Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBROT:2017:10354

Instantie
Rechtbank Rotterdam
Datum uitspraak
12-07-2017
Datum publicatie
19-01-2018
Zaaknummer
10/750441-16
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - meervoudig
Inhoudsindicatie

In vereniging bereiden van synthetische drugs op twee locaties. 4 jaar gevangenisstraf.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Rechtbank Rotterdam

Team straf 2

Parketnummer: 10/750441-16

Datum uitspraak: 12 juli 2017

Tegenspraak

Vonnis van de rechtbank Rotterdam, meervoudige kamer voor strafzaken, in de zaak tegen de verdachte:

[naam verdachte] ,

geboren te [geboorteplaats verdachte] op [geboortedatum verdachte] ,

ingeschreven in de basisregistratie personen op het adres

[adres verdachte] , [woonplaats verdachte] ,

ten tijde van het onderzoek op de terechtzitting preventief gedetineerd in de

PI Rotterdam, locatie de Schie,

raadsman mr. A.D. Kloosterman, advocaat te Amsterdam.

1 Onderzoek op de terechtzitting

Gelet is op het onderzoek op de terechtzitting van 28 juni 2017.

2 Tenlastelegging

Aan de verdachte is ten laste gelegd hetgeen is vermeld in de dagvaarding. De tekst van de tenlastelegging is als bijlage I aan dit vonnis gehecht. Het oorspronkelijk tot 3 genummerde feit is daarin – en ook overigens – vernummerd, nu een feit 2 in de tenlastelegging ontbrak.

3 Eis officier van justitie

De officier van justitie mr. E.J.V. Pols heeft gevorderd:

  • -

    bewezenverklaring van het onder 1 primair en 2 primair ten laste gelegde;

  • -

    veroordeling van de verdachte tot een gevangenisstraf voor de duur van 4 jaren met aftrek van voorarrest.

4 Waardering van het bewijs

4.1.

Bewijswaardering

4.1.1.

Standpunt verdediging feit 1

Aangevoerd is dat niet uit het dossier volgt dat de verdachte vaker in het pand op de [adres 1 delict] geweest is. Dagelijkse of permanente aanwezigheid bij het productieproces is echter wel vereist. Historische verkeersgegevens waaruit zou blijken dat de telefoon van verdachte in de periode van 17 november tot en met 21 december 2016 geregeld masten in de buurt aanstraalde vinden onvoldoende verankering in observaties, dactyloscopische sporen en DNA-sporen. Dat geldt ook voor getapte telefoongesprekken, waarmee – omdat zij voor verschillende uitleg vatbaar zijn – behoedzaam moet worden omgegaan. Omdat uit het dossier onvoldoende blijkt waarin de bijdrage van verdachte zou hebben bestaan, dient hij van het onder 1 ten laste gelegde feit te worden vrijgesproken.

4.1.2.

Standpunt verdediging feit 2

Aangevoerd is dat de verdachte niet in het pand geplaatst kan worden, maar enkel bij het pand op het terrein liep. Daarnaast is een DNA-spoor van de verdachte op een gasfles aangetroffen, maar dit betreft een verplaatsbaar object; uit het spoor is bovendien slechts een gedeeltelijk profiel verkregen. De tapgesprekken vinden onvoldoende verankering in het dossier. Omdat uit het dossier onvoldoende blijkt van een betekenisvolle bijdrage van verdachte, kan van medeplegen noch van medeplichtigheid worden gesproken. Verdachte moet daarom ook van de onder 2 ten laste gelegde feiten worden vrijgesproken.

De verdediging heeft ter zitting het voorwaardelijke verzoek gedaan de getuigen [naam getuige 1] en [naam getuige 2] te horen, wanneer de rechtbank tot een bewezenverklaring zal komen.

4.1.3.

Beoordeling

Bij observaties zijn de verdachte en zijn medeverdachten [naam medeverdachte 1] en [naam medeverdachte 2] samen gezien bij de locatie [adres 2 delict ] . De verdachte droeg blauwe handschoenen en liep over het terrein dat vol lag met onder meer jerrycans. Op twee verschillende dagen is waargenomen dat witte rook uit een gebouw op het terrein kwam, op een moment waarop de verdachte zich op dat terrein bevond. Nadien is vastgesteld dat zich op dat terrein een laboratorium heeft bevonden dat was ingericht voor de productie van synthetische drugs. Op de draaiknop van een gasfles die zich in het gebouw bevond is een biologisch spoor aangetroffen, waaruit een (onvolledig) DNA-profiel is verkregen dat overeenstemt met het profiel van verdachte.

