Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBROT:2016:4237

Instantie
Rechtbank Rotterdam
Datum uitspraak
21-04-2016
Datum publicatie
07-06-2016
Zaaknummer
KTN-4768499_21042016
Rechtsgebieden
Arbeidsrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

WWZ; werknemersverzoek; billijke vergoeding; vrijwaringsincident

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
AR 2016/1589
AR-Updates.nl 2016-0612
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK ROTTERDAM

Zaaknummer: 4768499 \ VZ VERZ 16-929

uitspraak: 21 april 2016

beschikking van de kantonrechter, zitting houdende te Rotterdam

in de zaak van

[verzoekster] ,

wonende te [woonplaats] ,

verzoekster,

gemachtigde: mr. M.L. Egeter,

tegen

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

MATCH MATE ADVIES- & ONTWERPBURO B.V.,

gevestigd te Spijkenisse,

verweerster,

gemachtigde: mr. M. ter Haar-Bas.

Partijen worden hierna aangeduid als “ [verzoekster] ” en “Match Mate”.

1 Het verloop van de procedure

Het verloop van de procedure volgt uit de volgende processtukken:

 • -

  het verzoekschrift ex artikel 7:671c BW, ontvangen op 2 maart 2016, met producties;

 • -

  het verweerschrift, tevens houdende een zelfstandig verzoek tot oproeping in vrijwaring, met producties;

 • -

  de voorafgaand aan de mondelinge behandeling door [verzoekster] overgelegde producties;

 • -

  de pleitaantekeningen van [verzoekster] ;

 • -

  de pleitaantekeningen van Match Mate.


De mondelinge behandeling heeft plaatsgevonden op 28 maart 2016. [verzoekster] is in het bijzijn van haar gemachtigde verschenen. Namens Match Mate is verschenen de heer [K.] (hierna: [K.] ), eigenaar en directeur, vergezeld van de gemachtigde. Voorts zijn verschenen van Compañia Maria B.V. mevrouw [H.] (hierna: [H.] ), vergezeld van de heer [B.] .


De uitspraak is bepaald op heden.

2 De vaststaande feiten

Uitgegaan wordt van de volgende feiten, nu deze door de ene partij zijn gesteld dan wel uit de overgelegde stukken blijken en door de andere partij niet of onvoldoende gemotiveerd zijn bestreden.

 1. [verzoekster] is geboren op [geboortedatum] 1988 en met ingang van 26 juni 2006 krachtens een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd in dienst getreden bij Match Mate in de functie van Administratief/Backoffice Medewerker tegen een loon van € 2.250,00 bruto per maand exclusief 8% vakantiebijslag en 8,33% dertiende maand.

 2. Tussen [K.] en Compañia Maria is op 7 augustus 2014 een intentieovereenkomst tot stand gekomen die inhield dat [K.] en mevrouw [H.] zouden samenwerken terzake de activiteiten van Compañia Maria.

 3. In elk geval vanaf januari 2015 is [verzoekster] backofficewerkzaamheden gaan verrichten voor verschillende aan [K.] gelieerde ondernemingen en voornamelijk voor Compañia Maria.

 4. [verzoekster] heeft over januari 2015 voor het laatst een loonstrook ontvangen. Vanaf de maand januari 2015 heeft Match Mate geen loonbelasting voor [verzoekster] afgedragen.

 5. Vanaf oktober 2015 tot en met december 2015 heeft [verzoekster] netto loonbetalingen ontvangen van TLS Projects BV (hierna: TLS). Daarna is geen loon meer betaald.

 6. Op 18 december 2015 heeft [verzoekster] bij Match Mate en [K.] geprotesteerd tegen de wijze van loonbetaling en [K.] gesommeerd om de situatie met de Belastingdienst en de loonadministratie op te lossen.

 7. Per e-mail d.d. 29 december 2015 heeft [verzoekster] het voorstel van Match Mate om in dienst te treden bij TLS afgewezen.

 8. Bij brief van 30 december 2015 bericht [K.] [verzoekster] dat zij met ingang van 1 oktober 2015 in dienst is bij TLS.

 9. Op 18 januari 2016 is [verzoekster] door [K.] naar huis gestuurd en op non-actief gesteld.

 10. [verzoekster] heeft per e-mail van 20 januari 2016 aan Match Mate bericht dat zij zich, ondanks dat zij door hem (doorbetaald) was vrijgesteld van werkzaamheden, beschikbaar hield om haar werkzaamheden te hervatten en heeft Match Mate gesommeerd tot betaling van loon en loonbelasting en verstrekking van loonstroken vanaf januari 2015.

