Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBROT:2016:3974

Instantie
Rechtbank Rotterdam
Datum uitspraak
26-05-2016
Datum publicatie
30-05-2016
Zaaknummer
C/10/497905 / KG ZA 16-319
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Kort geding
Inhoudsindicatie

De aanbestedende dienst komt een ruime vrijheid toe bij het bepalen van de gunningscriteria voor de door haar uitgeschreven opdracht.

Die keuze mag echter geen betrekking hebben op andere criteria dan die welke strekken tot bepaling van de economisch voordeligste aanbieding.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Module Aanbesteding 2016/393
JAAN 2016/155 met annotatie van mr. D.J.L. van Ee MSc
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

vonnis

RECHTBANK ROTTERDAM

Team Handel

zaaknummer / rolnummer: C/10/497905 / KG ZA 16-319

Vonnis in kort geding van 26 mei 2016

in de zaak van

1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

[eiser1] ,

zetelend te Terneuzen,

2. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

TAXIBEDRIJF GRENSZICHT B.V.,

zetelend te Clinge,

eiseressen,

advocaat mr. B. Nijhof,

tegen

de publiekrechtelijke rechtspersoon

SAMENWERKINGSVERBAND COLLECTIEF VERVOER

ZEEUWSCH-VLAANDEREN,

zetelend te Terneuzen,

gedaagde,

advocaat mr. U.T. Hoekstra.

Partijen zullen hierna de Combinatie en het Samenwerkingsverband genoemd worden.

De Combinatie zal afzonderlijk worden aangeduid met respectievelijk [eiser1] en Grenszicht.

1 De procedure

1.1.

Het verloop van de procedure blijkt uit:

 • -

  de dagvaarding d.d. 23 maart 2016;

 • -

  een brief d.d. 19 april 2016 van het Samenwerkingsverband,

waarin zij haar standpunt op voorhand uiteen zet;

 • -

  de producties van de Combinatie;

 • -

  de producties van het Samenwerkingsverband;

 • -

  de pleitaantekeningen van mr. B. Nijhof;

 • -

  de pleitaantekeningen van mr. U.T. Hoekstra.

1.2.

Partijen hebben de respectieve standpunten toegelicht ter zitting van 12 mei 2016. Ten slotte is vonnis bepaald.

2 De feiten

2.1.

Op 30 december 2015 heeft het Samenwerkingsverband op TenderNed de Europese aanbesteding aangekondigd van de opdracht “WMO- en ander doelgroepen-vervoer Zeeuws Vlaanderen” (hierna: de opdracht).

De uitvoering van de opdracht WMO-vervoer, Haltetaxi en vervoer Jeugd-GGZ zal per

1 juli 2016 aanvangen en de regie ervan zal worden ondergebracht bij de Gemeentelijke Vervoercentrale Zeeland, waarvan het Samenwerkingsverband eigenaar is.

De overeenkomst wordt aangegaan voor een periode van 4 jaar, van 1 juli 2016 tot en met 30 juni 2020. De opdracht kan twee keer voor een periode van één jaar verlengd worden.

2.2.

Op de aanbestedingsprocedure is de Aanbestedingswet 2012 van toepassing.

Het gunningscriterium is de economisch meest voordelige inschrijving.

2.3.

In het Bestek WMO- en ander doelgroepenvervoer Zeeuws-Vlaanderen aangaande de opdracht (hierna: het Bestek) staat - voor zover hier van belang - het volgende:

“……

2.12

Het Kansendossier

Met het Kansendossier geeft u aan op welke wijze u waarde kan toevoegen aan de doelstellingen van deze aanbesteding. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om het extra verhogen van de klanttevredenheid. Kansen moeten per definitie iets “extra’s” bieden. U beschrijft op welke wijze u toegevoegde waarde heeft voor dit project, (bijlage 4 Werkblad Kansendossier)

● benoem en omschrijf kort maximaal 2 kansen die inschrijver ziet voor waardevermeerdering van

de opdracht, dit kunnen unieke oplossingen/ werkzaamheden zijn die niet worden aangegeven

door de andere inschrijvers. Deze kansen kunnen lagere kosten geven, een snellere doorlooptijd,

of andere verbeteringen die de tevredenheid vergroten. In dit onderdeel gaat de aanbieding verder

dan de minimumeisen van de opdracht.

