Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBROT:2017:10160

Instantie
Rechtbank Rotterdam
Datum uitspraak
29-11-2017
Datum publicatie
03-01-2018
Zaaknummer
Alle zaken waarin F4 Advies is benoemd als bewindvoerder, en/of mentor, en/of curator
Rechtsgebieden
Personen- en familierecht
Bijzondere kenmerken
Beschikking
Inhoudsindicatie

Ambtshalve ontslag van een beschermingsbewindvoerder in al haar zaken o.g.v. gewichtige redenen zoals bedoeld in artikel 1:448 lid 2 BW

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK ROTTERDAM

zaaknummer: alle zaken waarin F4 Advies B.V. bewindvoerder, mentor of curator is

uitspraak: 29 november 2017

ambtshalve beschikking van de kantonrechter, zitting houdende te Rotterdam,

inzake:

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid F4 Advies B.V.,

gevestigd te Capelle aan den IJssel en mede kantoorhoudende te Naadwijk,

hierna te noemen: de bewindvoerder of F4 Advies,

tot ontslag in alle zaken die vallen onder het toezicht van de kantonrechter te Rotterdam, waarbij F4 Advies B.V. tot bewindvoerder, en/of mentor en/of curator is benoemd.

Procedure

De kantonrechter heeft –mede naar aanleiding van klachten, maar ook in het kader van reguliere accountgesprekken- onder andere in november 2015, oktober 2016, maart 2017 en augustus 2017 gesprekken met F4 Advies gevoerd over haar bevindingen. Ook zijn er diverse mail- en telefooncontacten geweest op initiatief van de kantonrechter met F4 Advies over de bedrijfsvoering en diverse klachten.

Op 6 april 2017, heeft de kantonrechter –in verband met de al langer lopende zorgen- besloten om F4 Advies niet meer te benoemen in nieuwe zaken, om deze zodoende de gelegenheid te geven de bedrijfsvoering op orde te krijgen.

Op 21 november 2017 heeft de kantonrechter vervolgens met de heer [O.] van F 4 Advies (hierna: de bewindvoerder) en diens hoofd bedrijfsvoering mw. [P.] (opnieuw) een gesprek gevoerd naar aanleiding van de verschillende klachten over de bedrijfsvoering van F4 Advies, waaronder de klachten van rechthebbenden over de slechte bereikbaarheid en communicatie (die in verschillende gevallen tot wijziging van bewindvoerder hebben geleid), de achterstanden bij de aanlevering van de rekening en verantwoording (ondanks een op 7 augustus 2017 afgesproken stappenplan voor het inhalen daarvan), en –waar wel rekening en verantwoording is gedaan- de onvoldoende kwaliteit daarvan. Deze punten zijn op 21 november 2017 besproken.

Tijdens dit gesprek is door de bewindvoerder aangegeven dat de rechtbank en sommige rechthebbenden tekortschieten en dat wel degelijk tegemoet is gekomen aan de afspraken uit het stappenplan voor aanlevering van de R&V’s, en dat deze R&V’s ook naar de rechtbank zijn gestuurd. Ter plekke is door de bewindvoerder daarover contact gezocht met het kantoor. Door de kantonrechter is daarop aangegeven dat weliswaar in de loop van augustus 2017, september en een klein deel van oktober 2017 R&V’s zijn ingediend, maar dat dit sindsdien stil is komen te liggen, waarover de bewindvoerder ook is gewaarschuwd bij brief van 10 oktober 2017. In die brief zijn de bestaande zorgen van de kantonrechter herhaald en is aangegeven dat er snel verbetering moet ontstaan. Er ontbreken nog tientallen R&V’s. De bewindvoerder is in die brief opgeroepen voor het gesprek van 21 november 2017.

Op 21 november 2017 heeft de kantonrechter aan F4 Advies aangekondigd dat zij voornemens is F4 Advies te ontslaan in alle zaken in het arrondissement Rotterdam.

