Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBROT:2016:6240

Instantie
Rechtbank Rotterdam
Datum uitspraak
10-08-2016
Datum publicatie
15-08-2016
Zaaknummer
C/10/489563 / HA ZA 15-1190
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Aansprakelijkheid van een werkgever voor door een werknemer op een laptop(-computer) van de werkgever illegaal gekopieerd softwareprogramma.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
AR 2016/2388
Prg. 2016/252
NJF 2016/464
NTHR 2016, afl. 5, p. 282
JAR 2016/227
AR-Updates.nl 2016-0921
IR 2016/148, UDH:IR/13701 met annotatie van Onder redactie van Tina van der Linden en Kea Kroeks – de Raaij
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

vonnis

RECHTBANK ROTTERDAM

Team haven en handel

zaaknummer / rolnummer: C/10/489563 / HA ZA 15-1190

Vonnis van 10 augustus 2016

in de zaak van

1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

SIEMENS INDUSTRY SOFTWARE B.V.,

gevestigd te 's-Hertogenbosch,

2. de rechtspersoon naar het recht van de Verenigde Staten van Amerika

SIEMENS PRODUCT LIFECYCLE MANAGEMENT SOFTWARE INC.,

gevestigd te Plano (Texas, Verenigde Staten van Amerika),

eiseressen in conventie,

verweersters in reconventie,

advocaat mr. W.E.L. van Kerkvoorden te Amsterdam,

tegen

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

MAVERICK VALVES MANUFACTURING B.V.,

gevestigd te Rotterdam,

gedaagden in conventie,

eiseressen in reconventie,

advocaat mr. A.P. Macro te Amsterdam.

Eiseressen zullen hierna gezamenlijk worden aangeduid als Siemens en afzonderlijk als Siemens Industry Software en Siemens Product. Gedaagde zal hierna worden aangeduid als Maverick Manufacturing.

1 De procedure

1.1.

Het verloop van de procedure blijkt uit:

 • -

  het incidenteel vonnis van 2 maart 2016, waarbij de vordering van Maverick Manufacturing en de gezamenlijk met haar gedagvaarde vennootschappen Minerva Holding & Investments B.V., A.G. Zondervan Beheer B.V., IPS Groep B.V., Terwisga B.V., IPS Group B.V., Migelinga Onroerende Zaak B.V., Global Participations Rotterdam B.V., IPS-Trade Projects B.V., Maverick Valves B.V. en Krusing Precision Manufacturing B.V. (hierna: Minerva c.s.) dat de rechtbank zich onbevoegd verklaart is afgewezen, alsmede de daarin genoemde processtukken;

 • -

  het vonnis (in de vorm van een brief) van 13 april 2016 waarbij een comparitie is bepaald;

 • -

  de conclusie van antwoord in reconventie, met producties;

 • -

  het proces-verbaal van comparitie van 28 juni 2016;

 • -

  de ter comparitie overgelegde aantekeningen van beide partijen.

1.2.

Ter comparitie heeft Siemens verklaard dat zij haar vorderingen alleen jegens Maverick Manufacturing handhaaft. Siemens heeft de door haar ingestelde vorderingen op Minerva c.s. ingetrokken.

1.3.

Ten slotte is vonnis bepaald.

2 De feiten

2.1.

Als enerzijds gesteld en anderzijds erkend dan wel niet of onvoldoende gemotiveerd weersproken, gelet ook op de in zoverre niet betwiste inhoud van de in het geding gebrachte producties, staat tussen partijen - voor zover van belang - het volgende vast:

2.2.

Siemens Product drijft een onderneming die zich bezig houdt met het ontwikkelen, en produceren van Computer Aided Design (CAD) software voor onder meer 3D modellering en processen voor professioneel gebruik. Siemens Industry Software drijft een onderneming die zich bezig houdt met de exploitatie van de door Siemens Product ontwikkelde en geproduceerde software.

2.3.

