Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBROT:2016:1268

Instantie
Rechtbank Rotterdam
Datum uitspraak
17-02-2016
Datum publicatie
18-02-2016
Zaaknummer
C/10/486597 / HA ZA 15-1046
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Voetbalmakelaar. Scoutingswerkzaamheden ten behoeve van voetballers voor de Engelse competitie. Overeenkomst tot stand gekomen? Incidentele vordering tot overlegging van contracten waaruit fee blijkt voor het bemiddelen bij totstandkoming van contract tussen clubs en spelers. Comparitie.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
AR 2016/456
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

vonnis

RECHTBANK ROTTERDAM

Team haven en handel

zaaknummer / rolnummer: C/10/486597 / HA ZA 15-1046

Vonnis in incident van 17 februari 2016

in de zaak van

de rechtspersoon naar het recht van het Verenigd Koninkrijk

STELLAR FOOTBALL LIMITED,

gevestigd te Londen,

eiseres in conventie in de hoofdzaak,

verweerster in reconventie in de hoofdzaak,

verweerster in het incident,

advocaat mr. J. Blakborn,

tegen

[gedaagde 1] ,

wonende te Rotterdam,

gedaagde in conventie in de hoofdzaak,

eiser in reconventie in de hoofdzaak,

eiser in het incident,

advocaat mr. W.A. Vader.

Partijen zullen hierna Stellar Football en [gedaagde 2] genoemd worden.

1 De procedure

1.1.

Het verloop van de procedure blijkt uit:

  • -

    de dagvaarding van 5 oktober 2015 met producties;

  • -

    de conclusie van antwoord in conventie, tevens conclusie van eis in reconventie, tevens incidentele vordering het overleggen van stukken, met producties;

  • -

    de conclusie van antwoord in het incident, tevens conclusie van antwoord in reconventie, tevens wijziging van eis in conventie, met productie.

1.2.

Ten slotte is vonnis bepaald in het incident.

2 De beoordeling in het incident

2.1.

In de hoofdzaak vordert Stellar Football veroordeling van [gedaagde 2] tot betaling van £ 49.326,70 vermeerderd met rente en kosten. Aan deze vordering legt Stellar Football ten grondslag het standpunt dat tussen partijen een overeenkomst van geldlening tot stand is gekomen en dat [gedaagde 2] in gebreke is met de nakoming van die overeenkomst.

2.2.

In de hoofdzaak verweert [gedaagde 2] zich tegen de vordering van Stellar Football met, onder meer, een beroep op opschorting van zijn terugbetalingsverplichting en op verrekening van het door hem te betalen bedrag met een bedrag waarop hij jegens Stellar Football aanspraak meent te hebben. Aan het beroep op opschorting legt hij het standpunt ten grondslag dat tussen partijen is afgesproken dat [gedaagde 2] pas iets zou hoeven terug te betalen nadat hij bepaalde commissieovereenkomsten van Stellar Football zou hebben ontvangen.

2.3.

Aan het beroep op verrekening in conventie legt [gedaagde 2] het hierna onder 2.4 verkort weergegeven betoog ten grondslag. Dit betoog ligt evenzeer ten grondslag aan de vordering in reconventie en is ook van belang voor de incidentele vordering tot het verkrijgen van inzage in stukken.

2.4.

Tussen [gedaagde 2] (althans de door hem opgerichte Engelse vennootschap Quickstar Ltd.; hierna: Quickstar) enerzijds en Stellar Football (althans de aan haar verbonden Engelse vennootschap Soccer Network Ltd.; hierna: Soccer Network) is een overeenkomst tot stand gekomen ter zake door [gedaagde 2] (Quickstar) ten behoeve van Stellar Football (Soccer Network) te verrichten scoutingswerkzaamheden gericht op mogelijk voor de Engelse voetbalcompetitie interessante voetballers uit Nederland, Denemarken en Zweden. Op grond van deze overeenkomst heeft [gedaagde 2] (Quickstar) aanspraak op een fee van 25% “of the agency fees agreed and received” die Stellar Football (Soccer Network) ontvangt voor werkzaamheden als agent van voetballers die een contract sluiten met een voetbalclub. Dankzij scoutings- of bemiddelingswerk van [gedaagde 2] hebben de voetballers [voetballer 2] en [voetballer 1] contracten getekend bij Feyenoord respectievelijk Ajax, waarbij deze spelers zich hebben doen begeleiden door een agent verbonden aan Stellar Football (Soccer Network). [gedaagde 2] heeft om deze reden aanspraak op 25% van de in dit kader door Stellar Football ontvangen fee. Tot op heden heeft Stellar Football echter niet betaald, aldus [gedaagde 2] .