Dezelfde groep verdachten is samen aangetroffen op de locatie [plaats delict] , waar een op dat moment werkend laboratorium werd aangetroffen voor de productie van synthetische drugs.

Op de kozijnen van de slaapkamer op de eerste verdieping – die grenst aan de badkamer, waarin het laboratorium was ingericht – zijn dactyloscopische sporen van verdachte aangetroffen. Voorts zijn op door verdachte gedragen zwarte handschoenen – aan de binnenzijde waarvan DNA-sporen zijn aangetroffen die aan hem gerelateerd kunnen worden – sporen aangetroffen van stoffen die nodig zijn voor of vrijkomen bij de productie van synthetische drugs.

Uit genoemde omstandigheden volgt naar het oordeel van de rechtbank dat verdachte zich als medepleger aan de onder 1 primair en 2 primair ten laste gelegde feiten schuldig gemaakt heeft. Hij is niet slechts incidenteel, maar regelmatig aanwezig geweest op twee locaties waar laboratoria ingericht op de productie van synthetische drugs in bedrijf waren (geweest). Hij verkeerde in het gezelschap van dezelfde personen en heeft blijkens de sporen die op door hem gedragen handschoenen zijn aangetroffen een wezenlijke bijdrage geleverd aan die productie.

Overigens is de rechtbank, anders dan de officier van justitie, van oordeel dat de pleegperiode van de zaak [adres 2 delict ] zoals ten laste gelegd onder feit 2, aanvangt op 14 november 2016 en niet op 26 september 2016, nu de eerste observatie waarop de verdachte te zien is plaatsgevonden heeft op 14 november 2016.

De rechtbank ziet geen noodzaak de getuigen [naam getuige 1] en [naam getuige 2] te horen, reeds omdat verdachtes aanwezigheid in de schuur waarin het laboratorium was niet wordt uitgesloten door de omstandigheid dat zij hem niet zagen binnengaan.

4.1.4.

Conclusie

De verdachte heeft samen met anderen amfetamine bereid in Ouddorp en ‘s-Gravendeel.

4.2.

Bewezenverklaring

In bijlage II heeft de rechtbank de inhoud van wettige bewijsmiddelen opgenomen, houdende voor de bewezenverklaring redengevende feiten en omstandigheden. Op grond daarvan, en op grond van de redengevende inhoud van het voorgaande, is wettig en overtuigend bewezen dat de verdachte het onder 1 primair en 2 primair ten laste gelegde heeft begaan op die wijze dat:

1.

Primair

hij in de periode van 23 november 2016 tot en met 21 december 2016 te Ouddorp, tezamen en in vereniging met anderen, opzettelijk heeft bereid hoeveelheden van een materiaal bevattende Amfetamine, zijnde Amfetamine een middel als bedoeld in de bij de Opiumwet behorende lijst I, dan wel aangewezen krachtens het vijfde lid van artikel 3a van die wet;

2.

Primair

hij in de periode van 14 november 2016 tot en met 18 november 2016 te 's Gravendeel tezamen en in vereniging met anderen opzettelijk heeft bereid een materiaal bevattende Amfetamine en MDMA, zijnde Amfetamine en MDMA middelen als bedoeld in de bij de Opiumwet behorende lijst I, dan wel aangewezen krachtens het vijfde lid van artikel 3a van die wet;

Hetgeen meer of anders is ten laste gelegd is niet bewezen. De verdachte moet daarvan worden vrijgesproken.

5 Strafbaarheid feiten

De bewezen feiten leveren op:

1. medeplegen van opzettelijk handelen in strijd met een in artikel 2 onder B van de Opiumwet gegeven verbod;

2. medeplegen van opzettelijk handelen in strijd met een in artikel 2 onder B van de Opiumwet gegeven verbod;

Er zijn geen feiten of omstandigheden aannemelijk geworden die de strafbaarheid van de feiten uitsluiten. De feiten zijn dus strafbaar.

6 Strafbaarheid verdachte

Er zijn geen feiten of omstandigheden aannemelijk geworden die de strafbaarheid van de verdachte uitsluiten. De verdachte is dus strafbaar.

7 Motivering straf

De straf die aan de verdachte wordt opgelegd, is gegrond op de ernst van de feiten, de omstandigheden waaronder de feiten zijn begaan en de persoon en de persoonlijke omstandigheden van de verdachte. Daarbij wordt in het bijzonder het volgende in aanmerking genomen.

