Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBROT:2016:4945

Instantie
Rechtbank Rotterdam
Datum uitspraak
21-06-2016
Datum publicatie
30-06-2016
Zaaknummer
10/993032-11.v
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - meervoudig
Inhoudsindicatie

Veroordeling tot een taakstraf voor de duur van 240 uren voor fraude met overheidsgeld bestemd voor de begeleiding, coaching en tewerkstelling van Wajongers. De gelden zijn vervolgens onder leiding van de verdachte aangewend in de bedrijfsvoering van een bedrijf en dusdoende witgewassen.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Rechtbank Rotterdam

Team straf 2

Parketnummers: 10/993032-11 en 10/993032-12 (ter terechtzitting gevoegd)

Datum uitspraak: 21 juni 2016

Tegenspraak

Vonnis van de rechtbank Rotterdam, meervoudige kamer voor strafzaken, in de zaak tegen de verdachte:

[verdachte] ,

geboren te [geboorteplaats] op [geboortedag] 1972,

ingeschreven in de basisregistratie personen op het adres [adres] ,

raadsman mr. W. [betrokkene 11] H. Croes, advocaat te Bodegraven.

1 Onderzoek op de terechtzitting

Gelet is op het onderzoek op de terechtzitting van 30 en 31 mei 2016. Het onderzoek is gesloten op 7 juni 2016.

2 Tenlastelegging

Aan de verdachte is ten laste gelegd hetgeen is vermeld in de dagvaardingen met parketnummers 10/993032-11 en 10/993032-12. De op de terechtzitting gevoegde feiten zijn – ter bevordering van de leesbaarheid van het vonnis – door de rechtbank doorgenummerd. De tekst van de tenlasteleggingen is als bijlage I aan dit vonnis gehecht. Deze bijlage maakt deel uit van dit vonnis.

3 Eis officier van justitie

De officier van justitie, mr. T.H. Slieker, heeft gevorderd:

 • -

  bewezenverklaring van het onder 1 primair, 2 primair, 3 primair en 4 primair ten laste gelegde;

 • -

  veroordeling van de verdachte tot een gevangenisstraf voor de duur van 18 maanden, waarvan 6 maanden voorwaardelijk, met een proeftijd van 2 jaar.

4 Bewijsvraag

4.1.

Verweren en overwegingen aangaande het bewijs

4.1.1.

Standpunt verdediging ten aanzien van het onder 1 primair ten laste gelegde

De raadsman van de verdachte heeft vrijspraak bepleit van het onder 1 primair ten laste gelegde feitelijk leidinggeven aan het plegen van valsheid in geschrift door een rechtspersoon. De raadsman heeft zich allereerst op het standpunt gesteld dat niet wettig en overtuigend is bewezen dat de rechtspersoon [bedrijf B] valsheid in geschrift heeft gepleegd. De verdediging heeft betwist dat het aantal uren dat is ingevuld op de in de tenlastelegging onder 1 genoemde verrichtingenoverzichten en facturen, opzettelijk onjuist en ten onrechte is ingevuld. Daarnaast heeft de raadsman zich op het standpunt gesteld dat niet wettig en overtuigend is bewezen dat de verdachte feitelijke leiding heeft gegeven aan de vermeende verboden gedraging.

4.1.2.

Beoordeling

De bij [bedrijf B] (hierna ook: [bedrijf B] ) werkzame administratief medewerksters hebben beiden verklaard dat op de naar het UWV verstuurde stukken betreffende jobcoaching van arbeidsongeschikte jonggehandicapten (hierna: Wajongers) het aantal uren werd ingevuld dat op voorhand bij het UWV was aangevraagd en was toegekend. Dit gebeurde ook indien uit het urenregistratiesysteem, waarin de jobcoaches hun activiteiten boekten, bleek dat minder uren aan jobcoaching waren besteed dan aangevraagd. Ook de accountant [getuige 1] heeft verklaard dat [bedrijf B] een ‘fixed price principe’ hanteerde. De accountant heeft verklaard dat [bedrijf B] een vastgesteld bedrag ontving voor ieder jobcoachingtraject en dat dit niet op basis van (werkelijke) uurbesteding in de administratie werd verwerkt. De rechtbank leidt hieruit af dat verrichtingenoverzichten en facturen sluitend werden gemaakt. Dat er werd gerommeld met urenregistraties – onder meer door (tegen de regels in) op een dag waarop Wajongers klassikale scholing kregen 6,5 uur jobcoaching te registreren, en dat ook nog eens bij meerdere Wajongers – wordt ook bevestigd door verschillende jobcoaches.

De verdediging heeft inzake [betrokkene 3] , [betrokkene 4] en [betrokkene 2] aangevoerd dat deze Wajongers ook (veelvuldig) contact hadden met andere jobcoaches dan de jobcoach die als trajectbegeleider was aangesteld. Deze stelling is ten dele onderbouwd met stukken. De rechtbank acht op grond daarvan aannemelijk dat meer uren aan jobcoaching zijn besteed dan blijkt uit de zich in het dossier bevindende verklaringen van Wajongers en hun trajectbegeleiders. De rechtbank betrekt hierbij tevens de verklaring van één van de administratief medewerksters, die heeft verklaard dat alle verrichtingen die ten behoeve van een Wajonger waren gedaan in het urenregistratiesysteem werden geboekt op naam van de persoon die de verrichting had gedaan, maar dat op het niet-gespecificeerde verrichtingenoverzicht die verrichting op naam van de trajectbegeleider kwam te staan. Het vorenstaande laat echter onverlet dat verrichtingenoverzichten en facturen sluitend werden gemaakt, zoals de rechtbank op basis van eerdergenoemde verklaringen heeft vastgesteld.

De rechtbank zal mede daarom voor elk in de tenlastelegging genoemd geval bezien of hetgeen door de verdediging ten aanzien van dat specifieke geval naar voren is gebracht, in de weg staat aan bewezenverklaring van de ten laste gelegde valsheid in geschrift.

In de zaak [betrokkene 4] acht de rechtbank bewezen dat een te hoog aantal uren begeleiding door een jobcoach is opgegeven. Dat gedurende de in de tenlastelegging genoemde periode ook door andere jobcoaches dan de trajectbegeleider dusdanig veel uren begeleiding aan [betrokkene 4] zijn gegeven dat het aantal aan het UWV opgegeven uren niet te hoog is, kan naar het oordeel van de rechtbank niet worden afgeleid uit de stukken die op verzoek van de verdediging door de officier van justitie aan het procesdossier zijn toegevoegd.

De rechtbank acht – gelet op genoemde stukken – niet bewezen dat inzake [betrokkene 3] een te hoog aantal uren begeleiding door een jobcoach is opgegeven aan het UWV.

Ten aanzien van [betrokkene 2] stelt de rechtbank op grond van haar verklaring en de tot het bewijs gebezigde facturen van [bedrijf X] vast dat [betrokkene 2] gedurende het grootste gedeelte van de ten laste gelegde periode niet heeft gewerkt, maar een dagbesteding had. Daardoor kan van subsidiabele jobcoaching geen sprake zijn.

Inzake [betrokkene 1] , [betrokkene 5] , [betrokkene 6] en [betrokkene 7] is door de verdediging aangevoerd dat deze Wajongers deel uitmaakten van het zogenaamde [project] project: een in samenspraak met het UWV uitgevoerd experimenteel project waarbij volgens de verdediging ongeacht het soort werk, de inzet en het aantal gewerkte uren maandelijks een volledig loon wordt uitbetaald en waarbij de Wajonger op de werkplek wordt begeleid door een jobcoach. Deze gevallen zijn volgens de verdediging abusievelijk beoordeeld als waren het reguliere jobcoachtrajecten. De stelling dat ten aanzien van deze gevallen andere afspraken met het UWV golden dan ten aanzien van de gevallen waarin een regulier jobcoachingtraject was aangeboden, is echter niet concreet onderbouwd. De rechtbank gaat derhalve daaraan voorbij en komt tot de slotsom dat sprake is van het opgeven van een te hoog aantal uren begeleiding door een jobcoach.

Dat de verdachte feitelijke leiding heeft gegeven aan de verboden gedraging vindt steun in de inhoud van de in dit vonnis opgenomen bewijsmiddelen en in zijn verklaring ter terechtzitting dat hij leiding gaf aan de betrokken vennootschappen.

Het voorgaande leidt tot de conclusie dat het tot vrijspraak van feit 1 primair strekkende verweer wordt verworpen.

4.1.3.

Standpunt verdediging ten aanzien van het onder 2 primair ten laste gelegde

De raadsman van de verdachte heeft vrijspraak bepleit van het onder 2 primair ten laste gelegde feitelijk leidinggeven aan het plegen van valsheid in geschrift door de rechtspersoon [bedrijf B] De raadsman heeft zich op het standpunt gesteld dat niet wettig en overtuigend is bewezen dat de rechtspersoon valsheid in geschrift heeft gepleegd. De verdediging heeft aangevoerd dat de persoon die de in de tenlastelegging onder 2 genoemde formulieren “definitieve vaststelling loonkostensubsidie” heeft ingevuld, deze niet met opzet vals heeft ingevuld. Daarnaast heeft de raadsman zich op het standpunt gesteld dat niet wettig en overtuigend is bewezen dat de verdachte feitelijke leiding heeft gegeven aan de vermeende verboden gedraging.

4.1.4.

Beoordeling

De rechtbank overweegt ten aanzien van het verweer dat de formulieren “definitieve vaststelling loonkostensubsidie” niet met opzet vals zijn ingevuld, dat voor een bewezenverklaring van opzet niet is vereist dat komt vast te staan dat de namens of ten behoeve van die rechtspersoon optredende natuurlijke persoon met dat opzet heeft gehandeld (HR 29 april 2008, ECLI:NL:HR:2008:BB8977).

Ten aanzien van de door de verdediging in dit verband herhaalde stelling dat niet wettig en overtuigend is bewezen dat de verdachte feitelijke leiding heeft gegeven aan de vermeende verboden gedraging, overweegt de rechtbank dat die stelling wordt weerlegd door de bewijsmiddelen.

Eén en ander leidt tot de conclusie dat het tot vrijspraak van feit 2 primair strekkende verweer wordt verworpen.

4.1.5.

Standpunt verdediging ten aanzien van het onder 4 primair ten laste gelegde

De raadsman van de verdachte heeft vrijspraak bepleit van het onder 4 primair ten laste gelegde feitelijk leidinggeven aan het plegen van valsheid in geschrift door [bedrijf B] . De raadsman heeft aangevoerd dat van boos opzet geen sprake is en dat de verdachte pas achteraf begrijpt dat de handelwijze van [bedrijf B] , het bedrijf waaraan de verdachte leiding gaf, verkeerd is geweest.

4.1.6.

Beoordeling

Vooropgesteld wordt dat in feitelijke leidinggeven aan een door een rechtspersoon gepleegde verboden gedraging een zelfstandig opzetvereiste op de verboden gedraging besloten ligt. De rechtbank stelt op grond van de bewijsmiddelen vast dat een negental door [bedrijf B] bij het UWV ingediende aanvraagformulieren voor een Wajong adviesvoucher is voorzien van een handtekening, die de handtekening moest voorstellen van een persoon verbonden aan het bedrijf op naam waarvan het aanvraagformulier werd ingediend. De rechtbank stelt daarnaast vast dat de verdachte op voorhand wist dat de aanvraagformulieren werden ondertekend door medewerkers van [bedrijf B] , in plaats van door de aanvrager. Anders dan de verdediging doet voorkomen, blijkt uit de bewijsmiddelen voorts dat de verdachte wist dat daarvoor een machtiging was vereist – zoals overigens ook op het aanvraagformulier is vermeld. Gesteld noch gebleken is dat dergelijke machtigingen zijn verleend. De rechtbank acht derhalve wettig en overtuigend bewezen dat verdachtes opzet was gericht op het vals opmaken van de aanvraagformulieren voor een Wajong adviesvoucher. Dat de verdachte het gewicht van de ondertekening verkeerd heeft ingeschat, zoals de verdediging heeft aangevoerd, maakt het voorgaande niet anders.

Het tot vrijspraak van feit 4 primair strekkende verweer wordt derhalve verworpen.

4.2.

Bewijs

In bijlage II, die deel uitmaakt van dit vonnis, is de inhoud van wettige bewijsmiddelen opgenomen, houdende voor de bewezenverklaring van de feiten 1 primair, 2 primair, 3 primair en 4 primair redengevende feiten en omstandigheden.

4.3.

Bewezenverklaring

De rechtbank acht op grond van de in de bewijsmiddelen vervatte redengevende feiten en omstandigheden wettig en overtuigend bewezen dat de verdachte het onder 1 primair, 2 primair, 3 primair en 4 primair ten laste gelegde heeft begaan op die wijze dat:

1. primair

[bedrijf B] op één of meerdere tijdstip(pen) in of omstreeks de periode van 1 januari 2009 tot en met 31 december 2011 te Rotterdam en/of Barendrecht en/of Dordrecht en/of Gouda en/of (elders) in Nederland, tezamen en in vereniging met één of meer ander(en), althans alleen, meermalen, althans eenmaal, (telkens) één of meer verrichtingenoverzicht(en) en/of factu(u)r(en) inzake een groot aantal Wajonggerechtigden, waaronder (in ieder geval)

1. [betrokkene 1] :

 • -

  een verrichtingenoverzicht over de periode 17 januari 2011 tot en met 30 juni 2011 (DocU/002-08), en/of

 • -

  een factuur over de periode 1 januari 2011 tot 1 juli 2011 (DocU/083)

en/of

2. [betrokkene 2] :

- een verrichtingenoverzicht over de periode 18 december 2009 tot en met 6 juni 2011 (DocU/002-17)

en/of

- een factuur over de periode 4 juli 2010 tot 4 januari 2011 (DocU/086)

en/of

3. [betrokkene 3] :

- een verrichtingenoverzicht over de periode 28 maart 2011 tot en met 10 oktober 2011 (DocU/073)

en/of

- ( (een) factu(u)r(en) over de periode 20 september 2010 tot 20 september 2011 (DocU/070 en/of 072)

en/of

4. [betrokkene 4] :

- een verrichtingenoverzicht over de periode 1 december 11 mei 2010 tot en met 1 juni 30 mei 2011 (DocU/092)

en/of

- een factuur over de periode 1 december 2010 tot 1 juni 2011 (DocU/091)

en/of

5. [betrokkene 5] :

- ( (een) verrichtingenoverzicht(en) over de periode 1 december 29 maart 2010 tot en met 1 juni 13 mei 2011 (DocU/112, DocD/051 en/of DocD/052)

en/of

- ( (een) factu(u)r(en) over de periode 1 december 2010 tot 1 juni 2011 (DocU/111)

en/of

6. [betrokkene 6] :

- ( (een) verrichtingenoverzicht(en) over de periode 24 september november 2010 tot 1 december 2011 (DocU/002-07 en/of DocU/042-02)

en/of

- ( (een) factu(u)r(en) over de periode 1 december 2010 tot 1 december 2011 (DocU/079 en/of DocU/042)

en/of

7. [betrokkene 7] :

- ( (een) verrichtingenoverzicht(en) over de periode 6 september 2010 tot 6 december 2011 (DocU/002-06, DocU/043-02 en/of DocU/044-02)

en/of

- ( (een) factu(u)r(en) over de periode 1 oktober 2010 tot en met 9 december 2011 (DocU/075, DocU/043 en/of DocU/044),

- (elk) zijnde een geschrift dat bestemd was om tot bewijs van enig feit te dienen -

valselijk heeft opgemaakt of vervalst, en/althans valselijk heeft doen opmaken of heeft doen vervalsen, immers heeft/hebben die [bedrijf B] en/of haar mededader(s) (telkens) valselijk in strijd met de waarheid - zakelijk weergegeven - op/in dat/die geschrift(en) (telkens) (een) te ho(o)g(e) aantal(len) uren begeleiding althans persoonlijke ondersteuning door de jobcoach aan de Wajonggerechtigde(n) opgegeven en/of vermeld, en/althans doen opgeven en/of doen vermelden, zulks (telkens) met het oogmerk om dat/die geschrift(en) als echt en onvervalst te gebruiken of door anderen te doen gebruiken, hebbende hij, verdachte, (telkens) tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, (telkens) tot die/dat feit(en) opdracht gegeven en/of (telkens) feitelijke leiding gegeven aan bovenomschreven verboden gedraging(en);

2. primair

[bedrijf B] op één of meer tijdstip(pen) in of omstreeks de periode van 1 januari 2009 tot en met 31 januari 2012 te Rotterdam en/of Barendrecht en/of Dordrecht en/of Gouda en/of (elders) in Nederland, tezamen en in vereniging met één of meer ander(en), althans alleen, meermalen, althans eenmaal, (telkens) een of meer verrichtingenoverzicht(en) en/of factu(u)r(en) formulier inzake een groot aantal Wajonggerechtigden, waaronder (in ieder geval)

1. [betrokkene 1] :

 een formulier "definitieve vaststelling loonkostensubsidie" over de periode 1 januari 2011 tot 26 november 2011 (DocU/036)

en/of

2. [betrokkene 2] :

 een formulier "definitieve vaststelling loonkostensubsidie" over de periode 4 januari 2010 tot en met 3 januari 2011 (DocU/037)

en/of

3. [betrokkene 3] :

 een formulier "definitieve vaststelling loonkostensubsidie" over de periode 20 september 2010 tot 20 september 2011 (DocU/032);

en/of

4. [betrokkene 4] :

 een formulier "definitieve vaststelling loonkostensubsidie" over de periode 1 december 2010 tot 1 mei 2011 (DocD/042)

en/of

5. [betrokkene 6] :

 een formulier "definitieve vaststelling loonkostensubsidie" over de periode 1 december 2010 tot 1 december 2011 (DocU/034)

en/of

6. [betrokkene 7] :

 een formulier "definitieve vaststelling loonkostensubsidie" over de periode 1 oktober 2010 tot en met 31 december 2011 (DocU/033)

en/of

7. [betrokkene 8] :

 een formulier "definitieve vaststelling loonkostensubsidie" over de periode 1 februari 2010 tot en met 31 januari 2011 (DocU/029);

- (elk) zijnde (een) geschrift(en) dat bestemd was om tot bewijs van enig feit te dienen -

valselijk heeft opgemaakt of vervalst, en/althans valselijk heeft doen opmaken of heeft doen vervalsen, immers heeft/hebben die [bedrijf B] en/of haar mededader(s) (telkens) valselijk in strijd met de waarheid - zakelijk weergegeven - op/in dat/die geschrift(en) (telkens) (een) te ho(o)g(e) aantal(len) in dienstverband door de Wajonggerechtigde(n) gewerkte uren opgegeven en/of vermeld, en/althans doen opgeven en/of doen vermelden, zulks (telkens) met het oogmerk om dat/die geschrift(en) als echt en onvervalst te gebruiken of door anderen te doen gebruiken, hebbende hij, verdachte, (telkens) tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, (telkens) tot die/dat feit(en) opdracht gegeven en/of (telkens) feitelijke leiding gegeven aan bovenomschreven verboden gedraging(en);

3. primair

hij op één of meerder tijdstip(pen) in of omstreeks de periode van 1 januari 2009 tot en met 19 juli 2012, te Rotterdam en/of Barendrecht en/of Dordrecht en/of Gouda en/of (elders) in Nederland, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, meermalen, althans eenmaal,

- (telkens) van (een) voorwerp(en), te weten een of meer geldbedrag(en) tot een totaal bedrag van(circa) 1.342.794,08 euro (zijnde jobcoachbudgetten), en/althans een totaal bedrag van (circa) 26.960,16 euro (zijnde loonkostensubsidies) (Zaaksp-v Witwassen p. 6), althans enig ander geldbedrag, de werkelijke aard en/of de herkomst en/of de vindplaats en/of de vervreemding en/of de verplaatsing heeft verborgen en/of verhuld, en/althans (telkens) heeft verborgen en/of verhuld wie de rechthebbende op dat/die voorwerp(en) was en/of voorhanden heeft gehad, en/of

