Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBROT:2016:2538

Instantie
Rechtbank Rotterdam
Datum uitspraak
05-04-2016
Datum publicatie
07-04-2016
Zaaknummer
10/965072-10.v
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - meervoudig
Inhoudsindicatie

Veroordeling tot een gevangenisstraf voor de duur van 30 maanden, waarvan 6 maanden voorwaardelijk, ter zake van een viertal zedendelicten. De rechtbank verwerpt het verweer dat zijn e-mailaccounts zijn gehackt en dat de verdachte niet degene is die kinderporno per mail heeft verzonden en ontvangen, respectievelijk per mail een veertienjarig meisje heeft gedwongen tot het mailen van seksueel getinte foto's van haarzelf. De rechtbank merkt het in een e-mailaccount bewaren van e-mails waarbij kinderporno is gevoegd aan als het in bezit hebben van kinderporno. Het maken en verzenden van seksueel getinte foto’s acht de rechtbank in dit geval in strijd met de sociaal-ethische norm.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Rechtbank Rotterdam

Team straf 2

Parketnummer: 10/965072-10

Datum uitspraak: 5 april 2016

Tegenspraak

Vonnis van de rechtbank Rotterdam, meervoudige kamer voor strafzaken, in de zaak tegen de verdachte:

[verdachte] ,

geboren te [geboorteplaats] op [geboortedag] 1959,

ingeschreven in de basisregistratie personen op het adres [adres] ,

raadsman mr. D.H. van den Elzen, advocaat te Rotterdam.

1 Onderzoek op de terechtzitting

Gelet is op het onderzoek op de terechtzitting van 5, 15 en 16 juni 2015 en 8 maart 2016.

Het onderzoek is op 22 maart 2016 (virtueel) gesloten.

2 Tenlastelegging

Aan de verdachte is ten laste gelegd hetgeen is vermeld onder 1, 2 en 3 in de vordering tot nadere omschrijving der feiten, welke vordering op de terechtzitting van 17 oktober 2014 door de rechtbank is toegewezen en waarbij de in de inleidende dagvaarding opgenomen opgave van de feiten is gewijzigd. Voorts is aan de verdachte ten laste gelegd hetgeen is vermeld in de parallel door de officier van justitie uitgebrachte dagvaarding. Dit feit is – ter bevordering van de leesbaarheid van het vonnis – door de rechtbank doorgenummerd. De tekst van de tenlasteleggingen is als bijlage I aan dit vonnis gehecht. Deze bijlage maakt deel uit van dit vonnis.

3 Eis officier van justitie

De officier van justitie, mr. I.M. Muller, heeft gevorderd:

 • -

  bewezenverklaring van het onder 1, 2 eerste en tweede cumulatief/alternatief, 3 primair en 4 primair ten laste gelegde;

 • -

  veroordeling van de verdachte tot een gevangenisstraf voor de duur van 4 jaar, met aftrek van voorarrest, waarvan 6 maanden voorwaardelijk met een proeftijd van 5 jaar en als bijzondere voorwaarden:

 • dat de verdachte zich meldt bij Reclassering Nederland (hierna ook: de reclassering) zolang en frequent als de reclassering dit noodzakelijk acht en zich houdt aan de aanwijzingen die de reclassering hem geeft;

 • dat de verdachte zich laat behandelen voor de gediagnosticeerde parafilie NAO en voor het vergroten van het inzicht in zijn narcistische persoonlijkheidsdynamiek bij FPP De Waag of soortgelijke ambulante forensische zorg, zulks ter beoordeling van de reclassering, waarbij de verdachte zich houdt aan de aanwijzingen die hem in het kader van die behandeling door of namens de instelling/behandelaar zullen worden gegeven;

 • dat de verdachte zich op welke wijze dan ook onthoudt van:

  • het op digitale wijze met seksuele intentie communiceren met kinderen;

  • gedragingen die zijn gericht op internetomgevingen waarin kinderpornografisch materiaal kan worden verkregen;

  • gedragingen die zijn gericht op internetomgevingen waarin over seksuele handelingen met kinderen wordt gecommuniceerd,

terwijl het daarop uitgeoefende toezicht mede kan bestaan uit controle van zijn computer(s) en andere apparatuur waarop afbeeldingen (kunnen) worden opgeslagen of waarmee het internet kan worden benaderd.

4 Bewijsvraag

4.1.

Verweren en overwegingen aangaande het bewijs

4.1.1.

Inleiding

De raadsman van de verdachte heeft vrijspraak bepleit van de onder 1, 3 primair en 4 ten laste gelegde feiten. Ten aanzien van het onder 1 ten laste gelegde feit heeft de raadsman zich allereerst op het standpunt gesteld dat de cd-roms waarop kinderporno zou zijn aangetroffen moeten worden uitgesloten van het bewijs, omdat niets is vast te stellen omtrent de betrouwbaarheid van dit digitale bewijsmateriaal. Daarnaast heeft de raadsman zich op het standpunt gesteld dat niet wettig en overtuigend kan worden bewezen dat de verdachte het onder 1 ten laste gelegde feit heeft begaan. Hetzelfde geldt volgens de verdediging voor het onder 4 ten laste gelegde feit. Aangevoerd is dat niet de verdachte, maar een ander degene is die de in de e-mailaccounts van de verdachte en op zijn profielpagina op multiply.com aangetroffen kinderporno heeft verzonden en ontvangen, respectievelijk geplaatst, en dat niet de verdachte, maar een ander degene is die e-mailcontact heeft gehad met de aangeefster van feit 4 en haar heeft gedwongen tot het plegen van ontuchtige handelingen. Ten aanzien van het onder 3 primair ten laste gelegde feit heeft de raadsman aangevoerd dat geen sprake is van een ontuchtige handeling, waardoor dit feit eveneens niet bewezen kan worden verklaard.

4.1.2.

Betrouwbaarheid van het digitale bewijsmateriaal

Aangevoerd is dat omtrent de betrouwbaarheid van het onderzoek van de cd-roms waarop de aangetroffen kinderporno zou zijn vastgelegd niets kan worden vastgesteld doordat een proces-verbaal van vastlegging van de zich op de cd-roms bevindende gegevens ontbreekt, en niet is gerelateerd welk kenmerk of nummer de cd-roms hebben, noch op welke wijze deze ter beschikking zijn gesteld aan de verbalisanten die de inhoud van de cd-roms hebben beoordeeld op de aanwezigheid van kinderpornografisch materiaal. Om de integriteit en betrouwbaarheid van de digitale gegevens te kunnen beoordelen, moet volgens de raadsman aan de in zijn pleitaantekeningen genoemde vereisten zijn voldaan. Daarvan is in dit geval geen sprake aldus de raadsman. Voor wat betreft de cd-rom die is aangeleverd door de Londense Metropolitan Police is bovendien onduidelijk welk materiaal op die cd-rom staat, aldus de raadsman. Volgens de Metropolitan Police staan er dertien afbeeldingen op de cd-rom, welke van een door de verdachte aangemaakte e-mailaccount zijn verzonden naar een Brit, terwijl er tweeëntwintig bestanden door de Nederlandse politie zijn geanalyseerd. Volgens de raadsman duidt dit erop dat de door de politie geanalyseerde bestanden niet de bestanden zijn die door de Metropolitan Police ter beschikking zijn gesteld.

Opgemerkt zij dat de verdediging op de terechtzitting noch op enig ander moment heeft verzocht om onderzoek naar de wijze waarop de gegevens op de cd-roms zijn vastgelegd en de wijze waarop de cd-roms ter beschikking zijn gesteld aan de verbalisanten.

De rechtbank overweegt met betrekking tot dit verweer het volgende.

Vooropgesteld wordt dat geen rechtsregel voorschrijft dat aan de door de raadsman genoemde vereisten moet zijn voldaan om de betrouwbaarheid van zogenoemd digitaal bewijsmateriaal te kunnen beoordelen. Wel dient voldoende inzichtelijk te zijn van welke locatie het onderzochte materiaal afkomstig is. Anders dan de verdediging is de rechtbank van oordeel dat uit de zich in het dossier bevindende bewijsmiddelen voldoende duidelijk blijkt dat de door de verbalisanten beoordeelde foto- en filmbestanden afkomstig zijn uit de door de verdachte aangemaakte e-mailaccounts, van de door de verdachte aangemaakte profielpagina op multiply.com, onderscheidenlijk van de Metropolitan Police.

Ten aanzien van de cd-rom die is aangeleverd door de Londense Metropolitan Police merkt de rechtbank nog op dat uit het zaaksproces-verbaal van de Rijksrecherche blijkt dat het verschil in aantal is ontstaan doordat in het rapport van de Metropolitan Police alleen wordt gesproken over het aantal "level 1 indecent images" dat door de Metropolitan Police is aangetroffen, te weten dertien stuks, en niet over het totaal aantal afbeeldingen dat zij hebben veiliggesteld en op cd-rom hebben gebrand, te weten tweeëntwintig stuks.

4.1.3.

Hacking

De raadsman heeft zich op het standpunt gesteld dat de mogelijkheid dat een ander actief was op de computer/het netwerk van de verdachte meer dan een theoretische mogelijkheid betreft. Aangevoerd is dat niet kan worden vastgesteld dat de verdachte – op de momenten dat de ten laste gelegde feiten zouden zijn gepleegd – de beschikking had over de door hem aangemaakte e-mailaccounts. Bovendien zou op verschillende momenten vanaf gegevensdragers van de verdachte, respectievelijk dóór de verdachte, zijn ingelogd op die gegevensdragers en/of e-mailaccounts terwijl dat toen niet mogelijk was. De verdachte bevond zich op die momenten in het vliegtuig, in een vergadering of elders, aldus de raadsman.

De rechtbank overweegt het volgende.

Vaststaat dat met de door de verdachte aangemaakte e-mailaccounts seksueel getinte foto’s en films, waaronder kinderporno, zijn uitgewisseld met anderen, alsook dat bestanden zijn verzonden van eigen e-mailaccounts van de verdachte naar andere eigen e-mailaccounts van de verdachte.

Naar het oordeel van de rechtbank mag er in beginsel van uit worden gegaan, tenzij het tegendeel aannemelijk is geworden, dat de eigenaar van de met een wachtwoord beveiligde e-mailaccounts degene is die de betreffende e-mails heeft verzonden en ontvangen, zeker wanneer tussen die accounts onderling e-mails worden verzonden.

