Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBROT:2016:3975

Instantie
Rechtbank Rotterdam
Datum uitspraak
26-05-2016
Datum publicatie
30-05-2016
Zaaknummer
C/10/497953 / KG ZA 16-323
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Kort geding
Inhoudsindicatie

Voor wat betreft de gunningscriteria ‘CV Sleutelfunctionaris’ en ‘het Kansendossier’ is sprake van een onvolledige motivering alsmede wellicht tevens van een onvolledige beoordeling.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Module Aanbesteding 2016/389
JAAN 2016/156
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

vonnis

RECHTBANK ROTTERDAM

Team Handel

zaaknummer / rolnummer: C/10/497953 / KG ZA 16-323

Vonnis in kort geding van 26 mei 2016

in de zaak van

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

[eiseres] ,

gevestigd te Breskens,

eiseres,

advocaat mr. G.J. van de Wetering,

tegen

de publiekrechtelijke rechtspersoon

SAMENWERKINGSVERBAND COLLECTIEF VERVOER

ZEEUWSCH-VLAANDEREN,

zetelend te Terneuzen,

gedaagde,

advocaat mr. U.T. Hoekstra.

Partijen zullen hierna [eiseres] en het Samenwerkingsverband genoemd worden.

1 De procedure

1.1.

Het verloop van de procedure blijkt uit:

 • -

  de dagvaarding d.d. 23 maart 2016;

 • -

  een brief d.d. 19 april 2016 van het Samenwerkingsverband,

waarin zij haar standpunt op voorhand uiteen zet;

 • -

  de producties van [eiseres] ;

 • -

  de producties van het Samenwerkingsverband;

 • -

  de pleitnota van mr. G.J. van de Wetering;

 • -

  de pleitaantekeningen van mr. U.T. Hoekstra.

1.2.

Partijen hebben de respectieve standpunten toegelicht ter zitting van 12 mei 2016. Ten slotte is vonnis bepaald.

2 De feiten

2.1.

Op 30 december 2015 heeft het Samenwerkingsverband op TenderNed de Europese aanbesteding aangekondigd van de opdracht “WMO- en ander doelgroepen-vervoer Zeeuws Vlaanderen” (hierna: de opdracht).

De uitvoering van de opdracht van WMO-vervoer, Haltetaxi en vervoer Jeugd-GGZ zal

per 1 juli 2016 aanvangen en de regie ervan zal worden ondergebracht bij de Gemeentelijke Vervoercentrale Zeeland, waarvan het Samenwerkingsverband eigenaar is.

De overeenkomst wordt aangegaan voor een periode van 4 jaar, van 1 juli 2016 tot en met 30 juni 2020. De opdracht kan twee keer voor een periode van één jaar verlengd worden.

2.2.

Op de aanbestedingsprocedure is de Aanbestedingswet 2012 van toepassing.

Het gunningscriterium is de economisch meest voordelige inschrijving.

2.3.

In het Bestek WMO- en ander doelgroepenvervoer Zeeuws-Vlaanderen aangaande de opdracht (hierna: het Bestek) staat - voor zover hier van belang - het volgende:

“……

2.12

Het Kansendossier

Met het Kansendossier geeft u aan op welke wijze u waarde kan toevoegen aan de doelstellingen van deze aanbesteding. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om het extra verhogen van de klanttevredenheid. Kansen moeten per definitie iets “extra’s” bieden. U beschrijft op welke wijze u toegevoegde waarde heeft voor dit project, (bijlage 4 Werkblad Kansendossier)

● benoem en omschrijf kort maximaal 2 kansen die inschrijver ziet voor waardevermeerdering van

de opdracht, dit kunnen unieke oplossingen/ werkzaamheden zijn die niet worden aangegeven

door de andere inschrijvers. Deze kansen kunnen lagere kosten geven, een snellere doorlooptijd,

of andere verbeteringen die de tevredenheid vergroten. In dit onderdeel gaat de aanbieding verder

dan de minimumeisen van de opdracht.

● Geef daarbij steeds aan waarom het een kans is.

● Kwantificeer voor iedere kans de impact op tijd, meer- of minder kosten en/of tevredenheid.

● De genoemde kansen moeten in praktijk toegepast gaan worden en maken geen onderdeel uit

van de aanbieding en zijn niet verwerkt in het prijzenblad.