- (telkens) (een) voorwerp(en), te weten een of meer geldbedrag(en) tot een totaal bedrag van (circa) 1.342.794,08 euro (zijnde jobcoachbudgetten), en/althans een totaal bedrag van (circa) 26.960,16 euro (zijnde loonkostensubsidies) (Zaaksp-v Witwassen p. 6), althans enig ander geldbedrag heeft verworven en/of voorhanden gehad en/of overgedragen en/of omgezet, en/althans (telkens) van dit/deze voorwerp(en) gebruik heeft gemaakt,

zulks terwijl hij, verdachte, en/of zijn mededader(s) wist(en), dat bovenomschreven voorwerp(en) geheel of gedeeltelijk - onmiddellijk of middellijk - afkomstig was/waren uit enig misdrijf, hebbende hij, verdachte, en/of zijn mededader(s) aldus van witwassen een gewoonte gemaakt;

4. primair

[bedrijf B] op één of meer tijdstip(pen) gelegen in of omstreeks de periode van 1 juni 2010 tot en met 30 november 2010 te Barendrecht en/of Rotterdam en/of Dordrecht en/of (elders) in Nederland, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, meermalen, althans eenmaal, (telkens) één of meer Aanvraagformulier(en) Wajong adviesvoucher op naam van:

1. [bedrijf 1] d.d. 16-09-2010 (DOC/026) en/of

2. [bedrijf 2] d.d. 01-08-2010 (DOC/036) en/of

3. [bedrijf 3] d.d. 16-09-2010 (DOC/042) en/of

4. [bedrijf 4] d.d. 21-09-2010 (DOC/044) en/of

5. [bedrijf 5] d.d. 09-09-2010 (DOC/045) en/of

6. [bedrijf 6] d.d. 07-06-2010 (DOC/046) en/of

7. [bedrijf 7] d.d. 25-11-2010 (DOC/034) en/of

8. [bedrijf 8] d.d. 20-09-2010 (DOC/033) en/of

9. [bedrijf 9] d.d. 18-11-2010 (DOC/037)

- (elk) zijnde een geschrift dat bestemd was om tot bewijs van enig feit te dienen - valselijk heeft opgemaakt en/of vervalst en/of valselijk heeft doen opmaken en/of heeft doen vervalsen, hebbende [bedrijf B] en/of haar mededader(s) toen en daar (telkens) valselijk in strijd met de waarheid – zakelijk weergegeven – dat/die aanvraagformulier(en) (doen) voorzien van

ad 1. de naam [betrokkene 9] en/of een handtekening welke moest doorgaan voor de handtekening van [betrokkene 9] en/of

ad 2. de naam [betrokkene 10] en/of een handtekening welke moest doorgaan voor de handtekening van [betrokkene 10] en/of

ad 3 t/m 6. de naam [betrokkene 11] en/of een handtekening welke moest doorgaan voor de handtekening van [betrokkene 11] en/of

ad 7. de naam [betrokkene 12] en/of een handtekening welke moest doorgaan voor de handtekening van [betrokkene 12] en/of

ad 8. de naam [betrokkene 13] en/of een handtekening welke moest doorgaan voor de handtekening van [betrokkene 13] en/of

ad 9. de naam [betrokkene 14] en/of een handtekening welke moest doorgaan voor de handtekening van [betrokkene 14] ,

zulks (telkens) met het oogmerk om dat/die geschrift(en) als echt en onvervalst te gebruiken en/of door ander(en) te doen gebruiken, hebbende hij, verdachte, tezamen en in vereniging met (een) ander(en), althans alleen, (telkens) tot (het) vorenstaande feit(en) opdracht gegeven en/of feitelijke leiding gegeven aan de vorenstaande verboden gedraging(en).

Hetgeen meer of anders is ten laste gelegd is niet bewezen. De verdachte moet daarvan worden vrijgesproken.

Voor zover in de tenlastelegging taal- en/of schrijffouten voorkomen, zijn deze in de bewezenverklaring verbeterd. Blijkens het verhandelde ter terechtzitting is de verdachte daardoor niet geschaad in de verdediging.

5 Strafbaarheid feiten

Het onder 1 primair bewezen verklaarde levert op:

valsheid in geschrift, meermalen gepleegd, begaan door een rechtspersoon, terwijl hij feitelijke leiding heeft gegeven aan de verboden gedragingen.

Het onder 2 primair bewezen verklaarde levert op:

valsheid in geschrift, meermalen gepleegd, begaan door een rechtspersoon, terwijl hij feitelijke leiding heeft gegeven aan de verboden gedragingen.

Het onder 3 primair bewezen verklaarde levert op:

medeplegen van: van het plegen van witwassen een gewoonte maken, begaan door een rechtspersoon.

Het onder 4 primair bewezen verklaarde levert op:

valsheid in geschrift, meermalen gepleegd, begaan door een rechtspersoon, terwijl hij feitelijke leiding heeft gegeven aan de verboden gedragingen.

Er zijn geen feiten of omstandigheden aannemelijk geworden die de strafbaarheid van de feiten uitsluiten. De feiten zijn dus strafbaar.

6 Strafbaarheid verdachte

Er is geen omstandigheid aannemelijk geworden die de strafbaarheid van de verdachte uitsluit. De verdachte is dus strafbaar.

7 Motivering straf

De straf die aan de verdachte wordt opgelegd is gegrond op de ernst van de feiten, de omstandigheden waaronder de feiten zijn begaan en de persoon en de persoonlijke omstandigheden van de verdachte. Daarbij wordt in het bijzonder het volgende in aanmerking genomen.

De verdachte is mede verantwoordelijk voor fraude met geld uit de publieke kas, bestemd voor de begeleiding, coaching en tewerkstelling van een kwetsbare groep mensen. De fraude bestond erin dat budget werd geclaimd voor werkzaamheden die niet of niet aantoonbaar zijn verricht, en dat subsidie werd verkregen door middel van aanvraagformulieren waarop een valse handtekening was geplaatst. Deze gelden zijn vervolgens onder leiding van de verdachte aangewend in de bedrijfsvoering van een bedrijf en dusdoende witgewassen.