 11. Op 21 januari 2016 antwoordt [K.] dat [verzoekster] zich bij Compañia Maria als haar werkgever moet melden, welk standpunt [verzoekster] per e-mail d.d. 22 januari 2016 heeft betwist.

3 Het verzoek en het verweer

De stellingen in het verzoek

3.1

[verzoekster] heeft verzocht:

 1. de arbeidsovereenkomst tussen haar en Match Mate op de kortst mogelijke termijn te ontbinden;

 2. aan haar ten laste van Match Mate een in goede justitie te bepalen billijke vergoeding toe te kennen;

 3. een verklaring voor recht te geven dat Match Mate terzake de beëindiging aan [verzoekster] de transitievergoeding verschuldigd is;

 4. Match Mate te veroordelen om het salaris en overige emolumenten aan [verzoekster] te betalen totdat de arbeidsovereenkomst rechtsgeldig geëindigd zal zijn, een en ander te verhogen met de wettelijke verhoging en de wettelijke rente;

 5. Match Mate te veroordelen om aan [verzoekster] te verstrekken de loonstroken alsmede de jaaropgave over 2015 en over de periodes daarop volgend totdat de arbeidsovereenkomst rechtsgeldig zal zijn geëindigd, onder oplegging van een dwangsom;

 6. een en ander uitvoerbaar bij voorraad te verklaren, met de veroordeling van Match Mate in de kosten van de procedure.

3.2

Tegen de achtergrond van de vaststaande feiten heeft [verzoekster] aan haar verzoek – verkort weergegeven en voor zover van belang – het volgende ten grondslag gelegd. Match Mate heeft als werkgever ernstig verwijtbaar gehandeld. Zij heeft [verzoekster] , zonder dat zij daarvan op de hoogte was, zwart uitbetaald en heeft deze situatie willens en wetens laten voortduren. Voorts heeft Match Mate [verzoekster] valselijk uit dienst gemeld en haar wettelijke verplichtingen geschonden door geen loonbelasting af te dragen over de periode vanaf januari 2015 en vanaf februari 2015 geen loonstroken en geen jaaropgaaf te verschaffen. Daarnaast heeft Match Mate haar gevraagd in strijd met de waarheid tegen de belastingdienst te zeggen dat het door [K.] privé aan haar betaalde loon privégiften waren, om arbeidsovereenkomsten te sluiten voor arbeid die zij niet heeft verricht en om documenten te antidateren. [verzoekster] is in een situatie gebracht waarin zij moest kiezen tussen in dienst blijven in een soort sterfhuisconstructie of toegeven aan een geheimhoudingsbeding in een nieuwe (zeer tijdelijke) arbeidsovereenkomst en meewerken aan belastingfraude. Na december 2015 zijn de netto salarisbetalingen gestopt en vervolgens is geen enkel initiatief getoond een einde te maken aan de inhoudloze arbeidsovereenkomst. Gelet op het voorgaande bestaat bij [verzoekster] ook niet langer het vertrouwen op een verdere vruchtbare samenwerking, zodat ook op deze grond de tussen partijen bestaande arbeidsovereenkomst dient te worden beëindigd.

3.3

Match Mate heeft – verkort weergegeven en voor zover thans van belang – het volgende aangevoerd. [verzoekster] is medio 2014 door haar op de hoogte gesteld van het feit dat Match Mate een aflopende zaak was en dat er op korte termijn definitief geen werk en inkomsten meer zouden zijn. Later heeft zij [verzoekster] bericht dat Match Mate na 31 december 2014 geen activiteiten meer zou ontplooien. [verzoekster] heeft ingestemd met een beëindiging van het dienstverband per 31 december 2014 en is vervolgens met ingang van 1 januari 2015 in dienst is getreden van Compañia Maria.


De stellingen in het incident

3.4

Match Mate heeft verzocht bij beschikking, voor zover mogelijk uitvoerbaar bij voorraad, haar toestemming te verlenen om Compañia Maria in vrijwaring op te roepen.

3.5

Match Mate heeft aan zijn incidentele verzoek – verkort weergegeven en voor zover van belang – het volgende ten grondslag gelegd. Vanaf 1 januari 2015 heeft Compañia Maria feitelijk uitvoering gegeven aan de arbeidsovereenkomst. [verzoekster] heeft vanaf deze datum gedurende een zekere tijd werkzaamheden verricht voor Compañia Maria en ook uitsluitend van Compañia Maria instructies ontvangen, zodat tussen hen tevens sprake is van een gezagsverhouding.

3.6

[verzoekster] heeft verweer gevoerd en betwist dat tussen haar en Compañia Maria een arbeidsovereenkomst tot stand is gekomen.