2.5.

[gedaagde 2] stelt voorts dat hij niet op de hoogte is van de commissie die Stellar Football voor de hiervoor bedoelde begeleiding van [voetballer 2] en [voetballer 1] heeft ontvangen, zodat hij zijn vordering op Stellar Football niet kan begroten. Om hiertoe alsnog in staat gesteld te worden vordert hij:

“afgifte aan [gedaagde 2] van (kopieën van) alle (digitale) bescheiden en/of (digitale) gegevensdragers, binnen 96 uur na het in deze te wijzen vonnis, althans een in goede justitie te bepalen termijn, die betrekking hebben op en/of ten grondslag liggen aan de door Stellar (Groep) in verband met [voetballer 1] en/of [voetballer 2] reeds ontvangen of nog te ontvangen commissie, waaronder in ieder

geval begrepen maar niet beperkt tot (hierna gezamenlijk te noemen de Bescheiden):

( i) alle overeenkomsten die Stellar (Groep) met Ajax N.V. en/of [voetballer 1] heeft gesloten, waaronder uitdrukkelijk begrepen:

( a) a copy of the Registered contract disclosing the Agency fee agreed with the Club, within 7 days of the Contract signed, […];

( b) de definitieve en/of ondertekende versie van het Representation Contract […];

( c) de definitieve en/of ondertekende versie van de commissieovereenkomst […];

(ii) alle overeenkomsten die Stellar (Groep) met Feyenoord N.V. en/of [voetballer 2] heeft gesloten, waaronder uitdrukkelijk begrepen:

( a) de definitieve en/of ondertekende versie van het Representation Contract […];

( b) de definitieve en/of ondertekende versies van de overeenkomsten die zien op de contractsverlenging over de periode 28 juli 2014 tot en met 30 juni 2017 […];

(iii) alle overige overeenkomsten op basis waarvan Stellar (Groep) commissie heeft of zal ontvangen, waaronder uitdrukkelijk begrepen:

( a) de (eerste) op of rond 1 juli 2012 definitieve en/of ondertekende overeenkomst tussen [voetballer 1] en Ajax […];

( b) de (tweede) op of rond 1 juli 2012 tussen [voetballer 2] en Feyenoord gesloten overeenkomsten […],

( c) de (derde) op of rond 28 juli 2014 gesloten (verlenings)overeenkomst tussen [voetballer 2] en Feyenoord […]; en

( d) de Commercial Contracts die [voetballer 1] en [voetballer 2] met derden hebben gesloten op basis waarvan Stellar commissie ontvangt, […]

(iv) alle bankafschriften van alle (mede) op naam van Stellar (Groep) aangehouden bankrekeningen waaruit de reeds ontvangen commissies uit hoofde van de onder sub (i) tot en met sub (iii) hiervoor bedoelde overeenkomsten blijken.”

2.6.

De rechtbank zal de beslissing op de incidentele vordering aanhouden en een comparitie van partijen gelasten, omdat bij de huidige stand van zaken nog teveel vragen resteren om op de incidentele vordering te kunnen beslissen. Ter gelegenheid van de comparitie wenst de rechtbank zich nader te laten voorlichten over (enkele aspecten van) de incidentele vordering en tevens zal bij die gelegenheid de hoofdzaak worden besproken. Ter toelichting overweegt de rechtbank het volgende.

2.7.

In het licht van het bepaalde in artikel 843a Rv is in de eerste plaats van belang of de genoemde stukken betrekking hebben op een rechtsbetrekking waarbij [gedaagde 2] partij is. Uit zijn stellingen volgt immers dat op 15 juni 2010 een overeenkomst ter zake het verrichten van scoutingswerkzaamheden tot stand is gekomen tussen Soccer Network en Quickstar (productie 7). Ook de overeenkomst die specifiek met betrekking tot [voetballer 1] is gesloten geldt klaarblijkelijk tussen deze partijen (productie 9). Ten aanzien van de gestelde aanspraken met betrekking tot [voetballer 2] stelt [gedaagde 2] dat op 11 juli 2011 een mondelinge overeenkomst is gesloten. Uit de stellingen van [gedaagde 2] wordt het de rechtbank niet duidelijk of hij zich op het standpunt stelt dat deze overeenkomst met hem of (wederom) met Quickstar is gesloten. De kostendeclaraties die op grond van de overeenkomst van 15 juni 2010 zijn verstuurd, staan op name van Quickstar en zijn gericht aan Soccer Network (productie 17). Deze omstandigheden lijken erop te wijzen dat niet [gedaagde 2] maar Quickstar partij is bij de rechtsbetrekking waarop de genoemde stukken betrekking hebben.

