Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBROT:2016:3009

Instantie
Rechtbank Rotterdam
Datum uitspraak
21-04-2016
Datum publicatie
22-04-2016
Zaaknummer
10/680264-15
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - meervoudig
Inhoudsindicatie

Kinderpornografie

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Rechtbank Rotterdam

Team straf 3

Parketnummer: 10/680264-15

Datum uitspraak: 21 april 2016

Tegenspraak

Vonnis van de rechtbank Rotterdam, meervoudige kamer voor strafzaken, in de zaak tegen de verdachte:

[verdachte] ,

geboren te [geboorteplaats 1] op [geboorteplaats 2] ,

ingeschreven in de basisregistratie personen op het adres:

[adres] ,

raadsman mr. D. Duijvelshoff, advocaat te Amsterdam.

1 Onderzoek op de terechtzitting

Gelet is op het onderzoek op de terechtzitting van 7 april 2016.

2 Tenlastelegging

Aan de verdachte is ten laste gelegd hetgeen is vermeld in de dagvaarding. De tekst van de tenlastelegging is als bijlage I aan dit vonnis gehecht.

3 Eis officier van justitie

De officier van justitie mr. H.H. Boersma heeft gevorderd:

  • -

    bewezenverklaring van het ten laste gelegde;

  • -

    veroordeling van de verdachte tot een taakstraf van 60 uren, subsidiair 30 dagen vervangende hechtenis en een voorwaardelijke gevangenisstraf voor de duur van 2 maanden met aftrek van voorarrest, met als bijzondere voorwaarden dat de verdachte zich zal melden bij Reclassering Nederland, de verdachte zich ambulant zal laten behandelen, gericht op zeden, bij De Waag Rijnmond of een soortgelijke ambulante forensische zorginstelling, alsmede dat de verdachte verplicht zal worden mee te werken aan de controle van zijn gegevensdragers, met een proeftijd van 5 jaar voor de algemene voorwaarden en een proeftijd van 3 jaar voor de bijzondere voorwaarden;

  • -

    verbeurdverklaring van de onder de verdachte in beslag genomen iPad.

4 Waardering van het bewijs

4.1.

Bewijswaardering

4.1.1.

Standpunt verdediging

Namens de verdachte is integrale vrijspraak van het ten laste gelegde bepleit nu er geen sprake is van ‘opzettelijk’ bezit van kinderporno. Daartoe is aangevoerd dat de verdachte

weliswaar de afbeeldingen heeft bekeken, maar dit niet wil zeggen dat de verdachte opzettelijk bepaalde afbeeldingen in zijn bezit heeft gekregen nu er geen sprake is van bewuste vastlegging en beschikkingsmacht. Het digitaal forensisch onderzoek bevat daarvoor onvoldoende aanwijzingen.

4.1.2.

Beoordeling

De rechtbank overweegt dat voor strafbaar bezit van kinderporno vereist is dat sprake is van vastgelegde data, (op zijn minst voorwaardelijk) opzet op het bezit en beschikkingsmacht over de betreffende afbeeldingen (HR 29 februari 2006, LJN:AU9104, conclusie mr. Knigge). De rechtbank stelt vast dat uit het politieonderzoek blijkt dat er 15 kinderpornografische afbeeldingen (foto’s) op de iPad van de verdachte zijn aangetroffen. Er is daarmee sprake van vastgelegde data. De verdachte heeft bij de politie verklaard dat hij kinderporno verzamelde en (na eerdere ontkenningen van het opslaan van foto’s op de iPad) dat voor het opslaan van een foto op de iPad de handeling ‘opslaan’ verricht moet worden. Hieruit blijkt dat de verdachte opzet heeft gehad op het bezit van de op zijn iPad aangetroffen afbeeldingen. Deze afbeeldingen waren allen ‘accessible’ en daarmee voor de verdachte – eigenaar en gebruiker van de iPad – toegankelijk, benaderbaar en zichtbaar. Daarmee had de verdachte ook de beschikkingsmacht over de afbeeldingen.