Vermijd:

● informatie over inschrijver, marketinggegevens, slogans, mission statements, etc;

● technische gegevens;

● zo veel mogelijk risico’s binnen de eigen invloedssfeer;

● overdracht van risico’s terug aan opdrachtgever;

● algemene risico’s (niet specifiek voor onderhavige opdracht) en algemene oplossingen.

……

2.14

Eisen Sleutelfunctionaris

De Sleutelfunctionaris is 1ste aanspreekpunt van de Gemeentelijke Vervoercentrale en gemeenten en is volledig eindverantwoordelijk voor de dagelijkse aansturing/uitvoering tot en met in overleg oplossen van problemen etc. Hij of zij heeft ruime ervaring, geeft input voor beleidsontwikkeling van de gemeenten, denkt en ontwikkelt actief mee. De Sleutelfunctionaris ziet innovatie als een uitdaging. De beoogde Sleutelfunctionaris heeft ervaring met de dagelijkse aansturing/uitvoering van opdrachten, bij voorkeur met vraagafhankelijk doelgroepenvervoer.

Daarnaast moet de Sleutelfunctionaris de volgende competenties hebben:

● De Sleutelfunctionaris moet vooraf iemand met de voeten in de dagelijkse praktijk zijn met een

hands-on mentaliteit;

● Proactief: gevraagd en ongevraagd adviseren;

● Beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift;

● Hij/zij moet beslissingsbevoegd zijn.

2.15

CV Sleutelfunctionaris

Benoemt de relevante projecten waaraan de functionaris heeft gewerkt.

Benoemt de kenmerken van de projecten waaraan de functionaris heeft gewerkt.

De omvang van de opdrachtgever van het project en om welk type vervoer het gaat.

De duur/looptijd van de inzet van de functionaris t.b.v. het project.

De diversiteit en complexiteit van de uitgevoerde werkzaamheden.

Welke rol/taak de functionaris heeft uitgevoerd bij deze projecten.

Welke concrete werkzaamheden heeft de functionaris zelf uitgevoerd bij deze projecten.

Vermijd: informatie over inschrijver, noem geen namen, alleen functies. Maak gebruik van bijlage 5 (Format CV Sleutelfunctionaris)

……

5 Gunningcriterium

Het gunningcriterium van onderhavige aanbesteding is economisch meest voordelige inschrijving (EMVI). Voor de berekening van het gunningcriterium EMVI wordt de methode van gunning op waarde toegepast (zie ook CROW publicatie nr. 253 Gunnen op Waarde).

5.1

Kwaliteitswaarden

……

De inschrijver met de laagste fictieve inschrijvingsprijs wordt de contractant.

Indien twee of meer inschrijvingen een gelijke en laagste fictieve inschrijvingsprijs hebben, dan gaat in beginsel de inschrijver met de grootste voertuigcapaciteit (met onderscheid naar personenauto geschikt voor rolstoelvervoer, taxi/personenauto en rolstoelbus) voor in de toedeling.

Gunning op waarde houdt in dat aan alle kwaliteitscriteria een waarde is gegeven.

De kwaliteitswaarden zijn:

Gunningcriterium

Kwaliteitswaarde

Minimale scores*

CV sleutelfunctionaris

€ 0,50

6

Plan van Aanpak

€ 2,50

6

Kansendossier

€ 1,00

Duurzaamheid

€ 1,00

Totaal

€ 5,00

*bij een lagere score wordt inschrijver uitgesloten van verdere deelname

Bij een beoordelingscijfer 10 wordt de maximale kwaliteitswaarde toegekend. De relatie tussen het beoordelingscijfer en de behaalde kwaliteitswaarde is verder lineair. Dit werkt als volgt:

Beoordelingscijfer

Percentage van maximale kwaliteitswaarde

10

+ 100%

Uitmuntend, maximaal denkbare meerwaarde

8

+ 50%

Goed, aanzienlijke meerwaarde

6

Neutraal

Geen meerwaarde

4

- 50%

Onvoldoende

2

-100%

Slecht

5.2

Uitleg waardering door beoordelingsteam

5.2.1

Beoordeling plan van aanpak, kansendossier en CV Sleutelfunctionaris

de plannen van aanpak, kansendossiers en CV’s Sleutelfunctionaris worden in relatie tot die van

de andere inschrijvers beoordeeld.