De volgende tekortkomingen zijn in de periode sinds november 2015 gesignaleerd:

- grote achterstanden in de R&V’s, ook na het bovengenoemde stappenplan van augustus 2017;

-het niet of laat reageren op verzoeken door de rechtbank om toelichting op R&V’s;

-onvoldoende of niet aangeven als deadlines niet gehaald zijn of afspraken niet gehaald kunnen worden;

-de matige kwaliteit van de R&V’s op het punt van –onder meer- bewindvoerderskosten en bijzondere bijstand;

-slechte telefonische bereikbaarheid voor de rechtbank en voor belanghebbenden, maar ook voor derden als het Armoedeplatform en de gemeente Capelle aan den IJssel;

-de stukken voor de handhavingscontrole door het Landelijk Kwaliteitsbureau zijn niet tijdig ingediend;

-de naar verhouding grote aantallen opheffings- of wijzigingsverzoeken door rechthebbenden;

-poststukken van de bewindvoerder dragen een aantal malen een datum die 3 of 4 weken ligt voor de ontvangstdatum;

-de zeer kleine bezetting op het kantoor, waarbij het laatste jaar veel aanspreekpunten zijn verdwenen of ziek geworden (een van de twee actieve bewindvoerders is onlangs overleden);

-het diverse malen niet aanwezig zijn op zittingen waar wijzigingsverzoeken van rechthebbenden worden besproken; regelmatig kent de wel verschenen bewindvoerder de zaak niet goed;

- de bewindvoerder maakt zich bij schuldeisers niet bekend als bewindvoerder zodat de post naar rechthebbenden blijft gaan en instanties niet op de hoogte zijn van het bewind; dit leidt bijvoorbeeld tot extra huurachterstanden;

- zij betaalt niet alle vaste lasten waardoor schulden ontstaan;

- zij onderneemt onvoldoende actie als de deurwaarder wordt ingeschakeld;

- er is onduidelijkheid over beloningsverzoeken die niet wordt opgehelderd door F4 Advies;

- zij vraagt niet alle toeslagen en tegemoetkomingen aan voor haar cliënten waardoor zij inkomsten mislopen.

In de volgende dossiers zijn –bij wijze van voorbeeld- door het bewindsbureau van de rechtbank Rotterdam onregelmatigheden/tekortkomingen geconstateerd:

- BM 14704 (belanghebbenden 1 en 2): aanvraag schuldhulpverlening is vertraagd door toedoen van F4 Advies, waardoor rechthebbende financieel is benadeeld. Om die reden heeft de kantonrechter bepaald dat aan F4 Advies geen beloning toekomt voor de afsluitkosten.

- BM 20072 (belanghebbende 3): vertrouwensbreuk, slecht functioneren; er is huurachterstand ontstaan; de rechthebbende heeft F4 Advies betrokken in een dagvaardingsprocedure; bijzondere bijstand lijkt rechtstreeks op rekening bewindvoerder gestort; er wordt nieuwe bewindvoerder benoemd; F4 Advies mag geen afsluitkosten in rekening brengen.

- BM 18082 (belanghebbende 3) : slechte bereikbaarheid voor rechthebbende; er komen nog steeds deurwaarders aan deur; vaste lasten niet tijdig betaald (water, huur); vertrouwen geschaad; ter zitting is door bewindvoerder erkend dat het niet goed is gelopen en dat bedrijfsvoering hapert; er komt wijziging van bewindvoerder; kantonrechter bepaalt dat de bewindvoerder geen beloning krijgt voor de afsluitkosten.

-BM 16113 (belanghebbende 4): opvolgend bewindvoerder wil niet tekenen voor de eind-R&V van F4 Advies, omdat de banksaldi niet kloppen en er erg weinig mutaties te zien zijn.

-BM 15976 (belanghebbende 5 ): opvolgend bewindvoerder wil niet tekenen voor de eind-R&V van F4 Advies: vragen over hoge bewindvoerderskosten zijn door F4 niet beantwoord; niet alle schulden zijn opgenomen.

