Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBROT:2016:8345

Instantie
Rechtbank Rotterdam
Datum uitspraak
20-10-2016
Datum publicatie
02-11-2016
Zaaknummer
10/680311-15
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Raadkamer
Inhoudsindicatie

Beklag tegen beslag op gegevensdrager met daarop kinderporno en andere gegevens; gedeeltelijk gegrond. Geen strafvorderlijk belang (meer) bij beslag op de andere gegevens. De andere gegevens moeten ter beschikking worden gesteld aan de klager. Handvatten voor mogelijke feitelijke tenuitvoerlegging van de beschikking.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Rechtbank Rotterdam

Team straf 2

Raadkamernummer: 16/1826

Parketnummer: 10/680311-15

Beschikking van de rechtbank Rotterdam, enkelvoudige raadkamer, op het klaagschrift van:

[klager]

geboren op [geboortedag] 1987 te [geboorteplaats] (Brazilië)

wonende [adres] ,

te dezer zake domicilie kiezende te (3022 XB) Rotterdam aan de Burgemeester Meineszplein 11A, ten kantore van zijn advocaat mr. R.F.H. Tamboenan.

1. Procedure

Op 15 juni 2016 is op grond van artikel 552a van het Wetboek van Strafvordering (Sv) een klaagschrift ingediend.

Het klaagschrift is op 21 september 2016 in het openbaar behandeld waarbij de officier van justitie mr. A. Ekiz, de raadsman mr. R.F.H. Tamboenan en de klager zijn gehoord.

2. Feiten

Op 6 april 2016 is in het kader van het strafrechtelijk onderzoek genaamd ‘Reiger’ tegen de klager als verdachte een notebook/laptop van het merk HP, type Pavilion Dv6 (hierna: de laptop) in beslaggenomen.

Voornoemd beslag is gelegd op grond van artikel 94 Sv.

3. Inhoud van de klacht

Klager beklaagt zich over het voortduren van de inbeslagneming en over het uitblijven van een last tot teruggave van de laptop aan hem. Klager is reeds in april 2015 aangehouden voor verhoor en in mei 2016 is hij voor de tweede keer aangehouden. Klager is na de verhoren telkens heengezonden. Veel inbeslaggenomen goederen heeft klager inmiddels teruggekregen.

Er is een proces-verbaal binnentreden, opgemaakt door de rechter-commissaris. Echter de gronden voor het binnentreden ter inbeslagname zijn niet duidelijk uit dit proces-verbaal af te leiden. Gelet op het ontbreken van de machtiging van de rechter-commissaris althans de redenen voor inbeslagname dient het beslag onrechtmatig te worden geacht.

Voort is aangevoerd dat klager in de gelegenheid moet worden gesteld om andere gegevens, zoals de financiële administratie van zijn vriendin, van de laptop af te halen.

4. Standpunt van de officier van justitie

De officier van justitie heeft geconcludeerd tot ongegrondverklaring van het beklag. Het beslag is gelegd op grond van artikel 94 Sv en er zijn geen onregelmatigheden met betrekking tot de inbeslagname. De klager is 13 september 2016 nog gehoord door de politie in verband met de aangetroffen kinderporno op de laptop. De klager zal vervolgd gaan worden met betrekking tot het bezit van kinderporno. Het strafvorderlijke belang verzet zich tegen teruggave van de laptop. De officier heeft betoogd dat het niet hoogst onwaarschijnlijk is dat de strafrechter, later oordelend, de onttrekking van de laptop aan het verkeer zal bevelen.

5. Beoordeling

5.1. Inleiding

Vooropgesteld wordt dat het onderzoek in raadkamer naar aanleiding van een klaagschrift als bedoeld in artikel 552a Sv een summier karakter draagt. Dat betekent dat van de rechter niet kan worden gevergd ten gronde in de mogelijke uitkomst van een nog te voeren hoofdzaak of ontnemingsprocedure te treden.

5.2. Het binnentreden

De omstandigheid dat de klager thans niet beschikt over stukken waaruit de reden tot binnentreding blijkt, is onvoldoende om het beklag gegrond te verklaren. Er is binnengetreden door een daartoe bevoegde instantie, de rechter-commissaris in strafzaken, en de rechtbank heeft in deze procedure geen aanleiding om te twijfelen aan de rechtmatigheid van diens handelen.

5.3. Strafvorderlijk belang

5.3.1. Inleiding

In geval van een beklag tegen een op de voet van artikel 94 Sv gelegd beslag, dient de rechter voorts te beoordelen of het belang van strafvordering het voortduren van het beslag vordert.

Het belang van strafvordering verzet zich tegen teruggave, indien het veiligstellen van de belangen waarvoor artikel 94 Sv de inbeslagneming toelaat, het voortduren van het beslag nodig maakt. Dat is bijvoorbeeld het geval wanneer onderzoek moet worden verricht aan hetgeen in beslag genomen is of als niet hoogst onwaarschijnlijk is dat de strafrechter, later oordelend, de verbeurdverklaring of onttrekking aan het verkeer van het voorwerp zal bevelen.