● Scores van 2 tot en met 10:

○ 2 staat voor: “slecht”; geen expert; willen we geen zaken mee doen;

○ 10 staat voor “hoge kwaliteit, absoluut de beste expert; willen we graag als partner”.

● het uitgangspunt is steeds neutraal “de 6”. Alleen plannen van aanpak en kansendossiers die

dominant beter zijn krijgen een hogere beoordeling.

● Het gaat niet om welk plan van aanpak en kansendossier net een beetje beter is: de verschillen

moeten dominant differentiëren. Het is de verantwoordelijkheid van de inschrijvers om “het te

laten zien”.

● Lukt dat niet dan krijgen ze een neutrale beoordeling.

……

5.4

Eisen van de gunningcriteria

……

5.4.2

het Kansendossier

In het Kansendossier (Werkblad Kansendossier hiervoor gebruiken, bijlage 4) geeft de inschrijver aan op welke wijze hij waarde kan toevoegen aan de doelstellingen van deze aanbesteding. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om het extra verhogen van de klanttevredenheid. Kansen moeten per definitie iets extra’s aanbieden. De inschrijver dient te beschrijven op welke wijze hij toegevoegde waarde heeft voor dit project.

5.4.3

De Sleutelfunctionaris

De inschrijver dient te vermelden wie de Sleutelfunctionaris wordt. De Sleutelfunctionaris is het eerste aanspreekpunt van de Gemeentelijke Vervoercentrale en het samenwerkingsverband en is van A tot en met Z eindverantwoordelijk voor de dagelijkse aansturing/uitvoering tot en met in overleg oplossen van problemen etc. Hij of zij heeft ruime ervaring, geeft input voor beleidsontwikkeling en denkt en ontwikkelt actief mee. De Sleutelfunctionaris ziet innovatie als een uitdaging. Slimme oplossingen in tijden van bezuinigingen.

De beoogde Sleutelfunctionaris heeft ervaring met het realiseren van de dagelijkse aansturing/ uitvoering van doelgroepenvervoer.

Daarnaast moet de sleutelfunctionaris de volgende competenties hebben:

● De sleutelfunctionaris moet vooral iemand met de voeten in de dagelijkse praktijk zijn met een

hands-on mentaliteit;

● Proactief: gevraagd en ongevraagd adviseren;

● Beheersing van Nederlandse taal in woord en geschrift.

5.5

Gunning

De Inschrijvers die voldoen aan de gestelde selectiecriteria worden meegenomen in de gunning.

De inschrijvingen worden beoordeeld en vergeleken. De inschrijver met de laagste fictieve inschrijfprijs (EMVI) wordt de contractant.

……”

2.4.

In de ten behoeve van de gunningsfase verschenen Nota van Inlichtingen 1 staat onder 44, betreffende pagina 20 van het bestek, als vraag:

“U maakt niet/onvoldoende duidelijk wanneer iets als uitmuntend/maximaal denkbare meerwaarde, dan wel goed/aanzienlijke meerwaarde, wel onvoldoende, dan wel slecht wordt aangemerkt. Onder andere is onduidelijk wanneer iets ‘dominant beter’ is. Een en ander is erg subjectief en in strijd met het transparantievereiste.”

Het antwoord van het Samenwerkingsverband daarop is:

“Wij delen deze mening niet en achten de verschillen wel degelijk helder omschreven.”

2.5.

In de ten behoeve van de gunningsfase verschenen Nota van Inlichtingen 2 staat onder 10, betreffende vraag 44 uit de Nota van Inlichtingen 1 (zie 2.4), als vraag:

“Uw antwoord op deze vraag is nog steeds niet transparant. Dat is juist de reden dat wij hierover een vraag stellen, dus nogmaals uw verduidelijking, daar hebben inschrijvers per slot van rekening recht op.”

Het antwoord van het Samenwerkingsverband daarop is:

“De aanbestedende dienst heeft gekozen voor een beoordelingsmethodiek waarbij we op zoek gaan naar de leverancier met de beste invulling van de opdracht. Indien we verder zouden detailleren zouden standaarden ontstaan; punten die inschrijvers kunnen ‘afvinken’ om goed te scoren. De bedoeling is juist om goede ideeën van de leveranciers te horen. Dit is een beoordelingsmethodiek die los gebaseerd is op prestatie-inkoop en die regelmatig terugkomt in aanbestedingen en algemeen geaccepteerd wordt.

Uitgangspunt is een 6, tenzij er dominante informatie is om een hogere of lagere score te geven. Voorstellen worden onderling geanalyseerd. Welk voorstel steekt er met kop en schouders bovenuit. Welk voorstel is beduidend minder dan anderen en welke lijken min of meer op elkaar. Indien alle voorstellen op elkaar lijken, moeten alle voorstellen dezelfde score krijgen. Bij afwijkende scores moet het dominant duidelijk zijn welke van de voorstellen beter dan wel slechter is.”

2.6.

Bij brief van 3 maart 2016 schrijft het Samenwerkingsverband aan [eiseres] , voor zover hier van belang, het volgende:

“……

Op 17 februari hebben wij de kluis met aanbiedingen van de Europese aanbesteding ‘WMO- en ander doelgroepenvervoer Zeeuws Vlaanderen’ geopend. (…)

Helaas moeten wij u meedelen dat uw aanbieding niet als economisch meest voordelige inschrijving uit de beoordeling is gekomen. De partij met de laagste fictieve inschrijvingsprijs is [bedrijf1] .

In onderstaande tabel vindt u uw scores op kwaliteitscriteria naast de scores van de winnende partij.

Bedrijf 1

Eiser

Punt

Kwaliteitskorting

Punt

Kwaliteitskorting

CV Sleutelfunctionaris

8

€ 0,25

6

€ 0,00

Plan van Aanpak

6

€ 0,00

6

€ 0,00

Kansendossier

8

€ 0,50

6

€ 0,00

Duurzaamheid

8

€ 0,50

10

€ 1,00

Totale kwaliteitskorting

€ 1,25

€ 1,00

Uw inschrijving scoorde voldoende op de kwaliteitscriteria CV sleutelfunctionaris, Plan van aanpak en kansendossier.

Het CV van de sleutelfunctionaris van [bedrijf1] scoorde hoger omdat deze meer recente ervaring (voeten in de praktijk) liet zien. Daarnaast heeft deze sleutelfunctionaris ervaring met het werken met een ‘regie centrale’. Het CV van uw sleutelfunctionaris sprong er niet bovenuit. Overigens kunnen we uit dit CV niet opmaken in hoeverre hij verbonden is aan uw bedrijf.

De inschrijving van [bedrijf1] liet bij het kansen dossier meerwaarde zien door een op de doelgroep toegesneden kans die zowel voor de reiziger als voor de regiecentrale een duidelijke meerwaarde heeft. Het kansendossier dat wij van u ontvingen hebben wij net als de overige inschrijvers een 6 gegeven.

De ontvangen plannen van aanpak waren vergelijkbaar. Er was geen partij die erboven uit sprong en zo meerwaarde heeft laten zien.

Bovenstaande in combinatie met de inschrijvingsprijs van [bedrijf1] maakt dat zij de laagste fictieve inschrijvingsprijs hebben.

……”

2.7.

[bedrijf1] heeft de opdracht voorlopig gegund gekregen.

3 Het geschil

3.1.

[eiseres] vordert dat de voorzieningenrechter, bij vonnis, voor zover mogelijk uitvoerbaar bij voorraad:

1. het Samenwerkingsverband verbiedt de opdracht te gunnen aan [bedrijf1] en/of Van Oeveren;

alsmede:

primair:

2. het Samenwerkingsverband gebiedt voor zover zij de opdracht wenst te gunnen, de inschrijvingen opnieuw te laten beoordelen op de puntentoekenning op de gunnings-criteria door een nieuw te vormen beoordelingsteam bestaande uit onafhankelijke deskundigen die niet reeds bij de huidige beoordeling betrokken zijn geweest, althans door andere beoordelaars dan de beoordelaars die betrokken zijn geweest bij de huidige beoordeling, een en ander conform de aanbestedingsstukken en het door de voorzieningenrechter te wijzen vonnis en

3. indien het Samenwerkingsverband op grond van de herbeoordeling niet voornemens zou zijn de opdracht aan [eiseres] te gunnen, het Samenwerkingsverband verbiedt de opdracht te gunnen voordat een nieuwe termijn voor het aanhangig maken van een kort geding van 20 dagen na ontvangst van de uitslag van de herbeoordeling inclusief deugdelijke motivering, ongebruikt is verstreken en hangende een eventueel door [eiseres] aanhangig te maken kort geding;

subsidiair:

4. het Samenwerkingsverband gebiedt de aanbestedingsprocedure te staken en gestaakt te houden en

5. het Samenwerkingsverband verbiedt de opdracht te gunnen anders dan na heraanbe-steding conform de Aanbestedingswet 2012 en het door de voorzieningenrechter te wijzen vonnis;

meer subsidiair:

6. het Samenwerkingsverband gebiedt de maatregelen te treffen die de voorzieningen-rechter noodzakelijk c.q. geschikt acht;

primair, subsidiair, meer subsidiair:

7. alles op straffe van een onmiddellijk opeisbare dwangsom van € 1.000.000,= ineens aan [eiseres] , mocht het Samenwerkingsverband niet aan het in deze zaak te wijzen vonnis voldoen, althans een door de voorzieningenrechter in goede justitie te bepalen dwangsom en

8. alles met veroordeling van het Samenwerkingsverband in de kosten van deze procedure, een vergoeding van kosten voor rechtsbijstand aan de zijde van [eiseres] daarin begrepen en een vergoeding van nakosten ad € 133,= zonder betekening van het in deze zaak te wijzen vonnis en ad € 199,= in geval van betekening van het in deze zaak te wijzen vonnis, met bepaling dat alle genoemde kosten binnen twee weken na dagtekening van het vonnis aan [eiseres] dienen te zijn voldaan, bij gebreke waarvan het Samenwerkingsverband zonder nadere aankondiging over die kosten de wettelijk rente is verschuldigd.

3.2.

Het Samenwerkingsverband voert verweer. Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

4 De beoordeling

4.1.

Ter beoordeling staat of het Samenwerkingsverband, zoals [eiseres] heeft betoogd en het Samenwerkingsverband heeft weersproken, haar voorlopige gunnings-beslissing onvoldoende heeft gemotiveerd dan wel onjuist en/of op aspecten die vooraf niet bekend waren heeft beoordeeld. In dat verband geldt als uitgangpunt dat enige mate van subjectiviteit inherent is aan de beoordeling van kwalitatieve criteria, als hier aan de orde.

Weliswaar staat dat - enigszins - op gespannen voet met de objectieve beoordelingssystematiek van het aanbestedingsrecht en de daarop toepasselijke beginselen van transparantie en gelijke behandeling, maar het behoeft - op zichzelf - nog niet mee te brengen dat ook daadwerkelijk sprake is van strijd met dat recht c.q. die beginselen. Van belang is dat (i) zodanige criteria worden geformuleerd dat het voor een kandidaat-inschrijver volstrekt duidelijk is aan welke kwaliteitseisen hij moet voldoen,

(ii) de inschrijvingen aan de hand van een zo objectief mogelijk systeem worden beoordeeld, en (iii) de aanbestedende dienst zijn uiteindelijke keuze motiveert op een wijze die het voor de afgewezen inschrijvers mogelijk maakt om (a) de wijze waarop de beoordeling heeft plaatsgevonden te toetsen en (b) te controleren of de beoordeling de (voorlopige) gunningsbeslissing rechtvaardigt. Een aanbestedende dienst is gehouden om de inschrijving overeenkomstig de door haar gestelde eisen te beoordelen en mag geen afwegingsregels of subcriteria voor de gunningscriteria toepassen die zij niet vooraf ter kennis van de inschrijvers heeft gebracht, omdat anders in strijd met het transparantie- en gelijkheidsbeginsel zou worden gehandeld (zie HvJ EU 24 januari 2008, C-532/06, Lianakis/Alexandroupolis en gerechtshof Den Haag, 21 februari 2012, LJN: BV6808).

4.2.

Met inachtneming van voormeld toetsingskader komt de voorzieningenrechter toe aan een inhoudelijke beoordeling van de door [eiseres] opgeworpen onvolledigheden en onjuistheden ten aanzien van de gunningscriteria CV Sleutelfunctionaris en het Kansendossier. Uit de aanbestedingsstukken blijkt dat het hierbij gaat om een relatieve beoordelingssystematiek, in die zin de Kansendossiers, CV’s Sleutelfunctionaris (en de plannen van aanpak) in relatie tot de andere inschrijvers worden beoordeeld. Bij toekenning van de scores door de beoordelingscommissie is het uitgangspunt een 6. Slechts indien de beoordeling dominant beter is, in vergelijking tot de andere, zal er - blijkens de aanbestedingsstukken - een hogere score dan een 6 worden toegekend.

Gunningscriterium CV Sleutelfunctionaris

4.3.

Het Samenwerkingsverband heeft het CV van de Sleutelfunctionaris van [eiseres] beoordeeld met een 6 en van [bedrijf1] beoordeeld met een 8. In de voorlopige gunningsbeslissing heeft het Samenwerkingsverband ter zake het volgende overwogen:

“Het CV van de sleutelfunctionaris van [bedrijf1] scoorde hoger omdat deze meer recente ervaring (voeten in de praktijk) liet zien. Daarnaast heeft deze sleutel-functionaris ervaring met het werken met een ‘regie centrale’. Het CV van uw sleutel-functionaris sprong er niet bovenuit. Overigens kunnen we uit dit CV niet opmaken in hoeverre hij verbonden is aan uw bedrijf.” Ter zitting heeft het Samenwerkingsverband verklaard dat de Sleutelfunctionaris van De Vlieger beter is, omdat deze kandidaat met de voeten in de modder van de dagelijkse praktijk heeft gestaan. De Sleutelfunctionaris van [eiseres] , die functioneerde op directiekamerniveau, was - in de visie van het Samenwerkingsverband - overgekwalificeerd. Ter zitting is voorts gebleken dat de “ervaring met het werken met een regiecentrale” van de Sleutelfunctionaris van De Vlieger slechts betrekking heeft op enkele maanden. Volgens [eiseres] is er voor wat betreft het gunningscriterium CV Sleutelfunctionaris sprake van een motiveringsgebrek en/of een niet toelaatbare beoordeling door het Samenwerkingsverband op vooraf voor de inschrijvers niet bekende beoordelingsaspecten. De voorzieningenrechter volgt [eiseres] in dit standpunt. Uit de in het Bestek geformuleerde ervaringsvereisten voor de Sleutelfunctionaris volgt dat hij/zij over ruime ervaring dient te beschikken en ervaring heeft met het realiseren van de dagelijkse aansturing/uitvoering van doelgroepenvervoer. Vereisten als recente ervaring en ervaring met het werken onder een externe regiecentrale worden niet als vereisten voor de Sleutelfunctionaris in het Bestek vermeld. In zoverre is op dit punt in ieder geval sprake van een onvolledige motivering alsmede wellicht tevens van een onvolledige beoordeling. Bovendien heeft het Samenwerkingsverband in het Bestek aangekondigd de CV’s Sleutelfunctionaris in relatie tot die van de andere inschrijvers te zullen beoordelen en is middels de hiervoor gegeven motivering in onvoldoende mate komen vast te staan dat het Samenwerkingsverband een dergelijke relatieve beoordeling heeft uitgevoerd, zodat ook op dit punt sprake is van een onvolledige motivering alsmede wellicht tevens van een onvolledige beoordeling.

Gunningscriterium Kansendossier

4.4.

Het Samenwerkingsverband heeft het Kansendossier van [eiseres] beoordeeld met een 6 en van [bedrijf1] beoordeeld met een 8. In de voorlopige gunningsbeslissing heeft het Samenwerkingsverband ter zake het volgende overwogen:

“De inschrijving van [bedrijf1] liet bij het kansen dossier meerwaarde zien door een op de doelgroep toegesneden kans die zowel voor de reiziger als voor de regiecentrale een duidelijke meerwaarde heeft. Het kansendossier dat wij van u ontvingen hebben wij net als de overige inschrijvers een 6 gegeven.” De voorzieningenrechter deelt de mening van [eiseres] dat zij uit de motivering van de voorlopige gunningsbeslissing niet kan opmaken waarom het Kansendossier van [bedrijf1] dominant beter is dan het Kansendossier van [eiseres] . Ook uit de nadere motivering in de brief van 19 april 2016 van mr. Hoekstra blijkt dit onvoldoende. De betreffende kans heeft betrekking op het aanbieden van betaling via pinapparaten. Onvoldoende duidelijk is waarom deze kans “met kop en schouders boven de rest uitsteekt”, gelet op de onweersproken stelling van [eiseres] dat de mogelijkheid van pinbetaling één van de standaardopties bij de wettelijk verplichte BCT (Boordcomputer Taxi) is. Daarnaast heeft het Samenwerkingsverband nagelaten om inzichtelijk te maken hoe het Kansendossier van [bedrijf1] in relatie tot die van de andere inschrijvers is beoordeeld. Dit brengt met zich mee dat ook op het gunningscriterium Kansendossier sprake is van een onvolledige motivering alsmede wellicht tevens van een onvolledige beoordeling.