Maverick Manufacturing drijft een onderneming die zich bezig houdt met de fabricage en verkoop van standaard en specialistische afsluiters en andere zaken ten behoeve van raffinaderijen, rederijen en tussenhandelaren. Zij maakt samen met Minerva c.s. deel uit van het IPS concern. A.G. Zondervan is (indirect) bestuurder van Maverick Manufacturing en Minerva c.s.

2.4.

Solid Edge (hierna: het softwareprogramma) is door Siemens Product ontwikkelde en geproduceerde software. Het softwareprogramma bestaat uit verschillende modules met eigen functionaliteiten. Eén van de modules is de Solid Edge Classic - Floating module. Maverick Manufacturing heeft zeven licenties - voor zeven werkplekken - van deze module gekocht.

2.5.

In het softwareprogramma is een beveiligingsmechanisme ingebouwd waardoor het mogelijk is te signaleren op welke computer een illegale kopie wordt gebruikt. Op een overzicht van deze signaleringen - een Investigation Report - is vermeld dat op 4 en 20 augustus 2015 en 3 september 2015 vanaf een computer met het nummer IPS-NB-0015 gebruik is gemaakt van een illegale kopie van het softwareprogramma. Ook is vermeld dat in februari en maart 2015 vanaf een computer met de naam "onderweg" gebruik is gemaakt van een illegale kopie. De computer met het nummer IPS-NB-0015 is bij Maverick Manufacturing in gebruik.

2.6.

Na daartoe op 30 september 2015 verkregen verlof van de voorzieningenrechter van deze rechtbank heeft Siemens op 15 oktober 2015 conservatoir beslag tot afgifte en conservatoir bewijsbeslag doen leggen op de zich onder controle van Maverick Manufacturing (en/of Minerva c.s.) bevindende inbreukmakende software, aanwezig op in het verzoekschrift aangeduide gegevensdragers en op die gegevensdragers zelf.

Nadat de gerechtsdeurwaarder Maverick Manufacturing had aangezegd over te zullen gaan tot beslaglegging, hebben medewerkers van Maverick Manufacturing geprobeerd het softwareprogramma van de computer te verwijderen.

In het proces-verbaal van beslaglegging is onder meer het volgende opgenomen:

"Vervolgens heb ik, ten laste van IPS Group B.V., Maverick Valves B.V. en Maverick Valves Manufacturing B.V. voornoemd

IN CONSERVATOIR BESLAG TOT AFGIFTE GENOMEN:

een computer HP EliteBook 8570p, aangeduid als IPS-NB-0015, (voorheen) bevattende illegale versie(s) van Solid Edge® Software".

3 Het geschil

in conventie

3.1.

Siemens vordert dat de rechtbank bij vonnis, uitvoerbaar bij voorraad:

a. Maverick Manufacturing beveelt om direct na betekening van het te wijzen vonnis iedere inbreuk op de auteursrechten van Siemens ten aanzien van de software, zoals omschreven in de dagvaarding, te staken en gestaakt te houden;

beveelt dat - hetgeen Maverick Manufacturing dient te gehengen en te gedogen - de illegale volledige versie van de software welke zich op de gegevensdrager zoals omschreven in het proces verbaal van beslaglegging en zoals die zich thans in gerechtelijke bewaring bevindt, binnen 48 uur na betekening van het in deze te wijzen vonnis wordt afgegeven aan Siemens, zodat een door Siemens aan te wijzen maar door Maverick Manufacturing te betalen gekwalificeerde, onafhankelijke ICT-deskundige, die het recht zal hebben om anderen in te schakelen, niet zijnde werknemers of personen die anderszins gelieerd zijn aan Siemens, binnen 48 uur na zulke afgifte de volledige illegale versie van de software op kosten van Maverick Manufacturing kan (doen) vernietigen onder toezicht van de gerechtelijk bewaarder, tevens deurwaarder, die daarvan proces-verbaal zal opmaken, waarna de gegevensdrager binnen vijf werkdagen aan Maverick Manufacturing zal worden geretourneerd, althans een door uw rechtbank te bepalen maatregel;

