Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBROT:2017:10275

Instantie
Rechtbank Rotterdam
Datum uitspraak
27-12-2017
Datum publicatie
08-01-2018
Zaaknummer
6452868 \ VZ VERZ 17-27610
Rechtsgebieden
Arbeidsrecht
Bijzondere kenmerken
Beschikking
Inhoudsindicatie

Ontslag op staande voet, diefstal, tester Nivea gebruikt onder werktijd, strijd met gedragsregels, gevolgen werkneemster, verzoek afgewezen.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Prg. 2018/45
AR 2018/121
RAR 2018/60
AR-Updates.nl 2018-0076
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK ROTTERDAM

zaaknummer: 6452868 \ VZ VERZ 17-27610

uitspraak: 27 december 2017

beschikking van de kantonrechter, zitting houdende te Rotterdam,

in het verzoek van

[verzoekster] ,

wonende te [plaatsnaam],

verzoekster,

gemachtigde: mr. W.H.J.W. de Brouwer,

tegen

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

A.S. Watson B.V.,

gevestigd te Renswoude,

verweerster,

gemachtigde: mr. H. Dammingh.

Partijen worden hierna verder aangeduid als “[verzoekster]” en “A.S. Watson”.

1 Het verloop van de procedure

Het verloop van de procedure volgt uit de volgende processtukken, waarvan de kantonrechter kennis heeft genomen:

 • -

  het verzoekschrift tot vernietiging van het gegeven ontslag op staande voet ex artikel 7:681 BW met producties, ontvangen per fax op 7 november 2017;

 • -

  het verweerschrift, tevens houdende een verzoek tot (voorwaardelijke) ontbinding van de arbeidsovereenkomst met producties, ontvangen per fax op 20 november 2017;

 • -

  de door [verzoekster] ten behoeve van de mondelinge behandeling overgelegde productie 8;

 • -

  de bij gelegenheid van de mondelinge behandeling door [verzoekster] overgelegde pleitaantekeningen;

 • -

  de bij gelegenheid van de mondelinge behandeling door A.S. Watson overgelegde pleitaantekeningen.

De mondelinge behandeling heeft plaatsgevonden op 29 november 2017. [verzoekster] is ter zitting verschenen, bijgestaan door haar gemachtigde mr. W.H.J.W. de Brouwer en J.B.M. Huijgens, een kantoorgenoot van haar gemachtigde. Namens A.S. Watson zijn ter zitting verschenen mr. H. Dammingh, gemachtigde, [T.], werkzaam als districtmanager bij A.S. Watson, en [L.], werkzaam als filiaalmanager bij A.S. Watson. Van het verhandelde ter zitting zijn aantekeningen gehouden.

De kantonrechter heeft de uitspraak van de beschikking bepaald op heden.

2 De vaststaande feiten

2.1.

[verzoekster] is op 11 mei 2015 in dienst getreden bij A.S. Watson in de functie van aankomend verkoopmedewerker van het filiaal Kruidvat op de Meent te Rotterdam. Met ingang van 11 oktober 2017 is de arbeidsovereenkomst van [verzoekster] verlengd voor onbepaalde tijd voor 6 uur per week.

2.2.

In de dertien weken voorafgaand aan het ontslag op staande voet heeft [verzoekster] gemiddeld 34 uur per week gewerkt.

2.3.

Artikel 3.2. van de cao Drogisterijbranche 2017/2018 luidt als volgt:

“De werknemer is verplicht:

A. zich te houden aan reglementen en voorschriften en redelijke orders en instructies van leidinggevenden stipt op te volgen;

B. niet eigenmachtig geld of zaken van de werkgever als voorschot of ten eigen bate op te nemen of in te houden;

C. zich geen zaken van de werkgever buiten de geldende verkoopvoorwaarden toe te eigenen;

D. geen andere zaken te (doen) verkopen of voor verkoop in voorraad te hebben dan die van de werkgever, zonder schriftelijke toestemming van de werkgever;