De verdachte heeft in eerste instantie tegenover de politie verklaard dat hij de door hem aangemaakte e-mailaccounts gebruikte om seksfoto’s en films te ontvangen en door te sturen, en dat daar weleens kinderporno bij zat. De verdachte heeft tevens verklaard dat hij weleens vanuit een eigen e-mailaccount e-mails heeft verzonden naar een ander e-mailaccount van hemzelf. In de loop van de verhoren, geconfronteerd met meer tegen hem gerezen verdenkingen, is de verdachte hier steeds meer van teruggekomen. Bepaalde e-mailaccounts zouden voor hem niet meer toegankelijk zijn of al heel lang niet meer gebruikt zijn en het doorzenden van en naar eigen e-mailaccounts zou hij nooit hebben gedaan. Voorgehouden e-mails en chatcorrespondentie via bedoelde e-mailaccounts worden door hem niet steeds herkend. De verdachte heeft verklaard dat hij op een gegeven moment geen toegang meer had tot bepaalde accounts doordat de wachtwoorden van die accounts buiten zijn toedoen waren gewijzigd. Hij bemerkte dit naar zijn zeggen doordat hij niet meer kon inloggen op zo’n e-mailaccount omdat het door hem oorspronkelijk ingestelde wachtwoord niet meer werkte. Hetzelfde geldt voor de door hem aangemaakte profielpagina op multiply.com. De verdachte heeft op de terechtzitting verklaard dat hij in 2010 geen toegang meer had tot de e-mailaccounts [e-mailadres 1] en [e-mailadres 2] .

Tegenover deze ontkenning van de zijde van de verdachte staat in het dossier een aantal feiten en omstandigheden dat er naar het oordeel van de rechtbank op wijst dat het de verdachte is die tot aan zijn aanhouding gebruik maakte van de genoemde e-mailaccounts, en dat hij degene is die de in zijn accounts aangetroffen kinderporno heeft verzonden en ontvangen. De rechtbank wijst op de volgende feiten en omstandigheden:

- Op 5 oktober 2008 is door de gebruiker van de door de verdachte aangemaakte e-mailaccount [e-mailadres 3] kinderporno verzonden. Nadien is meermalen op dit e-mailaccount ingelogd vanaf IP-adres [IP-adres 1] . Dit IP-adres is afgegeven aan het Ministerie van Justitie, de toenmalige werkgever van de verdachte.

- Op 12 maart 2010, 31 mei 2010 respectievelijk 22 juli 2010 is vanaf voornoemd IP-adres, dat is afgegeven aan de toenmalige werkgever van de verdachte, door de gebruiker van de door de verdachte aangemaakte e-mailaccounts [e-mailadres 1] , [e-mailadres 4] en [e-mailadres 3] kinderporno verzonden.

- De dag vóórdat door de gebruiker van de door de verdachte aangemaakte e-mailaccount [e-mailadres 4] kinderporno werd verzonden, is door de gebruiker van die account eveneens kinderporno verzonden vanaf IP-adres [IP-adres 2] Dit IP-adres is afgegeven aan de verdachte.

- In de periode van 2 mei 2010 tot en met 30 mei 2010 zijn door een virus op de bij de verdachte thuis staande computer afdrukken gemaakt van de actuele beeldschermweergave van die computer. Uit de schermafdrukken blijkt dat in die periode, dus in 2010, door de gebruiker van de computeraccount genaamd [naam verdachte] is ingelogd op de e-mailaccount [e-mailadres 1] . Het venster ‘ [naam verdachte] Hyves’ was geminimaliseerd in beeld. Ook uit het door het virus aangemaakte bestand waarin de toetsaanslagen van de actieve computergebruiker zijn weergegeven, blijkt dat in 2010 door de gebruiker van de computeraccount genaamd [naam verdachte] is ingelogd op de e-mailaccount [e-mailadres 1] , met gebruikmaking van het wachtwoord.

- Uit de schermafdrukken blijkt dat in voornoemde periode door de gebruiker van de computeraccount genaamd [naam verdachte] kinderporno is gezien.

- De verdachte heeft op 25 juli 2010 vanaf het IP-adres toebehorend aan zijn woonadres de e-mailaccount [e-mailadres 5] aangemaakt. Direct daarna heeft de gebruiker van deze account afbeeldingen ontvangen van de door de verdachte aangemaakte e-mailaccounts [e-mailadres 6] en [e-mailadres 3] , en afbeeldingen verzonden naar de eveneens door de verdachte aangemaakte e-mailaccounts [e-mailadres 7] , [e-mailadres 2] en [e-mailadres 1] .

Kort gezegd, blijkt dat de door de verdachte aangemaakte e-mailaccounts waarop kinderporno is aangetroffen en waarmee kinderporno is verzonden, zijn benaderd vanaf het IP-adres dat toebehoort aan de verdachte, alsook vanaf het IP-adres dat toebehoort aan de toenmalige werkgever van de verdachte. Uit de schermafdrukken van de bij de verdachte thuis staande computer blijkt dat met die computer is ingelogd op een e-mailaccount waarvan de verdachte stelt dat hij daar op dat moment geen toegang meer toe had. Daarnaast zijn, direct nadat de verdachte een e-mailaccount had aangemaakt, vanaf die account afbeeldingen verzonden naar e-mailaccounts waarvan de verdachte stelt dat hij daar geen toegang meer toe had. Vanuit de door de verdachte aangemaakte e-mailaccounts is dus over en weer materiaal verzonden. Deze bevinding komt overeen met de verklaring van de verdachte dat hij weleens vanuit een eigen e-mailaccount e-mails heeft verzonden naar een ander eigen e-mailaccount.

Genoemde bevindingen zijn naar het oordeel van de rechtbank uiterst onwaarschijnlijk als een ander dan de verdachte de handelingen van het versturen en binnenhalen van kinderporno heeft verricht.

Ten aanzien van de stelling dat de verdachte op verschillende momenten niet kán hebben ingelogd op zijn computer of zijn e-mailaccounts, omdat hij zich op die momenten in het vliegtuig, in een vergadering of elders bevond, overweegt de rechtbank het volgende.

De verdediging heeft bij pleidooi slechts een tweetal momenten nader geduid. Onderbouwing van de stelling door middel van (verwijzingen naar zich in het dossier bevindende) stukken is achterwege gelaten.

Ten aanzien van de mogelijkheid dat – op de momenten waarop de verdachte in een vergadering zat of zich elders bevond – een collega vanaf de werkplek van de verdachte heeft ingelogd op één van de met een wachtwoord beveiligde e-mailaccounts van de verdachte en kinderporno heeft verzonden en/of ontvangen, heeft de verdachte zélf op de terechtzitting verklaard dat hij dit scenario onwaarschijnlijk acht. Hij heeft ook nooit bemerkt dat iemand inlogde op zijn – eveneens met een wachtwoord beveiligde – werkaccount. Daarbij merkt de rechtbank op dat, gelet op de hoge frequentie van het inloggen op Hotmail e-mailaccounts vanaf de werkaccount van de verdachte, het ongemerkt inloggen door een derde op de werkaccount van de verdachte een meer dan incidenteel karakter zou moeten hebben gehad, wat dit scenario nog minder waarschijnlijk maakt. Dezelfde conclusie geldt voor het scenario waarin de vrouw of de stiefdochter van de verdachte, met wie hij ten tijde van het ten laste gelegde in één huis woonde, thuis heeft ingelogd op de computeraccount genaamd [naam verdachte] en vervolgens de door de verdachte aangemaakte e-mailaccounts heeft gebruikt om kinderporno te verzenden en te ontvangen. De rechtbank ziet voor dit scenario geen aanknopingspunten in het dossier en acht het overigens – evenals de verdachte zelf – ook geen waarschijnlijk scenario.

De verdediging heeft erop gewezen dat in de nacht van 21 op 22 april 2010 op de bij de verdachte thuis staande computer activiteit heeft plaatsgevonden, terwijl de verdachte naar zijn zeggen op dat moment in het vliegtuig zat. De rechtbank overweegt dienaangaande het volgende. Uit bijlage B bij het proces-verbaal van bevindingen van de Rijksrecherche van 12 juni 2015 blijkt dat Windows is opgestart en dat de screensaver is aangegaan en uitgegaan. Uit bijlage C bij genoemd proces-verbaal kan worden afgeleid dat in de betreffende nacht verder geen activiteit is geregistreerd. Zo zijn er geen websites bezocht door de gebruiker van het account [naam verdachte] , hetgeen wel het geval is op andere momenten. Uit de bijlagen blijkt bovendien dat de computer vaker in de nacht actief is zonder dat websites worden bezocht, ook onder de gebruikersnaam [naam echtgenote verdachte] . Gelet hierop kan naar het oordeel van de rechtbank niet méér worden vastgesteld dan dat de computer actief is geweest. Deze bevindingen van de Rijksrecherche bieden derhalve geen steun voor de stelling dat een ander dan de verdachte gebruik heeft gemaakt van de computeraccount genaamd [naam verdachte] .

Concluderend, acht de rechtbank niet aannemelijk dat een ander dan de verdachte de in de e-mailaccounts van de verdachte en op zijn profielpagina op multiply.com aangetroffen kinderporno heeft verzonden en ontvangen, respectievelijk geplaatst.

Ten aanzien van het onder 4 ten laste gelegde feit is aangevoerd dat de verdachte niet degene is die middels een door hem aangemaakte e-mailaccount contact heeft gehad met aangeefster [aangeefster feit 4] . Eén (of meer) ander(en) zou(den) de verweten gedragingen hebben verricht.

De rechtbank overweegt in dat verband het volgende.

Vastgesteld kan worden dat [aangeefster feit 4] per e-mail is gedwongen tot het maken en toesturen van naaktfoto’s van haarzelf. De e-mails waren afkomstig van [e-mailadres 3] , een door de verdachte aangemaakte en gebruikte e-mailaccount. Zoals hiervoor is overwogen, acht de rechtbank niet aannemelijk dat een ander dan de verdachte gebruik heeft gemaakt van de door hem aangemaakte en met een wachtwoord beveiligde e-mailaccounts. In aanvulling op de aan die conclusie ten grondslag gelegde feiten en omstandigheden, wijst de rechtbank op de navolgende feiten en omstandigheden:

- Op 8 november 2009 is door de gebruiker van de e-mailaccount [e-mailadres 3] een e-mail verzonden naar [aangeefster feit 4] . Deze e-mail is verzonden vanaf IP-adres [IP-adres 2] Dit IP-adres is afgegeven aan de verdachte.

- Op 20 november 2009 respectievelijk op 27 april 2010 zijn door de gebruiker van de e-mailaccount [e-mailadres 3] respectievelijk de e-mailaccount [e-mailadres 6] , afbeeldingen van en e-mailconversaties met [aangeefster feit 4] verzonden naar [e-mailadres 2] . Al deze e-mailaccounts behoren toe aan de verdachte.