De beschikkingsmacht van de verdachte blijkt ook uit de verklaring van de verdachte waarin hij aangeeft de afbeelding van een jongen met een groen T-shirt en een ontbloot onderlijf te hebben bewerkt voordat hij die afbeelding plaatste op zijn VK-account.

Naar oordeel van de rechtbank heeft de verdachte opzettelijk kinderpornografische afbeeldingen in zijn bezit gehad. Op grond van de inhoud van de bewijsmiddelen acht de rechtbank dan ook wettig en overtuigend bewezen dat de verdachte in de periode van 14 maart 2014 tot en met 13 mei 2015 kinderpornografie in zijn bezit heeft gehad.

4.2.

Bewezenverklaring

In bijlage II heeft de rechtbank de inhoud van wettige bewijsmiddelen opgenomen, houdende voor de bewezenverklaring redengevende feiten en omstandigheden. Op grond daarvan, en op grond van de redengevende inhoud van het voorgaande, is wettig en overtuigend bewezen dat de verdachte het ten laste gelegde heeft begaan op die wijze dat:

hij in de periode van 14 maart 2014 tot en met 13 mei 2015 te Strijen een hoeveelheid (in totaal 15) afbeeldingen, te weten 15 foto's - en een gegevensdrager bevattende afbeeldingen (te weten een iPad ) - in bezit heeft gehad en zich daartoe door middel van een geautomatiseerd werk en met gebruikmaking van een communicatiedienst de toegang heeft verschaft, terwijl op die afbeeldingen seksuele gedragingen zichtbaar zijn,

waarbij telkens een persoon die kennelijk de leeftijd van achttien jaar nog

niet had bereikt, was betrokken of schijnbaar was betrokken, welke voornoemde seksuele gedragingen - zakelijk weergegeven - bestonden uit:

het geheel of gedeeltelijk naakt poseren van personen die kennelijk de leeftijd van 18 jaren nog niet heeft bereikt, waarbij door het camerastandpunt nadrukkelijk de geslachtsdelen of borsten en billen in beeld gebracht worden, waarbij de afbeelding aldus een onmiskenbaar seksuele strekking heeft en strekt tot seksuele prikkeling

(FileName: [bestandsnaam] en/of

FileName: [bestandsnaam] en/of

FileName: [bestandsnaam] en/of

FileName: [bestandsnaam] en/of

FileName: [bestandsnaam] en/of

FileName: [bestandsnaam] )

en

het houden van een penis bij het lichaam van een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt, waarbij de afbeelding aldus een onmiskenbaar seksuele strekking heeft en strekt tot seksuele prikkeling

(FileName: [bestandsnaam] );

Hetgeen meer of anders is ten laste gelegd is niet bewezen. De verdachte moet daarvan worden vrijgesproken.

Voor zover in de bewezen verklaarde tenlastelegging taal- en/of schrijffouten voorkomen, zijn deze in de bewezenverklaring verbeterd. Blijkens het verhandelde ter terechtzitting is de verdachte daardoor niet in de verdediging geschaad.

5 Strafbaarheid feit

Het bewezen feit levert op:

een afbeelding van een seksuele gedraging, waarbij iemand die kennelijk de leeftijd van achttien jaren nog niet heeft bereikt, is betrokken of schijnbaar is betrokken, in bezit hebben, meermalen gepleegd.

Er zijn geen feiten of omstandigheden aannemelijk geworden die de strafbaarheid van het feit uitsluiten.

Het feit is dus strafbaar.

6 Strafbaarheid verdachte

Er is geen omstandigheid aannemelijk geworden die de strafbaarheid van de verdachte uitsluit.

De verdachte is dus strafbaar.

7 Motivering straf

De straf die aan de verdachte wordt opgelegd, is gegrond op de ernst van het feit, de omstandigheden waaronder het feit is begaan en de persoon en de persoonlijke omstandigheden van de verdachte. Daarbij wordt in het bijzonder het volgende in aanmerking genomen.

De verdachte heeft vijftien kinderpornografische afbeeldingen in zijn bezit gehad, nota bene nadat een eerdere strafzaak over kinderporno nog aanhangig was. De verklaring die de verdachte hiervoor geeft – dat hij boos was over de wijze waarop de politie was omgegaan met een brandstichting bij hem thuis en dat hij wilde kijken of de politie dit wel zou ontdekken – is, zo al waar, volstrekt onbegrijpelijk en ieder geval geen enkel excuus. De verdachte heeft deze afbeeldingen niet zelf gemaakt, maar hij heeft het wel voorhanden gehad en daarmee indirect geprofiteerd van de vervaardiging van dergelijk materiaal. Voor een effectieve bestrijding van de vervaardiging van kinderpornografisch materiaal, welke grote schade toe kan brengen aan de slachtoffers daarvan, is het noodzakelijk om niet alleen degenen aan te pakken die kinderporno vervaardigen en verspreiden, maar zeker ook degenen die kinderporno verwerven en bezitten.

De rechtbank heeft acht geslagen op een uittreksel uit de justitiële documentatie van

11 maart 2016.

De rechtbank heeft voorts acht geslagen op een door Reclassering Nederland over de verdachte opgemaakt rapport. De reclassering acht het wenselijk dat er gedurende het toezicht aandacht is voor de reeds gestarte behandeling bij De Waag Rijnmond. Ondanks dat de verdachte een behandeling gericht op zeden niet noodzakelijk acht, is de reclassering van mening dat bij de behandeling de aandacht op seks en seksualiteit dient te worden gevestigd. De reclassering adviseert de verdachte een (deels) voorwaardelijke gevangenisstraf en een werkstraf op te leggen met als bijzondere voorwaarden een meldplicht, een ambulante behandelverplichting gericht op zeden, en de verplichting mee te werken aan controle van de gegevensdragers van de verdachte.

Klinisch psycholoog dr. R.A.R. Bullens heeft op 28 oktober een rapport over de verdachte opgemaakt. De deskundige concludeert dat er onvoldoende aanwijzingen zijn om te spreken van een ziekelijke stoornis of een gebrekkige ontwikkeling van de geestvermogens van de verdachte. Ondanks dat de verdachte twijfelt aan de noodzaak van behandeling, is naar het oordeel van de deskundige een behandeling aan te bevelen. De verdachte beschikt niet over adequate copingsvaardigheden en er is geen sprake van berouw of slachtofferempathie. De deskundige acht een, al dan niet kortdurende, ambulante behandeling bij een FPK zoals De Waag in het kader van bijzondere voorwaarden bij een voorwaardelijke strafdeel, gerelateerd aan een meldplicht, geïndiceerd om het recidiverisico beperkt te houden.

Bij de bepaling van de duur van de gevangenisstraf heeft de rechtbank acht geslagen op straffen die in soortgelijke zaken plegen te worden opgelegd. Nu de rechtbank, gelijk de officier van justitie, de psycholoog en de reclassering, begeleiding en bijzondere voorwaarden noodzakelijk acht, zal de rechtbank een werkstraf en een voorwaardelijke gevangenisstraf opleggen met de voorwaarden die hierna worden genoemd. Dit voorwaardelijk strafdeel dient er tevens toe de verdachte ervan te weerhouden in de toekomst opnieuw strafbare feiten te plegen.

Uit de niet goed invoelbare verklaring van de verdachte over de reden van zijn gedrag en het overige materiaal dat op de iPad van de verdachte is aangetroffen, te weten 184 striptekeningen van naakte tienerkinderen, 906 afbeeldingen van minderjarige jongens tussen de 10 en 15 jaar oud met ontbloot bovenlijf, twee boeken over pedoseksualiteit en een pdf-bestand met verwijzingen naar sites waarop poserende, schaars geklede minderjarige jongens te zien zijn, blijkt dat gevreesd moet worden voor herhaling. Om die reden en rekening houdend met artikel 14c lid 1 onder b Sr zal de duur van de proeftijd worden bepaald op de wijze zoals hierna verwoord.