2.8.

Wat aan de zijde van [gedaagde 2] en Quickstar aan de orde is, geldt ook aan de zijde van Stellar Football en Soccer Network: uit de stellingen van [gedaagde 2] lijkt te volgen dat sprake is geweest van overeenkomsten waarbij niet Stellar Football maar Soccer Network als opdrachtgever optrad. Dit doet de vraag rijzen wat het rechtmatig belang is van [gedaagde 2] om van Stellar Football inzage in stukken te verlangen. Voor zover [gedaagde 2] meent dat (ook) in dit verband relevant is dat Stellar Football samen met Soccer Network en enkele natuurlijke personen in groepsverband aansprakelijk zijn (sub 6.3 conclusie van eis in reconventie), dient hij zich hierover nader uit te laten. Dit geldt met name gelet op zijn stelling dat de groepsaansprakelijkheid verband houdt met de omstandigheid dat niet vennootschappen maar (aan Stellar Football verbonden) natuurlijke personen (zoals Inglis) als agent van de desbetreffende voetballers zijn opgetreden. Hier gaat het echter niet om het optreden als agent als zodanig maar om de vraag met wie een overeenkomst tot het verrichten van scoutingswerkzaamheden tot stand is gekomen.

2.9.

In haar op 6 januari 2016 genomen conclusie van antwoord in het incident betoogt Stellar Football dat een overeenkomst als hiervoor bedoeld met betrekking tot [voetballer 1] nooit gesloten kan zijn omdat de regels van de FIFA een dergelijke overeenkomst niet toelaten (sub 16 e.v.). Op grond hiervan rijst de vraag hoe dit betoog zich verhoudt tot productie 9 van [gedaagde 2] , waarin Soccer Network immers verklaart dat Quickstar een bepaalde commissie ontvangt in het geval Soccer Network “agency fees” ontvangt.

2.10.

Verder stelt Stellar Football in die conclusie dat zij de door [gedaagde 2] gewenste overeenkomsten niet over kan leggen omdat daarin geheimhoudingsclausules zijn opgenomen (vergelijk artikel 843a lid 3 Rv). De vraag rijst hoe dit betoog zich verhoudt tot de passage in de overeenkomst met betrekking tot [voetballer 1] , inhoudende dat “a copy of the Registered contract disclosing the Agency fee agreed with the Club” binnen zeven dagen na ondertekening zal worden toegestuurd 9 (productie 9 van [gedaagde 2] ).

2.11.

Ter comparitie zal voorts de vordering in conventie worden besproken, gelet op het daartegen door [gedaagde 2] gevoerde verweer en de reactie daarop van Stellar Football zoals opgenomen in de op 6 januari 2016 genomen conclusie (het verrekeningsverbod, de gestelde onaanvaardbaarheid van een beroep daarop, de gestelde wilsgebreken, het geschil over de rente).

2.12.

In het vervolg van de procedure gaat de rechtbank er vooralsnog van uit dat op de gehele zaak Nederlands recht van toepassing is, zoals partijen in de conventie uitdrukkelijk hebben laten weten. Mocht dit naar het oordeel van (een van) partijen anders zijn voor de vordering in reconventie, dan dienen zij zich hierover ter comparitie eveneens uit te laten.

2.13.

Gelet op de bovenstaande bespreekpunten krijgen partijen gelegenheid ieder gedurende maximaal twintig minuten hun standpunt te bepleiten aan de hand van over te leggen pleitaantekeningen.

2.14.

Iedere verdere beslissing zal worden aangehouden.

3 De beslissing

De rechtbank

in het incident en in de hoofdzaak

3.1.

beveelt een verschijning van partijen, bijgestaan door hun advocaten, voor het geven van inlichtingen en ter beproeving van een minnelijke regeling op de terechtzitting van mr. Th. Veling in het gerechtsgebouw te Rotterdam aan Wilhelminaplein 100/125 op een nader te bepalen zittingsdatum,

3.2.

bepaalt dat [gedaagde 2] dan in persoon aanwezig moet zijn en dat Stellar Football dan vertegenwoordigd moet zijn door iemand die van de zaak op de hoogte is en hetzij rechtens hetzij op grond van een bijzondere schriftelijke volmacht bevoegd is haar te vertegenwoordigen,

3.3.

bepaalt dat partijen binnen twee weken na heden opgave doen van hun verhinderingen in de maanden maart tot en met mei 2016, waarna datum en tijdstip worden bepaald,

3.4.

houdt iedere verdere beslissing aan.

Dit vonnis is gewezen door mr. Th. Veling en in het openbaar uitgesproken op 17 februari 2016.1

1980/32

1 type: coll: