Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBROT:2016:1156

Instantie
Rechtbank Rotterdam
Datum uitspraak
19-02-2016
Datum publicatie
04-11-2016
Zaaknummer
ROT 15/5544
Formele relaties
Hoger beroep: ECLI:NL:RVS:2017:580, (Gedeeltelijke) vernietiging en zelf afgedaan
Rechtsgebieden
Bestuursrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Verzoek tot wijziging van de geregistreerde persoonsgegevens in de Basisregistratie personen (BRP). De rechtbank volgt verweerder in zijn standpunt dat de door eiseres overgelegde documenten onvoldoende aantonen dat deze betrekking hebben op eiseres. Met hetgeen eiseres in beroep heeft aangevoerd, toont zij niet onomstotelijk aan dat de geregistreerde gegevens onjuist zijn.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Rechtbank Rotterdam

Team Bestuursrecht 2

zaaknummer: ROT 15/5544

uitspraak van de enkelvoudige kamer van 19 februari 2016 in de zaak tussen

[eiseres] ,

gemachtigde: [a] ,

en

het college van burgemeester en wethouders van Rotterdam, verweerder,

gemachtigde: [b]

Procesverloop

Bij besluit van 14 april 2015 (het primaire besluit) heeft verweerder het verzoek van eiseres tot wijziging van de geregistreerde persoonsgegevens in de Basisregistratie personen (BRP) afgewezen.

Bij besluit van 20 augustus 2015 (het bestreden besluit) heeft verweerder het bezwaar van eiseres tegen het primaire besluit ongegrond verklaard.

Eiseres heeft tegen het bestreden besluit beroep ingesteld.

Het onderzoek ter zitting heeft plaatsgevonden op 28 januari 2016. Eiseres is verschenen, bijgestaan door haar gemachtigde. Verweerder heeft zich laten vertegenwoordigen door zijn gemachtigde.

Overwegingen

1.1.

Eiseres staat in de BRP van de gemeente Rotterdam ingeschreven als [eiseres]

Deze gegevens zijn ontleend aan rapporten van gehoor van de IND van 25 april 1996, 14 mei 1996 en 12 mei 1998 en (vanwege het ontbreken van een brondocument) een verklaring onder belofte afgelegd bij de gemeente Rotterdam op 1 maart 2010. Eiseres heeft bij de IND verklaard dat zij geen broers of zusters heeft en dat de namen van haar vader luiden [c] en van haar moeder [d] .

Eiseres is sinds 22 mei 1996 gevestigd in Nederland. Sinds die datum heeft eiseres nimmer bij verweerder bekend gemaakt dat de geregistreerde gegevens in de BRP onjuist zouden zijn.

1.2.

Op 2 april 2001 heeft eiseres een verzoek om naturalisatie ingediend. Bij Koninklijk Besluit van 9 oktober 2001 is aan eiseres het Nederlanderschap verleend.

1.3.

Bij brief van 7 januari 2015 meldt de IND aan eiseres dat zij op 28 maart 2007 Nederland uitreisde naar Iran in het bezit van een Nederlandse identiteitskaart en in het bezit van een, op 17 januari 2006 te Den Haag afgegeven, Iraans paspoort met de gegevens van [e] .

1.4.

De IND meldt aan verweerder bij brief van eveneens 7 januari 2015 dat de IND onderzoek heeft verricht, dat de IND voornemens is eiseres het rechtsgevolg van de naturalisatieprocedure te onthouden, dat verweerder de gelegenheid krijgt zijn zienswijze naar voren te brengen en dat verweerder wordt verzocht de persoonsgegevens van eiseres in de BRP in onderzoek te stellen.

1.5.

Eiseres heeft, onder overlegging van een kopie van een geboorteakte en een kopie van een vertaling daarvan, op 5 maart 2015 verweerder verzocht haar persoonsgegevens in de BRP te wijzigen in [e] , geboren [f] .

2. In het bestreden besluit, waarbij het primaire besluit is gehandhaafd, heeft verweerder zich op het standpunt gesteld dat niet onomstotelijk vaststaat dat de vermelde persoonsgegevens in het overgelegde Iraanse geboortebewijs (shenasnameh) aan eiseres toebehoren.

3. Eiseres voert als beroepsgrond aan dat de door haar overgelegde documenten voldoende zijn om haar identiteit vast te stellen. Ten onrechte weigert verweerder de persoonsgegevens in het BRP te wijzigen.

3.1.

Volgens vaste jurisprudentie van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (vgl Afdeling 18 februari 2015, ECLI:NL:RVS:2015:478) moet voorop worden gesteld dat de gegevens in de BRP betrouwbaar en duidelijk moeten zijn. Voor het wijzigen van eenmaal in de BRP geregistreerde gegevens zal gelet op het systeem van de Wet BRP onomstotelijk moeten vaststaan dat deze feitelijk onjuist zijn. Aan de door eiseres afgelegde verklaring onder belofte komt authentieke waarde toe. De gegevens die zijn ontleend aan deze verklaring kunnen niet gemakkelijk meer veranderd worden. De latere verklaring is alleen geloofwaardig wanneer eiseres in haar herkomstland altijd met haar “nieuwe” geboortegegevens geregistreerd heeft gestaan. Dat zal moeten blijken uit overtuigende documenten, afgegeven door de autoriteiten van het herkomstland voordat eiseres naar Nederland is gekomen.

3.2.