Conclusie

4.5.

Nu blijkens het voorgaande de voorlopige gunningsbeslissing op een aantal punten ondeugdelijk is gemotiveerd en/of hieraan (mogelijk) een onvolledige beoordeling ten grondslag ligt, is naar het voorlopig oordeel van de voorzieningenrechter een herbeoordeling van de inschrijving van [eiseres] , met inachtneming van hetgeen hiervoor is overwogen, aangewezen. Het gelijkheidsbeginsel brengt met zich dat alle inschrijvingen aan die herbeoordeling dienen te worden onderworpen en dat ook het gunningscriterium plan van aanpak in de nieuwe beoordeling zal worden betrokken. Uit het oogpunt van onpartijdigheid en onafhankelijkheid zal die herbeoordeling niet mogen plaatsvinden door dezelfde commissie. Daartoe zal door het Samenwerkingsverband een nieuwe commissie moeten worden geformeerd. De vordering van [eiseres] zal derhalve worden toegewezen op de hierna te vermelden wijze, waarbij de gevorderde dwangsom zal worden afgewezen nu ervan uit mag worden gegaan dat het Samenwerkingsverband overeenkomstig deze beslissing zal handelen.

4.6.

Het Samenwerkingsverband zal als de in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten worden veroordeeld. De kosten aan de zijde van [eiseres] worden begroot op:

- dagvaarding € 77,75

- griffierecht 619,00

- salaris advocaat 816,00

Totaal € 1.512,75

4.7.

De gevorderde veroordeling in de nakosten is in het kader van deze procedure slechts toewijsbaar voor zover deze kosten op dit moment reeds kunnen worden begroot.

De nakosten zullen dan ook worden toegewezen op de wijze zoals in de beslissing vermeld.

5. De beslissing

De voorzieningenrechter

5.1.

verbiedt het Samenwerkingsverband de opdracht te gunnen aan [bedrijf1] ;

5.2.

gebiedt het Samenwerkingsverband voor zover zij de opdracht wenst te gunnen de inschrijvingen opnieuw te laten beoordelen op de puntentoekenningen op de gunnings-criteria CV Sleutelfunctionaris, Kansendossier en plan van aanpak door een nieuw door

het Samenwerkingsverband te vormen beoordelingsteam bestaande uit deskundigen die niet reeds bij de huidige beoordeling betrokken zijn geweest, een en ander conform de aanbestedingsstukken en dit vonnis;

5.3.

verbiedt het Samenwerkingsverband de opdracht definitief te gunnen voordat een nieuwe termijn voor het aanhangig maken van een kort geding van 20 dagen na ontvangst van de uitslag van de herbeoordeling door de inschrijvers is verstreken;

5.4.

veroordeelt het Samenwerkingsverband in de proceskosten, aan de zijde van [eiseres] tot op heden begroot op € 1.512,75;

5.5.

veroordeelt het Samenwerkingsverband in de na dit vonnis ontstane kosten, begroot op € 131,00 aan salaris advocaat, te vermeerderen, onder de voorwaarde dat het Samenwerkingsverband niet binnen 14 dagen na aanschrijving aan het vonnis heeft voldaan en er vervolgens betekening van de uitspraak heeft plaatsgevonden, met een bedrag van € 68,00 aan salaris advocaat en de explootkosten van betekening van de uitspraak, en te vermeerderen met de wettelijke rente als bedoeld in art. 6:119a BW over de nakosten met ingang van veertien dagen na de betekening van dit vonnis tot aan de voldoening;

5.6.

verklaart dit vonnis uitvoerbaar bij voorraad;

5.7.

wijst af het meer of anders gevorderde.

Dit vonnis is gewezen door mr. A.F.L. Geerdes en in het openbaar uitgesproken op 26 mei 2016.1862/676