Maverick Manufacturing veroordeelt om aan Siemens te vergoeden de volledige door Siemens geleden schade, door betaling aan Siemens van een schadevergoeding bestaande uit een gederfde licentievergoeding ad. € 53.799,00 en € 12.102,00 aan gemiste onderhoudsvergoeding over 2015, alsmede een bedrag van € 16.140,00, dan wel een door de rechtbank te bepalen vergoeding wegens waardevermindering van auteursrechten van Siemens door de inbreuk, alsmede een bedrag van € 5.000,00 aan vergoeding van redelijke kosten ter vaststelling van de aansprakelijkheid, althans een schadevergoeding door de rechtbank te bepalen, vermeerderd met de wettelijke rente vanaf de dag van verschuldigdheid, subsidiair vanaf de datum waarop het beslag is gelegd en meer subsidiair vanaf de dag der dagvaarding, tot aan de dag der algehele voldoening;

Maverick Manufacturing veroordeelt om aan Siemens een dwangsom te betalen, ter grootte van € 50.000,00 (zegge: tienduizend euro) per overtreding, of een gedeeltelijke overtreding, per dag, voor iedere dag (een gedeelte van een dag daaronder begrepen), dat Maverick Manufacturing in strijd met het bevel onder a. en b. handelt, althans een zodanige dwangsom die de rechtbank onder deze omstandigheden geraden acht;

Maverick Manufacturing veroordeelt tot betaling van de volledige proceskosten zijdens Siemens, zoals begroot de dagvaarding, waaronder betaling van het volledige salaris en de verschotten van haar advocaat, de kosten voor het laten leggen van het conservatoire beslag alsmede de gerechtelijke bewaring van de bescheiden, de kosten van het geding en overige kosten en verschotten of een ander door de rechtbank te bepalen bedrag ter vergoeding van de 'redelijke en evenredige gerechtskosten en andere kosten die de in het gelijk gestelde partij heeft gemaakt' in de zin van artikel 1019h Rv.

3.2.

Het verweer van Maverick Manufacturing strekt tot afwijzing van de vorderingen en - bij vonnis uitvoerbaar bij voorraad - veroordeling van Siemens in de kosten van het geding.

3.3.

Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

in reconventie

3.4.

Maverick Manufacturing vordert dat de rechtbank, bij vonnis uitvoerbaar bij voorraad:

Siemens hoofdelijk veroordeelt aan Maverick Manufacturing te betalen een bedrag groot € 76.430,00, te vermeerderen met de wettelijke (handels)rente daarover van de dag van betekening van het te wijzen vonnis tot aan de dag der algehele voldoening met veroordeling van Siemens in de proceskosten, te vermeerderen met de nakosten, alsmede te verhogen met de eventuele kosten van betekening, een en ander te voldoen binnen zeven dagen na dagtekening van het in dezen te wijzen vonnis.

3.5.

Het verweer van Siemens strekt tot afwijzing van de vorderingen, dan wel de hoogte van de door Siemens aan Maverick Manufacturing te betalen schadevergoeding tot nihil te matigen en - bij vonnis uitvoerbaar bij voorraad - veroordeling van Maverick Manufacturing in de kosten van het geding.

3.6.

Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

4 De beoordeling

in conventie

4.1.

Tussen Siemens en Maverick Manufacturing is in geschil of Maverick Manufacturing inbreuk heeft gemaakt op het auteursrecht van Siemens omdat op één van haar computers een illegale versie van het softwareprogramma is aangetroffen en of zij de daardoor door Siemens gestelde schade dient te vergoeden.

4.2.

Siemens heeft haar vordering gebaseerd op het bepaalde in de artikelen 1 jo 13 en 45i Aw. Zij heeft daarbij aangevoerd dat de aan Maverick Manufacturing in gebruik gegeven licenties haar niet toestaan een extra - in casu gekraakte, illegale en volledige - versie van het softwareprogramma te kopiëren naar één van de bij haar in gebruik zijnde laptops.

4.3.