- De hiervoor bedoelde e-mails van 20 november 2009 en 27 april 2010 zijn verzonden vanaf IP-adres [IP-adres 1] . Dit IP-adres is afgegeven aan het Ministerie van Justitie, toen de werkgever van de verdachte.

- [aangeefster feit 4] heeft niet alleen contact gehad met [e-mailadres 3] , maar ook met [e-mailadres 7] , [e-mailadres 6] en [e-mailadres 8] . Al deze e-mailaccounts behoren toe aan de verdachte.

- Blijkens de zich in het dossier bevindende afdrukken van de actuele beeldschermweergave van de bij de verdachte thuis staande computer heeft de gebruiker van de computeraccount genaamd [naam verdachte] op 12 en 13 april 2010 per e-mail contact gehad met [aangeefster feit 4] . Haar Windows Live ID was [e-mailadres aangeefster feit 4] .

- Blijkens de zich in het dossier bevindende weergave van de toetsaanslagen van de actieve computergebruiker van de bij de verdachte thuis staande computer, heeft de gebruiker van de computeraccount genaamd [naam verdachte] op 27 april 2010, met gebruikmaking van het wachtwoord, ingelogd op Windows Live messenger en gechat met [e-mailadres aangeefster feit 4] . Gelijktijdig is door die computergebruiker, met gebruikmaking van het wachtwoord, ingelogd op de e-mailaccount [e-mailadres verdachte] .

- Op 2 september 2010 zijn door de gebruiker van de e-mailaccount [e-mailadres 4] vier foto’s van [aangeefster feit 4] verzonden aan [e-mailadres nn] . De eerstgenoemde e-mailaccount behoort toe aan de verdachte.

- De e-mail van 2 september 2010 is verzonden vanaf IP-adres [IP-adres 1] . Dit IP-adres is afgegeven aan het Ministerie van Justitie, de toenmalige werkgever van de verdachte.

Deze feiten en omstandigheden in onderlinge samenhang bezien ondersteunen de conclusie van de rechtbank dat het de verdachte is geweest die in de tenlastegelegde periode de daar beschreven (bedreiging met) feitelijkheden heeft verricht, waardoor [aangeefster feit 4] is gedwongen tot het plegen van ontuchtige handelingen. Hier komt nog bij dat de in deze zaak gehanteerde werkwijze overeenkomt met de werkwijze die is gehanteerd in de zaken die onder 2 en 3 aan de verdachte ten laste zijn gelegd. In alle drie de gevallen is via het internet contact gelegd en onderhouden met een tienermeisje. Telkens is gevraagd om seksueel getint beeldmateriaal van het meisje. In alle drie de gevallen is door de dader op een dwingende manier gecommuniceerd en zijn dreigementen geuit. Daarbij is grove taal gebruikt. Twee van de drie meisjes zijn via verschillende, aan de verdachte toebehorende, e-mailaccounts benaderd. Tot slot zijn foto’s van de meisjes vanuit aan de verdachte toebehorende e-mailaccounts doorgezonden naar aan de verdachte toebehorende e-mailaccounts, alsook naar (een) bekende(n) van het meisje. Dit sterkt eens temeer de rechtbank in haar overtuiging dat de verdachte degene is die het onder 4 ten laste gelegde feit heeft gepleegd.

4.1.4.

Ambtshalve overweging ten aanzien van het begrip bezit

De rechtbank ziet zich gesteld voor de vraag of het enkele in een e-mailaccount bewaren van e-mails waarbij kinderporno is gevoegd en het enkele bewaren van kinderporno op een profielpagina op multiply.com kan worden aangemerkt als het in bezit hebben van kinderporno. De rechtbank beantwoordt die vraag bevestigend en overweegt daartoe het volgende.

Bij de beoordeling van de vraag of sprake is van bezit van kinderporno, spelen de volgende drie elementen een rol:

 • -

  Is de verdachte zich in meer of mindere mate bewust geweest van de aanwezigheid van de kinderporno;

 • -

  is de kinderporno al dan niet (effectief) verwijderd;

 • -

  is er sprake van een zekere beschikkingsmacht?

De rechtbank komt op grond van het feit dat de verdachte de betreffende e-mails heeft geopend en niet heeft verwijderd, in samenhang met het feit dat hij te allen tijde de beschikking had over de in zijn – met een wachtwoord beveiligde – e-mailaccounts en op multiply.com bewaarde kinderporno, tot de conclusie dat sprake is van het in bezit hebben van kinderporno.

4.1.5.

Het begrip ontuchtige handeling

De raadsman heeft zich op het standpunt gesteld dat het maken en aan een ander verzenden van seksueel getinte foto’s van jezelf, zoals onder 3 primair ten laste is gelegd, geen ontuchtige handeling oplevert. Aangevoerd is dat het verzenden van seksueel getinte foto's via mobiele telefoons of andere mobiele media, sexting genoemd, een veelvuldig voorkomend fenomeen is en dat dit niet per se een strafbaar feit oplevert. Het dossier biedt onvoldoende aanknopingspunten om te kunnen vaststellen dat sprake is van een handeling die in strijd is met de sociaal-ethische norm, aldus de raadsman.

De rechtbank stelt op grond van de verklaringen van de verdachte en de aangeefster het volgende vast:

 • -

  De verdachte was ten tijde van het ten laste gelegde negenenveertig jaar oud.

 • -

  De aangeefster was ten tijde van het ten laste gelegde achttien jaar oud.

 • -

  Er is sprake van een niet gering leeftijdsverschil tussen de verdachte en de relatief jonge aangeefster.

 • -

  Er was geen sprake van een affectieve relatie tussen de verdachte en de aangeefster.

 • -

  De aangeefster heeft zelf geen initiatief genomen. Zij is door de verdachte benaderd.

 • -

  Er is klaarblijkelijk geen sprake van (een poging tot) het vrijwillig maken en verzenden van seksueel getinte foto’s door de aangeefster.

Onder deze omstandigheden levert het maken en verzenden van seksueel getinte foto’s naar het oordeel van de rechtbank wel degelijk een seksuele handeling op die in strijd is met de sociaal-ethische norm.

4.1.6.

Conclusie

De rechtbank verwerpt de tot vrijspraak strekkende verweren.

4.2.

Bewijs

In bijlage II, die deel uitmaakt van dit vonnis, is de inhoud van wettige bewijsmiddelen opgenomen, houdende voor de bewezenverklaring van de feiten 1, 3 primair en 4 primair redengevende feiten en omstandigheden.

In bijlage III, die eveneens deel uitmaakt van dit vonnis, heeft de rechtbank een opgave gedaan van wettige bewijsmiddelen, houdende voor de bewezenverklaring van feit 2, eerste en tweede cumulatief/alternatief, redengevende feiten en omstandigheden. Met deze opgave wordt volstaan, nu de verdachte het bewezen verklaarde heeft bekend en door de raadsman geen vrijspraak is bepleit van dit feit.

4.3.

Bewezenverklaring

De rechtbank acht op grond van de in de bewijsmiddelen vervatte redengevende feiten en omstandigheden wettig en overtuigend bewezen dat de verdachte het onder 1, 2 eerste en tweede cumulatief/alternatief, 3 primair en 4 primair ten laste gelegde heeft begaan op die wijze dat:

1.

hij in of omstreeks de periode van oktober 2008 tot en met september 2010 te Landsmeer en/of Amsterdam, in elk geval in Nederland, een of meermalen (telkens) een (groot aantal) afbeelding(en), te weten een of meer foto('s) en/of video('s) en/of film(s) en/of (een) gegevensdrager(s) bevattende (een) afbeelding(en) (te weten een/of meer computer(s) en/of laptop(s) en/of harddisk(s) en/of USB-stick(s) en/of CD-rom(s) heeft verspreid (door het verzenden van e-mail en/of het plaatsen op een internetsite) en/of vervaardigd (door het maken van webcambeelden) en/of ingevoerd en/of doorgevoerd en/of uitgevoerd en/of in bezit gehad

en/of

in of omstreeks de periode van 1 januari 2010 tot en met september 2010 te Landsmeer en/of Amsterdam, in elk geval in Nederland, een of meermalen (telkens) een (groot aantal) afbeelding(en), te weten een of meer foto('s) en/of video('s) en/of film(s) en/of (een) gegevensdrager(s) bevattende (een) afbeelding(en) (te weten een/of meer computer(s) en/of laptop(s) en/of harddisk(s) en/of USB-stick(s) en/of CD-rom(s) heeft aangeboden en/of

verworven en/of zich daartoe door middel van een geautomatiseerd werk en/of met gebruikmaking van een communicatiedienst de toegang heeft verschaft,

terwijl op die afbeelding(en) (een) seksuele gedraging(en) zichtbaar is/zijn, waarbij (telkens) een persoon die kennelijk de leeftijd van achttien jaar nog niet had bereikt, was betrokken of schijnbaar was betrokken, welke voornoemde seksuele gedragingen bestonden uit (onder meer):

 • -

  het geheel of gedeeltelijk naakt (laten) poseren van (een) perso(o)n(en) die kennelijk de leeftijd van 18 jaren nog niet heeft/hebben bereikt, waarbij deze perso(o)n(en) gekleed is/zijn en/of opgemaakt is/zijn en/of poseert/poseren in een omgeving en/of met (een) voorwerp(en) en/of in (een) (erotisch getinte) houding(en) (op een wijze) die niet bij haar/hun leeftijd past/passen en/of waarbij door het camerastandpunt en/of de (onnatuurlijke) pose en/of de wijze van kleden van die/de perso(o)n(en) en/of de uitsnede van de afbeelding(en) / film(s) nadrukkelijk de (ontblote) geslachtsdelen en/of schaamstreek en/of borsten en/of billen in beeld gebracht worden (waarbij) de afbeelding (aldus) een onmiskenbaar seksuele strekking heeft en/of strekt tot seksuele prikkeling en/of

 • -

  het betasten en/of aanraken van de geslachtsdelen en/of de billen en/of de borsten van een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt en/of

 • -

  het betasten en/of aanraken van de geslachtsdelen en/of de billen en/of de borsten van een (ander) persoon door een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt en/of

 • -

  het oraal en/of vaginaal en/of anaal penetreren (met de penis en/of (een) vinger(s) en/of (een) voorwerp) van het lichaam van een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt en/of

 • -

  het oraal en/of vaginaal en/of anaal penetreren (met de penis en/of (een) vinger(s) en/of (een) voorwerp) van het lichaam van een (ander) persoon door een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt en/of