Naar het oordeel van de rechtbank kan verweerder worden gevolgd in zijn standpunt dat de door eiseres overgelegde documenten onvoldoende aantonen dat deze betrekking hebben op eiseres. De door eiseres overgelegde documenten houden hieromtrent immers niets in, maar vermelden slechts gegevens omtrent een zekere [e] waarvan eiseres stelt dat zij die persoon is. Zolang eiseres niet aannemelijk maakt dat zij dezelfde persoon is als degene die onder de naam [e] in de documenten wordt genoemd, hetgeen niet onmogelijk is, staat niet onomstotelijk vast dat de in de BRP met betrekking tot eiseres geregistreerde gegevens onjuist zijn.

3.3.

De rechtbank is van oordeel dat verweerder zicht terecht op het standpunt stelt dat de IND geen bron is voor registratie van gegevens in de BRP. Daarbij acht de rechtbank van belang dat eiseres sinds haar vestiging in Nederland herhaaldelijk heeft verklaard dat de in de BRP opgenomen gegevens juist zijn en dat zij vele jaren met deze verklaarde identiteit aan het maatschappelijk leven heeft deelgenomen.

3.4.

Verweerder verwijst naar het door hem gevolgde Stappenplan Identiteitswijziging. Daarin is onder meer het volgende opgenomen:

“(…) De identiteit kan worden onderverdeeld in drie groepen gegevens:

-namen

-geboortedatum

-herkomstgegevens (nationaliteit, geboorteland en geboorteplaats).

Drie groepen wijzigen (alles verandert?)

Als zowel de namen, de geboortedatum en herkomstgegevens van een persoon wijzigen, dan spreken we over een geheel nieuwe administratieve persoon. Uit geen enkel stuk blijkt dan nog dat deze persoon dezelfde is als de persoon die eerder in de BRP vermeld stond. Administratief bestaan er dan twee personen. De Raad van State heeft meermaals geweigerd om in deze gevallen de administratieve identiteit van de ene persoon te wijzigen in de identiteit van de andere persoon. (…)”

Verweerder stelt zich op het standpunt dat de bewijslast bij eiseres ligt (zie uitspraak van 16juli 2014, ECLI:NL:RVS:2014:2668) en dat in de gevallen waarbij de gehele identiteit wordt gewijzigd dit, ook zonder onderzoek, wordt geweigerd. Het door eiseres aangeboden bewijsaanbod en nader DNA-onderzoek heeft volgens verweerder op die grond geen zin.

Naar het oordeel van de rechtbank kan het standpunt van verweerder voor dat onderdeel geen stand houden.

Het is immers ook in het geval van eiseres mogelijk dat onomstotelijk vast komt te staan dat -de oude gegevens onjuist zijn;

-de nieuwe gegevens juist zijn, en

-de nieuwe gegevens en de oude gegevens op dezelfde persoon betrekking hebben.

Eiseres heeft een aantal documenten overgelegd waaronder:

-een akte van de geboortemelding op [datum 1] van [e] , geboren [datum 2] ;

-een akte van de geboortemelding op [datum 3] van [g] , geboren [datum 4] ;

een akte van de geboortemelding op [datum 5] van [h] , geboren [datum 6] ;

-een registratie van het huwelijk waaruit blijkt dat zij een dochter hebben die [e] heet (en een dochter [k] );

-de uitslag van een DNA-onderzoek waaruit kan worden geconcludeerd dat de waarschijnlijkheid dat [e] een volle zus-zus relatie heeft met [k] 80% is;

Dat eiseres door verweerder niet zou worden toegelaten tot het (door middel van DNA-onderzoek) aantonen dat [l] en [m] haar biologische ouders zijn omdat eiseres heeft verklaard dat haar ouders [c] en [p] heten, acht de rechtbank onwenselijk. Terecht stelt verweerder zich op het standpunt dat biologische verwantschap niet hetzelfde is als juridische verwantschap, maar naar het oordeel van de rechtbank zou een volgende stap na het (matchende) DNA-onderzoek kunnen zijn dat de ouders (die zich legitimeren als [l] en [m] ) aantonen dat deze identiteit hen ook werkelijk toebehoort. Daarna(ast) kan door eiseres nog een bewijs worden gevraagd dat [eiseres] niet bekend is bij de Iraanse autoriteit.

Verder acht de rechtbank het relevant dat [k] in Nederland is geregistreerd als [q] en dat zij met 80% zekerheid een volle zus van eiseres is.

Eventuele vingerafdrukken lijkt de rechtbank, gelet op hetgeen ter zitting is besproken, niet aangewezen omdat er een match moet zijn met gegevens uit het herkomstland voorafgaand aan de datum dat eiseres naar Nederland is gekomen, en daarvan lijkt geen sprake.

4. Omdat er door eiseres nog nadere stukken dienen te worden overgelegd, ziet de rechtbank geen aanleiding de zaak aan zich te houden. Eiseres kan te zijner tijd een nieuw verzoek aan verweerder doen om de BRP-gegevens te wijzigen.

4.1.

Met hetgeen eiseres in beroep heeft aangevoerd, toont zij niet onomstotelijk aan dat de geregistreerde gegevens onjuist zijn. De beroepsgrond dat eiseres voldoende heeft aangetoond dat het BRP gewijzigd moet worden slaagt daarom niet.

5. Het beroep is ongegrond.

6. Voor een proceskostenveroordeling bestaat geen aanleiding.

Beslissing

De rechtbank verklaart het beroep ongegrond.

Deze uitspraak is gedaan door mr. L.A.C. van Nifterick, rechter, in aanwezigheid van mr. N.S.J. Letschert, griffier.

De beslissing is in het openbaar uitgesproken op 19 februari 2016.

griffier rechter

Afschrift verzonden aan partijen op:

Rechtsmiddel

Tegen deze uitspraak kan binnen zes weken na de dag van verzending daarvan hoger beroep worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.