Maverick Manufacturing heeft ter comparitie aangevoerd dat zij niet langer betwist dat de software een werk is en dat Siemens de auteursrechthebbende is. Dat leidt ertoe dat alleen nog aan de orde is of Maverick Manufacturing aansprakelijk is voor het door een (voormalige) werknemer kopiëren van een illegale versie van het softwareprogramma op een door Maverick Manufacturing aan hem verstrekte laptop.

4.4.

Maverick Manufacturing is van mening dat zij niet aansprakelijk kan worden gehouden voor het illegaal kopiëren van het softwareprogramma, omdat zij daarvan niet op de hoogte was en zij niet kan voorkomen dat (één van) haar werknemers gemakkelijk van internet te downloaden software op een computer van Maverick Manufacturing zet. Siemens heeft dit verweer van Maverick Manufacturing bestreden door te wijzen op het bepaalde in art. 6:170 BW. In de visie van Siemens rust op Maverick Manufacturing een risicoaansprakelijkheid.

4.5.

Op grond van art. 6:170 BW is degene in wiens dienst een ondergeschikte zijn taak vervult aansprakelijk voor de schade, aan een derde toegebracht door een fout van die ondergeschikte, indien de kans op de fout door de opdracht tot het verrichten van deze taak is vergroot en degene in wiens dienst de ondergeschikte staat, uit hoofde van hun desbetreffende rechtsbetrekking zeggenschap heeft over de gedragingen waarin de fout is gelegen. Daarbij moet aan de hand van alle terzake dienende omstandigheden worden onderzocht of tussen de fout van de ondergeschikte en diens opgedragen taak een zodanig verband bestaat dat degene in wiens dienst de ondergeschikte staat voor de daardoor veroorzaakte schade aansprakelijk is (zie: HR 30 oktober 2009 ECLI:NL:2009:BJ6020 en HR 9 november 2007 ECLI:NL:HR:2007:BA7557).

4.6.

Niet in geschil is dat de werknemer een ondergeschikte is en dat hij een fout heeft gemaakt doordat hij een illegale versie van het softwareprogramma op de laptop van Maverick Manufacturing heeft geplaatst.

4.7.

Ter bestrijding van haar aansprakelijkheid heeft Maverick Manufacturing aangevoerd dat er geen functioneel verband bestaat tussen het kopiëren van de illegale versie van het softwareprogramma en de aan de werknemer opgedragen werkzaamheden omdat hij dat programma niet nodig had voor die werkzaamheden.

Daarbij ziet Maverick Manufacturing er echter aan voorbij dat ook fouten buiten de taakvervulling tot aansprakelijkheid van Maverick Manufacturing kunnen leiden, ook als zij daarvan onwetend was. Het gaat erom of de kans op de fout door de opdracht tot het verrichten van de opgedragen werkzaamheden is vergroot. Daarvan is sprake omdat aan de werknemer 'administrator'-rechten zijn verleend. Weliswaar had dit tot doel dat hij gratis applicaties kon downloaden voor het programmeren van complexe machines, maar hierdoor kreeg hij tevens de mogelijkheid het softwareprogramma op zijn laptop te plaatsen. Dat Maverick Manufacturing zich daarvan bewust was, volgt uit de omstandigheid dat zij op 15 oktober 2015 onmiddellijk heeft geprobeerd het softwareprogramma van de laptop te verwijderen toen zij ermee bekend raakte dat beslag tot afgifte werd gelegd.

Het functionele verband is voorts af te leiden uit de omstandigheid dat (een deel van) het softwareprogramma ook legaal door andere werknemers van Maverick Manufacturing werd gebruikt en de illegale kopie in werktijd is gebruikt op een laptop die door Maverick Manufacturing ter beschikking is gesteld. Aan dit alles doet niet af dat de werknemer als CNC operator het softwareprogramma niet nodig had voor de hem opgedragen werkzaamheden.

4.8.