 • -

  het masturberen boven en/of bij en/of het ejaculeren op het lichaam en/of in de mond van (een) perso(o)n(en) die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft/hebben bereikt en/of het houden van een (stijve) penis bij/naast/op/tegen het gezicht en/of lichaam van (een) perso(o)n(en) die kennelijk de leeftijd van 18 jaren nog niet heeft/hebben bereikt (waarbij op dat gezicht en/of lichaam soms een op sperma gelijkende substantie zichtbaar is) (waarbij) de afbeelding (aldus) een onmiskenbaar seksuele strekking heeft en/of strekt tot seksuele prikkeling,

van welk(e) misdrijf/misdrijven hij, verdachte, een gewoonte heeft gemaakt;

2.

hij op een of meerdere tijdstip(pen) in of omstreeks de maand september 2010 te Landsmeer en/of Amsterdam en/of elders in Nederland en/of in België, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, (telkens) door geweld en/of (een) andere feitelijkhe(i)d(en) en/of bedreiging met geweld en/of door bedreiging met (een) andere feitelijkhe(i)d(en) (telkens) iemand, te weten [aangeefster feit 2] (telkens) heeft gedwongen tot het plegen en/of dulden van een of meer ontuchtige handeling(en), te weten

 • -

  het zichzelf uitkleden (voor de webcam) en/of

 • -

  het (voor de webcam) tonen van haar, [aangeefster feit 2] , naakte lichaam en/of

 • -

  het (voor de webcam) (deels) naakt poseren en/of

 • -

  het (voor de webcam) betasten en/of vastpakken van en/of trekken aan haar, [aangeefster feit 2] , tepels en/of

 • -

  het (voor de webcam) zoenen met en/of van [moeder] en/of

 • -

  het die [moeder] (voor de webcam) laten betasten en/of zoenen van haar, [aangeefster feit 2] , borsten en/of vagina en/of

 • -

  het (voor de webcam) betasten en/of zoenen van de borsten van die [moeder] en/of

 • -

  het (voor de webcam) vingeren en/of betasten en/of aanraken en/of zoenen van de vagina en/of bil(len) van die [moeder] ,

en bestaande dat geweld en/of die andere feitelijkhe(i)d(en) en/of de bedreiging met geweld en/of de bedreiging met die andere feitelijkhe(i)d(en) uit het

 • -

  benaderen van die [moeder] en/of die [aangeefster feit 2] via de internetsite www.netlog.com, althans via intemet en/of e-mail en/of

 • -

  (vervolgens) tijdens (een) chatsessie(s) aan die [moeder] en/of [aangeefster feit 2] (op dwingende wijze) opdracht geven om, althans te kennen geven zich uit te kleden en/of (deels) naakt voor de webcam te verschijnen en/of (onnatuurlijke) poses aan te nemen en/of de ander en/of zichzelf te betasten en/of zoenen en/of tongen en/of vingeren en/of beffen en/of

 • -

  tijdens (een) chatsessie(s) die [moeder] en/of [aangeefster feit 2] "hoer" en/of "slet" te noemen en/of

 • -

  die [moeder] en/of [aangeefster feit 2] (op dwingende wijze) te kennen geven dat zij hem, verdachte, "meester" moeten noemen en/of

 • -

  tijdens (een) chatsessie(s) (op dwingende wijze) tegen die [aangeefster feit 2] zeggen dat ze zich ook moet toevoegen aan netlog en dat hij, verdachte, anders naar de politie gaat en/of

 • -

  tijdens (een) chatsessie(s) (op dwingende wijze) tegen die [moeder] zeggen: "Maak [aangeefster feit 2] wakker" en/of "Haal haar uit bed" en/of "nu", althans woorden van gelijke aard of strekking en/of

 • -

  tijdens (een) chatsessie(s) (op dwingende wijze) tegen die [aangeefster feit 2] zeggen: "Ik heb nog geen foto's ontvangen, los het maar op, je hebt het beloofd, anders via mama's account", althans woorden van gelijke aard of strekking en/of

 • -

  tijdens (een) chatsessie(s) tegen die [moeder] zeggen: "Goedemorgen heerlijke incest mama lekker geslapen. Ik heb vannacht het camfilmpje nog eens teruggekeken" en/of "Ik wil niet je niet in moeilijkheden brengen met het filmpje, ik zou niet willen dat je van incest beschuldigd wordt" en/of "Beseft ze wel dat dit incest was en dat ze voor jou naakt voor de cam moest" en/of "Voel je je schuldig", althans woorden van gelijke aard of strekking en/of

 • -

  tijdens (een) chatsessie(s) aan die [moeder] en/of [aangeefster feit 2] (op dwingende wijze) te kennen geven dat als die [moeder] en/of [aangeefster feit 2] niet doen wat hij, verdachte, wil en/of niet door gaan met wat hij, verdachte, wil hij (seksueel getinte) foto's en filmpjes van die [aangeefster feit 2] en/of [moeder] naar [zus] en/of de buren en/of familie en/of vrienden en/of de politie stuurt en/of (daarbij) tegen die [moeder] en/of [aangeefster feit 2] zeggen "volgens [zus] zijn jullie hoeren", althans woorden van gelijke aard of strekking;

 • -

  tijdens (een) chatsessie(s) aan die [moeder] (op dwingende wijze) te kennen geven dat als die [moeder] en/of [aangeefster feit 2] niet doen wat hij, verdachte, wil en/of niet door gaan met wat hij, verdachte, wil [moeder] haar vent ook zou kwijtraken;

en/of

hij op een of meer tijdstippen in of omstreeks de maand september 2010 te Landsmeer en/of Amsterdam en/of elders in Nederland en/of België, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, (telkens) met [aangeefster feit 2] (geboren op [geboortedag] 1996), die toen de leeftijd van zestien jaren nog niet had bereikt, (telkens) buiten echt, (telkens) een of meer ontuchtige handeling(en) heeft gepleegd en/of (telkens) [aangeefster feit 2] (geboren op [geboortedag] 1996), die toen de leeftijd van zestien jaren nog niet had bereikt, (telkens) tot het plegen of dulden van een of meer ontuchtige handeling(en) buiten echt met een derde heeft verleid, bestaande die ontuchtige handeling(en) uit

 • -

  het zich uitkleden door die [aangeefster feit 2] (voor de webcam) en/of

 • -

  het door die [aangeefster feit 2] (voor de webcam) tonen van het naakte lichaam en/of

 • -

  het (deels) naakt poseren (voor de webcam) door die [aangeefster feit 2] en/of

 • -

  het door die [aangeefster feit 2] (voor de webcam) betasten en/of vastpakken van en/of trekken aan haar, [aangeefster feit 2] , tepels en/of

 • -

  het door die [aangeefster feit 2] (voor de webcam) zoenen met en/of van [moeder] en/of

 • -

  het die [moeder] (voor de webcam) laten betasten en/of zoenen van haar, [aangeefster feit 2] , borsten en/of vagina en/of

 • -

  het door die [aangeefster feit 2] (voor de webcam) betasten en/of zoenen van de borsten van die [moeder] en/of

 • -

  het (voor de webcam) door die [aangeefster feit 2] vingeren en/of betasten en/of aanraken en/of zoenen van de vagina van die [moeder] ;

3. primair

hij in of omstreeks de periode van 26 februari 2008 tot en met 3 april 2008 te Landsmeer en/of Zwolle en/of Nieuw Leusden en/of Amsterdam en/of elders in Nederland ter uitvoering van het door hem voorgenomen misdrijf om door geweld of (een) andere feitelijkhe(i)d(en) en/of bedreiging met geweld of (een) andere feitelijkhe(i)d(en) [aangeefster feit 3] (geboren op [geboortedag] 1989), te dwingen tot het plegen en/of dulden van een of meer ontuchtige handeling(en),

 • -

  via Hyves, althans via internet en/of email die [aangeefster feit 3] heeft benaderd (en zich daarbij heeft voorgedaan als iemand anders) en/of

 • -

  die [aangeefster feit 3] een seksueel getinte foto van die (destijds 15-jarige) [aangeefster feit 3] heeft gestuurd en/of

 • -

  die [aangeefster feit 3] heeft gedreigd deze en/of een of meer andere seksueel getinte foto's van die [aangeefster feit 3] te verzenden naar de vriend en/of vrienden en/of familie en/of bekenden van die [aangeefster feit 3] en/of naar meerdere emailadressen in Nieuw Leusden en/of Zwolle, althans naar anderen, als zij haar e-mailadres niet bekend zou maken en/of

 • -

  (vervolgens) (via de e-mail) die [aangeefster feit 3] (op dwingende toon) heeft gevraagd (meer) seksueel getinte foto's te maken en/of naar hem, verdachte, toe te sturen en/of

 • -

  (nadat die [aangeefster feit 3] had geweigerd meer seksueel getinte foto's te maken en/of naar hem, verdachte, te sturen) (wederom) (via de e-mail) heeft gedreigd een of meer seksueel getinte foto('s) van [aangeefster feit 3] te verzenden naar de vriend en/of vrienden en/of familie en/of bekenden van die [aangeefster feit 3] en/of naar meerdere e-mailadressen in Nieuwleusen en/of Zwolle, althans naar anderen en/of

 • -

  een naaktfoto van die [aangeefster feit 3] naar de vriend van die [aangeefster feit 3] heeft verzonden,

terwijl de uitvoering van dat voorgenomen misdrijf niet is voltooid;

4. primair

hij op een of meer tijdstippen in of omstreeks de periode van 1 juli 2009 tot en met 24 november 2009 te Sliedrecht en/of Landsmeer en/of Amsterdam en/of elders in Nederland (telkens) door geweld of (een) andere feitelijkhe(i)d(en) en/of door bedreiging met geweld en/of door bedreiging met (een) andere feitelijkhe(i)d(en) (telkens) iemand, te weten [aangeefster feit 4] (geboren op [geboortedag] 1995), heeft gedwongen tot het plegen en/of dulden van een of meer ontuchtige handeling(en), namelijk het maken en/of aan hem, verdachte, toesturen van een of meer (seksueel getinte) afbeelding(en) van het (deels) naakte lichaam van die [aangeefster feit 4] en bestaande dat geweld en/of die andere feitelijkhe(i)d(en) en/of bedreiging met geweld en/of die andere feitelijkhe(i)d(en) uit het

 • -

  die [aangeefster feit 4] bevelen, althans (op dwingende toon) te kennen geven dat zij naaktfoto's van zichzelf moet maken en/of naar hem, verdachte, toe moet sturen en/of

 • -

  (daarbij) dreigen dat als zij geen naaktfoto's zou sturen, heel Sliedrecht zou weten dat zij een hoer is, althans woorden van gelijke aard of strekking.