● Geef daarbij steeds aan waarom het een kans is.

● Kwantificeer voor iedere kans de impact op tijd, meer- of minder kosten en/of tevredenheid.

● De genoemde kansen moeten in praktijk toegepast gaan worden en maken geen onderdeel uit

van de aanbieding en zijn niet verwerkt in het prijzenblad.

Vermijd:

● informatie over inschrijver, marketinggegevens, slogans, mission statements, etc;

● technische gegevens;

● zo veel mogelijk risico’s binnen de eigen invloedssfeer;

● overdracht van risico’s terug aan opdrachtgever;

● algemene risico’s (niet specifiek voor onderhavige opdracht) en algemene oplossingen.

……

2.14

Eisen Sleutelfunctionaris

De Sleutelfunctionaris is 1ste aanspreekpunt van de Gemeentelijke Vervoercentrale en gemeenten en is volledig eindverantwoordelijk voor de dagelijkse aansturing/uitvoering tot en met in overleg oplossen van problemen etc. Hij of zij heeft ruime ervaring, geeft input voor beleidsontwikkeling van de gemeenten, denkt en ontwikkelt actief mee. De Sleutelfunctionaris ziet innovatie als een uitdaging. De beoogde Sleutelfunctionaris heeft ervaring met de dagelijkse aansturing/uitvoering van opdrachten, bij voorkeur met vraagafhankelijk doelgroepenvervoer.

Daarnaast moet de Sleutelfunctionaris de volgende competenties hebben:

● De Sleutelfunctionaris moet vooraf iemand met de voeten in de dagelijkse praktijk zijn met een

hands-on mentaliteit;

● Proactief: gevraagd en ongevraagd adviseren;

● Beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift;

● Hij/zij moet beslissingsbevoegd zijn.

2.15

CV Sleutelfunctionaris

Benoemt de relevante projecten waaraan de functionaris heeft gewerkt.

Benoemt de kenmerken van de projecten waaraan de functionaris heeft gewerkt.

De omvang van de opdrachtgever van het project en om welk type vervoer het gaat.

De duur/looptijd van de inzet van de functionaris t.b.v. het project.

De diversiteit en complexiteit van de uitgevoerde werkzaamheden.

Welke rol/taak de functionaris heeft uitgevoerd bij deze projecten.

Welke concrete werkzaamheden heeft de functionaris zelf uitgevoerd bij deze projecten.

Vermijd: informatie over inschrijver, noem geen namen, alleen functies. Maak gebruik van bijlage 5 (Format CV Sleutelfunctionaris)

……

5 Gunningcriterium

Het gunningcriterium van onderhavige aanbesteding is economisch meest voordelige inschrijving (EMVI). Voor de berekening van het gunningcriterium EMVI wordt de methode van gunning op waarde toegepast (zie ook CROW publicatie nr. 253 Gunnen op Waarde).

5.1

Kwaliteitswaarden

……

De inschrijver met de laagste fictieve inschrijvingsprijs wordt de contractant.

Indien twee of meer inschrijvingen een gelijke en laagste fictieve inschrijvingsprijs hebben, dan gaat in beginsel de inschrijver met de grootste voertuigcapaciteit (met onderscheid naar personenauto geschikt voor rolstoelvervoer, taxi/personenauto en rolstoelbus) voor in de toedeling.

Gunning op waarde houdt in dat aan alle kwaliteitscriteria een waarde is gegeven.

De kwaliteitswaarden zijn:

Gunningcriterium

Kwaliteitswaarde

Minimale scores*

CV sleutelfunctionaris

€ 0,50

6

Plan van Aanpak

€ 2,50

6

Kansendossier

€ 1,00

Duurzaamheid

€ 1,00

Totaal

€ 5,00

*bij een lagere score wordt inschrijver uitgesloten van verdere deelname

Bij een beoordelingscijfer 10 wordt de maximale kwaliteitswaarde toegekend. De relatie tussen het beoordelingscijfer en de behaalde kwaliteitswaarde is verder lineair. Dit werkt als volgt:

Beoordelingscijfer

Percentage van maximale kwaliteitswaarde

10

+ 100%

Uitmuntend, maximaal denkbare meerwaarde

8

+ 50%

Goed, aanzienlijke meerwaarde

6

Neutraal

Geen meerwaarde

4

- 50%

Onvoldoende

2

-100%

Slecht

5.2

Uitleg waardering door beoordelingsteam

5.2.1

Beoordeling plan van aanpak, kansendossier en CV Sleutelfunctionaris

de plannen van aanpak, kansendossiers en CV’s Sleutelfunctionaris worden in relatie tot die van

de andere inschrijvers beoordeeld.

● Scores van 2 tot en met 10:

○ 2 staat voor: “slecht”; geen expert; willen we geen zaken mee doen;

○ 10 staat voor “hoge kwaliteit, absoluut de beste expert; willen we graag als partner”.

● het uitgangspunt is steeds neutraal “de 6”. Alleen plannen van aanpak en kansendossiers die

dominant beter zijn krijgen een hogere beoordeling.

● Het gaat niet om welk plan van aanpak en kansendossier net een beetje beter is: de verschillen

moeten dominant differentiëren. Het is de verantwoordelijkheid van de inschrijvers om “het te

laten zien”.

● Lukt dat niet dan krijgen ze een neutrale beoordeling.

……

5.4

Eisen van de gunningcriteria

……

5.4.2

het Kansendossier

In het Kansendossier (Werkblad Kansendossier hiervoor gebruiken, bijlage 4) geeft de inschrijver aan op welke wijze hij waarde kan toevoegen aan de doelstellingen van deze aanbesteding. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om het extra verhogen van de klanttevredenheid. Kansen moeten per definitie iets extra’s aanbieden. De inschrijver dient te beschrijven op welke wijze hij toegevoegde waarde heeft voor dit project.

5.4.3

De Sleutelfunctionaris

De inschrijver dient te vermelden wie de Sleutelfunctionaris wordt. De Sleutelfunctionaris is het eerste aanspreekpunt van de Gemeentelijke Vervoercentrale en het samenwerkingsverband en is van A tot en met Z eindverantwoordelijk voor de dagelijkse aansturing/uitvoering tot en met in overleg oplossen van problemen etc. Hij of zij heeft ruime ervaring, geeft input voor beleidsontwikkeling en denkt en ontwikkelt actief mee. De Sleutelfunctionaris ziet innovatie als een uitdaging. Slimme oplossingen in tijden van bezuinigingen.

De beoogde Sleutelfunctionaris heeft ervaring met het realiseren van de dagelijkse aansturing/ uitvoering van doelgroepenvervoer.

Daarnaast moet de sleutelfunctionaris de volgende competenties hebben:

● De sleutelfunctionaris moet vooral iemand met de voeten in de dagelijkse praktijk zijn met een

hands-on mentaliteit;

● Proactief: gevraagd en ongevraagd adviseren;

● Beheersing van Nederlandse taal in woord en geschrift.

5.5

Gunning

De Inschrijvers die voldoen aan de gestelde selectiecriteria worden meegenomen in de gunning.

De inschrijvingen worden beoordeeld en vergeleken. De inschrijver met de laagste fictieve inschrijfprijs (EMVI) wordt de contractant.

……”

2.4.

In de ten behoeve van de gunningsfase verschenen Nota van Inlichtingen 1 staat onder 44, betreffende pagina 20 van het bestek, als vraag:

“U maakt niet/onvoldoende duidelijk wanneer iets als uitmuntend/maximaal denkbare meerwaarde, dan wel goed/aanzienlijke meerwaarde, wel onvoldoende, dan wel slecht wordt aangemerkt. Onder andere is onduidelijk wanneer iets ‘dominant beter’ is. Een en ander is erg subjectief en in strijd met het transparantievereiste.”

Het antwoord van het Samenwerkingsverband daarop is:

“Wij delen deze mening niet en achten de verschillen wel degelijk helder omschreven.”

2.5.

In de ten behoeve van de gunningsfase verschenen Nota van Inlichtingen 2 staat onder 10, betreffende vraag 44 uit de Nota van Inlichtingen 1 (zie 2.4), als vraag:

“Uw antwoord op deze vraag is nog steeds niet transparant. Dat is juist de reden dat wij hierover een vraag stellen, dus nogmaals uw verduidelijking, daar hebben inschrijvers per slot van rekening recht op.”

Het antwoord van het Samenwerkingsverband daarop is:

“De aanbestedende dienst heeft gekozen voor een beoordelingsmethodiek waarbij we op zoek gaan naar de leverancier met de beste invulling van de opdracht. Indien we verder zouden detailleren zouden standaarden ontstaan; punten die inschrijvers kunnen ‘afvinken’ om goed te scoren. De bedoeling is juist om goede ideeën van de leveranciers te horen. Dit is een beoordelingsmethodiek die los gebaseerd is op prestatieinkoop en die regelmatig terugkomt in aanbestedingen en algemeen geaccepteerd wordt.

Uitgangspunt is een 6, tenzij er dominante informatie is om een hogere of lagere score te geven. Voorstellen worden onderling geanalyseerd. Welk voorstel steekt er met kop en schouders bovenuit. Welk voorstel is beduidend minder dan anderen en welke lijken min of meer op elkaar. Indien alle voorstellen op elkaar lijken, moeten alle voorstellen dezelfde score krijgen. Bij afwijkende scores moet het dominant duidelijk zijn welke van de voorstellen beter dan wel slechter is.”

2.6.

Bij brief van 3 maart 2016 schrijft het Samenwerkingsverband aan de Combinatie, voor zover hier van belang, het volgende:

“……

Op 17 februari hebben wij de kluis met aanbiedingen van de Europese aanbesteding ‘WMO- en ander doelgroepenvervoer Zeeuws Vlaanderen’ geopend. (…)

Helaas moeten wij u meedelen dat uw aanbieding niet als economisch meest voordelige inschrijving uit de beoordeling is gekomen. De partij met de laagste fictieve inschrijvingsprijs is [bedrijf1] .

In onderstaande tabel vindt u uw scores op kwaliteitscriteria naast de scores van de winnende partij.

Bedrijf 1

Combinatie

Punt

Kwaliteitskorting

Punt

Kwaliteitskorting

CV Sleutelfunctionaris

8

€ 0,25

6

€ 0,00

Plan van Aanpak

6

€ 0,00

6

€ 0,00

Kansendossier

8

€ 0,50

6

€ 0,00

Duurzaamheid

8

€ 0,50

8

€ 0,50

Totale kwaliteitskorting

€ 1,25

€ 0,50

Uw inschrijving scoorde voldoende op de kwaliteitscriteria CV sleutelfunctionaris, Plan van aanpak en kansendossier.

Het door u aangeleverde cv was moeilijker te beoordelen aangezien niet alle punten vanuit de format ingevuld zijn. Alhoewel uit de ingevulde velden wel de gevraagde kwalificaties blijken kan men hieruit geen meerwaarde concluderen. Dit was wel het geval bij [bedrijf1] .

De inschrijving van [bedrijf1] liet bij het kansen dossier meerwaarde zien door een op de doelgroep toegesneden kans die zowel voor de reiziger als voor de regiecentrale een duidelijke meerwaarde heeft. Het kansendossier dat wij van u ontvingen hebben wij net als de overige inschrijvers een 6 gegeven.

De ontvangen plannen van aanpak waren vergelijkbaar. Er was geen partij die erboven uit sprong en

Op dit onderdeel een hogere score heeft ontvangen.

Voor wat betreft de prijs kunnen we u melden dat de prijs van [bedrijf1] dusdanig veel lager ligt dat dit verschil door een hogere score voor de verschillende kwaliteitsonderdelen in uw aanbieding niet goed is te maken.

……”

2.7.

[bedrijf1] heeft de opdracht voorlopig gegund gekregen.

3 Het geschil

3.1.

De Combinatie vordert dat de voorzieningenrechter bij vonnis, uitvoerbaar bij voorraad:

A. Primair:

I. het Samenwerkingsverband gebiedt om het gunningsvoornemen aan [bedrijf1] in te trekken;

II. het Samenwerkingsverband gebiedt om de lopende aanbesteding van het WMO- en andere doelgroepenvervoer te staken en gestaakt te houden;

III. het Samenwerkingsverband gebiedt, voor zover zij de opdracht nog wenst te gunnen, dat te doen door de opdracht opnieuw aan te besteden.

B. Subsidiair:

I. het Samenwerkingsverband gebiedt om het gunningsvoornemen aan [bedrijf1] in te trekken;

II. het Samenwerkingsverband gebiedt de inschrijvingen opnieuw te laten beoordelen door een nieuwe onafhankelijke beoordelingscommissie, althans de oorspronkelijke beoordelingscommissie aan de hand van de daartoe vooraf opgestelde gunningscriteria, dit alles binnen 14 dagen na dagtekening van het vonnis van de voorzieningenrechter;

III. voor zover die herbeoordeling leidt tot een nieuwe voorlopige gunningsbeslissing, het Samenwerkingsverband gebiedt die van een deugdelijke motivering te voorzien die voldoet aan de in de Aanbestedingswet 2012 gestelde eisen.

C. Meer subsidiair:

I. het Samenwerkingsverband gebiedt om het gunningsvoornemen aan [bedrijf1] in te trekken;

D. Zowel primair als subsidiair:

I. dit alles op straffe van verbeurte van een direct opeisbare dwangsom van € 50.000,=, althans een in goede justitie te bepalen dwangsom bij overtreding van één van de door de voorzieningenrechter toegewezen ge- of verboden;

3.2.

Het Samenwerkingsverband voert verweer. Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

4 De beoordeling

Primair gevorderde:

4.1.

De combinatie stelt zich primair op het standpunt, hetgeen door het Samenwerkingsverband wordt bestreden, dat de opdracht opnieuw moet worden aanbesteed.

De Combinatie heeft allereerst betoogd dat het gunningscriterium CV Sleutelfunctionaris niet is toegestaan, omdat binnen dit gunningscriterium wordt gekeken naar de ervaring van de betreffende inschrijvende partij en er aldus sprake is van een geschiktheidseis van de betreffende inschrijver en niet van een gunningscriterium. De ervaring van personeel wordt geacht onderdeel uit te maken van de ervaring van de juridische entiteit waar dat personeel voor werkt, aldus de Combinatie. Evenmin is duidelijk waarom het gunningscriterium CV Sleutelfunctionaris verband houdt met het voorwerp van de opdracht.

4.2.

De voorzieningenrechter overweegt dat aan het Samenwerkingsverband een ruime vrijheid toekomt bij het bepalen van de gunningscriteria voor de door haar uitgeschreven opdracht. Het Samenwerkingsverband kan daarbij kiezen welke gunningscriteria zij willen toepassen. Die keuze mag echter geen betrekking hebben op andere criteria dan die welke strekken tot bepaling van de economisch voordeligste aanbieding. In die zin moeten de gunningscriteria verband houden met het voorwerp van de opdracht. De kwaliteit van de uitvoering van de opdracht kan op doorslaggevende wijze afhangen van de professionele waarde van degene die met de uitvoering ervan is belast, die bestaat uit zijn/haar professionele ervaring en opleidingsniveau. Dit is niet alleen het geval wanneer de opdracht betrekking heeft op een intellectuele dienst. Ondermeer aan de hand van het CV van de Sleutelfunctionaris kan door het Samenwerkingsverband een beoordeling worden verricht over de kwaliteit van de Sleutelfunctionaris voor de uitvoering van de opdracht.