E. strikte geheimhouding te betrachten ten aanzien van goederen en personen die het bedrijf van de werkgever betreffen, zowel tijdens de dienstbetrekking als na de beëindiging daarvan. Het gaat daarbij om informatie waarvan bekendmaking in strijd zou zijn met zorgvuldigheid en fatsoen zoals die gelden in de maatschappij;

F. zich niet schuldig te maken aan ongewenste intimiteiten. In dit kader zullen opmerkingen en/of gedragingen van seksuele aard dan wel met een seksuele ondertoon, die voor de wederpartij vernederend of belastend zijn, binnen de arbeidsverhoudingen tussen werknemers onderling niet worden getolereerd.”

2.4.

A.S. Watson heeft de regels uit de cao nader uitgewerkt in de “Gedragsregels Kruidvat/Trekpleister/Prijsmepper” (hierna: de gedragsregels). In deze gedragsregels staat, voor zover hier van belang, het volgende vermeld:

“(…)

8.3.

Spaaracties (zoals de Kruidvat Extravoordeelkaart) en gratis artikelen

Deelname aan spaaracties door personeel is uitsluitend toegestaan indien dit expliciet in de instructie bij de spaaractie is aangegeven.

Punten van spaaracties mogen uitsluiten worden gespaard op basis van eigen (personeels)aankopen. Het is uitdrukkelijk niet toegestaan een andere kaart te gebruiken dan die van degene die de aankopen doet c.q. afrekent.

De spaarpunten vertegenwoordigen een geldwaarde. Zodoende is het onterecht toekennen van spaarpunten aan medewerkers of derden, die de betreffende aankopen niet hebben verricht, te kwalificeren als diefstal. Via het kassasysteem wordt dit gecontroleerd. Diefstal is een dringende reden voor ontslag op staande voet.

Met gratis artikelen worden artikelen bedoeld die meegegeven mogen worden aan klanten zodra zij voldoen aan de voorwaarden die daaraan worden gesteld. Indien de desbetreffende klant het gratis artikel niet wil hebben, dan blijft het artikel eigendom van A.S. Watson. Gratis artikelen mogen uitsluitend worden meegenomen door personeel op basis van eigen (personeels)aankopen. Na afloop van de desbetreffende actie dient de procedure “Afhandeling gratis artikelen na looptijd actie” uit het handboek te worden gevolgd. Het meenemen van gratis artikelen in strijd met deze instructies is diefstal. Diefstal is een dringende reden voor ontslag op staande voet.

(…)

10 Diefstal, fraude en omkoping

Het wegnemen van geld of goederen of het meewerken daaraan, met inbegrip het (het gebruik) van kapotte of beschadigde artikelen die het eigendom van A.S. Watson zijn, is diefstal. Diefstal, fraude of omkoping in welke vorm dan ook, is altijd een reden voor ontslag op staande voet. Er wordt altijd aangifte gedaan bij de politie, waarna de naam van de medewerker wordt toegevoegd aan het Waarschuwingsregister via de Stichting Fraude Aanpak Detailhandel (FAD). Het Waarschuwingsregister is toegankelijk voor andere deelnemende ondernemingen. Tevens wordt overgegaan tot het verhalen van de kosten van fraude-onderzoek.

In geval van diefstal door een collega, fraude of omkoping informeer je je leidinggevende. Als je dit liever in vertrouwen of anoniem doet, kan je ook contact opnemen met het fraudemeldpunt via telefoonnummer 0318-579 579.

(…)”

2.5.

[L.] (hierna: [L.]), filiaalmanager, heeft op 17 oktober 2017 gezien dat [verzoekster] zichzelf tijdens het werk achter de kassa stond in te smeren met een bodylotion. Nadat [L.] de camerabeelden had teruggekeken constateerde zij dat [verzoekster] tijdens het werk achter de kassa een gratis actieproductie Nivea Care wegpakte en gebruikte. Op grond van instructies van de filiaalmanager ontving iedere klant bij besteding van € 10,- dit gratis product.

2.6.