Hetgeen meer of anders is ten laste gelegd is niet bewezen. De verdachte moet daarvan worden vrijgesproken.

5 Strafbaarheid feiten

Het onder 1 bewezen verklaarde levert op:

Een afbeelding van een seksuele gedraging, waarbij iemand die kennelijk de leeftijd van achttien jaar nog niet heeft bereikt, is betrokken of schijnbaar is betrokken, verspreiden, vervaardigen, uitvoeren en in bezit hebben

en

een afbeelding van een seksuele gedraging, waarbij iemand die kennelijk de leeftijd van achttien jaar nog niet heeft bereikt, is betrokken of schijnbaar is betrokken, aanbieden, verwerven en door middel van een geautomatiseerd werk en met gebruikmaking van een communicatiedienst zich daartoe de toegang verschaffen.

Het onder 2, eerste en tweede cumulatief/alternatief, bewezen verklaarde levert op:

De eendaadse samenloop van

feitelijke aanranding van de eerbaarheid

en

medeplegen van met iemand beneden de leeftijd van zestien jaren buiten echt ontuchtige handelingen plegen.

Het onder 3 primair bewezen verklaarde levert op:

Poging tot feitelijke aanranding van de eerbaarheid.

Het onder 4 primair bewezen verklaarde levert op:

Feitelijke aanranding van de eerbaarheid.

Er zijn geen feiten of omstandigheden aannemelijk geworden die de strafbaarheid van de feiten uitsluiten. De feiten zijn dus strafbaar.

6 Strafbaarheid verdachte

Er is geen omstandigheid aannemelijk geworden die de strafbaarheid van de verdachte uitsluit. De verdachte is dus strafbaar.

7 Motivering straf

De straf die aan de verdachte wordt opgelegd, is gegrond op de ernst van de feiten, de omstandigheden waaronder de feiten zijn begaan en de persoon en de persoonlijke omstandigheden van de verdachte. Daarbij wordt in het bijzonder het volgende in aanmerking genomen.

De verdachte heeft een viertal zedendelicten gepleegd in de periode van begin 2008 tot 1 oktober 2010, de dag waarop hij door de politie werd aangehouden. De verdachte heeft samen met de moeder van de destijds veertienjarig [aangeefster feit 2] ontucht gepleegd met [aangeefster feit 2] . De verdachte heeft haar gedwongen om naakt voor de webcam te verschijnen en [aangeefster feit 2] gedwongen om haar moeder, die eveneens naakt voor de webcam was verschenen, onzedelijk te betasten en te zoenen. [aangeefster feit 2] moest zich tevens door haar moeder laten betasten en zoenen. De verdachte heeft screenshots gemaakt van de webcambeelden en daardoor kinderporno vervaardigd. De verdachte heeft de veertienjarige [aangeefster feit 4] per e-mail gedwongen om seksueel getinte foto's te maken en naar hem te mailen. Daaraan voorafgaand heeft hij seksueel getinte e-mailconversaties met haar gevoerd. De verdachte heeft tevens geprobeerd om de achttienjarige [aangeefster feit 3] , van wie hij drie jaar daarvoor via internet seksueel getinte foto’s had ontvangen, te dwingen om opnieuw seksueel getinte foto's te maken en naar hem te mailen. De meisjes waren allemaal (zeer) jong en alleen al daarom kwetsbaar. Daarnaast bevonden zij zich ook allen in een kwetsbare positie: [aangeefster feit 2] doordat zij onder druk stond van haar moeder, [aangeefster feit 3] – die notabene net was bevallen van een dochter – doordat haar vriend niet wist van het bestaan van de eerder door haar gemaakte foto’s, en [aangeefster feit 4] doordat zij op school werd gepest en erg onzeker was over zichzelf. De verdachte heeft deze informatie gebruikt om zijn doel te kunnen bereiken. Aldus heeft hij op grove en volstrekt ontoelaatbare wijze misbruik gemaakt van de kwetsbaarheid van de meisjes. De verdachte heeft vervolgens door hem verkregen beeldmateriaal van de drie meisjes verzonden naar een of meer bekende(n) van de meisjes. Dat is wreed en de verdachte heeft deze meisjes daarmee ook nog een trap na gegeven. Slachtoffers van dergelijke zedendelicten hebben veelal geruime tijd te kampen met de psychische gevolgen van hetgeen hen is overkomen, zoals ook blijkt uit de door [aangeefster feit 4] opgestelde schriftelijke slachtofferverklaring.

Daarnaast heeft de verdachte kinderporno in zijn bezit gehad en verspreid. De verdachte heeft met verschillende personen gecorrespondeerd over de door hen uitgewisselde (kinder)porno, onder anderen met twee personen die de verdachte desgevraagd kinderpornografisch materiaal van hun kleindochters hebben gestuurd. Door kinderporno te verzamelen en te verspreiden, heeft de verdachte meegewerkt aan het in stand houden van een markt waarbinnen voor eigen gewin kinderen op de meest gruwelijke manieren worden misbruikt. Het behoeft geen uitleg dat de kinderen veelal voor het leven getraumatiseerd zijn door het seksueel misbruik.

Dit alles wordt de verdachte in ernstige mate aangerekend.

Bij het bepalen van de straf heeft de rechtbank acht geslagen op de binnen de rechtspraak gehanteerde oriëntatiepunten voor de straftoemeting. In geval van het verspreiden van kinderporno is oplegging van een geheel onvoorwaardelijke gevangenisstraf voor de duur van één jaar geïndiceerd. In geval van het vervaardigen van kinderporno is oplegging van een geheel onvoorwaardelijke gevangenisstraf voor de duur van twee jaar geïndiceerd. Ten aanzien van de overige bewezen verklaarde feiten zijn geen oriëntatiepunten voorhanden.

De rechtbank heeft voorts acht geslagen op een de verdachte betreffend uittreksel uit de justitiële documentatie van 11 februari 2016, waaruit blijkt dat de verdachte niet eerder is veroordeeld voor het plegen van een strafbaar feit.

De rechtbank heeft bij het bepalen van de strafmaat in het voordeel van de verdachte meegewogen de ouderdom van de feiten, alsook het gegeven dat de verdachte nadien niet opnieuw met politie en justitie in aanraking is gekomen.

De rechtbank heeft in het nadeel van de verdachte meegewogen de maatschappelijke positie waarin de verdachte verkeerde ten tijde van de bewezen verklaarde feiten. De verdachte, een intelligente man van middelbare leeftijd, was destijds als leidinggevende werkzaam in de bedrijfsvoering van een rechterlijk college. De verdachte had daardoor beter kunnen en moeten weten. Dat de verdachte een deel van de bewezen verklaarde strafbare feiten mede vanaf zijn werkplek heeft gepleegd, acht de rechtbank zeer kwalijk. Door zijn handelen heeft de verdachte bovendien schade toegebracht aan het imago van de rechterlijke macht.

De rechtbank heeft voorts in het nadeel van de verdachte meegewogen dat hij geen volledige opening van zaken heeft gegeven ten aanzien van de bewezen verklaarde feiten en dat hij geen oprecht ogend berouw heeft getoond van hetgeen hij de slachtoffers heeft aangedaan.

De rechtbank heeft tevens acht geslagen op het rapport dat GZ-psycholoog drs. M. van Heteren op 26 oktober 2015 over de verdachte heeft opgemaakt. Dit rapport houdt onder meer het volgende in – zakelijk weergegeven –:

Bij de verdachte is sprake van een ziekelijke stoornis, namelijk een parafilie NAO, waarbij macht, dominantie en vernedering een rol spelen. Het uitschelden voor slet en hoer is duidelijk een vorm van de parafilie NAO. Deze stoornis beïnvloedde de gedragskeuzes/gedragingen ten tijde van de door de verdachte bekende, onder 2 en 3 ten laste gelegde, feiten. De verdachte heeft achter het beeldscherm zijn onmachtsgevoelens, negatieve emoties omgezet in machtsuitoefening. Het ging erom dat anderen deden wat hij wilde. Dit gebeurde in vrij sterke mate, de verdachte is zelfs op de werkplek doorgegaan met chatten. Geadviseerd wordt om de verdachte ten aanzien van het onder 2 en 3 ten laste gelegde verminderd toerekeningsvatbaar te achten. Via de gestandaardiseerde risicotaxatie is de verdachte laag recidive gevaarlijk ten aanzien van de feiten thans ten laste gelegd. Hij is echter narcistisch krenkbaar en kan van daar uit nog wel eens hunkeren naar de anonieme virtuele werkelijkheid. De verdachte heeft door intensieve zedenbehandeling wel probleembesef, maar nog onvoldoende inzicht in de meer diepere persoonlijkheidsdynamiek. Onderzoekster acht behandeling aangewezen. Het gaat dan om meer inzicht te verkrijgen ten aanzien van de narcistische persoonlijkheidsproblematiek. Een dergelijke behandeling kan het beste plaatsvinden onder een voorwaardelijk strafdeel met reclasseringstoezicht.

Omdat de conclusie van de psycholoog ten aanzien van de toerekeningsvatbaarheid gedragen wordt door haar bevindingen en door hetgeen ook overigens op de terechtzitting is gebleken, neemt de rechtbank die conclusie over en maakt die tot de hare. De onder 2 en 3 bewezen verklaarde feiten zullen daarom in verminderde mate aan de verdachte worden toegerekend.

Reclassering Nederland heeft op 16 december 2015 een advies in deze zaak uitgebracht. De reclassering adviseert een (gedeeltelijk) voorwaardelijke gevangenisstraf op te leggen met als bijzondere voorwaarden – kort gezegd – meldplicht bij de reclassering en de verplichting om zich te laten behandelen bij FPP De Waag of soortgelijke ambulante forensische zorg, voor de gediagnosticeerde parafilie NAO en voor het vergroten van het inzicht in zijn narcistische persoonlijkheidsdynamiek.

Gezien de ernst van de feiten, kan naar het oordeel van de rechtbank niet anders worden gereageerd dan met het opleggen van een gevangenisstraf van aanzienlijke duur. Omdat de oplegging van bijzondere voorwaarden noodzakelijk wordt geacht, zal de rechtbank een deel van deze gevangenisstraf voorwaardelijk opleggen. Dit voorwaardelijk strafdeel dient er tevens toe de verdachte ervan te weerhouden in de toekomst opnieuw strafbare feiten te plegen.

Alles afwegend, acht de rechtbank een gevangenisstraf voor de duur van zesendertig maanden, waarvan zes maanden voorwaardelijk, in beginsel passend en geboden.