Uit onderzoek door het UWV zou volgen dat met de fraude een bedrag van ruim € 1,3 miljoen is gemoeid, ruwweg het verschil tussen enerzijds de door het UWV uitgekeerde bedragen en anderzijds de waarde van door Wajongers en inlenende bedrijven waargenomen jobcoaching door de vaste trajectbegeleider. Terecht heeft de verdachte zich erover beklaagd dat het UWV ook rekening had moeten houden met jobcoaching door anderen dan de vaste trajectbegeleider en met subsidiabel werk dat onzichtbaar voor Wajongers en inlenende bedrijven ‘achter de schermen’ is verricht. De rechtbank acht aannemelijk dat deze laatstgenoemde werkzaamheden wel zijn verricht en indien het UWV daar in haar onderzoek mee rekening had gehouden, had zij het bedrag van de fraude (beduidend) lager begroot. Evengenoemd bedrag van ruim € 1,3 miljoen zal bij de straftoemeting dan ook niet tot uitgangspunt worden genomen. De rechtbank moet concluderen dat het bedrag dat met de fraude is gemoeid in deze procedure niet is komen vast te staan.

Niettemin behoeft het geen betoog dat streng moet worden opgetreden tegen iedere fraude met publiek geld en tegen witwassen.

Opmerking verdient evenwel dat de onterecht verkregen gelden zijn aangewend om niet-subsidiabele werkzaamheden van het bedrijf te bekostigen, erop gericht om Wajongers aan het werk te krijgen. De verdachte heeft zelf geen bovenmatige beloning uit het bedrijf ontvangen en het is dan ook niet aannemelijk geworden dat fraude is gepleegd om er zelf financieel beter van te worden. Dit rechtvaardigt het handelen van de verdachte uiteraard niet, maar kleurt de zaak, die daarmee afsteekt tegen gevallen waarin gelden rechtstreeks in de zakken van de fraudeur verdwijnen. Ook dient vermeld dat in lang niet alle onderzochte dossiers van het bedrijf fraude is vastgesteld. De rechtbank zal hiermee rekening houden in strafmatigende zin.

Ook houdt de rechtbank in strafmatigende zin rekening met de omstandigheid dat als gevolg van de feiten in geding, de erkenning van het bedrijf [bedrijf B] als jobcoachorganisatie door het UWV is ingetrokken. Het bedrijf moest haar werkzaamheden vervolgens beëindigen wat leidde tot haar faillissement, het ontslag van het personeel en uitwinning van de persoonlijke borgstelling van de bestuurders jegens de bank. De verdachte is daardoor eveneens benadeeld.

Tenslotte houdt de rechtbank rekening met het tijdsverloop sinds sluiting van het onderzoek door de Inspectie SZW (circa 4 jaar geleden), het gegeven dat de verdachte niet eerder voor enig strafbaar feit is veroordeeld, en met de kans op herhaling die klein wordt ingeschat.

De rechtbank kent aan evengenoemde strafmatigende omstandigheden een groot gewicht toe. Dat, en de omstandigheid dat de omvang van de fraude niet is komen vast te staan, brengt de rechtbank ertoe een beduidend lagere straf aan de verdachte op te leggen en in een andere strafmodaliteit dan geëist door de officier van justitie. De rechtbank acht de na te noemen straf passend en geboden.

8 Toepasselijke wettelijke voorschriften

Gelet is op de artikelen 9, 22c, 22d, 47, 51, 57, 225 en 420ter van het Wetboek van Strafrecht.

9 Beslissing

De rechtbank:

verklaart bewezen, dat de verdachte het onder 1 primair, 2 primair, 3 primair en 4 primair ten laste gelegde, zoals hiervoor omschreven, heeft begaan;

verklaart niet bewezen hetgeen aan de verdachte meer of anders ten laste is gelegd dan hiervoor bewezen is verklaard en spreekt de verdachte daarvan vrij;

stelt vast dat het bewezen verklaarde oplevert de hiervoor vermelde strafbare feiten;

verklaart de verdachte strafbaar;

veroordeelt de verdachte tot een taakstraf voor de duur van 240 (tweehonderdveertig) uren, waarbij de Reclassering Nederland dient te bepalen uit welke werkzaamheden de taakstraf dient te bestaan;

beveelt dat de tijd die door de veroordeelde voor de tenuitvoerlegging van deze uitspraak in verzekering is doorgebracht, bij de uitvoering van de opgelegde taakstraf in mindering wordt gebracht volgens de maatstaf van twee uren per dag, zodat na aftrek 234 (tweehonderdvierendertig) uren te verrichten taakstraf resteren;

beveelt dat, voor het geval de veroordeelde de taakstraf niet naar behoren verricht, vervangende hechtenis zal worden toegepast voor de duur van 117 (honderdzeventien) dagen.

Dit vonnis is gewezen door:

mr. J. Snitker, voorzitter,

en mrs. C. Laukens en K.A. Baggerman, rechters,

in tegenwoordigheid van mr. H. Biemond, griffier,

en uitgesproken op de openbare terechtzitting van deze rechtbank van 21 juni 2016.

Bijlage I bij het vonnis van 21 juni 2016 inzake [verdachte]

Tekst tenlastelegging

Aan de verdachte wordt ten laste gelegd dat

1.

[bedrijf B]

op één of meerdere tijdstip(pen) in of omstreeks 1 januari 2009 tot en met 31 december 2011 te Rotterdam en/of Barendrecht en/of Dordrecht en/of Gouda en/of (elders) in Nederland,

tezamen en in vereniging met één of meer ander(en), althans alleen, meermalen, althans eenmaal,

(telkens) één of meer verrichtingenoverzicht(en) en/of factu(u)r(en) inzake een groot aantal Wajonggerechtigden, waaronder (in ieder geval)

1. [betrokkene 1] :

een verrichtingenoverzicht over de periode 17 januari 2011 tot en met 30 juni 2011 (DocU/002-08), en/of

een factuur over de periode 1 januari 2011 tot 1 juli 2011 (DocU/083)

en/of

2. [betrokkene 2] :

een verrichtingenoverzicht over de periode 18 december 2009 tot en met 6 juni 2011 (DocU/002-17)

en/of

een factuur over de periode 4 juli 2010 tot 4 januari 2011 (DocU/086)

en/of

3. [betrokkene 3] :

een verrichtingenoverzicht over de periode 28 maart 2011 tot en met 10 oktober 2011 (DocU/073)

en/of

(een) factu(u)r(en) over de periode 20 september 2010 tot 20 september 2011 (DocU/070 en/of 072)

en/of

4. [betrokkene 4] :

een verrichtingenoverzicht over de periode 1 december 2010 tot en met 1 juni 2011 (DocU/092)

en/of

een factuur over de periode 1 december 2010 tot 1 juni 2011 (DocU/091)

en/of

5. [betrokkene 5] :

(een) verrichtingenoverzicht(en) over de periode 1 december 2010 tot 1 juni 2011 (DocU/112, DocD/051 en/of DocD/052)

en/of

(een) factu(u)r(en) over de periode 1 december 2010 tot 1 juni 2011 (DocU/111)

en/of

6. [betrokkene 6] :