Op 17 oktober 2017 heeft ’s middags een gesprek plaatsgevonden tussen [verzoekster], [L.] en [T.] (hierna: [T.]), districtmanager. Tijdens dit gesprek heeft [verzoekster] toegegeven dat zij het gratis product van Nivea Care heeft gebruikt. [verzoekster] heeft haar bekentenis na afloop van het gesprek ondertekend. [verzoekster] is vervolgens op staande voet ontslagen.

2.7.

[verzoekster] is na afloop van het gesprek teruggekeerd naar de Kruidvat. Zij heeft [L.] verzocht de door haar ondertekende verklaring te mogen fotograferen. [L.] stond dit toe waarna [verzoekster] de blaadjes met haar verklaring pakte, verscheurde en niet meer teruggaf. Vervolgens heeft [verzoekster] het filiaal van Kruidvat verlaten.

2.8.

Bij brief van 19 oktober 2017 heeft A.S. Watson het ontslag op staande voet bevestigd aan [verzoekster]. In deze brief staat, voor zover hier van belang, het volgende:

“Redenen voor dit ontslag zijn:

 • -

  U heeft zich onrechtmatig een product toegeëigend, zonder dat u daartoe gerechtigd of gemachtigd was of anders daarvoor toestemming had gekregen.

 • -

  Over bovenstaande punt(en) heeft u een volledige schriftelijke bekentenis afgelegd;

 • -

  U heeft de gedragsregels en/of de procedures en/of de instructies gegeven door of namens A.S. Watson niet nageleefd, en daarmee heeft u uw plichten als werknemer op zeer grovelijke wijze veronachtzaamd;

 • -

  Het vertrouwen dat wij in moeten kunnen stellen is hierdoor onherstelbaar geschaad. Gelet op het vorenstaande kan van ons redelijkerwijs niet gevergd worden het dienstverband met u te continueren.”

2.9

Bij brief van de gemachtigde van [verzoekster] van 23 oktober 2017 heeft [verzoekster] geprotesteerd tegen het ontslag.

3 Het verzoek

3.1.

[verzoekster] verzoekt, voor zover mogelijk uitvoerbaar bij voorraad:

Primair:

 1. vernietiging van de opzegging c.q. het gegeven ontslag op staande voet;

 2. doorbetaling van het verschuldigde salaris per periode vermeerderd met alle emolumenten, waaronder 8% vakantietoeslag, vanaf 17 oktober 2017 tot en met de dag dat de dienstbetrekking rechtsgeldig geëindigd zal zijn;

 3. verstrekking van de salarisspecificaties vanaf 22 september 2017 waarin de betaling(en) van sub b zijn verwerkt, op straffe van een dwangsom ter hoogte van € 100,- per dag, althans een door de kantonrechter in goede justitie te bepalen dwangsom per dag, met een maximum van € 10.000,-, voor iedere dag of gedeelte van een dag dat werkgever na 5 dagen na de datum van de beschikking in gebreke blijft aan de beschikking te voldoen;

 4. betaling van de wettelijke verhoging ex artikel 7:625 BW wegens vertraging over het aan werknemer toekomende loon;

 5. betaling van de buitengerechtelijke incassokosten conform de staffel buitengerechtelijke incassokosten;

 6. betaling van de wettelijke rente over de hierboven onder b, c, d en e genoemde bedragen vanaf het opeisbaar worden van die bedragen tot de dag der algehele voldoening;

 7. toelating tot de werkvloer ten einde de gebruikelijke werkzaamheden te verrichten met alle bevoegdheden en faciliteiten van die werknemer krachtens zijn arbeidsovereenkomst placht te genieten op straffe van verbeurte van een dwangsom van € 100,- per dag, althans van een door de kantonrechter in goede justitie te bepalen dwangsom per dag, met een maximum van € 10.000,-, voor iedere dag of gedeelte van een dag dat de werkgever na een termijn van 5 dagen na de datum van de beschikking in gebreke blijft aan de beschikking te voldoen.