De rechtbank heeft echter geconstateerd dat de redelijke termijn in de zin van artikel 6, eerste lid, van het Europees verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden is overschreden. De verdachte is op 1 oktober 2010 in verzekering gesteld. De rechtbank merkt deze datum aan als datum waarop door de Staat een handeling is verricht waaraan de verdachte in redelijkheid de verwachting kon ontlenen dat hij ter zake van de onderhavige feiten zou worden vervolgd. Nu niet binnen de volgens vaste rechtspraak van de Hoge Raad gehanteerde termijn van twee jaar, maar pas na vijfeneenhalf jaar na die datum vonnis is gewezen, is de redelijke termijn met drieënhalf jaar overschreden. Deze overschrijding is deels toe te rekenen aan de verdachte. Rekening houdend met de overschrijding die aan justitie is toe te rekenen, zal de rechtbank het onvoorwaardelijk deel van de op te leggen gevangenisstraf met zes maanden bekorten.

8 In beslag genomen voorwerpen

8.1.

Standpunt officier van justitie

De officier van justitie heeft gevorderd de voorwerpen genoemd onder 1, 6, 10 en 21 op de door haar overgelegde en in het dossier gevoegde lijst van in beslag genomen voorwerpen te onttrekken aan het verkeer en de overige voorwerpen terug te geven aan de verdachte.

8.2.

Standpunt verdediging

De verdediging heeft geen standpunt ingenomen ten aanzien van de in beslag genomen voorwerpen.

8.3.

Beoordeling

De onder 1, 6, 10 en 21 op de beslaglijst genoemde voorwerpen zullen worden onttrokken aan het verkeer. De bewezen verklaarde feiten zijn met behulp van voornoemde voorwerpen begaan.

Ten aanzien van de overige in beslag genomen en op de beslaglijst genoemde voorwerpen zal een last worden gegeven tot teruggave aan de verdachte.

9 Vorderingen benadeelde partijen/schadevergoedingsmaatregel

9.1.

Vorderingen

Als benadeelde partijen hebben zich in het strafproces gevoegd [vader aangeefster feit 2] en [aangeefster feit 4] . [vader aangeefster feit 2] vordert een bedrag van € 18.835,69 ter vergoeding van materiële en immateriële schade als gevolg van het onder 2 ten laste gelegde. [aangeefster feit 4] vordert een bedrag van € 1.000,- ter vergoeding van immateriële schade als gevolg van het onder 4 ten laste gelegde.

9.2.

Standpunt officier van justitie

De officier van justitie heeft geconcludeerd tot niet-ontvankelijkverklaring van [vader aangeefster feit 2] in diens vordering, omdat er geen sprake is van rechtstreeks verband. De officier van justitie heeft geconcludeerd tot toewijzing van de vordering van [aangeefster feit 4] , met oplegging van de schadevergoedingsmaatregel.

9.3.

Standpunt verdediging

De raadsman van de verdachte heeft zich op het standpunt gesteld dat beide benadeelde partijen niet-ontvankelijk moeten worden verklaard in hun vordering, gelet op het ontbreken van rechtstreeks verband respectievelijk de bepleite vrijspraak.

9.4.

Beoordeling

Benadeelde partij [vader aangeefster feit 2] , de vader van slachtoffer [aangeefster feit 2] , heeft een vergoeding gevorderd van schade die hij heeft geleden. Immateriële schade die is geleden door ouders komt echter niet voor vergoeding via het strafproces in aanmerking. Hetzelfde geldt voor materiële schade wanneer het kosten betreft die door ouders zijn gemaakt ten behoeve van henzelf. Kosten die door ouders zijn gemaakt ten behoeve van het minderjarige slachtoffer, zoals kosten van therapie en geneesmiddelen, komen wel voor vergoeding in aanmerking. Uit het door [vader aangeefster feit 2] ingevulde voegingsformulier lijkt echter te volgen dat deze schade reeds op andere wijze is vergoed. De rechtbank zal de benadeelde partij daarom niet-ontvankelijk verklaren in zijn vordering.

Omdat de benadeelde partij [vader aangeefster feit 2] niet-ontvankelijk zal worden verklaard in de vordering, zal de benadeelde partij worden veroordeeld in de kosten door de verdachte ter verdediging van de vordering gemaakt, welke kosten tot op heden worden begroot op nihil.

Aannemelijk is geworden dat de benadeelde partij [aangeefster feit 4] immateriële schade heeft geleden en dat deze schade het rechtstreeks gevolg is van het onder 4 primair bewezen verklaarde strafbare feit. De vordering leent zich naar het oordeel van de rechtbank, naar maatstaven van billijkheid, voor toewijzing tot een bedrag van € 1.000,-. De vordering zal derhalve geheel worden toegewezen. Tevens wordt oplegging van de maatregel als bedoeld in artikel 36f van het Wetboek van Strafrecht passend en geboden geacht.

Omdat de vordering zal worden toegewezen, zal de verdachte worden veroordeeld in de kosten die de benadeelde partij tot aan deze uitspraak in verband met de vordering heeft gemaakt, welke kosten tot op heden worden begroot op nihil, en in de kosten die de benadeelde partij ten behoeve van de tenuitvoerlegging van deze uitspraak nog moet maken.

10 Toepasselijke wettelijke voorschriften

Gelet is op de artikelen 14a, 14b, 14c, 36b, 36c, 36f, 45, 55, 57, 240b, 246 en 247 van het Wetboek van Strafrecht.

11 Beslissing

De rechtbank:

verklaart bewezen dat de verdachte de onder 1, 2 eerste en tweede cumulatief/alternatief, 3 primair en 4 primair ten laste gelegde feiten, zoals hiervoor omschreven, heeft begaan;

verklaart niet bewezen hetgeen aan de verdachte meer of anders ten laste is gelegd dan hiervoor bewezen is verklaard en spreekt de verdachte daarvan vrij;

stelt vast dat het bewezen verklaarde oplevert de hiervoor vermelde strafbare feiten;

verklaart de verdachte strafbaar;

veroordeelt de verdachte tot een gevangenisstraf voor de duur van 30 (dertig) maanden;

bepaalt dat van deze gevangenisstraf een gedeelte, groot 6 (zes) maanden niet ten uitvoer zal worden gelegd, tenzij de rechtbank later anders mocht gelasten omdat de veroordeelde voor het einde van de proeftijd, die hierbij wordt gesteld op 3 (drie) jaar, na te melden voorwaarden overtreedt;

stelt als algemene voorwaarden:

 • -

  de veroordeelde zal zich vóór het einde van de proeftijd niet aan een strafbaar feit schuldig maken;

 • -

  de veroordeelde zal ten behoeve van het vaststellen van zijn identiteit medewerking verlenen aan het nemen van één of meer vingerafdrukken of een identiteitsbewijs als bedoeld in artikel 1 van de Wet op de identificatieplicht ter inzage aanbieden;

 • -

  de veroordeelde zal medewerking verlenen aan reclasseringstoezicht, de medewerking aan huisbezoeken daaronder begrepen;

stelt als bijzondere voorwaarden:

 • -

  de veroordeelde zal zich melden bij Reclassering Nederland, zolang en zo frequent als de reclassering noodzakelijk vindt en zich houden aan de aanwijzingen die de reclassering hem geeft;

 • -

  de veroordeelde zal zich onder ambulante behandeling stellen van FPP De Waag of soortgelijke ambulante forensische zorg, zulks ter beoordeling van de reclassering, voor de gediagnosticeerde parafilie NAO en voor het vergroten van het inzicht in zijn narcistische persoonlijkheidsdynamiek, zolang als de reclassering in overleg met De Waag verantwoord vindt, en zich houden aan de aanwijzingen die hem in het kader van die behandeling door of namens de instelling/behandelaar zullen worden gegeven;

 • -

  de veroordeelde zal zich op welke wijze dan ook onthouden van:

 het op digitale wijze met seksuele intentie communiceren met kinderen;

 gedragingen die zijn gericht op internetomgevingen waarin kinderpornografisch materiaal kan worden verkregen;

 gedragingen die zijn gericht op internetomgevingen waarin over seksuele handelingen met kinderen wordt gecommuniceerd,

waarbij het daarop uitgeoefende toezicht mede kan bestaan uit controle van zijn computer(s) en andere apparatuur waarop afbeeldingen (kunnen) worden opgeslagen of waarmee het internet kan worden benaderd;

geeft aan genoemde reclasseringsinstelling opdracht toezicht te houden op de naleving van de voorwaarden en de veroordeelde ten behoeve daarvan te begeleiden;

beveelt dat de tijd die door de veroordeelde voor de tenuitvoerlegging van deze uitspraak in verzekering en in voorlopige hechtenis is doorgebracht, bij de uitvoering van de opgelegde gevangenisstraf in mindering wordt gebracht, voor zover deze tijd niet reeds op een andere vrijheidsstraf in mindering is gebracht;

heft op het bevel tot voorlopige hechtenis van de verdachte, die bij eerdere beslissing is geschorst;

verklaart onttrokken aan het verkeer de voorwerpen genoemd onder 1, 6, 10 en 21 op de lijst van in beslag genomen en nog niet teruggegeven voorwerpen;

gelast de teruggave aan de verdachte van de voorwerpen genoemd onder 2 tot en met 5, 7 tot en met 9 en 11 tot en met 20 op de lijst van in beslag genomen en nog niet teruggegeven voorwerpen;

verklaart de benadeelde partij [vader aangeefster feit 2] niet-ontvankelijk in de vordering;

veroordeelt de benadeelde partij [vader aangeefster feit 2] in de kosten door de verdachte ter verdediging tegen de vordering gemaakt, en begroot deze kosten op nihil;

veroordeelt de verdachte om tegen behoorlijk bewijs van kwijting aan de benadeelde partij [aangeefster feit 4] te betalen een bedrag van € 1.000,- (zegge: duizend euro);

veroordeelt de verdachte in de proceskosten door de benadeelde partij gemaakt, tot op heden begroot op nihil, en in de kosten ten behoeve van de tenuitvoerlegging nog te maken;

legt aan de verdachte de maatregel tot schadevergoeding op, inhoudende de verplichting aan de staat ten behoeve van de benadeelde partij [aangeefster feit 4] te betalen € 1.000,- (zegge: duizend euro) en beveelt dat bij gebreke van volledige betaling en volledig verhaal van dat bedrag vervangende hechtenis zal worden toegepast voor de duur van 20 (twintig) dagen, met dien verstande dat toepassing van de vervangende hechtenis de betalingsverplichting niet opheft;

bepaalt dat, indien de verdachte heeft voldaan aan zijn verplichting tot betaling aan de Staat daarmee zijn verplichting tot betaling aan de benadeelde partij in zoverre komt te vervallen en andersom dat, indien de verdachte heeft voldaan aan zijn verplichting tot betaling aan de benadeelde partij daarmee zijn verplichting tot betaling aan de Staat in zoverre komt te vervallen.