Maverick Manufacturing heeft nog aangevoerd dat zij niet aansprakelijk kan worden gehouden omdat het voor haar als werkgever onmogelijk is om te voorkomen dat haar werknemers illegaal software kopiëren op één van haar computers.

Daarbij ziet Maverick Manufacturing er aan voorbij dat het erom gaat dat zij zeggenschap heeft; zij heeft de bevoegdheid haar werknemers te verbieden illegaal software te kopiëren. Voor het aannemen van aansprakelijkheid in de zin van art. 6:170 BW is niet relevant of werknemers gevolg geven aan een dergelijk verbod. Evenmin is voor het aannemen van aansprakelijkheid relevant dat software gemakkelijk van internet is te downloaden en dat dit buiten het zicht van Maverick Manufacturing heeft plaatsgevonden; op Maverick Manufacturing rust als werkgever onder de hiervoor onder 4.5 genoemde voorwaarden een risicoaansprakelijkheid.

4.9.

Gelet op het voorgaande wordt het handelen van de werknemer aan Maverick Manufacturing toegerekend. Maverick Manufacturing heeft inbreuk gemaakt op het auteursrecht van Siemens. De vordering - weergegeven onder 3.1 sub a. - zal worden toegewezen.

4.10.

Siemens heeft ook gevorderd dat de illegale versie van het softwareprogramma, die zich bevindt op de inbeslaggenomen laptop aan haar wordt afgegeven zodat die illegale versie vernietigd kan worden, waarna de laptop aan Maverick Manufacturing zal worden geretourneerd. Maverick Manufacturing heeft betoogd dat deze vordering niet toewijsbaar is, omdat zij de illegale kopie vóór de inbeslagname reeds van de laptop verwijderd had.

4.11.

Zoals in het proces-verbaal van inbeslagneming is te lezen, is een laptop inbeslaggenomen waarop - in ieder geval - een illegale versie van het softwareprogramma heeft gestaan. Uit de omstandigheid dat in het proces-verbaal het woord "voorheen" tussen haakjes is geplaatst, is op te maken dat toen onduidelijk was of de verwijdering van het softwareprogramma voltooid was. Deze onduidelijkheid duurt ook thans nog voort. Hieruit volgt dat Siemens belang heeft bij het gevorderde, zodat zij zich ervan kan verzekeren dat (sporen van) het softwareprogramma niet langer op de laptop is/zijn te vinden. De vordering - als weergegeven onder 3.1 sub b. - zal worden toegewezen, met dien verstande dat de illegale versie van het softwareprogramma voor zover nog aanwezig dient te worden afgegeven.

4.12.

Siemens verlangt dat Maverick Manufacturing haar schade als gevolg van de auteursrechtinbreuk vergoedt. Deze bestaat volgens haar uit de gederfde licentie- en onderhoudsvergoeding en de waardevermindering van haar auteursrecht. De licentievergoeding voor het volledige softwareprogramma, zoals gekopieerd, bedraagt € 53.799,00 (exclusief btw) en de onderhoudsvergoeding € 12.102,00 (exclusief btw) per jaar. De schade als gevolg van waardevermindering schat Siemens op € 16.140,00.

4.13.

De rechtbank stelt voorop dat de door Siemens geleden schade dient te worden begroot door de situatie zoals die zich heeft voorgedaan, te weten dat (de werknemer van) Maverick Manufacturing een illegale versie van het softwareprogramma heeft gekopieerd, te vergelijken met de situatie dat het softwareprogramma rechtmatig is verkregen. Dit brengt mee dat het verweer van Maverick Manufacturing dat Siemens in het geheel geen schade heeft geleden, niet opgaat. Duidelijk is dat de schade niet nauwkeurig kan worden vastgesteld. Daarom dient zij met inachtneming van de omstandigheden van het concrete geval te worden geschat. Het ligt voor de hand daarbij aan te knopen bij de vergoeding die Siemens bedongen zou hebben indien haar toestemming zou zijn gevraagd.

4.14.