(een) verrichtingenoverzicht(en) over de periode 24 september 2010 tot 1 december 2011 (DocU/002-07 en/of DocU/042-02)

en/of

(een) factu(u)r(en) over de periode 1 december 2010 tot 1 december 2011 (DocU/079 en/of DocU/042)

en/of

7. [betrokkene 7] :

(een) verrichtingenoverzicht(en) over de periode 6 september 2010 tot 6 december 2011 (DocU/002-06, DocU/043-02 en/of DocU/044-02)

en/of

(een) factu(u)r(en) over de periode 1 oktober 2010 tot en met 9 december 2011 (DocU/075, DocU/043 en/of DocU/044),

- ( elk) zijnde een geschrift dat bestemd was om tot bewijs van enig feit te dienen -

valselijk heeft opgemaakt of vervalst, en/althans valselijk heeft doen opmaken of heeft doen vervalsen,

immers heeft/hebben die [bedrijf B] en/of haar mededader(s) (telkens) valselijk in strijd met de waarheid -zakelijk weergegeven-

op/in dat die geschrift(en) (telkens) (een) te ho(o)g(e) aantal(len) uren begeleiding althans persoonlijke ondersteuning door de jobcoach aan de Wajonggerechtigde(n) opgegeven en/of vermeld, en/althans doen opgeven en/of doen vermelden,

zulks (telkens) met het oogmerk om dat/die geschrift(en) als echt en onvervalst te gebruiken of door anderen te doen gebruiken,

hebbende hij, verdachte, (telkens) tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, (telkens) tot die/dat feit(en) opdracht gegeven en/of (telkens) feitelijke leiding gegeven aan bovenomschreven verboden gedraging(en);

Subsidiair, voorzover het vorenstaande niet tot een veroordeling mocht of zou kunnen leiden:

hij

op één of meerdere tijdstip(pen) in of omstreeks 1 januari 2009 tot en met 31 decenter 2011 te Rotterdam en/of Barendrecht en/of Dordrecht en/of Gouda en/of (elders) in Nederland.

tezamen en in vereniging met één of meer ander(en), althans alleen, meermalen, althans eenmaal,

(telkens) één of meer verrichtingenoverzicht(en) en/of factu(u)r(en) inzake een groot aantal Wajonggerechtigden, waaronder (in ieder geval)

1. [betrokkene 1] :

een verrichtingenoverzicht over de periode 17 januari 2011 tot en met 30 juni 2011 (DocU/002-08), en/of

een factuur over de periode 1 januari 2011 tot 1 juli 2011 (DocU/083)

en/of

2. [betrokkene 2] :

een verrichtingenoverzicht over de periode 18 december 2009 tot en met 6 juni 2011 (DocU/002-17)

en/of

een factuur over de periode 4 juli 2010 tot 4 januari 2011 (DocU/086)

en/of

3. [betrokkene 3] :

een verrichtingenoverzicht over de periode 28 maart 2011 tot en met 10 oktober 2011 (DocU/073)

en/of

(een) factu(u)r(en) over de periode 20 september 2010 tot 20 september 2011 (DocU/070 en/of 072)

en/of

4. [betrokkene 4] :

een verrichtingenoverzicht over de periode 1 december 2010 tot en met 1 juni 2011 (DocU/092)

en/of

een factuur over de periode 1 december 2010 tot 1 juni 2011 (DocU/091)

en/of

5. [betrokkene 5] :

(een).verrichtingenoverzicht(en) over de periode 1 december 2010 tot 1 juni 2011 (DocU/112, DocD/051 en/of DocD/052) en/of

(een) factu(u)r(en) over de periode 1 december 2010 tot 1 juni 2011 (DocU/111)

en/of

6. [betrokkene 6] :

(een) verrichtingenoverzicht(en) over de periode 24 september 2010 tot 1 december 2011 (DocU/002-07 en/of DocU/042-02) en/of

(een) factu(u)r(en) over de periode 1 december 2010 tot 1 december 2011 (DocU/079 en/of DocU/042)

en/of

7. [betrokkene 7] :

(een) verrichtingenoverzicht(en) over de periode 6 september 2010 tot 6 december 2011 (DocU/002-06, DocU/043-02 en/of DocU/044-02)

en/of

(een) factu(u)r(en) over de periode 1 oktober 2010 tot en met 9 december 2011 (DocU/075, DocU/043 en/of DocU/044),

- ( elk) zijnde een geschrift dat bestemd was om tot bewijs van enig feit te dienen -

valselijk heeft opgemaakt of vervalst, en/althans valselijk heeft doen opmaken of heeft doen vervalsen,

immers heeft/hebben hij, verdachte, en/of zijn mededader(s) (telkens) valselijk in strijd met de waarheid -zakelijk weergegeven-

op/in dat die geschrift(en) (telkens) (een) te ho(o)g(e) aantal(len) uren begeleiding althans persoonlijke ondersteuning door de jobcoach aan de Wajonggerechtigde(n) opgegeven en/of vermeld, en/althans doen opgeven en/of doen vermelden,

zulks (telkens) met het oogmerk om dat/die geschrift(en) als echt en onvervalst te gebruiken of door anderen te doen gebruiken;

2.

[bedrijf B]

op één of meer tijdstip(pen) in of omstreeks de periode 1 januari 2009 tot en met 31 januari 2012 te Rotterdam en/of Barendrecht en/of Dordrecht en/of Gouda en/of (elders) in Nederland,

tezamen en in vereniging met één of meer ander(en), althans alleen, meermalen, althans eenmaal,

(telkens) één of meer verrichtingenoverzicht(en) en/of factu(u)r(en) inzake een groot aantal Wajonggerechtigden, waaronder (in ieder geval)

1. [betrokkene 1] :

 een formulier "definitieve vaststelling loonkostensubsidie" over de periode 1 januari 2011 tot 26 november 2011 (DocU/036)

en/of

2. [betrokkene 2] :

 een formulier "definitieve vaststelling loonkostensubsidie" over de periode 4 januari 2010 tot en met 3 januari 2011 (DocU/037)

en/of

3. [betrokkene 3] :

 een formulier "definitieve vaststelling loonkostensubsidie" over de periode 20 september 2010 tot 20 september 2011 (DocU/032);

en/of

4. [betrokkene 4] :

 een formulier "definitieve vaststelling loonkostensubsidie" over de periode 1 december 2010 tot 1 mei 2011 (DocD/042)

en/of

5. [betrokkene 6] :

 een formulier "definitieve vaststelling loonkostensubsidie" over de periode 1 december 2010 tot 1 december 2011 (DocU/034)

en/of

6. [betrokkene 7] :

 een formulier "definitieve vaststelling loonkostensubsidie" over de periode 1 oktober 2010 tot en met 31 december 2011 (DocU/033)

en/of

7. [betrokkene 8] :

 een formulier "definitieve vaststelling loonkostensubsidie" over de periode 1 februari 2010 tot en met 31 januari 2011 (DocU/029);