Het Lianakis-arrest, waar de Combinatie naar verwijst, heeft in feite betrekking op het personeel en de ervaring van de inschrijvers in het algemeen en niet, zoals in casu, op een Sleutelfunctionaris die de opdracht concreet moet uitvoeren. Dat de logistieke planning binnen deze opdracht door de Gemeentelijke Vervoerscentrale wordt verricht doet aan het voorgaande niet af.

4.3.

Voorts meent de Combinatie dat de gunningscriteria CV Sleutelfunctionaris en het Kansendossier niet voldoen aan het transparantiebeginsel. Uit de aanbestedingsstukken kan niet worden opgemaakt welke aspecten ertoe bijdragen dat het gunningscriterium CV Sleutelfunctionaris “dominant beter” is of “aanzienlijke meerwaarde” heeft. Uit de binnen het Bestek gegeven omschrijving van het gunningscriterium Kansendossier kan niet worden opgemaakt wat het doel en de uitvraag van dit gunningscriterium is.

Tot slot meent de Combinatie dat de beoordelingssystematiek zoals die gehanteerd wordt bij de gunningscriteria CV Sleutelfunctionaris, Kansendossier en plan van aanpak zich niet verdraagt met het transparantiebeginsel. Nergens in de aanbestedingsstukken wordt duidelijk wanneer nu sprake is van dominante informatie en wanneer die informatie dus dominant genoeg is om het onderscheid te maken. Dat maakt een goede onderlinge vergelijking van inschrijvingen volstrekt willekeurig en daarmee dus feitelijk onmogelijk, aldus de Combinatie.

4.4.

Met betrekking tot voornoemde bezwaren die de Combinatie heeft tegen de gunningscriteria CV Sleutelfunctionaris, Kansendossier en plan van aanpak overweegt de voorzieningenrechter als volgt. Uit het door de aanbestedende dienst in acht te nemen transparantiebeginsel vloeit voort dat de voorwaarden en modaliteiten van de gunningsprocedure op een duidelijke, precieze en ondubbelzinnige wijze in de aanbestedingsstukken dienen te worden vermeld, opdat, enerzijds, alle behoorlijk geïnformeerde en normaal oplettende inschrijvers de juiste draagwijdte kunnen begrijpen en zij deze op dezelfde manier interpreteren en, anderzijds de aanbestedende dienst in staat is om daadwerkelijk na te gaan of de offertes van de inschrijvers beantwoorden aan de criteria die p de opdracht van toepassing zijn (HvJ EU 29 april 2004, zaak C-496/ 99, Succhi di Frutta). In dit geval is sprake van kwalitatieve gunningscriteria. Enige mate van subjectiviteit is daaraan inherent. Weliswaar staat dat (enigszins) op gespannen voet met de objectieve beoordelingssystematiek van het aanbestedingsrecht en de daarop toepasselijke beginselen van transparantie en gelijke behandeling, maar het behoeft op zichzelf nog niet mee te brengen dat ook werkelijk sprake is van strijd met dat recht c.q. die beginselen.

4.5.

Binnen het kader van voornoemde uitgangpunten acht de voorzieningenrechter voor de kandidaat-inschrijver voldoende duidelijk beschreven wat er voor wat betreft de uitvraag onder de gunningscriteria CV Sleutelfunctionaris (zie paragraaf 2.14 en 2.15 van het Bestek), Kansendossier (zie paragraaf 2.12) en de beoordelingssystematiek (zie paragraaf 5.1 en 5.2 van het Bestek in samenhang bezien met het onder 2.5 geciteerde antwoord van het Samenwerkingsverband) van hem/haar wordt verwacht.