De verdachte is betrokken geweest bij het produceren van synthetische drugs. Daaraan kwamen verschillende gevaarlijke stoffen te pas, waarmee voorzichtig moet worden omgegaan. Het gebruik daarvan levert niet alleen gevaar op voor de omgeving waar de productie plaatsvindt maar ook voor de gebruikers van het eindproduct, en voor de verdachten die tijdens het productieproces aan giftige dampen moeten hebben blootgestaan. Verdachte en zijn mededaders – die geen ervaren laboranten zijn – hebben zich dit blijkens een afgeluisterd gesprek gerealiseerd, maar zich er niets aan gelegen laten liggen. Kennelijk werden zij slechts gedreven door de winst die zij verwachtten te behalen. Daarop wijst ook de situatie ter plaatse waar de productie plaatsvond: aan de [adres 2 delict ] stonden her en der containers met chemisch afval, terwijl aan de [adres 1 delict] giftig chemisch afval – via bad, gootsteen en toilet – op het riool geloosd werd.

Het gebruik van synthetische drugs is schadelijk voor de (geestelijke) volksgezondheid. Dergelijke middelen zijn bovendien verslavend, zodat het gebruik ervan verwervingscriminaliteit – met alle schade en overlast van dien – meebrengt.

Ten slotte weegt de rechtbank mee dat de verdachte eerder ter zake van soortgelijke feiten tot een langdurige gevangenisstraffen is veroordeeld, waaruit hij kennelijk geen lering heeft getrokken.

Gezien de ernst van de feiten kan niet anders worden gereageerd dan met het opleggen van een gevangenisstraf van aanzienlijke duur. Bij de bepaling van de duur van de gevangenisstraf heeft de rechtbank acht geslagen op straffen die in soortgelijke zaken plegen te worden opgelegd.

Alles afwegend acht de rechtbank de hierna te noemen straf passend en geboden.

8 Toepasselijke wettelijke voorschriften

Gelet is op de artikelen 47 en 57 van het Wetboek van Strafrecht en artikel 2, en 10 van de Opiumwet.

9 Bijlagen

De in dit vonnis genoemde bijlagen maken deel uit van dit vonnis.

10 Beslissing

De rechtbank:

verklaart bewezen, dat de verdachte de onder 1 primair en 2 primair ten laste gelegde feiten, zoals hiervoor omschreven, heeft begaan;

verklaart niet bewezen hetgeen aan de verdachte meer of anders ten laste is gelegd dan hiervoor bewezen is verklaard en spreekt de verdachte daarvan vrij;

stelt vast dat het bewezen verklaarde oplevert de hiervoor vermelde strafbare feiten;

verklaart de verdachte strafbaar;

veroordeelt de verdachte tot een gevangenisstraf voor de duur van 4 (vier) jaren, en beveelt dat de tijd die door de veroordeelde voor de tenuitvoerlegging van deze uitspraak in verzekering en in voorlopige hechtenis is doorgebracht, bij de uitvoering van de opgelegde gevangenisstraf in mindering wordt gebracht, voor zover deze tijd niet reeds op een andere vrijheidsstraf in mindering is gebracht.

Dit vonnis is gewezen door:

mr. J. Snitker, voorzitter,

en mrs. M.M. Dolman en G.P. van de Beek, rechters,

in tegenwoordigheid van mr. L. van Hemert, griffier,

en uitgesproken op de openbare terechtzitting van deze rechtbank op de datum die in de kop van dit vonnis is vermeld.

De oudste en de jongste rechter zijn buiten staat dit vonnis mede te ondertekenen.

Bijlage I

Tekst tenlastelegging

Aan de verdachte wordt ten laste gelegd dat

1.

Primair

hij in of omstreeks de periode van 26 september 2016 tot en met 21 december 2016 te Ouddorp en/of Rotterdam, althans in Nederland, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen opzettelijk heeft bereid en/of bewerkt en/of verwerkt en/of vervaardigd en/of vervoerd en/of verkocht en/of afgeleverd en/of verstrekt (een) (grote) hoeveelhe(i)d(en) van een materiaal bevattende Amfetamine, zijnde Amfetamine een middel als bedoeld in de bij de Opiumwet behorende lijst I, dan wel aangewezen krachtens het vijfde lid van artikel 3a van die wet;