Alles afwegend wordt na te noemen straf passend en geboden geacht.

8 In beslag genomen voorwerpen

8.1.

Standpunt officier van justitie

De officier van justitie heeft gevorderd de in beslag genomen iPad verbeurd te verklaren.

8.2.

Beoordeling

De in beslag genomen iPad zal verbeurd worden verklaard nu op dit apparaat de bewezenverklaarde kinderpornografische afbeeldingen zijn aangetroffen, het voorwerp aan de verdachte toebehoort en het bewezen feit met behulp van dit voorwerp is begaan.

9 Toepasselijke wettelijke voorschriften

Gelet is op de artikelen 9, 14a, 14b, 14c, 22c, 22d, 33, 33a, 240b van het Wetboek van Strafrecht.

10 Bijlagen

De in dit vonnis genoemde bijlagen maken deel uit van dit vonnis.

11 Beslissing

De rechtbank:

verklaart bewezen, dat de verdachte het ten laste gelegde feit, zoals hiervoor omschreven, heeft begaan;

verklaart niet bewezen hetgeen aan de verdachte meer of anders ten laste is gelegd dan hiervoor bewezen is verklaard en spreekt de verdachte daarvan vrij;

stelt vast dat het bewezen verklaarde oplevert het hiervoor vermelde strafbare feit;

verklaart de verdachte strafbaar;

veroordeelt de verdachte tot een taakstraf voor de duur van 60 uren, waarbij de Reclassering Nederland dient te bepalen uit welke werkzaamheden de taakstraf dient te bestaan;

beveelt dat de tijd die door de veroordeelde voor de tenuitvoerlegging van deze uitspraak in verzekering is doorgebracht, bij de uitvoering van de opgelegde taakstraf in mindering wordt gebracht volgens de maatstaf van twee uren per dag, zodat na deze aftrek 54 uren te verrichten taakstraf resteert;

beveelt dat, voor het geval de veroordeelde de taakstraf niet naar behoren verricht, vervangende hechtenis zal worden toegepast voor de duur van 27 dagen;

veroordeelt de verdachte tot een gevangenisstraf voor de duur van 2 (twee) maanden,

bepaalt dat deze gevangenisstraf niet ten uitvoer zal worden gelegd, tenzij de rechtbank later anders mocht gelasten, omdat de veroordeelde voor het einde van de hierna te noemen proeftijden, na te melden voorwaarden overtreedt;

stelt als algemene voorwaarden:

1. de veroordeelde zal zich vóór het einde van de proeftijd niet aan een strafbaar feit schuldig maken;

2. de veroordeelde zal ten behoeve van het vaststellen van zijn identiteit medewerking verlenen aan het nemen van één of meer vingerafdrukken of een identiteitsbewijs als bedoeld in artikel 1 van de Wet op de identificatieplicht ter inzage aanbieden;

3. de veroordeelde zal medewerking verlenen aan reclasseringstoezicht, de medewerking aan huisbezoeken daaronder begrepen;

stelt als bijzondere voorwaarden:

4. de veroordeelde zal zich melden bij Reclassering Nederland, zolang en frequent als die reclasseringsinstelling noodzakelijk vindt;

5. de veroordeelde zal zich onder ambulante behandeling stellen van FPK De Waag of een soortgelijke ambulante forensische zorginstelling voor zijn problematiek, ook als dit een behandeling gericht op zeden betreft, en zal zich houden aan de aanwijzingen hem in het kader van die behandeling door of namens de instelling/behandelaar zullen worden gegeven;

6. de veroordeelde zal meewerken aan controle van zijn gegevensdragers, zolang de reclassering noodzakelijk vindt;

bepaalt dat de proeftijd voor voorwaarde (1) vijf jaar en de proeftijd voor de voorwaarden (2) tot en met (6) drie jaren bedraagt.