- ( elk) zijnde (een) geschrift(en) dat bestemd was om tot bewijs van enig feit te dienen -

valselijk heeft opgemaakt of vervalst, en/althans valselijk heeft doen opmaken of heeft doen vervalsen,

immers heeft/hebben die [bedrijf B] en/of haar mededader(s) (telkens) valselijk in strijd met de waarheid - zakelijk weergegeven- op/in dat/die geschrift(en) (telkens) (een) te ho(o)g(e) aantal(len) in dienstverband door de Wajonggerechtigde(n) gewerkte uren opgegeven en/of vermeld, en/althans doen opgeven en/of doen vermelden,

zulks (telkens) met het oogmerk om dat/die geschrift(en) als echt en onvervalst te gebruiken of door anderen te doen gebruiken,

hebbende hij, verdachte, (telkens) tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, (telkens) tot die/dat feit(en) opdracht gegeven en/of (telkens) feitelijke leiding gegeven aan bovenomschreven verboden gedraging(en);

Subsidiair, voorzover het vorenstaande niet tot een veroordeling mocht of zou kunnen leiden:

hij

op één of meer tijdstip(pen) in of omstreeks de periode 1 januari 2009 tot en met 31 januari 2012 te Rotterdam en/of Barendrecht en/of Dordrecht en/of Gouda en/of (elders) in Nederland,

tezamen en in vereniging met één of meer ander(en), althans alleen, meermalen, althans eenmaal,

(telkens) één of meer verrichtingenoverzicht(en) en/of factu(u)r(en) inzake een groot aantal Wajonggerechtigden, waaronder (in ieder geval)

1. [betrokkene 1] :

 een formulier "definitieve vaststelling loonkostensubsidie" over de periode 1 januari 2011 tot 26 november 2011 (DocU/036)

en/of

2. [betrokkene 2] :

 een formulier "definitieve vaststelling loonkostensubsidie" over de periode 4 januari 2010 tot en met 3 januari 2011 (DocU/037)

en/of

3. [betrokkene 3] :

 een formulier "definitieve vaststelling loonkostensubsidie" over de periode 20 september 2010 tot 20 september 2011 (DocU/032);

en/of

4. [betrokkene 4] :

 een formulier "definitieve vaststelling loonkostensubsidie" over de periode 1 december 2010 tot 1 mei 2011 (DocD/042)

en/of

5. [betrokkene 6] :

 een formulier "definitieve vaststelling loonkostensubsidie" over de periode 1 december 2010 tot 1 december 2011 (DocU/034)

en/of

6. [betrokkene 7] :

 een formulier "definitieve vaststelling loonkostensubsidie" over de periode 1 oktober 2010 tot en met 31 december 2011 (DocU/033)

en/of

7. [betrokkene 8] :

 een formulier "definitieve vaststelling loonkostensubsidie" over de periode 1 februari 2010 tot en met 31 januari 2011 (DocU/029);

- ( elk) zijnde (een) geschrift(en) dat bestemd was om tot bewijs van enig feit te dienen -

valselijk heeft opgemaakt of vervalst, en/althans valselijk heeft doen opmaken of heeft doen vervalsen,

immers heeft/hebben hij, verdachte, en/of zijn mededader(s) (telkens) valselijk in strijd met de waarheid - zakelijk weergegeven- op/in dat/die geschrift(en) (telkens) (een) te ho(o)g(e) aantal(len) in dienstverband door de Wajonggerechtigde(n) gewerkte uren opgegeven en/of vermeld, en/althans doen opgeven en/of doen vermelden,

zulks (telkens) met het oogmerk om dat/die geschrift(en) als echt en onvervalst te gebruiken of door anderen te doen gebruiken,

3.

hij

op één of meerder tijdstip(pen) in of omstreeks de periode 1 januari 2009 tot en met 19 juli 2012, te Rotterdam en/of Barendrecht en/of Dordrecht en/of Gouda en/of (elders) in Nederland,

tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, meermalen, althans eenmaal,

- ( telkens) van (een) voorwerp(en), te weten

een of meer geldbedrag(en) tot een totaal bedrag van (circa) 1.342.794,08 euro (zijnde jobcoachbudgetten), en/althans een totaal bedrag van (circa) 26.960,16 euro (zijnde loonkostensubsidies) (Zaaksp-v Witwassen p. 6), althans enig ander geldbedrag, de werkelijke aard en/of de herkomst en/of de vindplaats en/of de vervreemding en/of de verplaatsing heeft verborgen en/of verhuld, en/althans (telkens) heeft verborgen en/of verhuld wie de rechthebbende op dat/die voorwerp(en) was en/of voorhanden heeft gehad,

en/of

- ( telkens) (een) voorwerp(en), te weten

een of meer geldbedrag(en) tot een totaal bedrag van (circa) 1.342.794,08 euro (zijnde jobcoachbudgetten), en/althans een totaal bedrag van (circa) 26.960,16 euro (zijnde loonkostensubsidies) (Zaaksp-v Witwassen p. 6), althans enig ander geldbedrag heeft verworven en/of voorhanden gehad en/of overgedragen en/of omgezet, en/althans (telkens) van dit/deze voorwerp(en) gebruik heeft gemaakt,

zulks terwijl hij, verdachte, en/of zijn mededader(s) wist(en), dat bovenomschreven voorwerp(en) geheel of gedeeltelijk - onmiddellijk of middellijk - afkomstig was/waren uit enig misdrijf,

hebbende hij, verdachte, en/of zijn mededader(s) aldus van witwassen een gewoonte gemaakt;

Subsidiair, voorzover het vorenstaande niet tot een veroordeling mocht of zou kunnen leiden:

hij

op één of meerder tijdstip(pen) in of omstreeks de periode 1 januari 2009 tot en met 19 juli 2012, te Rotterdam en/of Barendrecht en/of Dordrecht en/of Gouda en/of (elders) in Nederland,

tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, meermalen, althans eenmaal,

- ( telkens) van (een) voorwerp(en), te weten

een of meer geldbedrag(en) tot een totaal bedrag van (circa) 1.342.794,08 euro (zijnde jobcoachbudgetten), en/althans een totaal bedrag van (circa) 26.960,16 euro (zijnde loonkostensubsidies) (Zaaksp-v Witwassen p. 6), althans enig ander geldbedrag

de werkelijke aard en/of de herkomst en/of de vindplaats en/of de vervreemding en/of de verplaatsing heeft verborgen en/of verhuld, en/althans (telkens) heeft verborgen en/of verhuld wie de rechthebbende op dat/die voorwerp(en) was en/of voorhanden heeft gehad,

en/of

- ( telkens) (een) voorwerp(en), te weten

een of meer geldbedrag(en) tot een totaal bedrag van (circa) 1.342.794,08 euro (zijnde jobcoachbudgetten), en/althans een totaal bedrag van (circa) 26.960,16 euro (zijnde loonkostensubsidies) (Zaaksp-v Witwassen p. 6), althans enig ander geldbedrag, heeft verworven en/of voorhanden gehad en/of overgedragen en/of omgezet, en/althans (telkens) van dat/die voorwerp(en) gebruik heeft gemaakt,

zulks terwijl hij, verdachte, en/of zijn mededader(s) redelijkerwijs moest(en) vermoeden, dat bovenomschreven voorwerp(en) geheel of gedeeltelijk - onmiddellijk of middellijk - afkomstig was/waren uit enig misdrijf;

4.