Dit vonnis is gewezen door:

mr. J.J. Bade, voorzitter,

en mrs. C. Laukens en K.T. van Barneveld, rechters,

in tegenwoordigheid van mr. H. Biemond, griffier,

en uitgesproken op de openbare terechtzitting van deze rechtbank van 5 april 2016.

Bijlage I bij het vonnis van 5 april 2016 inzake [verdachte]

Tekst nader omschreven tenlastelegging

Aan de verdachte wordt ten laste gelegd dat

1.

(zaak 1, 2, 4, 5 en 6)

hij in of omstreeks de periode van oktober 2008 tot en met september 2010 te Landsmeer en/of Amsterdam, in elk geval in Nederland,

een of meermalen (telkens) een (groot aantal) afbeelding(en), te weten een of meer fotoes) en/of video('s) en/of film(s) en/of (een) gegevensdrager(s) bevattende (een) afbeelding(en) (te weten een/of meer computer(s) en/of laptop(s) en/of harddisk(s) en/of USB-stick(s) en/of CD-rom(s) heeft

verspreid (door het verzenden van e-mail en/of het plaatsen op een internetsite) en/of vervaardigd (door het maken van webcambeelden) en/of

ingevoerd en/of

doorgevoerd en/of

uitgevoerd en/of

in bezit gehad

en/of

in of omstreeks de periode van 1 januari 2010 tot en met september 2010 te Landsmeer en/of Amsterdam, in elk geval in Nederland

een of meermalen (telkens) een (groot aantal) afbeelding(en), te weten een of meer fotoes) en/of video('s) en/of film(s) en/of (een) gegevensdrager(s) bevattende (een) afbeelding(en) (te weten een/of meer computer(s) en/of laptop(s) en/of harddisk(s) en/of USB-stick(s) en/of CD-rom(s) heeft

aangeboden

en/of verworven en/of

zich daartoe door middel van een geautomatiseerd werk en/of met gebruikmaking van een communicatiedienst de toegang heeft verschaft,

terwijl op die afbeelding(en) (een) seksuele gedraging(en) zichtbaar is/zijn, waarbij (telkens) een persoon die kennelijk de leeftijd van achttien jaar nog niet had bereikt, was betrokken of schijnbaar was betrokken

welke voornoemde seksuele gedragingen bestonden uit (onder meer):

- het geheel of gedeeltelijk naakt (laten) poseren van (een) perso(o)n(en) die kennelijk de leeftijd van 18 jaren nog niet heeft/hebben bereikt, waarbij deze perso(o)n(en) gekleed is/zijn en/of opgemaakt is/zijn en/of poseert/poseren in een omgeving en/of met (een) voorwerp(en) en/of in (een) (erotisch getinte) houding(en) (op een wijze) die niet bij haar/hun leeftijd past/passen en/of

waarbij door het camerastandpunt en/of de (onnatuurlijke) pose en/of de wijze van kleden van die/de perso(o)n(en) en/of de uitsnede van de afbeelding(en) / film(s) nadrukkelijk de (ontblote) geslachtsdelen en/of schaamstreek en/of borsten en/of billen in beeld gebracht worden

(waarbij) de afbeelding (aldus) een onmiskenbaar seksuele strekking heeft en/of strekt tot seksuele prikkeling en/of

- het betasten en/of aanraken van de geslachtsdelen en/of de billen en/of de borsten van een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt en/of

- het betasten en/of aanraken van de geslachtsdelen en/of de billen en/of de borsten van een (ander) persoon door een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt en/of

- het oraal en/of vaginaal en/of anaal penetreren (met de penis en/of (een) vinger(s) en/of (een) voorwerp) van het lichaam van een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt en/of

- het oraal en/of vaginaal en/of anaal penetreren (met de penis en/of (een) vinger(s) en/of (een) voorwerp) van het lichaam van een (ander) persoon door een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt en/of

-het masturberen boven en/of bij en/of het ejaculeren op het lichaam en/of in de mond van (een) perso(o)n(en) die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft/hebben bereikt en/of het houden van een (stijve) penis bij/naast/op/tegen het gezicht en/of lichaam van (een) perso(o)n(en) die kennelijk de leeftijd van 18 jaren nog niet heeft/hebben bereikt (waarbij op dat gezicht en/of lichaam soms een op sperma gelijkende substantie zichtbaar is)

(waarbij) de afbeelding (aldus) een onmiskenbaar seksuele strekking heeft en/of strekt tot seksuele prikkeling,

van welk(e) misdrijf/misdrijven hij, verdachte, een gewoonte heeft gemaakt;

art 240b lid 1 en lid 2 Wetboek van Strafrecht

2.

(zaak 5)

hij op een of meerdere tijdstip(pen) in of omstreeks de maand september 2010 te Landsmeer en/of Amsterdam en/of elders in Nederland en/of in België,

tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, (telkens) door geweld en/of (een) andere feitelijkhe(i)d(en) en/of bedreiging met geweld en/of door bedreiging met (een) andere feitelijkhe(i)d(en) (telkens) iemand, te weten [aangeefster feit 2]

(telkens) heeft gedwongen tot het plegen en/of dulden van een of meer ontuchtige handeling(en), te weten - het zichzelf uitkleden (voor de webcam) en/of

- het (voor de webcam) tonen van haar, [aangeefster feit 2] , naakte lichaam/of

- het (voor de webcam) (deels) naakt poseren en/of

- het (voor de webcam) betasten en/of vastpakken van en/of trekken aan haar, [aangeefster feit 2] , tepels en/of - het (voor de webcam) zoenen met en/of van [moeder] en/of

- het die [moeder] (voor de webcam) laten betasten en/of zoenen van haar, [aangeefster feit 2] , borsten en/of vagina en/of

- het (voor de webcam) betasten en/of zoenen van de borsten van die [moeder] en/of

- het (voor de webcam) vingeren en/of betasten en/of aanraken en/of zoenen van de vagina en/of bil(len) van die [moeder] ,

en bestaande dat geweld en/of die andere feitelijkhe(i)d(en) en/of de bedreiging met geweld en/of de bedreiging met die andere feitelijkhe(i)d(en) uit het

- benaderen van die [moeder] en/of die [aangeefster feit 2] via de internetsite www.netlog.com, althans via intemet en/of email en/of

- ( vervolgens) tijdens (een) chatsessie(s) aan die [moeder] en/of [aangeefster feit 2] (op dwingende wijze) opdracht geven om, althans te kennen geven zich uit te kleden en/of (deels) naakt voor de webcam te verschijnen en/of (onnatuurlijke) poses aan te nemen en/of de ander en/of zichzelf te betasten en/of zoenen en/of tongen en/of vingeren en/of beffen en/of

- tijdens (een) chatsessie(s) die [moeder] en/of [aangeefster feit 2] "hoer" en/of "slet" te noemen en/of

- die [moeder] en/of [aangeefster feit 2] (op dwingende wijze) te kennen geven dat zij hem, verdachte, "meester" moeten noemen en/of

- tijdens (een) chatsessie(s) (op dwingende wijze) tegen die [aangeefster feit 2] zeggen dat ze zich ook moet toevoegen aan netlog en dat hij, verdachte, anders naar de politie gaat en/of

- tijdens (een) chatsessie(s) (op dwingende wijze) tegen die [moeder] zeggen: "Maak [aangeefster feit 2] wakker" en/of "Haal haar uit bed" en/of "nu", althans woorden van gelijke aard of strekking en/of

- tijdens (een) chatsessie(s) (op dwingende wijze) tegen die [aangeefster feit 2] zeggen: "Ik heb nog geen foto's ontvangen, los het maar op, je hebt het beloofd, anders via mama's account", althans woorden van gelijke aard of strekking en/of

- tijdens (een) chatsessie(s) tegen die [moeder] zeggen: "Goedemorgen heerlijke incest mama lekker geslapen. Ik heb vannacht het camfilmpje nog eens teruggekeken" en/of "Ik wil niet je niet in moeilijkheden brengen met het filmpje, ik zou niet willen dat je van incest beschuldigd wordt" en/of "Beseft ze wel dat dit incest was en dat ze voor jou naakt voor de cam moest" en/of "Voel je je schuldig", althans woorden van gelijke aard of strekking en/of

- tijdens (een) chatsessie(s) aan die [moeder] en/of [aangeefster feit 2] (op dwingende wijze) te kennen geven dat als die [moeder] en/of [aangeefster feit 2] niet doen wat hij, verdachte, wil en/of niet door gaan met wat hij, verdachte, wil hij (seksueel getinte) foto's en filmpjes van die [aangeefster feit 2] en/of [moeder] naar [zus] en/of de buren en/of familie en/of vrienden en/of de politie stuurt en/of (daarbij) tegen die [moeder] en/of [aangeefster feit 2] zeggen "volgens [zus] zijn jullie hoeren", althans woorden van gelijke aard of strekking;

- tijdens (een) chatsessie(s) aan die [moeder] (op dwingende wijze) te kennen geven dat als die [moeder] en/of [aangeefster feit 2] niet doen wat hij, verdachte, wil en/of niet door gaan met wat hij, verdachte, wil [moeder] haar vent ook zou kwijtraken;

Art. 246 Wetboek van strafrecht

en/of

hij op een of meer tijdstippen in of omstreeks de maand september 2010 te Landsmeer en/of Amsterdam en/of elders in Nederland en/of België, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen,

(telkens) met [aangeefster feit 2] (geboren op [geboortedag] 1996), die toen de leeftijd van zestien jaren nog niet had bereikt, (telkens) buiten echt, (telkens) een of meer ontuchtige handeling(en) heeft gepleegd

en/of

(telkens) [aangeefster feit 2] (geboren op [geboortedag] 1996), die toen de leeftijd van zestien jaren nog niet had bereikt, (telkens) tot het plegen of dulden van een of meer ontuchtige handeling(en) buiten echt met een derde heeft verleid,

bestaande die ontuchtige handeling(en) uit

- het zich uitkleden door die [aangeefster feit 2] (voor de webcam) en/of

- het door die [aangeefster feit 2] (voor de webcam) tonen van het naakte lichaam/of

- het (deels) naakt poseren (voor de webcam) door die [aangeefster feit 2] en/of

- het door die [aangeefster feit 2] (voor de webcam) betasten en/of vastpakken van en/of trekken aan haar, [aangeefster feit 2] , tepels en/of

-het door die [aangeefster feit 2] (voor de webcam) zoenen met en/of van [moeder] en/of

- het die [moeder] (voor de webcam) laten betasten en/of zoenen van haar, [aangeefster feit 2] , borsten en/of vagina en/of

- het door die [aangeefster feit 2] (voor de webcam) betasten en/of zoenen van de borsten van die [moeder]

en/of

- het (voor de webcam) door die [aangeefster feit 2] vingeren en/of betasten en/of aanraken en/of zoenen van de vagina van die [moeder] ;

Art. 247 Wetboek van strafrecht

3.