4 De beoordeling van het geschil

De beoordeling in het incident

4.1

In het incident dient beoordeeld te worden of voldoende is gesteld dat tussen de gedaagde in de hoofdzaak (als gewaarborgde) en een derde (de waarborg) een rechtsverhouding bestaat die voor deze derde een verplichting tot vrijwaring met zich meebrengt.

4.2

Niet gesteld of gebleken is dat tussen Match Mate en Compañia Maria een overeenkomst tot stand gekomen waarin loonbetalingsverplichtingen van Match Mate jegens [verzoekster] door Compañia Maria zijn overgenomen. Voor zover, zoals Match Mate stelt, daarvan (tevens) sprake is kan dit enkel leiden tot een zelfstandige loonbetalingsverplichting van Compañia Maria jegens [verzoekster] . Match Mate is daarbij dan geen partij, zodat zonder nadere feiten en omstandigheden, die niet zijn gesteld of gebleken, geen sprake is van een rechtsverhouding tussen Match Mate en Compañia Maria die voor Compañia Maria een verplichting tot vrijwaring van Match Mate met zich meebrengt. Het incidentele verzoek zal dan ook worden afgewezen.

4.3

Match Mate wordt, als de in het ongelijk gestelde partij, veroordeeld in de kosten van het incident. Aan de zijde van [verzoekster] worden deze kosten begroot op nihil.

De beoordeling in het verzoek

4.4

Beoordeeld dient te worden of de arbeidsovereenkomst tussen partijen thans (nog) bestaat, dan wel reeds rechtsgeldig is geëindigd.

4.5

Match Mate heeft aangevoerd dat de arbeidsovereenkomst tussen partijen met wederzijds goedvinden is beëindigd en dat [verzoekster] in dienst is getreden bij Compañia Maria. Deze stellingen zijn door [verzoekster] echter betwist en door Match Mate niet althans onvoldoende onderbouwd. Het enkele feit dat [verzoekster] (onbetwist) werkzaam is geweest voor (onder meer) Compañia Maria en het feit dat [verzoekster] door Match Mate op de hoogte was gesteld dat zij haar activiteiten zou gaan beëindigen, betekent nog niet dat tussen Compañia Maria en [verzoekster] een arbeidsovereenkomst tot stand is gekomen en dat tussen Match Mate en [verzoekster] bestaande arbeidsovereenkomst is geëindigd. Een beëindiging op grond van wederzijds goedvinden verondersteld een ondubbelzinnige instemming van de werknemer en daarvan is niet gebleken. De arbeidsovereenkomst wordt dan ook geacht tot op heden te hebben voortgeduurd.

4.6

Vervolgens dient beoordeeld te worden of sprake is van omstandigheden van dien aard dat de arbeidsovereenkomst billijkheidshalve dadelijk of na korte tijd behoort te worden beëindigd in de zin van artikel 7:671c BW. [verzoekster] heeft gesteld dat daarvan sprake is, nu Match Mate onduidelijkheid heeft laten bestaan over de persoon van de werkgever en door, ondanks sommaties, in gebreke te zijn gebleven met het afgeven van salarisstroken en het afdragen van loonbelasting ten behoeve haar als gevolg waarvan zij het risico loopt, zoals zij onbetwist heeft gesteld, hypotheekrenteaftrek te verliezen. Nu Match Mate deze feiten niet heeft betwist, is de kantonrechter van oordeel dat voldoende is komen vast te staan dat sprake is van omstandigheden in de zin van artikel 7:671c BW op grond waarvan de arbeidsovereenkomst billijkheidshalve behoort te eindigen. De kantonrechter ziet geen aanleiding rekening te houden met de voor [verzoekster] geldende fictieve opzegtermijn van een maand. De arbeidsovereenkomst wordt ontbonden met ingang van 1 mei 2016.

4.7

Voorts dient beoordeeld te worden of Match Mate aan [verzoekster] de transitievergoeding verschuldigd is. Op grond van het bepaalde in ex artikel 7:673 lid 1 sub b onder 2 BW dient daarvoor sprake te zijn van een arbeidsovereenkomst die ten minste 24 maanden heeft geduurd en op verzoek van de werknemer is ontbonden als gevolg van ernstig verwijtbaar handelen of nalaten van de werkgever. Naar het oordeel van de kantonrechter heeft Match Mate met het laten bestaan van onduidelijkheid over de persoon van de werkgever, het desgevraagd niet afgeven van salarisstroken en het niet afdragen van loonbelasting ten behoeve van [verzoekster] met alle negatieve gevolgen van dien, ernstig verwijtbaar jegens haar gehandeld. Nu daarmee aan de wettelijke eis voor verschuldigdheid van de transitievergoeding is voldaan, zal de gevorderde verklaring voor recht dat Match Mate terzake de beëindiging aan [verzoekster] de transitievergoeding verschuldigd is, worden toegewezen.

4.8

Voor toewijzing van de gevorderde billijke vergoeding is nodig dat het verwijt zodanig

ernstig is dat het welhaast gelijk is te stellen aan een dringende reden op grond waarvan de werknemer het dienstverband per direct kan beëindigen. Weliswaar is vastgesteld dat van de zijde van Match Mate sprake is geweest van ernstig verwijtbaar handelen, maar de kantonrechter acht dit handelen in de omstandigheden van het geval niet zodanig ernstig verwijtbaar dat het een door de werkgever gegeven dringende reden voor ontslag oplevert. De gevorderde billijke vergoeding zal daarom worden afgewezen. Gelet hierop zal [verzoekster] , conform artikel 7:686a lid 6 BW, nog een termijn worden gegund om haar ontbindingsverzoek in te trekken.

4.9

Nu van een rechtsgeldige beëindiging van de arbeidsovereenkomst niet is gebleken en Match Mate niet heeft betwist dat na december 2015 geen loonbetalingen meer zijn verricht, zal de vordering tot betaling van het overigens onbetwiste loon inclusief overige emolumenten totdat de arbeidsovereenkomst rechtsgeldig is geëindigd worden toegewezen.

4.10

Match Mate heeft erkend dat zij vanaf januari 2015 niet meer heeft voldaan aan haar wettelijke verplichting tot het verstrekken van loonstroken en jaaropgaven, zodat dit deel van de vordering eveneens zal worden toegewezen. Voorts zal, gelet op het belang van [verzoekster] bij deze documenten, de gevorderde dwangsom worden toegewezen tot een bedrag van € 100,00 per dag tot een maximum van € 5.000,00 voor iedere dag dat Match Mate in gebreke blijft binnen vijftien dagen na de datum van deze beschikking alle loonstroken vanaf januari 2015 tot 1 mei 2016 over te leggen, alsmede de jaaropgave van 2015.

4.11

Nu Match Mate in gebreke is gebleven met de tijdige en volledige betaling van het loon van [verzoekster] zal de door haar gevorderde wettelijke verhoging ex art. 7:625 BW worden toegewezen tot een percentage van 15%, hetgeen de kantonrechter billijk acht.

4.12

De onweersproken gebleven rente zal, als op de wet gegrond, worden toegewezen.

4.13

Match Mate wordt, als de grotendeels in het ongelijk gestelde partij, veroordeeld in de kosten van de procedure.

5 De beslissing

De kantonrechter,


in het incident:

wijst het verzoek af;

veroordeelt Macht Mate in de kosten van de procedure, aan de zijde van [verzoekster] bepaald op nihil;

in het verzoek:

a. veroordeelt Match Mate om het salaris en overige emolumenten aan [verzoekster] te betalen over de periode van 1 januari 2016 tot 1 mei 2016, te vermeerderen met 15% aan wettelijke verhoging en dit te vermeerderen met de wettelijke rente ex artikel 6:119 BW vanaf de respectievelijke data van verzuim tot aan de dag der algehele voldoening;

veroordeelt Match Mate om aan [verzoekster] te verstrekken de loonstroken over de periode van 1 januari 2016 tot 1 mei 2016 alsmede de jaaropgave over 2015;

veroordeelt Match Mate tot betaling van dwangsom van € 100,00 per dag tot een maximum van € 5.000,00 voor iedere dag dat Match Mate in gebreke blijft binnen vijftien dagen na de datum van deze beschikking te voldoen aan hetgeen onder b. is bepaald;

veroordeelt Match Mate in de proceskosten, tot aan deze uitspraak aan de zijde van [verzoekster] vastgesteld op € 223,00 aan verschotten en € 600,00 aan salaris voor de gemachtigde;


geeft [verzoekster] tot en met 29 april 2016 de gelegenheid haar ontbindingsverzoek in te trekken;

en, maar alleen voor het geval het ontbindingsverzoek niet wordt ingetrokken:

ontbindt de arbeidsovereenkomst tussen [verzoekster] en Match Mate met ingang van 1 mei 2016;

verklaart voort recht dat Match Mate terzake de beëindiging aan [verzoekster] de transitievergoeding verschuldigd is;

en voorts:

verklaart deze beschikking uitvoerbaar bij voorraad en wijst af het méér of anders gevorderde.

Deze beschikking is gewezen door mr. J.W. Langeler en uitgesproken ter openbare terechtzitting.

590