Subsidiair

hij in of omstreeks de periode van 26 september 2016 tot en met 21 december 2016 te Ouddorp en/of Rotterdam, althans in Nederland, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, om een feit, bedoeld in het vierde of vijfde lid van artikel 10 van de Opiumwet, te weten het opzettelijk telen, bereiden, bewerken, verwerken, verkopen, afleveren, verstrekken, vervoeren van amfetamine, in elk geval een hoeveelheid van een materiaal bevattende amfetamine, zijnde amfetamine een middel vermeld op de bij de Opiumwet behorende lijst I, voor te bereiden en/of te bevorderen

- zich en/of een of meer anderen gelegenheid en/of inlichtingen tot het plegen van dat/die feit(en) heeft getracht te verschaffen en/of

- voorwerpen en/of vervoermiddelen en/of stoffen en/of gelden en/of andere betaalmiddelen voorhanden heeft gehad waarvan hij, verdachte, en/of zijn mededader(s) wist(en) of ernstige redenen had(den) om te vermoeden dat zij bestemd waren tot het plegen van dat/die feit(en) immers heeft hij, verdachte, en/of zijn mededader(s) tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen (telkens);

- ( een) grote hoeveelhe(i)d(en) zoutzuur en/of mierenzuur en/of formamide en/of N-formylamfetamine en/of BMK en/of caustic soda en/of bio-ethanol en/of amfetamine-olie en/of pmk glycidezuur en/of zwavelzuur en/of

- een vacuümpomp en/of een RVS koelspiraal tbv een destillatieopstelling en/of een gevulde propaan gasfles en/of jerrycans en/of een elektronische weegschaal en/of een klemdekselvat en/of een scheidtrechter en/of een digitale PH meter en/of een vulmond van een Chinese rondloper (tabletteermachine) voorhanden gehad, waarvan verdachte en/of zijn mededader(s) wist(en) of ernstige redenen had(den) te vermoeden, dat die bestemd was/waren tot het plegen van dat/die feit(en);

2.

Primair

hij in of omstreeks de periode van 26 september 2016 tot en met 21 december 2016 te

's Gravendeel en/of Rotterdam, althans in Nederland, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen opzettelijk heeft bereid en/of bewerkt en/of verwerkt en/of vervaardigd en/of vervoerd en/of verkocht en/of afgeleverd en/of verstrekt (een) (grote) hoeveelhe(i)d(en) van een materiaal bevattende Amfetamine en MDMA, zijnde Amfetamine en/of MDMA (een) middel(en) als bedoeld in de bij de Opiumwet behorende lijst I, dan wel aangewezen krachtens het vijfde lid van artikel 3a van die wet;

Subsidiair

hij in of omstreeks de periode van 26 september 2016 tot en met 21 december 2016 te 's Gravendeel en/of Rotterdam, althans in Nederland, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, om een feit, bedoeld in het vierde of vijfde lid van artikel 10 van de Opiumwet, te weten het opzettelijk telen, bereiden, bewerken, verwerken, verkopen, afleveren, verstrekken, vervoeren van amfetamine en/of MDMA, in elk geval een hoeveelheid van een materiaal bevattende amfetamine en/of MDMA, zijnde amfetamine en/of MDMA (een) middel(en) vermeld op de bij de Opiumwet behorende lijst I, voor te bereiden en/of te bevorderen

- zich en/of een of meer anderen gelegenheid en/of inlichtingen tot het plegen van dat/die feit(en) heeft getracht te verschaffen en/of

- voorwerpen en/of vervoermiddelen en/of stoffen en/of gelden en/of andere betaalmiddelen voorhanden heeft gehad waarvan hij, verdachte, en/of zijn mededader(s) wist(en) of ernstige redenen had(den) om te vermoeden dat zij bestemd waren tot het plegen van dat/die feit(en) immers heeft hij, verdachte, en/of zijn mededader(s) tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen (telkens):

- ( een) grote hoeveelhe(i)d(en) zoutzuur en/of uream en/of mierenzuur en/of formamide en/of methanol en/of N-formylamfetamine en/of BMK en/of ammoniumformiaat en/of pmk glycidezuur en/of zwavelzuur en/of aceton en/of

- een RVS reactievat/destillatieketel en/of een stoomapparaat en/of een vulmond van een Chinese rondloper (tabletteermachine) en/of een gevulde propaan gasfles en/of jerrycans en/of (een) klemdekselvat(en) en/of een RVS bierfust gemodificeerd tot reactie-destillatievat voorhanden gehad, waarvan verdachte en/of zijn mededader(s) wist(en) of ernstige redenen had(den) te vermoeden, dat die bestemd was/waren tot het plegen van dat/die feit(en);