(zaak 3)

hij in of omstreeks de periode van 26 februari 2008 tot en met 3 april 2008 te Landsmeer en/of Zwolle en/of Nieuw Leusden en/of Amsterdam en/of elders in Nederland

ter uitvoering van het door hem voorgenomen misdrijf om door geweld of (een) andere feitelijkhe(i)d(en) en/of bedreiging met geweld of (een) andere feitelijkhe(i)d(en) [aangeefster feit 3] (geboren [geboortedag] 1989), te dwingen tot het plegen en/of dulden van een of meer ontuchtige handeling(en),

- via Hyves, althans via internet en/of email die [aangeefster feit 3] heeft benaderd (en zich daarbij heeft voorgedaan als iemand anders) en/of

- die [aangeefster feit 3] een seksueel getinte foto van die (destijds 15-jarige) [aangeefster feit 3] heeft gestuurd en/of

- die [aangeefster feit 3] heeft gedreigd deze en/of een of meer andere seksueel getinte foto's van die [aangeefster feit 3] te verzenden naar de vriend en/of vrienden en/of familie en/of bekenden van die [aangeefster feit 3] en/of naar meerdere emailadressen in Nieuw Leusden en/of Zwolle, althans naar anderen, als zij haar emailadres niet bekend zou maken

en/of

- ( vervolgens) (via de email) die [aangeefster feit 3] (op dwingende toon) heeft gevraagd (meer) seksueel getinte foto's te maken en/of naar hem, verdachte, toe te sturen en/of

- ( nadat die [aangeefster feit 3] had geweigerd meer seksueel getinte foto's te maken en/of naar hem, verdachte, te sturen) (wederom) (via de email) heeft gedreigd een of meer seksueel getinte foto('s) van [aangeefster feit 3] te verzenden naar de vriend en/of vrienden en/of familie en/of bekenden van die [aangeefster feit 3] en/of naar meerdere emailadressen in Nieuw Leusden en/ of Zwolle, althans naar anderen en/of

- een naaktfoto van die [aangeefster feit 3] naar de vriend van die [aangeefster feit 3] heeft verzonden,

terwijl de uitvoering van dat voorgenomen misdrijf niet is voltooid;

art. 246 Wetboek van strafrecht

Subsidiair, voorzover het vorenstaande niet tot een veroordeling mocht of zou kunnen leiden:

hij in of omstreeks de periode van 26 februari 2008 tot en met 3 april 2008 te Landsmeer en/of Zwolle en/of Nieuw Leusden en/of Amsterdam en/of elders in Nederland

ter uitvoering van het door verdachte voorgenomen misdrijf om met het oogmerk om zich en/of een ander wederrechtelijk te bevoordelen

door bedreiging met smaad en/of smaadschrift en/of openbaring van een geheim [aangeefster feit 3] (geboren [geboortedag] 1989) te dwingen tot de afgifte van enig goed, te weten een of meer (seksueel getinte) foto('s) van die [aangeefster feit 3] , in elk geval van enig goed geheel of ten dele toebehorende aan die [aangeefster feit 3] , in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte en/of het aangaan van een schuld of het teniet doen van een inschuld en/of het ter beschikking stellen van gegevens, te weten een of meer (al dan niet nog te maken) afbeeldingen en/of foto('s) van die [aangeefster feit 3] ,

- via Hyves, althans via internet en/of email die [aangeefster feit 3] heeft benaderd (en zich daarbij heeft voorgedaan als iemand anders) en/of

- die [aangeefster feit 3] een seksueel getinte foto van die (destijds 15-jarige) [aangeefster feit 3] heeft gestuurd en/of

- die [aangeefster feit 3] heeft gedreigd deze en/of een of meer andere seksueel getinte foto's van die [aangeefster feit 3] te verzenden naar de vriend en/of vrienden en/of familie en/of bekenden van die [aangeefster feit 3] en/of naar meerdere emailadressen in Nieuw Leusden en/ of Zwolle, althans naar anderen, als zij haar emailadres niet bekend zou maken en/of

- ( vervolgens) (via de email) die [aangeefster feit 3] (op dwingende toon) heeft gevraagd (meer) seksueel getinte foto's te maken en/of naar hem, verdachte, toe te sturen en/of

- ( nadat die [aangeefster feit 3] had geweigerd meer seksueel getinte foto's te maken en/of naar hem, verdachte, te sturen) (wederom) (via de email) heeft gedreigd een of meer seksueel getinte foto('s) van [aangeefster feit 3] te verzenden naar de vriend en/of vrienden en/of familie en/of bekenden van die [aangeefster feit 3] en/of naar meerdere emailadressen in Nieuw Leusden en/ of Zwolle, althans naar anderen en/of

- een naaktfoto van die [aangeefster feit 3] naar de vriend van die [aangeefster feit 3] heeft verzonden,

terwijl de uitvoering van dat voorgenomen misdrijf niet is voltooid;

art. 318 Wetboek van strafrecht art. 45 Wetboek van strafrecht

Meer subsidiair, voorzover het vorenstaande niet tot een veroordeling mocht of zou kunnen leiden:

hij in of omstreeks de periode van 26 februari 2008 tot en met 3 april 2008 te Landsmeer en/of Zwolle en/of Nieuw Leusden en/of Amsterdam en/of elders in Nederland

ter uitvoering van het door hem voorgenomen misdrijf om door geweld of enige andere feitelijkheid en/of door bedreiging met geweld of enige andere feitelijkheid een persoon, te weten [aangeefster feit 3] (geboren [geboortedag] 1989), wederrechtelijk te dwingen iets te doen, niet te doen of te dulden

- via Hyves, althans via internet en/of email die [aangeefster feit 3] heeft benaderd (en zich daarbij heeft voorgedaan als iemand anders) en/of

- die [aangeefster feit 3] een seksueel getinte foto van die (destijds 15-jarige) [aangeefster feit 3] heeft gestuurd en/of

- die [aangeefster feit 3] heeft gedreigd deze en/of een of meer andere seksueel getinte foto's van die [aangeefster feit 3] te verzenden naar de vriend en/of vrienden en/of familie en/of bekenden van die [aangeefster feit 3] en/of naar meerdere emailadressen in Nieuw Leusden en/ of Zwolle als zij haar emailadres niet bekend zou maken en/of

- ( vervolgens) (via de email) die [aangeefster feit 3] (op dwingende toon) heeft gevraagd (meer) seksueel getinte foto's te maken en/of naar hem, verdachte, toe te sturen en/of

- ( nadat die [aangeefster feit 3] had geweigerd meer seksueel getinte foto's en/of afbeeldingen te maken en/of naar hem, verdachte, te sturen) (wederom) (via de email) heeft gedreigd een of meer seksueel getinte foto(' s) van die [aangeefster feit 3] te verzenden naar de vriend en/of vrienden en/of familie en/of bekenden van die [aangeefster feit 3] en/of naar meerdere emailadressen in Nieuw Leusden en/ of Zwolle, althans naar anderen en/of

- een naaktfoto van die [aangeefster feit 3] naar de vriend van die [aangeefster feit 3] heeft verzonden,

terwijl de uitvoering van dat voorgenomen misdrijf niet is voltooid;

art. 284 Wetboek van strafrecht

art. 45 Wetboek van strafrecht

4.

(zaak 6)

hij op een of meer tijdstippen in of omstreeks de periode van 1 juli 2009 t/m 24 november 2009 te Sliedrecht en/of Landsmeer en/of Amsterdam en/of elders in Nederland

(telkens) door geweld of (een) andere feitelijkhe(i)d(en) en/of door bedreiging met geweld en/of door bedreiging met (een) andere feitelijkhe(i)d(en)

(telkens) iemand, te weten [aangeefster feit 4] (geboren [geboortedag] 1995), heeft gedwongen tot het plegen en/of dulden van een of meer ontuchtige

handeling(en), namelijk het maken en/of aan hem, verdachte, toesturen van een of meer (seksueel getinte) afbeelding(en) van het (deels) naakte lichaam van die [aangeefster feit 4]

en bestaande dat geweld en/of die andere feitelijkhe(i)d(en) en/of bedreiging met geweld en/of die andere feitelijkhe(i)d(en) uit het

- die [aangeefster feit 4] bevelen, althans (op dwingende toon) te kennen geven dat zij naaktfoto's van zichzelf moet maken en/of naar hem, verdachte, toe moet sturen en/of

- ( daarbij) dreigen dat als zij geen naaktfoto's zou sturen, heel Sliedrecht zou weten dat zij een hoer is, althans woorden van gelijke aard of strekking;

art 246 Wetboek van Strafrecht

Subsidiair, voorzover het vorenstaande niet tot een veroordeling mocht of zou kunnen leiden:

hij op een of meer tijdstip(pen) in of omstreeks de periode 1 juli 2009 t/m 24 november 2009 te Sliedrecht en/of Landsmeer en/of Amsterdam en/of elders in Nederland

(telkens) [aangeefster feit 4] (geboren [geboortedag] 1995)

(telkens) door geweld of (een) andere feitelijkhe(i)d(en) en/of door bedreiging met geweld of (een) andere feitelijkhe(i)d(en) gericht tegen die [aangeefster feit 4]

(telkens) wederrechtelijk heeft gedwongen iets te doen, niet te doen of te dulden, immers heeft hij verdachte:

- die [aangeefster feit 4] via Netlog,althans internet en/of e-mail benaderd (en zich daarbij voorgedaan als iemand anders) en/of

- ( vervolgens) die [aangeefster feit 4] meermalen, althans eenmaal, bevolen, althans (op dwingende toon) te kennen gegeven dat zij naaktfoto's van zichzelf moest maken en/of naar hem toe moest sturen en/of

- ( daarbij) gedreigd dat als zij geen naaktfoto's zou sturen, heel Sliedrecht zal weten dat zij een hoer is, althans woorden van gelijke aard of strekking,

(waarna die [aangeefster feit 4] een en/of meer afbeelding(en) van haar (deels en/of geheel) naakte lichaam heeft gemaakt en/of aan hem, verdachte, heeft toegestuurd).