Maverick Manufacturing stelt zich op het standpunt dat niet vaststaat dat het softwareprogramma volledig (dus alle modules) is gekopieerd. Siemens heeft daaromtrent ter comparitie verklaard dat een gekraakte versie altijd een volledige versie is omdat de beperking tot bepaalde modules in het licentiebestand zit en juist dit bestand wordt gekraakt waardoor de volledige software beschikbaar wordt. In dat licht had het op de weg van Maverick Manufacturing gelegen te motiveren dat en waarom duidelijk is dat het geen volledige versie betrof. Immers niet is betwist dat sprake is van een illegale versie die van internet afkomstig is en niet van een illegale kopie van één van de licenties van Maverick Manufacturing. De rechtbank gaat er daarom van uit dat het volledige softwareprogramma op de laptop is geplaatst.

De illegale versie van het softwareprogramma heeft twee en een halve maand op de laptop gestaan en is zodra Maverick Manufacturing daarvan op de hoogte raakte, onmiddellijk verwijderd, wat er ook zij van de wijze waarop dat is gebeurd. Hierin - alsmede in het beperkte aantal keren dat de illegale kopie is gebruikt - ziet de rechtbank aanleiding bij het schatten van de schade alleen uit te gaan van de periode dat de illegale versie zich op de laptop bevond. De licentie- en onderhoudsvergoeding over die periode bedraagt (afgerond) € 13.750,00.

Maverick Manufacturing heeft nog aangevoerd dat het een oude versie van het softwareprogramma betrof, maar heeft niet bestreden dat de vergoeding voor die versie dezelfde is als voor de meest recente versie. Verder heeft zij niet duidelijk gemaakt dat de door haar overgelegde prijslijst ook ziet op de volledige versie van het softwareprogramma. Maverick Manufacturing zal worden veroordeeld tot betaling van het hiervoor genoemde bedrag aan Siemens.

4.15.

De gevorderde schadevergoeding wegens waardevermindering van het auteursrecht zal worden afgewezen. Siemens heeft aangevoerd dat deze schade bestaat uit reputatieschade, verlies van exclusiviteit en vermindering van de exploitatiemogelijkheden. Nu Maverick Manufacturing bij het verrichten van haar werkzaamheden gebruik maakte van rechtmatig verkregen licenties en de illegale versie van het softwareprogramma slechts drie keer is gebruikt, is er onvoldoende aanleiding om aan te nemen dat van waardevermindering sprake is. De deel van de vordering zal worden afgewezen.

4.16.

Siemens maakt voorts aanspraak op vergoeding van redelijke kosten ter vaststelling van de aansprakelijkheid die zij begroot op € 5.000,00 exclusief btw. Dit bedrag zal worden toegewezen; duidelijk is dat zij kosten moet maken om een inbreuk op haar auteursrecht op te sporen.

De gevorderde wettelijke rente over de ter vergoeding van schade gevorderde bedragen zal bij gebreke van aangevoerde aanknopingspunten voor een eerdere datum. worden toegewezen vanaf de dag der dagvaarding, derhalve 11 november 2015.

4.17.

Siemens heeft gevorderd dat Maverick Manufacturing wordt veroordeeld tot betaling van een dwangsom van € 50.000,00 of € 10.000,00, maar onduidelijk is welk bedrag Siemens heeft bedoeld te vorderen. Daarom zal worden uitgegaan van het laagste bedrag, een onduidelijkheid in het gevorderde dient immers niet in het nadeel van de gedaagde partij te worden uitgelegd. Maverick Manufacturing zal worden veroordeeld tot betaling van een dwangsom van € 10.000,00 per overtreding, per dag. Daaraan zal een maximum worden verbonden van € 200.000,00.

4.18.

Maverick Manufacturing zal als de in het ongelijk te stellen partij in de proceskosten van Siemens worden veroordeeld. Nu Siemens heeft nagelaten tijdig een gespecificeerde opgave te doen van haar kosten, gaat de rechtbank uit van de indicatietarieven in intellectuele eigendomszaken. De totale advocaatkosten van Siemens worden op basis van die indicatietarieven begroot op € 8.000,00. De totale proceskosten komen daarmee op:

- dagvaarding € 130,53

- griffierecht 1.296,00

- salaris advocaat 8.000,00

Totaal € 9.426,53

4.19.