Subsidiair:

 1. betaling van een billijke vergoeding conform artikel 7:681 BW ad € 44.506,35 bruto of een ander door kantonrechter in goede justitie te betalen bedrag;

 2. betaling van een bedrag gelijk aan het bedrag van het in geld vastgestelde loon over de termijn dat de arbeidsovereenkomst bij regelmatige opzegging had behoren voort te duren conform artikel 7:677 lid 2 e.v. Dit betreft een bedrag zijnde het loon inclusief emolumenten over de periode van 17 oktober 2017 tot en met 17 november 2017;

 3. betaling van de transitievergoeding ad € 659,- bruto;

 4. betaling van de buitengerechtelijke incassokosten conform de staffel buitengerechtelijke incassokosten;

 5. betaling van de wettelijke rente over de hierboven onder a, b en c genoemde bedragen vanaf het opeisbaar worden van die bedragen tot de dag der algehele voldoening.

Tevens vordert [verzoekster] veroordeling van A.S. Watson in de proceskosten, vermeerderd met de wettelijke rente.

3.2.

[verzoekster] heeft aan haar verzoek het volgende ten grondslag gelegd. Er is geen dringende reden die een ontslag op staande voet rechtvaardigt. Het product is een gratis testproduct dat gratis wordt weggegeven en een verkoopwaarde heeft van € 0,00. A.S. Watson lijdt geen schade door het benuttigen van een gratis testproduct. Daarnaast heeft [verzoekster] het product opgesmeerd om klanten voldoende te kunnen adviseren. Dit werd door meerdere collega’s gedaan en werd door A.S. Watson geaccepteerd (en gedoogd). Het geven van ontslag op staande voet is een te vergaande maatregel, een mindere sanctie had kunnen volstaan. Daarnaast heeft [verzoekster] aangevoerd dat het onvoldoende duidelijk is op welke regels A.S. Watson zich beroept in de ontslagbrief. Hierdoor is het ontslag op staande voet niet deugdelijk gemotiveerd.

4. Het verweer en tegenverzoek

4.1.

A.S. Watson heeft zich op het standpunt gesteld dat het verzoek van [verzoekster] moet worden afgewezen en heeft daartoe het volgende aangevoerd. Volgens vaste rechtspraak is voor een ontslag op staande voet de waarde van het product niet relevant. A.S. Watson verwijt [verzoekster] de binnen haar organisatie geldende strikte regels te hebben geschonden. A.S. Watson hanteert strikte regels om diefstal zoveel mogelijk tegen te gaan. Werknemers mogen in geen geval producten meenemen, ook niet als het gaat om gratis producten. De gedragsregels zijn bij het aangaan van de arbeidsovereenkomst aan [verzoekster] toegestuurd en in de arbeidsovereenkomst van toepassing verklaard. Tijdens het gesprek met [L.] en [T.] heeft [verzoekster] ook erkend op de hoogte te zijn van de gedragsregels. Daarnaast brengen Kruidvat en de ondernemingsraad periodiek de gedragsregels onder de aandacht en is in juni 2017 wegens stijgende fraude de campagne met als centrale slogan “Fraude? Wij pikken het niet!” gelanceerd. [verzoekster] heeft deelgenomen aan een dilemmaspel dat in dit kader gespeeld is. Gelet hierop dient aan de stelling van [verzoekster] dat het gebruik maken van gratis testproducten gedoogd wordt, voorbij te worden gegaan.

Als het zo zou zijn dat de ontslagbrief ondeugdelijk gemotiveerd is, dan is dat geen reden om het ontslag op staande voet te vernietigen. [verzoekster] weet blijkens het verzoekschrift waarom ze ontslagen is, zodat voldaan is aan het vereiste dat het haar duidelijk moet zijn waarom ze op staande voet is ontslagen.

4.2.

[verzoekster] heeft zich op het standpunt gesteld dat de tegenverzoeken afgewezen moeten worden.

5 De beoordeling

5.1.