Voordat tot het ambtshalve ontslag is overgaan, is bewindvoerder op 21 november 2017 in de gelegenheid gesteld haar dossiers binnen twee dagen zelf over te dragen aan een opvolgend bewindvoerder en/of een ontslagverzoek in te dienen. Bij brief van 22 november 2017, ingekomen op 28 november 2017 heeft hij slechts in algemene termen aangegeven dat de cliënten kunnen overstappen naar een ander niet bij name genoemd bewindvoerderskantoor. Dat is niet tijdig en onvoldoende concreet.

Beoordeling

De kantonrechter stelt ten aanzien van het functioneren van F4 Advies het volgende voorop.

Op grond van artikel 1:436 van het Burgerlijk Wetboek (BW) dient de bewindvoerder zo spoedig mogelijk een beschrijving te maken van de aan het bewind onderworpen goederen en een afschrift daarvan in te dienen bij de griffie van de bevoegde rechtbank.

Op grond van artikel 1:445 BW dient de bewindvoerder jaarlijks en aan het einde van het bewind rekening en verantwoording af te leggen over de wijze waarop het bewind is gevoerd.

De voornoemde verslagen zijn van essentieel belang om de kantonrechter in staat te stellen zijn/haar toezichthoudende taak te vervullen.

Op grond van artikel 1:448 eerste lid aanhef en onder e BW eindigt de taak van de bewindvoerder door ontslag dat hem door de kantonrechter wordt verleend.

Op grond van het tweede lid van dit artikel wordt het ontslag onder meer verleend wegens gewichtige redenen.

De kantonrechter stelt vast dat de inhoud van de hiervoor vermelde stukken en de daaruit voortvloeiende gang van zaken een verontrustend beeld geven van de bedrijfsvoering van F4 Advies.

Gelet op het voorgaande is de kantonrechter van oordeel dat ten aanzien van F4 Advies moet worden geoordeeld dat de wijze waarop zij haar taken uitoefent, niet zodanig is dat de belangen van de rechthebbenden in voldoende maten worden gediend. Voorts maakt de gebrekkige wijze van verslaglegging dat de kantonrechter zijn/haar toezichthoudende taak in onvoldoende mate kan uitoefenen. Gelet hierop stelt de kantonrechter vast dat sprake is van gewichtige redenen als bedoeld in artikel 1:448 lid 2 BW. F4 Advies zal op die grond als bewindvoerder (en voorzover van toepassing als mentor en curator) worden ontslagen in alle bij de rechtbank Rotterdam lopende dossiers.

Beslissing

De kantonrechter:

ontslaat met ingang van heden (29 november 2017) , F4 Advies B.V. als bewindvoerder over alle onder het bewind vallende goederen die toebehoren aan rechthebbenden, in alle zaken die lopen bij de rechtbank Rotterdam;

ontslaat met ingang van heden F4 Advies als mentor in alle zaken die lopen bij de rechtbank Rotterdam;

ontslaat met ingang van heden F4 Advies als curator in alle zaken die lopen bij de rechtbank Rotterdam;

houdt de beslissing omtrent de benoeming van een opvolgend bewindvoerder en/of mentor en/of curator aan;

bepaalt dat F4 Advies alle administratie (inclusief digitale gegevensdragers) inzake het door haar gevoerde bewind, mentorschap en/of curatele heden dient over te dragen aan de kantonrechter en inzicht dient te geven in de door haar gevoerde beheerrekeningen;

verklaart deze beschikking uitvoerbaar bij voorraad.

Deze beschikking is gegeven door mr. drs. E. van Schouten, kantonrechter, en in het openbaar uitgesproken op bovengenoemde datum in aanwezigheid van de griffier.

De griffier De kantonrechter

Van deze beschikking kan door F4 Advies B.V. en door verschenen belanghebbenden hoger beroep worden ingesteld binnen drie maanden, te rekenen vanaf de dag van de uitspraak, en door andere belanghebbenden binnen drie maanden na de betekening daarvan of nadat de beschikking hen op andere wijze bekend is geworden.