Siemens vordert Maverick Manufacturing te veroordelen tot betaling van de beslagkosten. Deze vordering is gelet op het bepaalde in art. 706 Rv toewijsbaar, met uitzondering van de advocaatkosten die geacht worden in het hiervoor onder 4.18 genoemde bedrag van € 8.000,00 te zijn begrepen. De beslagkosten worden begroot op € 1.495,66 voor verschotten.

in reconventie

4.20.

Maverick Manufacturing heeft aan haar reconventionele vordering ten grondslag gelegd dat Siemens onrechtmatig jegens haar heeft gehandeld door de licentieovereenkomst op te zeggen en Maverick Manufacturing op deze wijze te dwingen bij een andere leverancier software aan te schaffen. Zij is van mening dat Siemens de kosten voor de aanschaf van zeven (van de elf gekochte) licenties aan haar dient te vergoeden.

4.21.

In conventie heeft Maverick Manufacturing een incidentele vordering ingesteld tot onbevoegdverklaring van de rechtbank omdat volgens de door haar overgelegde "End User License Agreement (EULA) - Netherlands" (hierna: EULA) de rechtbanken van Delaware (in de Verenigde Staten van Amerika) exclusief gevoegd zijn. De rechtbank heeft deze vordering afgewezen omdat de vordering van Siemens is gebaseerd op een onrechtmatige daad van Maverick Manufacturing en niet op de licentieovereenkomsten, zodat de daarin overeengekomen forumkeuzebedingen toepassing missen.

Zoals Maverick Manufacturing heeft erkend, is de rechtbank onbevoegd indien de vordering moet worden beoordeeld op basis van de tussen Maverick Manufacturing en (indirect) Siemens gesloten overeenkomsten. Maverick Manufacturing dient derhalve te stellen en te onderbouwen dat Siemens onafhankelijk van de licentieovereenkomsten onrechtmatig jegens haar heeft gehandeld.

4.22.

Maverick Manufacturing stelt dat Siemens de licentieovereenkomsten onrechtmatig heeft opgezegd. De EULA geeft - ook in de door Maverick Manufacturing (als haar productie 6) overgelegde versie - Siemens echter de bevoegdheid de licentieovereenkomst(en) te beëindigen indien een illegale versie van het softwareprogramma gebruikt wordt. Gelet op hetgeen in conventie is geoordeeld, is daarvan sprake. Siemens heeft derhalve enkel onrechtmatig gehandeld indien zij misbruik van die in de overeenkomsten opgenomen bevoegdheid heeft gemaakt.

4.23.

Maverick Manufacturing heeft aangevoerd dat de algehele handelwijze van Siemens maakt dat zij onrechtmatig heeft gehandeld. Zo heeft Siemens de laptop in werktijd in beslag doen nemen en de voorzieningenrechter die verlof heeft verleend, onjuist voorgelicht.

Deze verwijten leiden er niet toe dat Siemens onrechtmatig heeft gehandeld. Zij hoefde de voorzieningenrechter er niet van de op de hoogte te stellen dat Maverick Manufacturing over rechtmatig verkregen licenties beschikte en/of dat zij voornemens was de licentieovereenkomsten met Maverick Manufacturing te beëindigen; de voorzieningenrechter heeft verlof verleend voor beslaglegging omdat er gerede grond was om aan te nemen dat Maverick Manufacturing inbreuk had gemaakt op het auteursrecht van Siemens. Zij heeft bovendien geen onnodig of buitenproportioneel gebruik gemaakt van het aan haar verleende verlof, alleen al vanwege de omstandigheid dat Maverick Manufacturing heeft geprobeerd de illegale versie van het softwareprogramma te verwijderen toen haar duidelijk werd dat inbeslagname van de laptop zou volgen.

4.24.