Een nadere beschrijving van het begrip dominant zou mogelijk strategische beantwoording in de hand werken, zodat een dergelijke beschrijving van de aanbestedende dienst niet kan worden gevergd. Daar komt bij dat van een inschrijver mag worden verwacht dat hij in eigen bewoordingen aangeeft op welke wijze hij de verlangde kwaliteit gaat leveren. Daarmee wordt hij in de gelegenheid gesteld zich te onderscheiden van de andere inschrijvers en aldus zijn meerwaarde aan te tonen.

4.6.

Al het voorgaande brengt met zich mee dat de aanbesteding in de huidige opzet zal kunnen worden voortgezet en het primair gevorderde zal worden afgewezen.

Subsidiair gevorderde:

4.7.

Bij vonnis van heden in kort geding wordt op vordering van [bedrijf2] met betrekking tot de aan de orde zijnde aanbesteding een herbeoordeling gelast. Daarbij is het volgende overwogen:

Nu blijkens het voorgaande de voorlopige gunningsbeslissing op een aantal punten ondeugdelijk is gemotiveerd en/of hieraan (mogelijk) een onvolledige beoordeling ten grondslag ligt, is naar het voorlopig oordeel van de voorzieningenrechter een herbeoordeling van de inschrijving van [bedrijf2] , met inachtneming van hetgeen hiervoor is overwogen, aangewezen. Het gelijkheidsbeginsel brengt met zich dat alle inschrijvingen aan die herbeoordeling dienen te worden onderworpen en dat ook het gunningscriterium plan van aanpak in de nieuwe beoordeling zal worden betrokken. Uit het oogpunt van onpartijdigheid en onafhankelijkheid zal die herbeoordeling niet mogen plaatsvinden door dezelfde commissie. Daartoe zal door het Samenwerkingsverband een nieuwe commissie moeten worden geformeerd. De vordering van [bedrijf2] zal derhalve worden toegewezen op de hierna te vermelden wijze, waarbij de gevorderde dwangsom zal worden afgewezen nu ervan uit mag worden gegaan dat het Samenwerkingsverband overeenkomstig deze beslissing zal handelen.”

4.8.

Hieruit volgt dat ook dat ook de inschrijving van de Combinatie herbeoordeeld zal moeten worden. Reeds hierom is de subsidiaire vordering onder I en II toewijsbaar, zodat de overigens aangevoerde stellingen van partijen geen bespreking behoeven.

4.9.

De vordering van de Combinatie zal worden toegewezen op de hierna te vermelden wijze, waarbij de gevorderde dwangsom zal worden afgewezen nu ervan uit mag worden gegaan dat het Samenwerkingsverband overeenkomstig deze beslissing zal handelen.

4.10.

Het subsidiair onder III gevorderde zal worden afgewezen, nu dit een verplichting voor de aanbestedende dienst is die rechtstreeks uit de wet voortvloeit.

4.11.

De voorzieningenrechter ziet aanleiding om de proceskosten te compenseren, nu de primaire gevorderde heraanbesteding wordt afgewezen.

5 De beslissing

De voorzieningenrechter

5.1.

verbiedt het Samenwerkingsverband de opdracht te gunnen aan [bedrijf1] ;

5.2.

gebiedt het Samenwerkingsverband voor zover zij de opdracht wenst te gunnen

de inschrijvingen opnieuw te laten beoordelen op de puntentoekenningen op de gunnings-criteria CV Sleutelfunctionaris, Kansendossier en plan van aanpak door een nieuw door het Samenwerkingsverband te vormen beoordelingsteam bestaande uit deskundigen die niet reeds bij de huidige beoordeling betrokken zijn geweest, een en ander conform de aanbestedingsstukken en dit vonnis;

5.3.

verklaart dit vonnis uitvoerbaar bij voorraad;

5.4.

compenseert de proceskosten aldus dat ieder der partijen haar eigen proceskosten draagt;

5.5.

wijst af het meer of anders gevorderde.

Dit vonnis is gewezen door mr. A.F.L. Geerdes en in het openbaar uitgesproken op 26 mei 2016.1862/676