De kantonrechter kan op grond van artikel 7:681 lid 1 BW op verzoek van de werknemer de opzegging van de arbeidsovereenkomst door de werkgever vernietigen of op zijn verzoek aan hem ten laste van de werkgever een billijke vergoeding toekennen indien de werkgever heeft opgezegd in strijd met artikel 7:671 BW. Dit artikel vereist voor een rechtsgeldige opzegging de schriftelijke instemming van de werknemer, tenzij de opzegging geschiedt op grond van een dringende reden als bedoeld in artikel 7:677 lid 1 BW. Dit betekent dat de vraag beantwoord moet worden of A.S. Watson op 17 oktober 2017 de arbeidsovereenkomst met [verzoekster] op grond van een dringende reden en onder onverwijlde mededeling van die reden, onverwijld heeft opgezegd.

5.2.

Het verzoek is binnen de termijn genoemd in artikel 7:686 a lid 4 sub a BW ter griffie ontvangen, zodat [verzoekster] ontvangen kan worden in haar verzoek.

5.3.

Tussen partijen is niet in geschil dat A.S. Watson het ontslag onverwijld heeft opgezegd. De kantonrechter volgt [verzoekster] niet in haar stelling dat de ontslagbrief van 19 oktober 2017 onvoldoende is gemotiveerd. Het is de bedoeling van de wetgever geweest dat de mededeling van het ontslag (in deze zaak de ontslagbrief van 19 oktober 2017) de werknemer in staat stelt zijn standpunt met betrekking tot het ontslag te bepalen. A.S. Watson heeft in de ontslagbrief uitgelegd wat de reden van het ontslag op staande voet is geweest. Dat hierin niet is gespecificeerd welke gedragsregels precies zijn overtreden maakt dit niet anders, omdat in de ontslagbrief wel duidelijk staat dat de reden van ontslag het onrechtmatig toe-eigenen van een product is. Het had [verzoekster] daarom voldoende duidelijk moeten zijn waarom zij was ontslagen en kon zij op grond daarvan een standpunt over het ontslag innemen.

5.4.

Vervolgens dient de vraag beantwoord te worden of sprake is van een dringende reden als bedoeld in artikel 7:678 BW.

5.5.

Vast staat de [verzoekster] op 17 oktober 2017 tijdens haar werk achter de kassa een tester van Nivea Care heeft opengemaakt en zichzelf met de crème heeft ingesmeerd. Dit betrof een product dat gratis werd meegegeven aan klanten die meer dan € 10,- hadden besteed in de winkel. Aan die voorwaarde voldeed [verzoekster] niet (zij had immers zelf geen producten gekocht met een hogere waarde dan €10,00) zodat zij niet gerechtigd was tot het gebruik van de tester.

5.6.

[verzoekster] heeft door de tester van Nivea Care te gebruiken in strijd gehandeld met de gedragsregels van A.S. Watson. Zij heeft immers een product dat toebehoort aan A.S. Watson weggenomen en gebruikt, terwijl het haar volgens de gedragsregels niet was toegestaan producten die als gratis product werden weggeven bij besteding van € 10,- weg te nemen en te gebruiken. Of dit product een tester was of een ander product, is daarbij niet van belang

5.7.