Maverick Manufacturing heeft voorts nog aangevoerd dat Siemens in haar opzeggingsbrief niet duidelijk heeft gemaakt wie van beide rechtspersonen de opzegging deed. Ook dit maakt de opzegging niet onrechtmatig. Mede gelet op hetgeen eerder was voorgevallen tussen partijen, moet het Maverick Manufacturing volstrekt duidelijk zijn geweest dat Siemens de licentieovereenkomsten wilde beëindigen.

4.25.

De conclusie is derhalve dat de vordering van Maverick Manufacturing zal worden afgewezen.

4.26.

Maverick Manufacturing zal als de in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten worden veroordeeld. De kosten aan de zijde van Siemens worden begroot op salaris advocaat € 1.341,00 (3,0 punten × factor 0,5 × tarief € 894,00).

5 De beslissing

De rechtbank

in conventie

5.1.

beveelt Maverick Manufacturing om direct na betekening dit vonnis iedere inbreuk op de auteursrechten van Siemens ten aanzien van de software, het softwareprogramma Solid Edge, te staken en gestaakt te houden;

5.2.

beveelt dat - hetgeen Maverick Manufacturing dient te gehengen en te gedogen - de illegale versie van de software welke zich, voor zover nog aanwezig, op de gegevensdrager zoals omschreven in het proces verbaal van beslaglegging en zoals die zich thans in gerechtelijke bewaring bevindt, binnen 48 uur na betekening van dit vonnis wordt afgegeven aan Siemens, zodat een door Siemens aan te wijzen maar door Maverick Manufacturing te betalen gekwalificeerde, onafhankelijke ICT-deskundige, die het recht zal hebben om anderen in te schakelen, niet zijnde werknemers of personen die anderszins gelieerd zijn aan Siemens, binnen 48 uur na zulke afgifte de illegale versie van de software, voor zover nog aanwezig, op kosten van Maverick Manufacturing kan (doen) vernietigen onder toezicht van de gerechtelijk bewaarder, tevens deurwaarder, die daarvan proces-verbaal zal opmaken, waarna de gegevensdrager binnen vijf werkdagen aan Maverick Manufacturing zal worden geretourneerd, althans een door uw rechtbank te bepalen maatregel;

5.3.

veroordeelt Maverick Manufacturing om aan Siemens te vergoeden de door Siemens geleden schade, door betaling aan Siemens van een schadevergoeding bestaande uit een gederfde licentie- en onderhoudsvergoeding van € 13.750,00, alsmede een bedrag van € 5.000,00 aan vergoeding van redelijke kosten ter vaststelling van de aansprakelijkheid, beide bedragen vermeerderd met de wettelijke rente vanaf 11 november 2015 tot aan de dag der algehele voldoening;

5.4.

veroordeelt Maverick Manufacturing om aan Siemens een dwangsom te betalen, ter grootte van € 10.000,00 (zegge: tienduizend euro) per overtreding, of een gedeeltelijke overtreding, per dag, voor iedere dag (een gedeelte van een dag daaronder begrepen), dat Maverick Manufacturing in strijd met de onder 5.1 en 5.2 gegeven bevelen handelt, zulks met een maximum van € 200.000,00;

5.5.

veroordeelt Maverick Manufacturing tot betaling van de proceskosten in de zin van artikel 1019h Rv. aan de zijde van Siemens tot op heden begroot op € 9.426,53;

5.6.

veroordeelt Maverick Manufacturing in de beslagkosten, tot op heden begroot op € 1.495,66;

5.7.

verklaart dit vonnis in conventie tot zover uitvoerbaar bij voorraad;

5.8.

wijst het meer of anders gevorderde af;

in reconventie

5.9.

wijst de vorderingen af;

5.10.

veroordeelt Maverick Manufacturing in de proceskosten, aan de zijde van Siemens tot op heden begroot op € 1.341,00.

Dit vonnis is gewezen door mr. G.J. Heevel en in het openbaar uitgesproken op 10 augustus 2016.

[2066 / 1515]