5.3.2. Beslag op een gegevensdrager

Wanneer een computer met een ingebouwde gegevensdrager in beslag wordt genomen, dan wordt niet alleen een stoffelijk voorwerp in beslag genomen, maar worden ook alle gegevens op de gegevensdrager in beslag genomen.

In deze zaak rust het beslag op een laptop, met daarin een harde schijf, met daarop gegevens. Onttrekking of verbeurdverklaring van het voorwerp laptop, zou tevens inhouden onttrekking of verbeurdverklaring van alle gegevens op de harde schijf.

5.3.3. Inhoud harde schijf

Volgens onderzoek van de politie zijn op de harde schijf 22 bestanden aangetroffen met kinderporno (hierna: de 22 bestanden). Niet in geschil is dat buiten de 22 bestanden vele andere gegevens (bestanden) op de harde schijf staan (hierna: de andere gegevens). Er is vooralsnog geen enkele aanleiding te veronderstellen dat zich tussen de andere gegevens bestanden bevinden waarvan het bezit strafbaar is. Immers, onderzoek aan de hele verzameling gegevens, heeft alleen de 22 bestanden opgeleverd waarvoor de klager zal gaan worden vervolgd.

5.3.4. Onderzoek aan, en verbeurdverklaring of onttrekking van de andere gegevens

Bij deze stand van zaken, ziet de rechtbank niet in welk strafrechtelijk doel nog wordt gediend met het beslag op de andere gegevens.

Er wordt geen onderzoekbelang meer gediend. Immers het onderzoek aan de andere gegevens is al gedaan en bovendien is er een forensische kopie gemaakt waaraan, indien nodig, nader onderzoek kan worden verricht.

Het is voorts hoogst onwaarschijnlijk dat de strafrechter, later oordelend, een verbeurdverklaring of onttrekking zal gelasten waaruit het verlies van de andere gegevens zal voortvloeien.

Onttrekking van de andere gegevens is hoogst onwaarschijnlijk, omdat van de andere gegevens niet kan worden vastgesteld dat het ongecontroleerd bezit daarvan in strijd is met de wet of het algemeen belang. Verbeurdverklaring van de andere gegevens is hoogst onwaarschijnlijk, omdat evenmin kan worden vastgesteld dat de andere gegevens een relatie hebben met het strafbare feit als bedoeld in artikel 33a van het Wetboek van Strafrecht.

De conclusie is dan ook, dat er geen strafvorderlijk belang is bij handhaving van het beslag op de andere gegevens. Deze zullen dan ook ter beschikking van de klager moeten worden gesteld.

5.3.5. Wijze van ter beschikking stelling

Deze beslissing zal op enige wijze moeten worden uitgevoerd. Het is aan het openbaar ministerie om te besluiten op welke feitelijke wijze dit geschiedt, maar de rechtbank zal een paar handvatten geven.

Twee voor de hand liggende methoden van verstrekking van de andere gegevens zijn deze:

 1. Op de in beslag genomen harde schijf worden de 22 bestanden zodanig gewist dat het terughalen van deze bestanden niet meer mogelijk is. De rechtbank is er ambtshalve van op de hoogte dat er software bestaat die deze taak kan uitvoeren. Na het wissen van de 22 bestanden kan de harde schijf dan worden teruggegeven.

 2. De andere gegevens worden gekopieerd op een lege gegevensdrager.

Deze methoden sluiten andere methoden niet uit en zijn slechts bedoeld als mogelijke werkwijze; het is aan het openbaar ministerie om hier verder gevolg aan te geven. In elk geval wordt niet van het openbaar ministerie verlangd dat het zelf een lege gegevensdrager aanschaft om de andere gegevens op te kopiëren; dit ligt in voorkomende gevallen op de weg van de klager.

De rechtbank zal het beklag gegrond verklaren voor zover het ziet op de andere gegevens.

5.3.6. De laptop en de harde schijf als voorwerp

Zo lang de 22 bestanden op de harde schijf staan, verzet het belang van strafvordering zich tegen teruggave van de harde schijf en de laptop waarin deze is ingebouwd. In zoverre wordt het beklag dan ook ongegrond verklaard.

Beschikking

De rechtbank:

 • -

  verklaart het beklag gegrond, voor zover het betreft de andere gegevens, zoals hierboven onder 5.3.3. omschreven;

 • -

  gelast de ter beschikking stelling van de andere gegevens, zoals hierboven onder 5.3..3 omschreven, aan de klager;

 • -

  verklaart het beklag ongegrond, voor zover het ziet op de laptop zelf.

Deze beslissing is gegeven in openbare raadkamer van deze rechtbank

op 20 oktober 2016 door:

mr. J. van den Bos, rechter,

in tegenwoordigheid van mr. N. Jallal, griffier.

De griffier is buiten staat

deze beschikking te ondertekenen.