[bedrijf B]

op één of meer tijdstip(pen) gelegen

in of omstreeks de periode van 1 juni 2010 tot en met 30 november 2010 te Barendrecht en/of Rotterdam en/of Dordrecht en/of (elders) in Nederland, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, meermalen, althans eenmaal,

(telkens) één of meer Aanvraagformulier(en) Wajong adviesvoucher op naam van:

1. [bedrijf 1] d.d. 16-09-2010 (DOC/026) en/of

2. [bedrijf 2] d.d. 01-08-2010 (DOC/036) en/of

3. [bedrijf 3] d.d. 16-09-2010 (DOC/042) en/of

4. [bedrijf 4] d.d. 21-09-2010 (DOC/044) en/of

5. [bedrijf 5] d.d. 09-09-2010 (DOC/045) en/of

6. [bedrijf 6] d.d. 07-06-2010 (DOC/046) en/of

7. [bedrijf 7] d.d. 25-11-2010 (DOC/034) en/of

8. [bedrijf 8] d.d. 20-09-2010 (DOC/033) en/of

9. [bedrijf 9] d.d. 18-11-2010 (DOC/037)

- ( elk) zijnde een geschrift dat bestemd was om tot bewijs van enig feit te dienen - valselijk heeft opgemaakt en/of vervalst en/of valselijk heeft doen opmaken en/of heeft doen vervalsen,

hebbende [bedrijf B] en/of haar mededader(s) toen en daar (telkens) valselijk in strijd met de waarheid -zakelijk weergegeven- dat/die aanvraagformulier(en) (doen) voorzien van

ad 1. de naam [betrokkene 9] en/of een handtekening welke moest doorgaan voor de handtekening van [betrokkene 9] en/of

ad 2. de naam [betrokkene 10] en/of een handtekening welke moest doorgaan voor de handtekening van [betrokkene 10] en/of

ad 3 t/m 6. de naam [betrokkene 11] en/of een handtekening welke moest doorgaan voor de handtekening van [betrokkene 11] en/of

ad 7. de naam [betrokkene 12] en/of een handtekening welke moest doorgaan voor de handtekening van [betrokkene 12] en/of

ad 8. de naam [betrokkene 13] en/of een handtekening welke moest doorgaan voor de handtekening van [betrokkene 13] en/of

ad 9. de naam [betrokkene 14] en/of een handtekening welke moest doorgaan voor de handtekening van [betrokkene 14] ,

zulks (telkens) met het oogmerk om dat/die geschrift(en) als echt en onvervalst te gebruiken en/of door ander(en) te doen gebruiken,

hebbende hij, verdachte, tezamen en in vereniging met (een) ander(en), althans alleen, (telkens) tot (het) vorenstaande feit(en) opdracht gegeven en/of feitelijke leiding gegeven aan de vorenstaande verboden gedraging(en);

Subsidiair, voorzover het vorenstaande niet tot een veroordeling mocht of zou kunnen leiden:

[bedrijf B]

op één of meer tijdstip(pen) gelegen

in of omstreeks de periode van 1 juni 2010 tot en met 30 november 2010 te Den Haag en/of (elders) in Nederland,

tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, meermalen, althans eenmaal,

(telkens) opzettelijk gebruik heeft gemaakt, althans gebruik heeft doen maken van één of meer Aanvraagformulier(en) Wajong adviesvoucher op naam van:

1. [bedrijf 1] d.d. 16-09-2010 (DOC/026) en/of

2. [bedrijf 2] d.d. 01-08-2010 (DOC/036) en/of

3. [bedrijf 3] d.d. 16-09-2010 (DOC/042) en/of

4. [bedrijf 4] d.d. 21-09-2010 (DOC/044) en/of

5. [bedrijf 5] d.d. 09-09-2010 (DOC/045) en/of

6. [bedrijf 6] d.d. 07-06-2010 (DOC/046) en/of

7. [bedrijf 7] d.d. 25-11-2010 (DOC/034) en/of

8. [bedrijf 8] d.d. 20-09-2010 (DOC/033) en/of

9. [bedrijf 9] d.d. 18-11-2010 (DOC/037)

- ( elk) zijnde een geschrift dat bestemd was om tot bewijs van enig feit te dienen als ware(n) dat/die geschrift(en) echt en onvervalst,

bestaande dat gebruikmaken, althans dat gebruik doen maken (telkens) hierin dat [bedrijf B] en/of haar mededader(s) opzettelijk dat/die geschrift(en) heeft/hebben toegezonden, althans doen toezenden aan het Agentschap NL te Den Haag

en

bestaande die valsheid of vervalsing (telkens) hierin dat dat/die aanvraagformulier(en) valselijk in strijd met de waarheid -zakelijk weergegeven- was/waren voorzien van

ad 1. de naam [betrokkene 9] en/of een handtekening welke moest doorgaan voor de handtekening van [betrokkene 9] en/of

ad 2. de naam [betrokkene 10] en/of een handtekening welke moest doorgaan voor de handtekening van [betrokkene 10] en/of

ad 3 t/m 6. de naam [betrokkene 11] en/of een handtekening welke moest doorgaan voor de handtekening van [betrokkene 11] en/of

ad 7. de naam [betrokkene 12] en/of een handtekening welke moest doorgaan voor de handtekening van [betrokkene 12] en/of

ad 8. de naam [betrokkene 13] en/of een handtekening welke moest doorgaan voor de handtekening van [betrokkene 13] en/of

ad 9. de naam [betrokkene 14] en/of een handtekening welke moest doorgaan voor de handtekening van [betrokkene 14] ,

hebbende hij, verdachte, tezamen en in vereniging met (een) ander(en), althans alleen, (telkens) tot (het) vorenstaande feit(en) opdracht gegeven en/of feitelijke leiding gegeven aan de vorenstaande verboden gedraging(en).