[verzoekster] betwist dat zij de gedragsregels waar A.S. Watson een beroep op doet heeft ontvangen bij het aangaan van de arbeidsovereenkomst. Vastgesteld wordt dat de arbeidsovereenkomst uit twee delen bestaat waarvan het tweede deel door [verzoekster] is ondertekend. Het tweede deel bevat de specifieke arbeidsvoorwaarden zoals arbeidsduur en loon. In het niet-getekende deel staat dat de gedragsregels van toepassing zijn. Ter zitting heeft de A.S. Watson onbestreden gesteld dat de standaardprocedure is dat bij indiensttreding beide delen van de arbeidsovereenkomst tezamen met de gedragsregels in een map aan de werknemer ter hand worden gesteld. In dit pakket dat door [verzoekster] is ontvangen zat ook een personeelspas en een voordeelkaart voor personeel. [verzoekster] heeft erkend de voordeelkaart ontvangen te hebben. De kantonrechter gaat er dan ook vanuit dat [verzoekster] het gebruikelijke pakket ontvangen heeft, waaronder een niet (door haar) ondertekend eerste deel van de arbeidsovereenkomst, maar wel voorzien van de gedragsregels. Nader onderzoek naar de vraag of de gedragsregels zijn overeengekomen kan achterwege blijven omdat overigens blijkt dat [verzoekster] voldoende bekend geacht kan worden met het bestaan en de inhoud van de gedragsregels. De gedragsregels zijn immers ook te vinden op de Personeelssite. Voor zover de gedragsregel dat de werknemer niet gerechtigd is zich producten toe te eigenen die ‘gratis’ zijn en evenmin gerechtigd is om zich zaken van de werkgever buiten de geldende verkoopvoorwaarden toe te eigenen, niet reeds uit artikel 3.2 van de CAO Drogisterijbranche 2017/2018 volgt, is [verzoekster] voldoende bekend geworden met zowel de inhoud van de gedragsregel als het belang dat A.S. Watson hecht aan de strikte naleving daarvan. Verder is gebleken dat A.S. Watson via nieuwsberichten en een speciaal op voorkoming van diefstal en fraude gerichte campagne “Fraude? Dat pikken wij niet!” haar personeel op indringende wijze op het hart drukt om de gedragsregels na te leven. Ten slotte heeft [verzoekster] deelgenomen aan een zogenoemd dilemmaspel waarin de hier aan de orde zijnde vraag “Mag ik als personeelslid testers meennemen?” expliciet werd gesteld en waarop het antwoord was “Testers mogen nooit mee naar huis genomen worden. Ook niet als het artikel UA of beschadigd/breuk is”. Gelet op het voorgaande had het [verzoekster] voldoende duidelijk moeten zijn dat het volgens de gedragsregels niet is toegestaan om gratis producten weg te nemen en te gebruiken als niet aan de actievoorwaarden voldaan wordt.

5.8.

Beoordeeld dient te worden of de gedraging (het gebruiken van de tester) in dit geval aangemerkt kan worden als een dringende reden die het gegeven ontslag op staande voet rechtvaardigt. Bij die beoordeling zullen de omstandigheden van het geval in onderling verband en samenhang in aanmerking genomen worden. In dit verband acht de kantonrechter het van grote betekenis dat A.S Watson als detailhandelorganisatie te maken heeft met een verhoogd risico op diefstal/verduistering door eigen personeel en dat zij daardoor en ter voorkoming van precedentwerking, een rechtens te respecteren belang heeft bij de strikte naleving van haar gedragsregels. Dat het om een artikel met een geringe waarde gaat doet naar vaste jurisprudentie niet, althans weinig ter zake (HR 20-04-2012 JAR 2012/135 ‘Beijenkorf/X’).

5.9.

Tegenover dit zwaarwegend belang aan de zijde van A.S. Watson dienen de belangen aan de zijde van [verzoekster], zoals de lengte van het dienstverband, de mate waarin [verzoekster] gedurende het dienstverband goed heeft gefunctioneerd, de ernst van de gevolgen van het ontslag voor [verzoekster], mede gezien haar lijftijd, de sociale omstandigheden en de kansen op de arbeidsmark, afgewogen te worden. Die belangen leggen maar betrekkelijk weinig gewicht in de schaal. [verzoekster] is immers slechts19 jaar oud, heeft een relatief kort dienstverband (vanaf 11 mei 2015) dat per 11 oktober 2017 voor onbepaalde tijd is verlengd. Verder is van betekenis dat [verzoekster] op haar eigen verzoek minder uren is gaan werken omdat zij in het Pannenkoekenhuis –waar zij kennelijk ook werkt– meer verdiende. Zij is dus niet volledig aangewezen op het inkomen uit arbeid bij A.S. Watson, terwijl bovendien onbestreden is gesteld dat er voor verkoopsters in deze branche veel vacatures zijn. In het licht van de gegeven omstandigheden en wederzijdse belangen kon en mocht A.S. Watson de arbeidsovereenkomst met [verzoekster] onverwijld op grond van een dringende reden opzeggen en kon van haar in redelijkheid niet verlangd worden te volstaan met een minder verstrekkende maatregel zoals een laatste waarschuwing.

