

bevestiging van de inhoud van dat geschrift),

zulks (telkens) met het oogmerk om dit/deze geschrift(en) als echt en

onvervalst te gebruiken en/of door anderen te doen gebruiken.