geeft aan genoemde reclasseringsinstelling opdracht toezicht te houden op de naleving van de voorwaarden en de veroordeelde ten behoeve daarvan te begeleiden;

beslist ten aanzien van de voorwerpen, geplaatst op de lijst van inbeslaggenomen en nog niet teruggegeven voorwerpen:
- verbeurdverklaring van de onder de verdachte in beslag genomen iPad;

heft op het bevel tot voorlopige hechtenis van de verdachte, die bij eerdere beslissing is geschorst.

Dit vonnis is gewezen door:

mr. N. Doorduijn, voorzitter,

en mrs. S.R.B. Walther en A.A.T. Werner, rechters,

in tegenwoordigheid van mr. N.J.S. Doornbosch, griffier,

en uitgesproken op de openbare terechtzitting van deze rechtbank op de datum die in de kop van dit vonnis is vermeld.

De oudste rechter en de jongste rechter zijn buiten staat dit vonnis mede te ondertekenen.

Bijlage I

Tekst tenlastelegging

Aan de verdachte wordt ten laste gelegd dat

hij,

in of omstreeks de periode van 14 maart 2014 tot en met 13 mei 2015

te Strijen, in elk geval in Nederland,

meermalen, althans eenmaal (telkens)

een hoeveelheid (in totaal 15) afbeelding(en), te weten 15, althans een of

meer, foto('s) - en/of (een) gegevensdrager(s) bevattende (een) afbeelding(en)

(te weten een iPad en/of één of meer computer(s))

heeft verspreid en/of aangeboden en/of openlijk tentoongesteld en/of

vervaardigd en/of verworven en/of in bezit gehad en/of

zich daartoe door middel van een geautomatiseerd werk en/of met gebruikmaking

van een communicatiedienst de toegang heeft verschaft,

terwijl op die afbeelding(en) (een) seksuele gedraging(en) zichtbaar is/zijn,

waarbij (telkens) een persoon die kennelijk de leeftijd van achttien jaar nog

niet had bereikt, was betrokken of schijnbaar was betrokken,

welke voornoemde seksuele gedragingen - zakelijk weergegeven - bestonden uit

(onder meer):

het geheel of gedeeltelijk naakt (laten) poseren van (een) perso(o)n(en) die

kennelijk de leeftijd van 18 jaren nog niet heeft/hebben bereikt, waarbij deze

perso(o)n(en) gekleed is/zijn en/of opgemaakt is/zijn en/of poseert/poseren in

een omgeving en/of met (een) voorwerp(en) en/of in (een) (erotisch getinte)

houding(en) (op een wijze) die niet bij haar/hun leeftijd past/passen

en/of waarbij deze perso(o)n(en) zich (vervolgens) in opeenvolgende afbeeldingen/filmfragmenten van haar/hun kleding ontdoet/ontdoen

en/of (waarna) door het camerastandpunt en/of de (onnatuurlijke) pose en/of de

wijze van kleden van deze perso(o)n(en) en/of de uitsnede van de

afbeelding(en)/film(s) nadrukkelijk de (ontblote) geslachtsdelen en/of borsten

en/of billen in beeld gebracht worden,

(waarbij) de afbeelding (aldus) een onmiskenbaar seksuele strekking heeft

en/of strekt tot seksuele prikkeling

(FileName: [bestandsnaam] en/of

FileName: [bestandsnaam] en/of

FileName: [bestandsnaam] en/of

FileName: [bestandsnaam] en/of

FileName: [bestandsnaam] en/of

FileName: [bestandsnaam] )

en/of

het houden van een (stijve) penis bij/naast het gezicht/lichaam van een

perso(o)n(en) die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft/hebben

bereikt,

(waarbij) de afbeelding (aldus) een onmiskenbaar seksuele strekking heeft

en/of strekt tot seksuele prikkeling

(FileName: [bestandsnaam] );