Dat A.S. Watson ervoor gekozen heeft geen aangifte te doen van diefstal of verduistering doet aan deze conclusie niet af. Het primaire verzoek van [verzoekster] zal op grond van hetgeen hierboven overwogen is, als ongegrond worden afgewezen.

5.10.

Voor de subsidiair verzochte billijke vergoeding is gezien het vorenstaande geen grond omdat niet is opgezegd in strijd met artikel 7:671 BW. Voor de subsidiair op artikel 7:677 lid 2 BW gestoelde vordering is geen onderbouwing gegeven en kan evenmin gegrond zijn.

5.11.

Voor de subsidiair verzochte toekenning van de transitievergoeding is geen grond omdat het eindigen van de arbeidsovereenkomst het gevolg is van ernstig verwijtbaar handelen van [verzoekster] (artikel 7:673 lid 7 sub c BW). Evenmin zijn er feiten of omstandigheden gesteld of gebleken die het achterwege laten van toekenning van een (deel van) de transitievergoeding, naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar doen zijn.

5.12.

Gezien het hierboven gegeven oordeel is voor de (niet-onderbouwde) vordering tot vergoeding van de buitengerechtelijke kosten en wettelijke rente geen grond.

5.13.

De slotsom is dat de arbeidsovereenkomst tussen partijen op 17 oktober 2017 rechtsgeldig is beëindigd zodat aan de beoordeling van het door A.S. Watson voorwaardelijk ingediende verzoek tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst niet wordt toegekomen.

5.14.

A.S. Watson heeft aanspraak gemaakt op de gefixeerde schadevergoeding als bedoeld in artikel 7:677 lid 3 BW. Nu geoordeeld wordt dat [verzoekster] schuldig is aan een aan A.S. Watson gegeven dringende reden en A.S. Watson van die bevoegdheid gebruik heeft gemaakt, is [verzoekster] de gefixeerde schadevergoeding aan A.S. Watson verschuldigd.

De vergoeding bedraagt in dit geval het in geld vastgestelde loon over de termijn dat de arbeidsovereenkomst bij regelmatige opzegging had behoren voort te duren. A.S. Watson vordert betaling van € 791,18 bruto, vermeerderd met de wettelijke rente vanaf 17 oktober 2017. [verzoekster] heeft dit verzoek, in ieder geval niet de hoogte van de vergoeding weersproken, zodat van de juistheid daarvan uitgegaan wordt. De wettelijke rente is toewijsbaar vanaf de datum waarop de arbeidsovereenkomst is beëindigd (artikel 7:686a lid 1 BW), dus vanaf 17 oktober 2017.

5.15.

[verzoekster] wordt als de in het ongelijk gestelde partij veroordeeld in de kosten van deze procedure. Deze worden tot aan deze uitspraak aan de zijde van A.S. Watson vastgesteld op € 400,00 (2 punten van € 200,00) aan gemachtigdensalaris.

6 De beslissing

De kantonrechter,

wijst het verzoek van [verzoekster] af;

veroordeelt [verzoekster] tot betaling aan A.S. Watson van de gefixeerde schadevergoeding ten bedrage van € 791,18 bruto, vermeerderd met de wettelijke rente vanaf 17 oktober 2017 tot aan de dag van de betaling;

veroordeelt [verzoekster] in de proceskosten, tot aan deze uitspraak aan de zijde van A.S. Watson vastgesteld op € 400,00 aan gemachtigdensalaris.

verklaart deze beschikking uitvoerbaar bij voorraad en wijst af het meer of anders verzochte.

Deze beschikking is gegeven door mr. P. Vlaswinkel en uitgesproken ter openbare terechtzitting.

31688/693